Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
12. schôdza výboru
CRD: 2045/2012
58
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
z 18. októbra 2012
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 262)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s týmito pripomienkami:
K čl. I.
1. V bode 9. v úvodnej vete sa slová „23 až 35“ nahrádzajú slovami „23 až 34“.
Technická úprava.
2. V bode 18. sa slovo „zmenšovanie“ nahrádza slovom „zmenšovania“.
Gramatická úprava.
3. Za bod 65. sa vkladajú nové body 66., 67. a 68., ktoré znejú:
„66. V § 58 ods. 6 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a 64“.
2
67. V § 64 odsek 9 znie:
„(9) Ak správna rada rozhodne o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu žiadateľovi, riaditeľ predloží rozhodnutie správnej rady na podpis ministrovi životného prostredia. Ak správna rada žiadosti nevyhovie, oznámi to riaditeľ písomne žiadateľovi do piatich dní odo dňa rozhodnutia správnej rady. Ak minister životného prostredia rozhodnutie správnej rady o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu podpíše, vyzve riaditeľ žiadateľa do 15 dní od podpísania rozhodnutia správnej rady ministrom životného prostredia na uzavretie zmluvy. Ak minister životného prostredia rozhodnutie správnej rady o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu nepodpíše, rozhodnutie vráti správnej rade a uvedie dôvody, pre ktoré ho nepodpísal. Správna rada môže opätovne rozhodnutie nepodpísané ministrom životného prostredia prerokovať a schváliť. Na jeho opätovné schválenie sa vyžaduje súhlas najmenej dvoch tretín všetkých členov správnej rady; v prípade opätovného schválenia rozhodnutia správnej rady najmenej dvomi tretinami všetkých jej členov sa podpis ministra životného prostredia nevyžaduje.“.
68. V § 64 ods. 10 sa za slová „správnej rady“ vkladajú slová „a po jeho podpísaní ministrom životného prostredia alebo po jeho opätovnom schválení najmenej dvoma tretinami všetkých členov správnej rady“.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Navrhuje sa úprava mechanizmu rozhodovania o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu. Podstata navrhovanej úpravy spočíva v tom, že kladné rozhodnutie správnej rady RF o poskytnutí prostriedkov z RF bude podliehať podpísaniu ministrom životného prostredia. Vstup ministra životného prostredia ho tohto procesu je opodstatnený najmä skutočnosťou, že podľa § 63 ods. 1 zákona o odpadoch možno prostriedky RF použiť len v súlade s účelom odpadového hospodárstva, pričom posúdenie tohto súladu je dnes vo výlučnej pôsobnosti správnej rady RF. Keďže ústredným orgánom štátnej správy pre odpadové hospodárstvo je MŽP SR a toto je aj zodpovedné za realizáciu nástrojov štátnej politiky odpadového hospodárstva, mal by minister životného prostredia mať zákonnú možnosť zaujať stanovisko k poskytovaniu prostriedkov z RF, a to podpísaním alebo nepodpísaním rozhodnutia správnej rady RF. Ak minister rozhodnutie podpíše, pristúpi sa k uzavretiu zmluvy. Ak minister rozhodnutie správnej rady RF nepodpíše, uvedie súčasne pre správnu radu RF dôvody, pre ktoré rozhodnutie nepodpísal. Toto bude významné z dôvodu, aby sa predišlo arbitrárnym rozhodnutiam ministra, aby jeho konanie bolo transparentné a aby správna rada RF sa vedela vyhnúť podobným alebo rovnakým nedostatkom vo svojom rozhodovaní. V prípade nepodpísania
3
rozhodnutia správnej rady RF bude toto rozhodnutie môcť byť opätovne prerokované v správnej rade a na jeho opätovné schválenie sa bude vyžadovať súhlas až 2/3 všetkých jej členov.
4. V bode 109. sa § 81j dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Konania o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu začaté podľa doterajších predpisov sa dokončia podľa tohto zákona.“.
V nadväznosti na zmenu procesu schvaľovania poskytnutia prostriedkov z RF sa navrhuje, aby sa táto zmena týkala aj tých žiadostí, o ktorých sa bude konať v čase účinnosti zákona a aby sa konanie o nich dokončilo podľa novej právnej úpravy.
5. V Čl. II. v bode 1. sa slovo „zhodnocovanie“ nahrádza slovom „zhodnocovania“.
Gramatická úprava
6. V Čl. III. v úvodnej vete sa slová „zákona č. 68/2012 Z. z.“ nahrádzajú slovami „zákona č. 68/2012 Z. z. a zákona č. 286/2012 Z. z.“.
Technická úprava.
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov schváliť s pripomienkami.
Ľuboš MartinákMikuláš H u b a
overovateľ výboru predseda výboru