Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
13. schôdza výboru
K číslu: PREDS-887/2012
60
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 27. novembra 2012
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona z 26. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 3771990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 325)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
A. s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona z 26. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 3771990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 325)
B. p o v e r u j e
Dušana BUBLAVÉHO, člena výboru ako spravodajcu predniesť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výboroch a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predložený zákon schváliť.
Igor C H O M A, v.r.
predseda výboru
Dušan BUBLAVÝ, v.r.
overovateľ výboru