ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
19. schôdza
Číslo: CRD-1920/2012
128
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 20. novembra 2012
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 229)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 229);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 229) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C. p o v e r u j e
1. predsedu výboru, aby výsledky rokovania Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní z 20. novembra 2012 spolu s výsledkami Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti spracoval do písomnej spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a predložil ju na schválenie gestorskému výboru,
2. spoločnú spravodajkyňu výborov Luciu Žitňanskú, aby podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnila návrh a stanovisko gestorského výboru k vládnemu návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Anton Martvoň
Miroslav Kadúc
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 128
z 20. novembra 2012
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 229)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I piatom bode § 261 ods. 5 sa vypúšťa slovo „obsahu“.
Štylistická pripomienka.
2.V čl. I deviatom bode v § 369 ods. 2 sa za slovo „sadzbe“ vkladá čiarka a slová „určenej nariadením vlády Slovenskej republiky“ sa nahrádzajú slovami „ktorú ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením“.
Legislatívno-technická pripomienka, v zákonoch sa väčšinou používa slovné spojenie „vydá / ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením“.
3.V čl. I deviatom bode v navrhovanom § 369 odsek 3 znie:
„(3) Ak záväzok vznikol zo spotrebiteľskej zmluvy a dlžníkom je spotrebiteľ, možno dohodnúť úroky z omeškania najviac do výšky ustanovenej podľa predpisov občianskeho práva.“.
Navrhovanou novou zmenou sa dosiahnuť formulačné spresnenie záujmu, ktorý predkladateľ vyjadril v dôvodovej správe k vládnemu návrhu zákona. Tento záujem spočíva vo vylúčení aplikácie ustanovení Obchodného zákonníka o omeškaní dlžníka a jeho následkoch na spotrebiteľské vzťahy, v ktorých je v pozícii dlžníka spotrebiteľ, a to vtedy, keď sa spotrebiteľský vzťah spravuje v dôsledku voľby režimu Obchodného zákonníka 262 ods. 1) jeho ustanoveniami.
Uvedený záujem na vyššej miere ochrany odôvodnil predkladateľ tým, že dochádza k sprísneniu následkov omeškania v obchodnom záväzkovom vzťahu zavedením inštitútu paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky. Predkladateľ však použil formuláciu, ktorá je vo svojej podstate všeobecnejšia (použité spojenie „použijú sa na práva zo zodpovednosti za porušenie záväzkov zo zmlúv“) ako je jeho zámer vyjadrený v dôvodovej správe. Tento pozmeňujúci návrh teda spresňuje znenie ustanovení tak, aby boli v súlade s účelom vládneho návrhu zákona.
4.V čl. I desiatom bode v 369c poslednej vete sa slová „určí nariadením“ nahrádzajú slovom „ustanoví“ a za slová „Slovenskej republiky“ sa vkladá slovo „nariadením“.
Legislatívno-technická pripomienka, v zákonoch sa väčšinou používa slovné spojenie „vydá / ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením“.
5.V čl. I desiatom bode navrhované znenie § 369c sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak záväzok vznikol zo spotrebiteľskej zmluvy a dlžníkom je spotrebiteľ.“.
Navrhovanou novou zmenou príslušných ustanovení sa dosiahnuť formulačné spresnenie záujmu, ktorý predkladateľ vyjadril v dôvodovej správe k vládnemu návrhu zákona. Tento záujem spočíva vo vylúčení aplikácie ustanovení Obchodného zákonníka o omeškaní dlžníka a jeho následkoch na spotrebiteľské vzťahy, v ktorých je v pozícii dlžníka spotrebiteľ, a to vtedy, keď sa spotrebiteľský vzťah spravuje v dôsledku voľby režimu Obchodného zákonníka 262 ods. 1) jeho ustanoveniami. Uvedený záujem na vyššej miere ochrany odôvodnil predkladateľ tým, že dochádza k sprísneniu následkov omeškania v obchodnom záväzkovom vzťahu zavedením inštitútu paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky. Predkladateľ však použil formuláciu, ktorá je vo svojej podstate všeobecnejšia (použité spojenie „použijú sa na práva zo zodpovednosti za porušenie záväzkov zo zmlúv“) ako je jeho zámer vyjadrený v dôvodovej správe. Tento pozmeňujúci návrh teda spresňuje znenie ustanovení tak, aby boli v súlade s účelom vládneho návrhu zákona.
6.V čl. I desiatom bode v navrhovanom § 369d ods. 3 sa slovo „§ 369c“ nahrádza slovom „§ 369c ods. 1“.
Legislatívno-technická zmena súvisiaca s bodmi 3 a 5.
7.V čl. I desiatom bode v navrhovanom § 369d ods. 8 písm. c) bod 3. sa slovo „§ 369c druhej vety“ nahrádza slovom „§ 369c ods. 1 druhej vety“.
Legislatívno-technická zmena súvisiaca s bodmi 3 a 5.