NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
_________________________________________________________
VI. volebné obdobie
Číslo: PREDS-887/2012
325a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona z 26. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 325) v druhom čítaní
___________________________________________________________________
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 299 z 19. novembra 2012 pridelil zákon z 26. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 325) na prerokovanie:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj;
Prezident republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky svojim rozhodnutím č. 3044-2012-BA z 19. novembra 2012 vrátil zákon z 26.
októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov na opätovné prerokovanie Národnej rade Slovenskej republiky.
I.
Uviedol dôvody a v časti III navrhol 1 pripomienku:
V čl. I dvadsiatom piatom bode v § 31c ods. 2 a 3 sa slová „do 1. januára 2012“ nahrádzajú slovami „do 1. januára 2013“.
Výbory prerokovali vrátený zákon v lehote určenej rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval zákon z 26. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov na svojej 19. schôdzi, uznesením č. 139 z 20. novembra 2012 vyjadril súhlas s pripomienkou uvedenou v III. časti rozhodnutia prezidenta SR a odporučil zákon z 26. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov schváliť s pripomienkou prezidenta republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj prerokoval zákon z 26. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov na svojej 12. schôdzi, uznesením č. 58 z 27. novembra 2012 vyjadril súhlas s pripomienkou uvedenou v III. časti rozhodnutia prezidenta SR a odporučil zákon z 26. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov schváliť s pripomienkou prezidenta republiky.
II.
Gestorský výbor na základe stanoviska Ústavnoprávneho výboru NR SR a Výboru NR SR pre verejnú správu odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
pripomienku, ktorá vyplynula z rozhodnutia prezidenta pod bodom III a ktorá znie:
V čl. I dvadsiatom piatom bode v § 31c ods. 2 a 3 sa slová „do 1. januára
2012“ nahrádzajú slovami „do 1. januára 2013“.
s c h v á l i ť.
Zároveň odporúča zákon z 26. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, v znení pripomienky prezidenta Slovenskej republiky schváliť.
III.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona z 26. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 325a) bola schválená v druhom čítaní uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj dňa 27. novembra 2012 č. 60.
Zároveň gestorský výbor poveril spravodajcu, aby predniesol spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Igor C H O M A, v.r.
predseda Výboru NR SR
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
V Bratislave 27. novembra 2012