ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
16. schôdza
Číslo: CRD-1658/2012
98a
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
zo 16. októbra 2012
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
dopĺňa uznesenie č. 98 z 9. októbra 2012 k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 194) v časti pozmeňujúce a doplňujúce návrhy takto:
1.Za 15. bod sa vkladá nový 16. bod, ktorý znie:
„16. V čl. I doterajšom 25. bod v § 29b ods. 3 v úvodnej vete sa za slová „obchodnej spoločnosti založenej na výkon advokácie“ vkladajú slová „nesmie ani vo všeobecnej rovine porovnávať advokáta, združenie alebo obchodnú spoločnosť založenú na výkon advokácie s iným advokátom, združením alebo obchodnou spoločnosťou založenou na výkon advokácie a“.
Cieľom návrhu je doplniť negatívne vymedzenie obsahu reklamy a výslovne zamedziť porovnávaciu reklamu. Posudzovanie kvality výkonu advokátskeho povolania iným advokátom nespadá do rámca etických nárokov na výkon advokátskeho povolania. Posudzovanie kvality výkonu advokátskeho povolania je vecou disciplinárnych senátov, resp. súdov pri súdnom prieskume. Je neprípustné, aby advokátske kancelárie pri prezentácii výkonu svojho povolania používali napr. formulácie „naša advokátska kancelária na rozdiel od iných advokátskych kancelárií“ a podobné všeobecné alebo konkrétne porovnávacie formulácie. Všeobecne nároky na reklamu subjektov poskytujúcich právne služby musia byť prísnejšie, ako nároky na reklamu subjektov poskytujúcich tovary a služby.“
2.Za 29. bod sa vkladá nový 30. bod, ktorý znie:
„30. Za čl. II sa vkladá nový čl. III, ktorý znie:
„Čl. III
Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 33/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákon č. 467/2011 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 110/2012 Z. z. sa mení takto:
V § 51 ods. 4 písm. b) sa slová „zmeny v obsadení súdu sudcami“ nahrádzajú slovami „zmeny v obsadení súdu sudcami, a to vrátane zmeny v dôsledku dočasného pridelenia sudcu“.“.
Ostávajúce články sa primerane prečíslujú.
V nadväznosti na navrhované zmeny pri dočasnom pridelení sudcu na iný súd 12 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich) sa navrhuje výslovne upraviť možnosť zmeny v rozvrhu práce v dôsledku dočasného pridelenia. Navrhované zmeny zákona, týkajúce sa rozvrhu práce, majú zabezpečiť jednoznačnú a výslovnú možnosť prerozdelenia pridelených vecí dočasne pridelenému sudcovi, čím sa zabezpečia požadované podmienky na realizáciu ústavného práva občana na včasné rozhodovanie v zmysle čl. 48 ods. 2 Ústavy SR a splní povinnosť štátu účinne eliminovať prieťahy v súdnych konaniach.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Anton Martvoň
Miroslav Kadúc