NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ........................2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 205/2008 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 511/2009 Z. z. a zákona č. 102/2010 Z. z. a zákona č. 204/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 11a ods. 1 písm. c) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „alebo o petíciu skupiny obyvateľov obce vyhlásenej za mesto podľa § 22 aspoň 20% oprávnených voličov,12) “.
2.V § 11a ods. 3 druhá veta znie:
„Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným zákonom2a), obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa konalo v deň volieb13) uskutočnených v danej obci, nie však skôr ako 90 dní odo dňa doručenia petície.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
13) Zákon č. 346/1990 Zb., zákon č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov.“
3.V § 11a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak petícia o rozdelení obce spĺňa okrem náležitostí ustanovených osobitným zákonom2a) aj náležitosti podľa odseku 2, obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa konalo do 90 dní od doručenia petície obci; to platí aj v prípade petície podľa § 13a ods. 3 písm. a) prvého bodu.“
4.V § 11a ods. 8 prvej vete sa vypúšťajú slová „ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov12) a“.
Čl. II
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 16/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z. a zákona č. 445/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 15 odsek 1 znie:
„(1) Zastupiteľstvo vyhlási referendum o dôležitých otázkach, ktoré sa týkajú samosprávy samosprávneho kraja na základe
a)uznesenia zastupiteľstva,
b)petície aspoň 10% oprávnených voličov14) .“
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
14) § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku.“
2.V § 15 ods. 3 sa slová „odsekov 1“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 písm. a)“.
3.V § 15 ods. 4 prvej vete sa za slovo „referendum“ vkladajú slová „podľa odseku 1 písm. a)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a referendum podľa odseku 1 písm. b) tak, aby sa uskutočnilo v deň konania volieb 17b), nie však skôr ako 90 dní odo dňa doručenia petície“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17b znie:
17b) Zákon č. 303/2001 Z. z., zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov.“.
4.V § 15 ods. 5 sa vypúšťajú slová „ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov14) a“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marec 2013.