NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
CRD-2045/2012
262a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 262) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 263 zo 17. októbra 2012 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 262) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
2
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
III.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 116 z 18. októbra 2012 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 58 z 18. októbra 2012 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených v bode III. tejto správy, vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s odporúčaním gestorského výboru:
K čl. I.
1. V bode 9. v úvodnej vete sa slová „23 až 35“ nahrádzajú slovami „23 až 34“.
Technická úprava.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
2. V bode 18. sa slovo „zmenšovanie“ nahrádza slovom „zmenšovania“.
Gramatická úprava.
3
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
3. Za bod 65. sa vkladajú nové body 66., 67. a 68., ktoré znejú:
„66. V § 58 ods. 6 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a 64“.
67. V § 64 odsek 9 znie:
„(9) Ak správna rada rozhodne o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu žiadateľovi, riaditeľ predloží rozhodnutie správnej rady na podpis ministrovi životného prostredia. Ak správna rada žiadosti nevyhovie, oznámi to riaditeľ písomne žiadateľovi do piatich dní odo dňa rozhodnutia správnej rady. Ak minister životného prostredia rozhodnutie správnej rady o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu podpíše, vyzve riaditeľ žiadateľa do 15 dní od podpísania rozhodnutia správnej rady ministrom životného prostredia na uzavretie zmluvy. Ak minister životného prostredia rozhodnutie správnej rady o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu nepodpíše, rozhodnutie vráti správnej rade a uvedie dôvody, pre ktoré ho nepodpísal. Správna rada môže opätovne rozhodnutie nepodpísané ministrom životného prostredia prerokovať a schváliť. Na jeho opätovné schválenie sa vyžaduje súhlas najmenej dvoch tretín všetkých členov správnej rady; v prípade opätovného schválenia rozhodnutia správnej rady najmenej dvomi tretinami všetkých jej členov sa podpis ministra životného prostredia nevyžaduje.“.
68. V § 64 ods. 10 sa za slová „správnej rady“ vkladajú slová „a po jeho podpísaní ministrom životného prostredia alebo po jeho opätovnom schválení najmenej dvoma tretinami všetkých členov správnej rady“.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Navrhuje sa úprava mechanizmu rozhodovania o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu. Podstata navrhovanej úpravy spočíva v tom, že kladné rozhodnutie správnej rady RF o poskytnutí prostriedkov z RF bude podliehať podpísaniu ministrom životného prostredia. Vstup ministra životného prostredia ho tohto procesu je opodstatnený najmä skutočnosťou, že podľa § 63 ods. 1 zákona o odpadoch možno prostriedky RF použiť len v súlade s účelom odpadového hospodárstva, pričom posúdenie tohto súladu je dnes vo výlučnej pôsobnosti správnej rady RF. Keďže ústredným orgánom štátnej správy pre odpadové hospodárstvo je MŽP SR a toto je aj zodpovedné za realizáciu nástrojov štátnej politiky odpadového hospodárstva, mal by minister životného prostredia mať zákonnú možnosť zaujať stanovisko
4
k poskytovaniu prostriedkov z RF, a to podpísaním alebo nepodpísaním rozhodnutia správnej rady RF. Ak minister rozhodnutie podpíše, pristúpi sa k uzavretiu zmluvy. Ak minister rozhodnutie správnej rady RF nepodpíše, uvedie súčasne pre správnu radu RF dôvody, pre ktoré rozhodnutie nepodpísal. Toto bude významné z dôvodu, aby sa predišlo arbitrárnym rozhodnutiam ministra, aby jeho konanie bolo transparentné a aby správna rada RF sa vedela vyhnúť podobným alebo rovnakým nedostatkom vo svojom rozhodovaní. V prípade nepodpísania rozhodnutia správnej rady RF bude toto rozhodnutie môcť byť opätovne prerokované v správnej rade a na jeho opätovné schválenie sa bude vyžadovať súhlas až 2/3 všetkých jej členov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
4. V bode 109. sa § 81j dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Konania o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu začaté podľa doterajších predpisov sa dokončia podľa tohto zákona.“.
V nadväznosti na zmenu procesu schvaľovania poskytnutia prostriedkov z RF sa navrhuje, aby sa táto zmena týkala aj tých žiadostí, o ktorých sa bude konať v čase účinnosti zákona a aby sa konanie o nich dokončilo podľa novej právnej úpravy.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
5. V Čl. II. v bode 1. sa slovo „zhodnocovanie“ nahrádza slovom „zhodnocovania“.
Gramatická úprava
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
5
6. V Čl. III. v úvodnej vete sa slová „zákona č. 68/2012 Z. z.“ nahrádzajú slovami „zákona č. 68/2012 Z. z. a zákona č. 286/2012 Z. z.“.
Technická úprava.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
V.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne:
O bodoch spoločnej správy č. 1 6 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
VI.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 262) schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 262) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 59 z 18. októbra 2012.
V citovanom uznesení výboru poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Mikuláš H u b a v. r.
predseda výboru
6