Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
12. schôdza výboru
K číslu: 2045/2012
59
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
z 18. októbra 2012
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 262)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
A. p r e r o k o v a l
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 262);
B. s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 262);
C. p o v e r u j e
spoločného spravodajcu výborov Národnej rady Slovenskej republiky
Tibora Lebockého
1) vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenej správe a predniesť správu výboru,
2
2) predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 90 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;
D. u k l a d á
predsedovi výboru
informovať o výsledku rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Ľuboš MartinákMikuláš H u b a
overovateľ výboru predseda výboru