Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
9. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1658/2012
37
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 12. októbra 2012
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 194) – druhé čítanie a
A.súhlasí
s vládnym návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 194)
B.odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
predmetný vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe tohto uznesenia
C.ukladá predsedovi výboru
predložiť určenému gestorskému výboru (Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky) informáciu o výsledku prerokovania návrhu vo výbore.
Jana Žitňanská Mojmír Mamojka
overovateľka výboru predseda výboru
2
Príloha k uzneseniu č. 37
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 194) – druhé čítanie
___________________________________________________________________________
1.V čl. I treťom bode sa pred slovo „odbore“ vkladá slovo „študijnom“.
Legislatívna pripomienka (čl. 4 ods. 2 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov, druhý bod Prílohy č. 2 k legislatívnym pravidlám tvorby zákonov) odstraňujúca terminologickú nepresnosť, zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov používa pojem „študijný odbor“, ktorý vymedzuje v § 50 uvedeného zákona. Zároveň sa sleduje dodržanie terminologickej jednoty novelizovaného zákona, keďže pojem „študijný odbor“ používa aj samotný zákon č. 586/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov v § 3 ods. 1 písm. b), § 62 ods. 1 písm. b).
2.V čl. I 14. bode v § 11 ods. 1 sa slová „v správnom súdnictve“ nahrádzajú slovami „podľa piatej časti druhej hlavy Občianskeho súdneho poriadku“.
Legislatívno-technická pripomienka spresňujúca odkaz na § 247 250k Občianskeho súdneho poriadku. V čl. II prvom bode návrhu zákona je rovnaký spôsob vyjadrenia odkazu na inú časť Občianskeho súdneho poriadku.
3.V čl. I 14. bode v § 11 ods. 4 písm. b) sa pred slovo „osoby“ vkladá slovo „fyzickej“ a slovo „označením“ sa nahrádza slovom „uvedením“.
Ide o legislatívnu pripomienku, zo znenia § 3 zákona č. 586/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov vyplýva, že do zoznamu advokátov sa zapisujú len fyzické osoby, slovom „osoba“ sa označuje množina subjektov do ktorej patria aj právnické osoby čo, pokiaľ ide o § 11, neprichádza do úvahy.
3
4.V čl. I 24. bod znie:
„24. V § 29 ods. 1 sa za slová „príspevok na činnosť komory“ vkladajú slová „rovnajúci sa jednej tretine priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka“.
Legislatívna pripomienka, keďže pojem „výpočtový základ“ sa viac nevyskytuje v platnom ani navrhovanom znení zákona a významovo je identická s jednou tretinou priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za 1. polrok predchádzajúceho kalendárneho roka, nie je potrebné zavádzať pojem „výpočtový základ“. Uvedený pojem používa a definuje § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov, ale len „na účely tejto vyhlášky“, zároveň je potrebné podotknúť, že pojem „výpočtový základ“ sa vo vyhláške používa pre potreby výpočtu odmeny pre advokáta, zatiaľ čo v zákone sa používať pre potreby platenie príspevku na činnosť komory, čo dve odlišné platby, ktoré by nemali byť označené identickým výrazom.
5.V čl. I 35. bode sa slová „len čo bol doručený“ nahrádzajú slovami „doručením“.
Štylistická pripomienka.
6.V čl. I 43. bode v § 62 ods. 2 sa slová „rozhodujúca celková dĺžka“ nahrádza slovami „rozhodujúce celkové trvanie“.
Štylistická pripomienka, slovo „dĺžka“ obsahuje tak význam priestorového rozmeru ako aj časový rozsah, naproti tomu „trvať“ nemá iný význam ako prebiehať istý čas, pokračovať v čase.
7.V čl. I 53. bode v poznámke pod čiarkou k odkazu 20a sa slovo „Zákon“ nahrádza slovami „§ 41 ods. 2 písm. i) zákona“
4
Legislatívno-technická pripomienka, spresňujúca poznámku pod čiarou k odkazu 20a. Uvedenie citácie celého zákona bez uvedenia konkrétnych ustanovení nenapomáha adresátovi k lepšej orientácii, keďže zákon na ktorý sa odkazuje upravuje aj mnoho iných právnych vzťahov než len tie ktorých sa odkaz týka.
8.V čl. II prvom bode sa za slová „tretej hlavy“ vkladajú slová „tohto zákona“.
Legislatívno-technickou pripomienkou sa odstraňuje nepresnosť odkazu, keďže bez tejto úpravy nie je celkom jasné o piatu časť tretiu hlavu ktorého zákona má ísť.
9.V čl. III 9. bode sa za slovo „Nadpis“ vkladá slovo „pod“.
Legislatívno-technická pripomienka spresňujúca znenie novelizačného bodu.