Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
12. schôdza výboru
K číslu: PREDS-887/2012
58
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 27. novembra 2012
k zákonu z 26. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 325)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
prerokoval
zákon z 26. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 325)
A. s ú h l a s í
s pripomienkou uvedenou v III. časti rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky z 19. novembra 2012 č. 3044-2012-BA nasledovne:
V čl. I dvadsiatom piatom bode v § 31c ods. 2 a 3 sa slová „do 1. januára 2012“ nahrádzajú slovami „do 1. januára 2013“.
B. p o v e r u j e
Dušana Bublavého, člena výboru ako spravodajcu predniesť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky správu výborov o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výboroch.
Igor C H O M A, v.r.
predseda výboru
Dušan B U B L A V Ý, v.r.
overovateľ výboru