NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Číslo: CRD-1679/2012
313
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 6. novembra 2012
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Viskupiča a Miroslava Kadúca na vydanie zákona, ktorým sa zrušuje zákon Slovenskej národnej radyč. 45/1989 Zb. o poslancoch Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov (tlač 211) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v prvom čítaní
r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Pavol P a š k a v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Jozef J e ž í k v. r.
Pavol Z a j a c v. r.