NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
___________________________________________
Číslo: CRD-1920/2012
229a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 229) v druhom čítaní
___________________________________________________________________________
Ústavnoprávny výbor Národnej rady ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 229) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 17. októbra 2012 č. 265 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 229) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
III.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 229) odporúčal schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 20. novembra 2012 č. 128.
Schôdza Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti bola zvolaná na 20. novembra 2012. Výbor o predloženom návrhu nerokoval, keďže nebol podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov uznášaniaschopný.
IV.
Z uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky uvedeného v bode III tejto správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I piatom bode v § 261 ods. 5 sa vypúšťa slovo „obsahu“.
Štylistická pripomienka.
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.V čl. I deviatom bode v § 369 ods. 2 sa za slovo „sadzbe“ vkladá čiarka a slová „určenej nariadením vlády Slovenskej republiky“ sa nahrádzajú slovami „ktorú ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením“.
Legislatívno-technická pripomienka, v zákonoch sa väčšinou používa slovné spojenie „vydá / ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením“.
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.V čl. I deviatom bode v navrhovanom § 369 odsek 3 znie:
„(3) Ak záväzok vznikol zo spotrebiteľskej zmluvy a dlžníkom je spotrebiteľ, možno dohodnúť úroky z omeškania najviac do výšky ustanovenej podľa predpisov občianskeho práva.“.
Navrhovanou novou zmenou sa dosiahnuť formulačné spresnenie záujmu, ktorý predkladateľ vyjadril v dôvodovej správe k vládnemu návrhu zákona. Tento záujem spočíva vo vylúčení aplikácie ustanovení Obchodného zákonníka o omeškaní dlžníka a jeho následkoch na spotrebiteľské vzťahy, v ktorých je v pozícii dlžníka spotrebiteľ, a to vtedy, keď sa spotrebiteľský vzťah spravuje v dôsledku voľby režimu Obchodného zákonníka 262 ods. 1) jeho ustanoveniami. Uvedený záujem na vyššej miere ochrany odôvodnil predkladateľ tým, že dochádza k sprísneniu následkov omeškania v obchodnom záväzkovom vzťahu zavedením inštitútu paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky. Predkladateľ však použil formuláciu, ktorá je vo svojej podstate všeobecnejšia (použité spojenie „použijú sa na
práva zo zodpovednosti za porušenie záväzkov zo zmlúv“) ako je jeho zámer vyjadrený v dôvodovej správe. Tento pozmeňujúci návrh teda spresňuje znenie ustanovení tak, aby boli v súlade s účelom vládneho návrhu zákona.
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.V čl. I desiatom bode v 369c poslednej vete sa slová „určí nariadením“ nahrádzajú slovom „ustanoví“ a za slová „Slovenskej republiky“ sa vkladá slovo „nariadením“.
Legislatívno-technická pripomienka, v zákonoch sa väčšinou používa slovné spojenie „vydá / ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením“.
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.V čl. I desiatom bode navrhované znenie § 369c sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak záväzok vznikol zo spotrebiteľskej zmluvy a dlžníkom je spotrebiteľ.“.
Navrhovanou novou zmenou príslušných ustanovení sa dosiahnuť formulačné spresnenie záujmu, ktorý predkladateľ vyjadril v dôvodovej správe k vládnemu návrhu zákona. Tento záujem spočíva vo vylúčení aplikácie ustanovení Obchodného zákonníka o omeškaní dlžníka a jeho následkoch na spotrebiteľské vzťahy, v ktorých je v pozícii dlžníka spotrebiteľ, a to vtedy, keď sa spotrebiteľský vzťah spravuje v dôsledku voľby režimu Obchodného zákonníka 262 ods. 1) jeho ustanoveniami. Uvedený záujem na vyššej miere ochrany odôvodnil predkladateľ tým, že dochádza k sprísneniu následkov omeškania v obchodnom záväzkovom vzťahu zavedením inštitútu paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky. Predkladateľ však použil formuláciu, ktorá je vo svojej podstate všeobecnejšia (použité spojenie „použijú sa na práva zo zodpovednosti za porušenie záväzkov zo zmlúv“) ako je jeho zámer vyjadrený v dôvodovej správe. Tento pozmeňujúci návrh teda spresňuje znenie ustanovení tak, aby boli v súlade s účelom vládneho návrhu zákona.
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6.V čl. I desiatom bode v navrhovanom § 369d ods. 3 sa slovo „§ 369c“ nahrádza slovom „§ 369c ods. 1“.
Legislatívno-technická zmena súvisiaca s bodmi 3 a 5.
Gestorský výbor odporúča schváliť.
7.V čl. I desiatom bode v navrhovanom § 369d ods. 8 písm. c) bod 3. sa slovo „§ 369c druhej vety“ nahrádza slovom „§ 369c ods. 1 druhej vety“.
Legislatívno-technická zmena súvisiaca s bodmi 3 a 5.
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch v bodoch 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 spoločne, s návrhom schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 229) uvedených pod bodom III tejto správy a stanovísk poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave, podľa § 79 ods. 4 písm. f) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 229) schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z.
o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v druhom čítaní (tlač 229a) bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky z 27. novembra 2012 č. 152. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajkyňu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda Ústavnoprávneho výboru
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 27. novembra 2012