DOLOŽKA ZLÚČITEĽNOSTI
Návrhu zákonov s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu:
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Zajac a Ján Hudacký.
2. Názov právneho predpisu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3.Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v práve Európskej únie,
b)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.