DÔVODOVÁ SPRÁVA
I.Všeobecná časť
Predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“), predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Zajac a Ján Hudacký.
V súčasnosti môže dlhodobo nezamestnaný občan, ktorý je poberateľ dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, získať Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj vo výške 63,07 mesačne. Aktivačná činnosť formou menších služieb pre obec alebo samosprávny kraj podporovať udržiavanie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.
Zámerom predloženého návrhu zákona je rozšíriť túto možnosť aktivovať poberateľov dávky v hmotnej núdzi aj cez vykonávanie menších služieb pre podniky vo vlastníctve štátu podľa zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku. Aj z tohto dôvodu sa názov paragrafu 52 navrhuje premenovať na Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších služieb pre obec, samosprávny kraj alebo štátny podnik. Návrh zákona rozširuje možnosť aktivačnej činnosti dlhodobo nezamestnaných občanov formou menších služieb pre štátny podnik respektíve jeho odštepné závody, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je štátny podnik pre tvorbu, ochranu a zlepšovanie životného prostredia, ako aj na odstraňovanie následkov živelných pohrôm.
V súčasnosti Slovenská republika vlastní (má 100% podiel) 20 štátnych podnikov, a to: Agrokombinát Nitra, š.p., Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p., Lesopoľnohospodársky majetok, š.p., Letové prevádzkové služby SR, š.p., Moldavský recyklačný podnik, š.p., Rudné Bane, š.p., Montostroj, š.p., Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p., Slovthermae, š.p., Mincovňa Kremnica, š.p., Národný žrebčín Topoľčianky š.p., Závodisko, š.p., Poľnonákup Rimavan, š.p., Plemenárske služby SR, š.p., Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Vodohospodárska výstavba, š.p., Vojenské lesy a majetky, š.p., Hydromeliorácie, š.p., Lesy Slovenskej republiky, š.p. a Slovenský vodohospodársky podnik. š.p..
Novela zákona taktiež zavádza povinnosť pre získanie aktivačného príspevku vykonávať aktivačnú činnosť v rozsahu najmenej 16 hodín týždenne, čo predstavuje 2 dni po 8 hodín práce. Touto zmenou dikcie novela zákona určuje nie maximálny, ale minimálny rozsah prác pre získanie aktivačného príspevku. Takto sa zamedzí, aby sa príspevok (v krajnom prípade) získal aj za odpracovanie 1 hodiny týždenne. Hornú hranicu počtu hodín je možné prispôsobiť reálnym potrebám obce, kraja alebo štátneho podniku, kde sa vykonávajú aktivačné činnosti. Návrh taktiež na základe podnetov a aplikačnej praxe ruší časové obmedzenie (2x po 6 mesiacov) a aktivačnú činnosť bude možné vykonávať bez časového ohraničenia, ktoré sa ukázalo ako prekážka pre obce pri zabezpečovaní aktivačnej činnosti.
Vplyv návrhu zákona na štátny rozpočet, na rozpočty obcí a na rozpočty vyšších územných celkov sa uvádza v doložke o posúdení vplyvov. Očakáva sa pozitívny vplyv na životné prostredie.
Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
II.Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1:
Navrhovaná úprava § 52 Príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj rozširuje možnosť aktivačnej činnosti formou menších služieb aj pre štátne podniky. Z tohto dôvodu sa mení aj názov príspevku na Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších služieb pre obec, samosprávny kraj alebo štátny podnik.
V odseku 2 sa rozširuje rozsah aktivačných prác pre obec alebo rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec o pomoc pri mimoriadnych udalostiach a odstraňovaní ich následkov.
V odseku 3 sa rozširuje účel aktivačných prác pre kraj alebo rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je kraj aj na starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností v sociálnej oblasti.
Návrh zákona sa v odseku 4 rozširuje o možnosť aktivačnej činnosti formou menších služieb pri tvorbe, ochrane a zlepšovaní životného prostredia, ako aj pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm pre štátne podniky alebo ich odštepné závody, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je štátny podnik.
V odseku 5 sa upravuje rozsah aktivačných prác na minimálne 16 hodín týždenne. Takisto v sa uvedenom odseku zamedzuje súbeh vykonávania menších služieb pre obec, samosprávny kraj a štátny podnik.
Odsek 8 určuje, že štátny podnik môže vyžiadať miestne príslušný úrad práce o zoznam dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorých vedie v evidencii a sú poberateľom dávky v hmotnej núdzi. Miestne príslušný úrad práce je úrad v rámci územného obvodu štátneho podniku alebo odštepného závodu, kde sa majú vykonávať práce.
V odsekoch 9 15 dochádza iba k legislatívno-technickému rozšírenie textácie o štátny podnik.
K Čl. II:
Účinnosť sa navrhuje ustanoviť dňom vyhlásenia.