Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
Bratislava 20. novembra 2012
Číslo: CRD - 1920/2012
Záznam z 12. schôdze
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 20. novembra 2012
___________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
bol zvolaný na 20. novembra 2012 za účelom prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 229)
Výbor o predloženom návrhu nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Z celkového počtu 13 poslancov - členov výboru boli prítomní 6 poslanci.
.
Ján H u d a c k ý v.r.
predseda výboru
M. Bagačka
overovateľ