1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
___________________________________________
Číslo: CRD-1658/2012
194a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 194) v druhom čítaní
___________________________________________________________________________
Ústavnoprávny výbor Národnej rady ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 194) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
2
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 12. septembra 2012 č. 183 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 194) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
III.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 194) odporúčali schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 9. októbra 2012 č. 98 ,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením z 11. októbra 2012 č. 23 a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport z 12. októbra 2012 č 37.
3
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I treťom bode sa pred slovo „odbore“ vkladá slovo „študijnom“.
Legislatívna pripomienka (čl. 4 ods. 2 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov, druhý bod Prílohy č. 2 k legislatívnym pravidlám tvorby zákonov) odstraňujúca terminologickú nepresnosť, zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov používa pojem „študijný odbor“, ktorý vymedzuje v § 50 uvedeného zákona. Zároveň sa sleduje dodržanie terminologickej jednoty novelizovaného zákona, keďže pojem „študijný odbor“ používa aj samotný zákon č. 586/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov v § 3 ods. 1 písm. b), § 62 ods. 1 písm. b).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.V čl. I 4. bod znie:
„4. V § 3 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) získal najmenej päťročnú prax ako advokátsky koncipient s minimálnymi obsahovými nárokmi podľa § 62a; priebeh praxe sa preukazuje denným výkazom praxe,“.
V nadväznosti na zmeny navrhované v postavení advokátskych koncipientov sa navrhuje doplniť právnu úpravu o nový inštitút, a to minimálne obsahové nároky na prax advokátskeho koncipienta, ktorý bude zárukou zvýšenia kvality a odbornosti budúcich advokátov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.V čl. I sa za 4. bod vkladá nový 5. bod, ktorý znie:
„5. V § 3 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) absolvoval vzdelávanie v rozsahu a za podmienok určených stavovským predpisom komory,“.
Doterajšie písmená d) až j) sa označujú ako písmená e) až k).“.
Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.
4
V nadväznosti na zmeny navrhované v postavení advokátskych koncipientov sa navrhuje doplniť právnu úpravu o nový inštitút, a to minimálne obsahové nároky na prax advokátskeho koncipienta, ktorý bude zárukou zvýšenia kvality a odbornosti budúcich advokátov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.V čl. I doterajší 9. bod znie:
„9. V § 6 ods. 2 sa za slová „sudcu“ vkladá čiarka a slová „asistenta sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,“ a vypúšťa sa druhá a tretia veta.“.
Prevažnú časť asistentov sudcu najvyššieho súdu tvoria právnici s dlhšou právnou praxou; mnohí z nich majú odbornú justičnú skúškou, či advokátsku skúšku; niektorí sa dokonca venujú aj vedeckej a pedagogickej činnosti. Asistenti sudcu najvyššieho súdu spolupracujúci so sudcami najvyššieho súdu, ktorí bezpochyby garantmi ich odbornosti a ich prípadného výkonu advokácie, budú plne spôsobilí plniť poslanie advokácie na požadovanej úrovni. Z uvedeného dôvodu sa preto navrhuje, aby prax asistenta sudcu najvyššieho súdu sa započítavala do praxe advokátskeho koncipienta.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.V čl. I sa vypúšťa doterajší 11. bod. Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.
Podľa vládneho návrhu zákona byť „sankciou“ za nezaplatenie právoplatne uloženej pokuty, resp. povinnosti zaplatiť paušálne trovy disciplinárneho konania vyčiarknutie zo zoznamu advokátov. Cieľ právnej úpravy je nespochybniteľný zabezpečiť vymožiteľnosť rozhodnutí disciplinárnych senátov. Nástroje, ktorá vládny návrh volí však nemožno považovať za proporcionálne sledovanému cieľu. Rovnaký efekt možno dosiahnuť aj bez toho, aby Slovenská advokátska komora musela pristúpiť k tej najvážnejšej sankcii. Preto navrhujem nastaviť právnu úpravu tak, aby v prípadoch nezaplatenia pokuty, či trov bolo následkom pozastavenie výkonu advokácie a nie vyčiarknutie advokáta zo zoznamu advokátov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5
6.V čl. I sa za doterajší 12. bod vkladá nový 13. bod, ktorý znie:
„13. V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c) komu bolo právoplatne uložené disciplinárne opatrenie peňažná pokuta a do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo disciplinárne opatrenie uložené si svoju povinnosť nesplnil; pozastaviť výkon advokácie možno do zaplatenia tejto pokuty,
d) komu bola právoplatne uložená povinnosť zaplatiť paušálne trovy disciplinárneho konania a do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo disciplinárne opatrenie uložené si svoju povinnosť nesplnil; pozastaviť výkon advokácie možno až do zaplatenia týchto trov.“.“.
Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.
Podľa vládneho návrhu zákona byť „sankciou“ za nezaplatenie právoplatne uloženej pokuty, resp. povinnosti zaplatiť paušálne trovy disciplinárneho konania vyčiarknutie zo zoznamu advokátov. Cieľ právnej úpravy je nespochybniteľný zabezpečiť vymožiteľnosť rozhodnutí disciplinárnych senátov. Nástroje, ktorá vládny návrh volí však nemožno považovať za proporcionálne sledovanému cieľu. Rovnaký efekt možno dosiahnuť aj bez toho, aby Slovenská advokátska komora musela pristúpiť k tej najvážnejšej sankcii. Preto navrhujem nastaviť právnu úpravu tak, aby v prípadoch nezaplatenia pokuty, či trov bolo následkom pozastavenie výkonu advokácie a nie vyčiarknutie advokáta zo zoznamu advokátov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
7.V čl. I doterajšom 14. bode v § 11 ods. 1 sa slová „v správnom súdnictve“ nahrádzajú slovami „podľa piatej časti druhej hlavy Občianskeho súdneho poriadku“.
Legislatívno-technická pripomienka spresňujúca odkaz na § 247 250k Občianskeho súdneho poriadku. V čl. II prvom bode návrhu zákona je rovnaký spôsob vyjadrenia odkazu na inú časť Občianskeho súdneho poriadku.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8.V čl. I doterajšom 14. bode v § 11 ods. 4 písm. b) sa pred slovo „osoby“ vkladá slovo „fyzickej“ a slovo „označením“ sa nahrádza slovom „uvedením“.
Ide o legislatívnu pripomienku, zo znenia § 3 zákona č. 586/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov vyplýva, že do
6
zoznamu advokátov sa zapisujú len fyzické osoby, slovom „osoba“ sa označuje množina subjektov do ktorej patria aj právnické osoby čo, pokiaľ ide o § 11, neprichádza do úvahy.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
9.V čl. I sa vypúšťa doterajší 15. bod. Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.
Účelom vládneho návrhu zákona sledovaný v čl. I bod 15 možno dosiahnuť aj zmenou ustanovení o povinnom poistení. Navrhuje sa preto vypustiť pôvodný bod 15 z vládneho návrhu a doplniť právnu úpravu poistenia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
10.V čl. I doterajšom 17. bod sa v navrhovanom § 12 ods. 5 slová „advokát alebo advokátka“ nahrádzajú slovami „advokát, advokátka alebo advokátska kancelária“.
Navrhuje sa spresnenie označovania advokátov, a to výslovnou úpravou používania označenia „advokátska kancelária“.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
11.V čl. I sa za doterajší 18. bod vkladá nový 19. bod, ktorý znie:
„19. V § 15 ods. 1 sa vypúšťajú slová „spoločníkom a“ a na konci sa pripája táto veta: „Spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť iba advokát.“.“.
Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.
Účelom vládneho návrhu zákona sledovaný v čl. I bod 15 možno dosiahnuť aj zmenou ustanovení o povinnom poistení. Navrhuje sa preto vypustiť pôvodný bod 15 z vládneho návrhu a doplniť právnu úpravu poistenia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
7
12.V čl. I doterajší 23. bod znie:
„23. V § 27 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Limit poistného plnenia v samostatnej poistnej zmluve nesmie byť nižší ako 100 000 eur.“ a slovo „spoločník“ nahrádza slovom „konateľ“.
Účelom vládneho návrhu zákona sledovaný v čl. I bod 15 možno dosiahnuť aj zmenou ustanovení o povinnom poistení. Navrhuje sa preto vypustiť pôvodný bod 15 z vládneho návrhu a doplniť právnu úpravu poistenia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
13.V čl. I doterajší 24. bod znie:
„24. V § 29 ods. 1 sa za slová „príspevok na činnosť komory“ vkladajú slová „rovnajúci sa jednej tretine priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka“.
Legislatívna pripomienka, keďže pojem „výpočtový základ“ sa viac nevyskytuje v platnom ani navrhovanom znení zákona a významovo je identická s jednou tretinou priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za 1. polrok predchádzajúceho kalendárneho roka, nie je potrebné zavádzať pojem „výpočtový základ“. Uvedený pojem používa a definuje § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov, ale len „na účely tejto vyhlášky“, zároveň je potrebné podotknúť, že pojem „výpočtový základ“ sa vo vyhláške používa pre potreby výpočtu odmeny pre advokáta, zatiaľ čo v zákone sa používať pre potreby platenie príspevku na činnosť komory, čo dve odlišné platby, ktoré by nemali byť označené identickým výrazom.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
14.V čl. I sa v doterajšom 25. bode vkladá v § 29b nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Advokát, združenie, alebo obchodná spoločnosť založená na výkon advokácie môže pri informovaní verejnosti o poskytovaní právnych služieb prostredníctvom reklamy uvádzať len
8
vecné objektívne informácie o odbornom zameraní advokátskej kancelárie a zložení advokátskej kancelárie.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
Cieľom navrhovanej zmeny je pozitívne vymedzenie obsahu reklamy advokátov, resp. advokátskych kancelárií. Obsahom prezentácie výkonu advokátskeho povolania majú byť len vecné a objektívne informácie. Dôvodom je, že z etického pohľadu poskytovanie právnych služieb nemožno považovať za ponúkanie bežného obchodného tovaru a všeobecne akceptované prísnejšie kritériá na etiku výkonu advokátskeho povolania, čo predpokladá vyššie etické nároky aj na obsah prezentácie advokátskeho povolania.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
15.V čl. I doterajšom 25. bod v § 29b ods. 3 v úvodnej vete sa za slová „obchodnej spoločnosti založenej na výkon advokácie“ vkladajú slová „nesmie ani vo všeobecnej rovine porovnávať advokáta, združenie alebo obchodnú spoločnosť založenú na výkon advokácie s iným advokátom, združením alebo obchodnou spoločnosťou založenou na výkon advokácie“.
Cieľom návrhu je doplniť negatívne vymedzenie obsahu reklamy a výslovne zamedziť porovnávaciu reklamu. Posudzovanie kvality výkonu advokátskeho povolania iným advokátom nespadá do rámca etických nárokov na výkon advokátskeho povolania. Posudzovanie kvality výkonu advokátskeho povolania je vecou disciplinárnych senátov, resp. súdov pri súdnom prieskume. Je neprípustné, aby advokátske kancelárie pri prezentácii výkonu svojho povolania používali napr. formulácie „naša advokátska kancelária na rozdiel od iných advokátskych kancelárií“ a podobné všeobecné alebo konkrétne porovnávacie formulácie. Všeobecne nároky na reklamu subjektov poskytujúcich právne služby musia byť prísnejšie, ako nároky na reklamu subjektov poskytujúcich tovary a služby.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča neschváliť.
16.V čl. I doterajšom 25. bod v § 29b ods. 3 v úvodnej vete sa za slová „obchodnej spoločnosti založenej na výkon advokácie“ vkladajú slová „nesmie ani vo všeobecnej rovine porovnávať advokáta, združenie alebo obchodnú spoločnosť založenú na výkon advokácie s iným advokátom, združením alebo obchodnou spoločnosťou založenou na výkon advokácie a“.
9
Cieľom návrhu je doplniť negatívne vymedzenie obsahu reklamy a výslovne zamedziť porovnávaciu reklamu. Posudzovanie kvality výkonu advokátskeho povolania iným advokátom nespadá do rámca etických nárokov na výkon advokátskeho povolania. Posudzovanie kvality výkonu advokátskeho povolania je vecou disciplinárnych senátov, resp. súdov pri súdnom prieskume. Je neprípustné, aby advokátske kancelárie pri prezentácii výkonu svojho povolania používali napr. formulácie „naša advokátska kancelária na rozdiel od iných advokátskych kancelárií“ a podobné všeobecné alebo konkrétne porovnávacie formulácie. Všeobecne nároky na reklamu subjektov poskytujúcich právne služby musia byť prísnejšie, ako nároky na reklamu subjektov poskytujúcich tovary a služby.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
17. V čl. I doterajšom 25. bode sa v navrhovanom § 29c vypúšťa odsek 2. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
Vypúšťa sa možnosť pre klienta poskytovať verejnosti názory, výroky a informácie týkajúce sa konkrétneho advokáta, združenia alebo spoločnosti založenej na výkon advokácie, spojené s jeho resp. s ich činnosťou súvisiacou s poskytovaním právnych služieb. Táto právna úprava je z pohľadu zákona irelevantná a jej normatívny obsah je viac ako otázny. Pozmeňujúci návrh tiež nadväzuje na časť A stanoviska Kancelárie Národnej rady SR.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
18. V čl. I doterajšom 33. bode v navrhovanom § 56 ods. 3 prvá veta znie: „Disciplinárne opatrenia podľa odseku 2 písm. a) a b) nemožno uložiť spolu s disciplinárnym opatrením podľa odseku 2 písm. c).“.
V právnom poriadku SR nie je štandardné, aby popri sankciách typu „napomenutie“ alebo „pokarhanie“ bolo možné ukladať peňažné sankcie pokuty. Na základe uvedeného preto navrhujem výslovne vylúčiť možnosť uložiť popri písomnom napomenutí (alebo verejnom napomenutí) peňažnú pokutu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
10
19.V čl. I doterajšom 35. bode sa slová „len čo bol doručený“ nahrádzajú slovami „doručením“.
Štylistická pripomienka.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
20. V čl. I doterajšom 39. bode sa slovo „päť“ nahrádza slovom „tri“.
Vládny návrh zákona zavádza 5 ročnú lehotu, po ktorej uplynutí bude advokát oprávnený zamestnať koncipienta. Pozmeňujúcim návrhom sa navrhuje skrátiť túto lehotu na tri roky, nakoľko päťročná lehota je neprimerane dlhá.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
21. V čl. I doterajší 40. bod znie:
„40. V § 62 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarku a pripájajú sa tieto slová: „od absolventa zahraničnej vysokej školy môže predsedníctvo komory požadovať, aby preukázal pred skúšobným senátom komory, že je schopný aplikovať právny poriadok Slovenskej republiky; ak žiadateľ získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo; podrobnosti o preukazovaní schopnosti aplikovať právny poriadok Slovenskej republiky určí predpis komory.“.“.
Pre garanciu objektívnosti pri preukazovaní schopnosti absolventa aplikovať právny poriadok Slovenskej republiky sa zavádza podmienka, aby náležitosti preukazovania schopností absolventov zahraničných vysokých škôl aplikovať právny poriadok Slovenskej republiky boli obsiahnuté vo vnútornom predpise komory, čím by sa následne predišlo subjektívnemu hodnoteniu schopností absolventov. Pozmeňujúci návrh nadväzuje na časť A stanoviska Kancelárie Národnej rady SR.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
22.V čl. I doterajšom 43. bode v § 62 ods. 2 sa slová „rozhodujúca celková dĺžka“ nahrádza slovami „rozhodujúce celkové trvanie“.
Štylistická pripomienka, slovo „dĺžka“ obsahuje tak význam priestorového rozmeru ako aj časový rozsah, naproti tomu
11
„trvať“ nemá iný význam ako prebiehať istý čas, pokračovať v čase.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
23. V čl. I sa za doterajší 44. bod vkladá nový 45. bod, ktorý znie:
„45. Za § 62 sa vkladá § 62a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠62a
Minimálne obsahové nároky na prax advokátskeho koncipienta
(1) Priebeh praxe advokátskeho koncipienta sa vyznačuje v dennom výkaze praxe, ktorý advokátskemu koncipientovi vydá komora pri prvom zápise do zoznamu advokátskych koncipientov. Advokátsky koncipient je povinný vrátiť komore denný výkaz praxe spolu s preukazom advokátskeho koncipienta. Komora odovzdá advokátskemu koncipientovi denný výkaz praxe advokátskeho koncipienta a preukaz advokátskeho koncipienta pri každom ďalšom zápise do zoznamu advokátskych koncipientov.
(2) Advokát vedie denný výkaz praxe advokátskeho koncipienta, v ktorom každý pracovný deň vykonáva záznamy o úkonoch, ktorými advokátskeho koncipienta poveril.
(3) Advokát je povinný každý pracovný deň počas zamestnávania advokátskeho koncipienta poverovať vypracúvaním písomných podaní vo všetkých oblastiach právneho poriadku. Advokát každý deň vykonáva záznam do denného výkazu praxe advokátskeho koncipienta o odbornom zameraní a obsahu úkonov, ktorými advokátskeho koncipienta poveril.
(4) Advokátsky koncipient je povinný počas celého obdobia praxe zúčastniť sa na pojednávaniach podľa Trestného poriadku a podľa Občianskeho súdneho poriadku v rozsahu a za podmienok určených stavovským predpisom komory a túto skutočnosť preukázať záznamami v dennom výkaze praxe.
(5) Denný výkaz praxe advokátskeho koncipienta je advokátsky koncipient povinný kedykoľvek na výzvu komory advokátskej kancelárie predložiť. O preukázanie denného výkazu praxe advokátskeho koncipienta môže žiadať aj klient v prípade, ak byť advokátsky koncipient poverený úkonmi substitučného zastupovania advokáta v jeho veci.
(7) Za preukázanie priebehu praxe zodpovedá v prípade straty denného výkazu praxe advokátsky koncipient.“.“.
Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.
V nadväznosti na zmeny navrhované v postavení advokátskych koncipientov sa navrhuje doplniť právnu úpravu o nový inštitút, a to minimálne obsahové nároky na prax advokátskeho koncipienta, ktorý bude zárukou zvýšenia kvality a odbornosti budúcich advokátov.
12
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
24. V čl. I sa za doterajší 51. bod vkladá nový 52. bod, ktorý znie:
„52. V § 71 ods. 2 písm. b) sa za slová „zoznam zahraničných združení“ vkladá čiarka a slová „ zoznam organizačných zložiek zahraničných združení,“.
Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhovanou úpravou dochádza k terminologickému a vecnému zosúladeniu § 71 ods. 2 písm. b) s bodom 26 návrhu zákona (§ 45 ods. 1).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
25.V čl. I doterajšom 53. bode v poznámke pod čiarkou k odkazu 20a sa slovo „Zákon“ nahrádza slovami „§ 41 ods. 2 písm. i) zákona“.
Legislatívno-technická pripomienka, spresňujúca poznámku pod čiarou k odkazu 20a. Uvedenie citácie celého zákona bez uvedenia konkrétnych ustanovení nenapomáha adresátovi k lepšej orientácii, keďže zákon na ktorý sa odkazuje upravuje aj mnoho iných právnych vzťahov než len tie ktorých sa odkaz týka.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
26. V čl. I doterajší 54. bod znie:
„54. Za § 82a sa vkladá § 82b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠82b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
(1) Advokáta vykonávajúceho advokáciu podľa § 12 ods. 1 písm. b) e) v znení účinnom do 31. decembra 2012, ktorý nespĺňa povinnosť uvedenú v § 12 ods. 4 druhej vete, môže komora do 30. júna 2013 vyzvať na splnenie tejto povinnosti. Obchodná spoločnosť založená na výkon advokácie, ktorá si nesplní povinnosť podľa § 12 ods. 4 druhej vety do troch mesiacov od doručenia výzvy komory podľa prvej vety, stratí oprávnenie poskytovať právne služby na území Slovenskej republiky. Márnym uplynutím lehoty podľa predchádzajúcej vety sa advokát stane advokátom vykonávajúcim advokáciu podľa § 12 ods. 1 písm. a) a súčasne na neho prechádzajú všetky práva a povinnosti vo vzťahu ku klientovi spoločne a nerozdielne. Komora túto skutočnosť oznámi príslušnému registrovému súdu do
13
31. decembra 2013, ktorý ďalej koná podľa § 68 ods. 6 písm. b) Obchodného zákonníka. O advokátovi vykonávajúcom advokáciu podľa § 12 ods. 1 písm. b) e), ktorému nebola doručená výzva podľa prvej vety do 30. júna 2013, platí, že si splnil povinnosť podľa § 12 ods. 4 druhej vety.
(2) Advokátsky koncipient zapísaný do zoznamu advokátskych koncipientov do 31. decembra 2012 vykoná prax advokátskeho koncipienta v trvaní podľa predpisu účinného do 31. decembra 2012.
(3) Na žiadosti advokátskych koncipientov o započítanie inej právnej praxe, ktoré boli doručené komore do 31. decembra 2012, sa vzťahuje predpis účinný do 31. decembra 2012.
(4) Školiteľ advokátskych koncipientov podľa § 62 ods. 3, ktorý je do 31. decembra 2012 školiteľom viac ako troch advokátskych koncipientov, môže navrhnúť zápis nového advokátskeho koncipienta, ak počet advokátskych koncipientov, voči ktorým je v postavení školiteľa, bude menší ako tri.
(5) Funkčné obdobie orgánov komory zvolených podľa predpisu účinného do 31. decembra 2012, sa spravuje podľa predpisu účinného do 31. decembra 2012.
(6) Do zvolenia odvolacej disciplinárnej komisie a vymenovania predsedov odvolacích disciplinárnych senátov a členov odvolacích disciplinárnych senátov rozhodujú o odvolaniach v disciplinárnych konaniach tri odvolacie disciplinárne senáty. Tieto senáty vymenuje z členov a náhradníkov predsedníctva komory predseda komory, zároveň vymenuje predsedov týchto senátov.
(7) Predsedníctvo komory upraví uznesením spôsob voľby odvolacej disciplinárnej komisie, ktorá sa bude konať na prvej konferencii advokátov konanej po 1. januári 2013.“.“.
Z dôvodov zmien súvisiacich s poistením advokáta a následným vypustením pôvodného novelizačného bodu 15 je potrené vypustiť pôvodne navrhované prechodné ustanovenie v § 82b ods. 1. Ďalej sa navrhuje v (pôvodnom) odseku 2 ustanoviť lehota pre Slovenskú advokátsku komoru, v ktorej je povinná oznámiť zmenu skutočností príslušnému registrovému súdu, nakoľko bez tejto lehoty je právna úprava neurčitá. V (pôvodnom) odseku 3 sa navrhuje jednoznačná znenie prechodného ustanovenia vo vzťahu k dĺžke koncipientskej praxe koncipientov zapísaných do príslušného zoznamu do 31.12.2012 – v tomto prípade bude prax trvať 3 roky.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
27.V čl. II prvom bode sa za slová „tretej hlavy“ vkladajú slová „tohto zákona“.
Legislatívno-technickou pripomienkou sa odstraňuje nepresnosť odkazu, keďže bez tejto úpravy nie je celkom jasné o piatu časť tretiu hlavu ktorého zákona má ísť.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
14
28. V čl. II sa za prvý bod vkladá nový 2. až 8. bod, ktoré znejú:
2. V § 29 ods. 6 sa suma „500 eur“ nahrádza sumou „1000 eur“.
3. V § 35 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) vo veciach vrátenia dieťaťa do krajiny obvyklého pobytu pri medzinárodných únosoch detí,“.
Doterajšie písmená d) až k) sa označujú ako písmená e) až l.“.
4. V § 115a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Pojednávanie nie je potrebné nariaďovať ani v drobných sporoch.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
5. V § 176 ods. 3 prvá veta znie: „Ak zákon neustanovuje inak, vo veciach starostlivosti súdu o maloletých rozhodne súd bez zbytočného odkladu, najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa začatia konania.“.
6. V § 200ea ods. 1 sa suma „500 eur“ nahrádza sumou „1000 eur“.
7. V § 214 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) súd prvého stupňa rozhodol podľa § 115a bez nariadenia pojednávania a je potrebné zopakovať alebo doplniť dokazovanie,“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
8. V § 214 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.“.
Doterajší bod 2 sa označuje ako bod 9.
V bodoch 2 a 6 sa v prípade drobných sporov sa navrhuje zvýšiť hranicu pre posudzovanie drobných sporov na 1000 eur.
V snahe eliminovať problémy, ktoré vznikajú pri aplikácii Dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 199/2001 Z.z.) sa v bode 3 navrhuje zaviesť vstupové oprávnenia prokurátora aj vo veciach vrátenia dieťaťa do krajiny obvyklého pobytu pri medzinárodných únosoch detí.
Súčasne sa v bodoch 4 a 7 navrhuje, aby potreba pojednávať v drobných sporoch bola obligatórna len na odvolacom súde, a to iba v prípade, ak súd prvého stupňa rozhodne podľa § 115a bez nariadenia pojednávania a odvolací súd bude skutkovo posudzovať danú vec. Táto úprava rešpektuje Dohovor ochrane ľudských práv a základných slobôd.
15
V bode 5 sa navrhuje upustiť od doterajšej lehoty 3 mesiacov na rozhodnutie v zákonom určených veciach, nakoľko táto lehota je v praxi nevykonateľná; použije sa všeobecná 6 mesačná lehota.
Zákonom č. 388/2011 Z. z. sa s účinnosťou od 1. januára 2012 upravila v odvolacom konaní v § 214 osobitná úprava týkajúca sa doručenia rozsudku. Aplikačná prax ukazuje, že táto osobitná právna úprava sa neosvedčila. Navrhovanou zmenou v bode 8 sa zrovnoprávňuje koncepcia vyhotovenia a doručenia rozsudku v prvom i druhom stupni. V odvolacom konaní nie je právny dôvod na odchýlenie sa od prvostupňového 30-dňového mechanizmu na vyhotovenie a odoslanie rozsudku 158 ods. 4, § 211 ods. 2).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
29.Za čl. II sa vkladajú nové čl. III až VI, ktoré znejú:
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 397/2000 Z. z., zákona č. 561/2001 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 527/2002 Z. z., zákona č. 357/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 126/2005 Z. z., zákona č. 521/2005 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z. a zákona č. 304/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 11 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo,“.
2. V § 21 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo,“.
Navrhuje sa, aby podmienka vzdelania v odbore právo ako v prvom, tak aj v druhom stupni platila aj pre notárov a ich koncipientov.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., nálezu
16
Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 125/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 585/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 102/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z. a zákona č. 230/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. V § 10 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo,“.
2. V § 21 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo,“.
Navrhuje sa, aby podmienka vzdelania v odbore právo ako v prvom, tak aj v druhom stupni platila aj pre súdnych exekútorov a ich koncipientov.
3. V § 57 sa vypúšťa odsek 5.
4. § 58 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Ak súd rozhoduje podľa § 57 ods. 1 písm. k), nariadi pojednávanie; ak rozhoduje podľa § 57 ods. 1 písm. a) j), môže nariadiť pojednávanie, ak je to nevyhnutné pre objasnenie veci.“.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
Pozmeňujúci návrh v novele Exekučného poriadku tiež reaguje na poslednú novelu Exekučného poriadku, ktorá zaviedla povinné pojednávanie pri rozhodovaní o zastavení exekúcie. Vzhľadom na nie jednoznačný prístup k výkladu platnej právnej úpravy sa navrhuje, aby sa pôvodne zamýšľaný cieľ právnej úpravy, „pojednávať tam kde je to vzhľadom na povahu veci potrebné“ dosiahol jednoznačnou formuláciou, z ktorej bude zrejmé, že obligatórne sa pojednávanie nariadi len pri rozhodovaní vo veciach podľa § 57 ods. 1 písm. k), pričom pri rozhodovaní o zastavení exekúcie podľa § 57 ods. 1 sa pojednávanie nariadi tam, kde je to potrebné, čo spravidla prípady štandardných incidenčných sporov. Ustanovenie o pojednávaní v exekučných veciach systematicky patrí do § 58.
Čl. V
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 267/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2008 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z.,
17
zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/20011 Z. z., zákona č. 100/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z. a zákona č. 79/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. V § 5 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike2) alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
2) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.
Navrhuje sa, aby podmienka vzdelania v odbore právo ako v prvom, tak aj v druhom stupni platila aj pre sudcov.
3. § 12 vrátane nadpisu znie:
㤠12
Dočasné pridelenie sudcu
(1) Na zabezpečenie riadneho chodu súdnictva možno sudcu s jeho súhlasom dočasne prideliť na výkon funkcie na iný súd. Vykonávanie funkcie na dvoch súdoch je vylúčené okrem výkonu funkcie predsedu disciplinárneho senátu alebo člena disciplinárneho senátu.
(2) O dočasnom pridelení sudcu rozhoduje Súdna rada na návrh predsedu súdu, na ktorý byť sudca dočasne pridelený, a po predchádzajúcom vyjadrení predsedu súdu, na ktorom sudca pôsobí.
(3) Dočasné pridelenie sudcu nesmie presahovať dva roky v období troch rokov, ak tento zákon neustanovuje inak. To neplatí, ak ide o sudcu, ktorý je dočasne pridelený na Špecializovaný trestný súd; v takom prípade nesmie dočasné pridelenie presahovať obdobie piatich rokov.
(4) Počas dočasného pridelenia je sudca členom pléna toho súdu, na ktorý je dočasne pridelený; nemá však právo byť volený do orgánov sudcovskej samosprávy tohto súdu, pričom jeho volené funkcie na súde, z ktorého bol preložený, nezanikajú.“.
Keďže súčasná práva úprava dočasného pridelenia neumožňuje reagovať na nerovnomernosť zaťaženosti súdov a účinne napomáhať odstraňovaniu stavu právnej neistoty v konaní na súdoch bez zbytočných prieťahov, navrhovaná úprava účinne vytvára predpoklad personálneho posilňovania zaťažených súdov sudcami, so súhlasom ktorých je možné zabezpečiť výpomoc súdom nižšieho, toho istého i vyššieho stupňa. Dočasné pridelenie zároveň zabezpečuje aj plnenie účelu
18
vytvárania podmienok kariérneho rastu sudcu, čo je súčasťou medzinárodných štandardov ako záruky nezávislosti súdnictva.
4. § 13 vrátane nadpisu znie:
㤠13
Stáže sudcu
(1) Sudca, ak s tým súhlasí, môže vykonávať stáž
a)v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky,
b)v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky,
c)v Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky,
d)na Úrade vlády Slovenskej republiky,
e)na ústrednom orgáne štátnej správy súdov,
f)v inštitúcii, ktorá zabezpečuje vzdelávanie sudcov,5c) alebo
g)ako súdny poradca6) na Ústavnom súde Slovenskej republiky.
(2) Sudca počas stáže podľa odseku 1 písm. a) f) nemôže vykonávať funkciu sudcu. Stáž sudcu podľa odseku 1 sa považuje za výkon funkcie sudcu.
(3) O stáži sudcu podľa odseku 1 písm. e) a f) rozhoduje minister po prerokovaní s predsedom súdu, na ktorom sudca pôsobí. V ostatných prípadoch o stáži sudcu rozhoduje súdna rada po vyjadrení ministra a po prerokovaní s predsedom súdu, na ktorom sudca pôsobí.
(4) Stáž sudcu trvá najviac dva roky, ak osobitný zákon neustanovuje inak; ak je to potrebné na zabezpečenie činnosti orgánov uvedených v odseku 1 možno stáž predĺžiť najviac o ďalšie dva roky.
(5) Ustanovenia tohto zákona o dočasnom pridelení sudcu sa použijú primerane aj na stáž sudcu.“.
Je zrejmé, že predovšetkým rozsiahle znalosti a skúsenosti sudcu s výkonom súdnictva a s podmienkami výkonu súdnictva, účinne napomáhajú ústrednému orgánu správy súdov pri plnení jeho úloh, v oblasti riadenia a správy súdov a dohliadania na riadny výkon súdnictva. preto dané dôvody na novelu uvedeného ustanovenia a tým vytvorenia podmienok a obnovu osvedčenej praxe účasti sudcov stážou aj na Ministerstve spravodlivosti SR. Prax preukázala, že je vhodné, aby skúsenosti sudcu z výkonu súdnictva sa účinne mohli využívať aj pre potreby parlamentu, hlavy štátu, Súdnej rady, Úradu vlády i Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Čl. VI
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 561/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č.
19
622/2005 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z. a zákona č. 79/2012 Z. z. sa mení takto:
1. V § 6 ods. 2 písmeno b) znie:
„b) získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike4) alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
4) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2. Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 sa vypúšťajú.
3. V § 6 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.
4. V § 231 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike4) alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo,“.
5. V § 231 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.“.
Navrhuje sa, aby podmienka vzdelania v odbore právo ako v prvom, tak aj v druhom stupni platila aj pre prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry.
Doterajšie články III až V sa označia ako články VII až IX.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
30.Za čl. II sa vkladá nový čl. III, ktorý znie:
„Čl. III
Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č.
20
290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 33/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákon č. 467/2011 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 110/2012 Z. z. sa mení takto:
V § 51 ods. 4 písm. b) sa slová „zmeny v obsadení súdu sudcami“ nahrádzajú slovami „zmeny v obsadení súdu sudcami, a to vrátane zmeny v dôsledku dočasného pridelenia sudcu“.“.
Ostávajúce články sa primerane prečíslujú.
V nadväznosti na navrhované zmeny pri dočasnom pridelení sudcu na iný súd 12 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich) sa navrhuje výslovne upraviť možnosť zmeny v rozvrhu práce v dôsledku dočasného pridelenia. Navrhované zmeny zákona, týkajúce sa rozvrhu práce, majú zabezpečiť jednoznačnú a výslovnú možnosť prerozdelenia pridelených vecí dočasne pridelenému sudcovi, čím sa zabezpečia požadované podmienky na realizáciu ústavného práva občana na včasné rozhodovanie v zmysle čl. 48 ods. 2 Ústavy SR a splní povinnosť štátu účinne eliminovať prieťahy v súdnych konaniach.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
31. Doterajší čl. III znie:
„Čl. III
Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z., v znení zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z. a zákona č. 332/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 5a ods. 2 druhá veta sa slová „a traja zástupcovia ministerstva“ nahrádzajú slovami „zástupca Slovenského národného strediska pre ľudské práva, ktorého navrhuje výkonný riaditeľ Slovenského národného strediska pre ľudské práva a dvaja zástupcovia ministerstva“.
2. V § 5a ods. 2 sa tretia veta vypúšťa.
3. Za § 24d sa vkladá § 24e, ktorý znie:
㤠24e
(1) Ak účastníkovi konania vznikol nárok na náhradu trov konania a súd nerozhodol o nároku na náhradu trov právneho zastúpenia advokáta ustanoveného súdom podľa § 30 Občianskeho súdneho poriadku v znení účinnom do 31. decembra 2009 a s nárokom odkázal advokáta na centrum alebo ak o tomto súd nerozhodoval vôbec, napriek tomu, že si advokát nárok na náhradu trov právneho zastúpenia riadne a včas uplatnil, rozhodne o nárokoch
21
advokáta podľa druhej časti druhej hlavy vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov centrum.
(2) Ak advokátovi v prípadoch podľa odseku 1 vznikol nárok na náhradu trov konania za jednotlivé úkony právnej služby podľa osobitného predpisu,17) prizná advokátovi centrum náhradu trov právneho zastúpenia v rozsahu úkonov právnej služby potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý nemal vo veci úspech.
(3) O nárokoch podľa odseku 1 rozhodne Centrum na základe písomnej žiadosti advokáta a vyúčtovania trov právneho zastúpenia predloženého súdu advokátom. Vyúčtovanie trov právneho zastúpenia spolu s potrebnou súčinnosťou poskytne centru súd, ktorý vo veci rozhodoval.“.
Navrhovaná zmena hlavne za cieľ vyriešiť okruh nárokov na trovy právneho zastúpenia u advokátov, ustanovených súdom podľa § 30 Občianskeho súdneho poriadku v znení účinnom do 31. decembra 2009, o ktorých nebolo doposiaľ rozhodnuté v dôsledku negatívneho kompetenčného konfliktu konajúcich súdov a Centra právnej pomoci. Jednoznačne sa ustanovuje, že o sporných nárokoch rozhodne centrum, pričom pôjde o nároky vzniknuté v konaniach, kde bol účastník zastúpený ustanoveným advokátom úspešný a súd nerozhodol, resp. nerozhodoval o trovách právneho zastúpenia advokáta. Ak advokátovi vznikol nárok na náhradu trov konania za jednotlivé úkony právnej služby podľa osobitného predpisu (pred zavedením tzv. zníženej tarify) prizná advokátovi centrum náhradu trov právneho zastúpenia v rozsahu úkonov právnej služby potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý nemal vo veci úspech. Súčasne sa navrhuje vypustenie právnej úpravy poskytovania právnej pomoci v prípade zaisťovacieho konania podľa zákona o pobyte cudzincov, nakoľko navrhovaná právna úprava je v praxi s prihliadnutím na kapacitné možnosti Centra právnej úpravy nevykonateľná.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
32.V doterajšom čl. III 9. bode sa za slovo „Nadpis“ vkladá slovo „pod“.
Legislatívno-technická pripomienka spresňujúca znenie novelizačného bodu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča neschváliť.
22
33. Doterajší čl. V znie:
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013, okrem čl. I. bodov 3 a 40, čl. III, čl. IV bodov 1 a 2, čl. V bodov 1 a 2 a čl. VI, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015.“.
S prihliadnutím na charakter navrhovaných zmien sa navrhuje, aby doplnenie právnej úpravy týkajúce sa vzdelania v odbore právo aj v prvom aj v druhom stupni nadobudlo účinnosť o 2 roky, t.j. 1.1.2015.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne:
a)spoločne o bodoch 1 až 14, 16 až 31 a 33 s návrhom schváliť,
b) spoločne o bodoch 15 a 32 s návrhom neschváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 194) uvedených pod bodom III tejto správy a stanovísk poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave, podľa § 79 ods. 4 písm. f) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 194) schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii
23
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v druhom čítaní (tlač 194a) bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo 16. októbra 2012 č. 114. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda Ústavnoprávneho výboru
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 16. októbra 2012