ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
19. schôdza
Číslo: PREDS-887/2012
139
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 20. novembra 2012
k zákonu z 26. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 325)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. p r e r o k o v a l
pripomienku uvedenú v časti III rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky z 19. novembra 2012 číslo 3044-2012-BA;
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
zákon z 26. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 325) schváliť v znení pripomienky prezidenta:
V čl. I dvadsiatom piatom bode v § 31c ods. 2 a 3 sa slová „do 1. januára 2012“ nahrádzajú slovami „do 1. januára 2013“;
C. u k l a d á
predsedovi výboru
informovať
predsedu gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Anton Martvoň
Miroslav Kadúc