N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VI. volebné obdobie
Číslo: CRD-1998/2012
294
N á v r h
n a p r i j a t i e
uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k 25. výročiu vzniku iniciatívy Bratislava/nahlas
__________________________________________________________________________
P r e d k l a d á :
J á n M i č o v s k ý v. r.
poslanec NR SR
Bratislava november 2012
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
N á v r h
U z n e s e n i e
Národnej rady Slovenskej republiky
z .... novembra 2012
k 25. výročiu vzniku iniciatívy Bratislava/nahlas
Národná rada Slovenskej republiky
A. b e r i e n a v e d o mi e , že
v októbri 1987 vznikol fenomén s názvom Bratislava/nahlas. Išlo o iniciatívu 23-členného autorského kolektívu, ktorý v rovnomennej publikácii priniesol komplexný a nezávislý pohľad na stav a vývoj životného prostredia v Bratislavei celom bývalom Československu, ktorý v závere obsahoval viac ako 300 odporúčaní, ako situáciu zlepšiť. Autori vyzývali kompetentných, aby umožnili verejnú diskusiuo nastolených problémoch.
Vtedajší komunistický režim pochopil túto kritickú iniciatívu ako útok voči nemu samému a podľa toho sa aj zachoval. Vystavil autorov, redaktorov i recenzentov publikácie represáliám. Ku cti členov autorského kolektívu Bratislavy/nahlas slúži skutočnosť, že nikto svoju účasť a názory vyjadrené v publikácii ani pod tlakom represívnych orgánov neodvolal.
Iniciatíva Bratislava/nahlas prispela významnou mierou k tomu, ako kultivovane prebehla Nežná revolúcia na Slovensku, že dnes dýchame čistejší vzduch a žijeme v demokratickom štáte, ktorý garantuje základné slobody vrátane slobody slova.
B. v y j a d r u j e
pri príležitosti 25. výročia vzniku iniciatívy Bratislava/nahlas ocenenie občianskej angažovanosti, odbornej erudície i ľudskej statočnosti autorov tejto iniciatívy.
Bratislava november 2012