Register investícií  
.
Menovitý zoznam - stavby/stroje nad 3 320 000 eur  
Tabuľka č. 16  
( v eurách )  
Kapitálové  
výdavky v roku výdavky v roku výdavky v roku  
2013 2014 2015  
Kapitálové  
Kapitálové  
Aktuálne  
náklady celkom  
03 Úrad vlády SR  
7 358 081  
607 106 607 106 607 106  
06P0201 Podporné činnosti  
2 - Stroje a zariadenia  
7 358 081  
7 358 081  
607 106  
607 106  
607 106  
607 106  
607 106  
607 106  
607 106  
607 106  
607 106  
01941 Obstaranie hmotného a nehmotného majetku  
7 358 081  
00151513 Úrad vlády SR  
09 Slovenská informačná služba  
8 458 722  
996 000  
996 000  
996 000  
996 000  
996 000  
996 000  
996 000  
996 000  
996 000  
996 000  
996 000  
996 000  
06T0302 Podporné činnosti  
2 - Stroje a zariadenia  
1004472 OZP 3  
8 458 722  
8 458 722  
8 458 722  
00826847 Slovenská informačná služba  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
19 409 460  
19 409 460  
19 409 460  
5 192 823  
350 000  
350 000  
350 000  
50 000  
350 000  
350 000  
350 000  
50 000  
350 000  
350 000  
350 000  
50 000  
06U0A01 Riadenie programov  
2 - Stroje a zariadenia  
11843 Nákup kancelárskych strojov a zariadení SBPI  
00699021 Ministerstvo zahraničných vecí SR  
2015 Nákup kancelárskych strojov, prístrojo a zariadení-OIŠS  
2025 Nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení -SBPI  
5 335 562  
8 881 075  
150 000  
150 000  
150 000  
150 000  
150 000  
150 000  
00699021 Ministerstvo zahraničných vecí SR  
00699021 Ministerstvo zahraničných vecí SR  
11 Ministerstvo obrany SR  
16 230 122  
16 230 122  
16 230 122  
16 230 122  
200 000  
200 000  
200 000  
200 000  
350 000  
350 000  
350 000  
350 000  
500 000  
500 000  
500 000  
500 000  
09504 Rozvoj infraštruktúry síl  
1 - Stavby  
110000016 Vykup pozemkov v stalych posadkach  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
12 Ministerstvo vnútra SR  
453 174 354  
3 364 399  
3 364 399  
3 364 399  
36 807 151  
1 526 100  
1 526 100  
1 526 100  
23 949 000  
23 949 000  
04A05 Riadiaca a kontrolná činnosť HaZZ  
0
0
0
0
0
0
1 - Stavby  
21083 Prezídium Hasičského a záchranného zboru, MV SR,projektové práce na akcie spolufinancované z EÚ  
15186618/00241 Prezídium hasičského záchranného zboru  
06V0203 Boj s organizovaným zločinom  
10 109 990  
10 109 990  
10 109 990  
760 500  
760 500  
760 500  
0
0
0
0
0
0
2 - Stroje a zariadenia  
14000 U BA - (510) - spravodajská technika-Bodrog  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
06V03 Ochrana verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku, boj proti kriminalite  
1 - Stavby  
13 247 294  
13 247 294  
13 247 294  
0
0
0
6 613 051  
6 613 051  
6 613 051  
6 613 051  
6 613 051  
6 613 051  
22268 Rekonštrukcia obvodných oddelení PZ  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
06V04 Ochrana štátnej hranice  
15 257 255  
15 257 255  
15 257 255  
12 727 015  
12 727 015  
12 727 015  
0
0
0
0
0
0
2 - Stroje a zariadenia  
27174 Technické zabezpečenie hranice  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
06V0504 Prevádzka a rozvoj rádiokomunikačnej siete štátnej správy SITNO  
1 - Stavby  
45 583 078  
45 583 078  
45 583 078  
244 536  
244 536  
244 536  
0
0
0
0
0
0
212200011 Ú BA - (501) SITNO - Digitálna rádiová sieť  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
06V0509 Informačná a telekomunikačná podpora  
2 - Stroje a zariadenia  
93 287 440  
93 287 440  
36 692 667  
5 000 000  
5 000 000  
1 100 000  
4 751 449  
4 751 449  
0
4 751 449  
4 751 449  
0
20412 Ú BA - Integrovaný informačný systém- UIT  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
21188 Ú BA - Policajné informačné systémy  
30 638 347  
25 956 427  
1 500 000  
2 400 000  
2 839 097  
1 912 352  
2 839 097  
1 912 352  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
21190 Ú BA - Modernizácia komunikačnej infraštruktúry  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
06V050A Logistická podpora  
1 - Stavby  
91 228 604  
10 000 000  
10 000 000  
14 549 000  
10 000 000  
10 000 000  
12 584 500  
12 584 500  
0
0
0
0
28530 ÚBA-Rekonštrukcia objektov MV SR - ESO  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
2 - Stroje a zariadenia  
81 228 604  
4 549 000  
12 584 500  
12 584 500  
1 / 8  
( v eurách )  
Kapitálové  
Kapitálové  
Kapitálové  
Aktuálne  
náklady celkom  
výdavky v roku výdavky v roku výdavky v roku  
2013 2014 2015  
17665 Ú BA - stroje a zariadenia - ORF-(aj zdroj 72)  
19780 Ú BA- odd.AT- Automobilová technika  
30 339 196  
38 881 934  
12 007 473  
4 549 000 6 484 500 6 484 500  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
0
0
100 000  
100 000  
22269 Materiálno-technické zabezpečenie PZ (aj zdroj 1319)  
6 000 000  
6 000 000  
06V0G Riadiaca a kontrolná činnosť MV SR  
2 - Stroje a zariadenia  
181 096 295  
181 096 295  
181 096 295  
2 000 000  
2 000 000  
2 000 000  
0
0
0
0
0
0
15102 CO BA -modernizácia systému varovania a vyrozumenia  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
13 Ministerstvo spravodlivosti SR  
29 047 484  
25 047 484  
25 047 484  
5 600 900  
9 800 000  
8 800 000  
8 800 000  
2 600 000  
12 183 600  
10 183 600  
10 183 600  
2 500 000  
2 924 100  
2 924 100  
2 924 100  
0
07002 Budovanie sústavy väzenských objektov a zabezpečenie ich funkcie  
1 - Stavby  
26986 PD+prístavba obj.C Košice-Šaca  
00212008 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže  
26988 Nadstavba obj.AaB Košice-Šaca  
4 000 900  
6 232 000  
4 000 000  
5 213 684  
0
3 000 000  
2 000 000  
1 200 000  
1 563 600  
1 820 000  
2 000 000  
2 300 000  
1 936 400  
00212008 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže  
26989 SBT+rek.objektov ÚVTOS Dubnica nad Váhom  
0
0
00212008 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže  
26991 Rek.tepelného hospodárstva Leopoldov  
6025012 PD + rekonštrukcia UVV Bratislava  
00212008 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže  
00212008 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže  
987 700  
08P02 06X0102 Prevádzka súdov  
4 000 000  
4 000 000  
4 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
2 000 000  
2 000 000  
2 000 000  
0
0
0
1 - Stavby  
21340 Rekonštrukcia OS Rimavská Sobota - budova Sédria  
00215775 Krajský súd v Banskej Bystrici  
00166073 Ministerstvo spravodlivosti SR  
00165816 Okresný súd Rimavská Sobota  
15 Ministerstvo financií SR  
15 507 206  
11 230 000  
11 230 000  
5 000 000  
27 791  
327 791  
300 000  
300 000  
300 000  
1 952 791  
1 925 000  
1 925 000  
1 600 000  
0720401 Výkon funkcií finančnej správy  
1 - Stavby  
0
0
0
28041 FR SR, Mierová ul.,Bratislava-rekonštrukcia udovy  
42499500 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky  
42499500 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky  
28047 DÚ Bratislava - novostavba  
6 230 000  
0
0
325 000  
07401 Tvorba a implementácia politík  
2 - Stroje a zariadenia  
4 277 206  
4 277 206  
4 277 206  
27 791  
27 791  
27 791  
27 791  
27 791  
27 791  
27 791  
27 791  
27 791  
23191 prevázdkové stroje a zariadenia  
00151564 DataCentrum  
18 Ministerstvo životného prostredia SR  
1 938 530 754  
1 133 899 403  
1 133 899 403  
1 133 899 403  
530 997 978  
320 198 185  
320 198 185  
320 198 185  
340 602 703  
223 352 519  
223 352 519  
223 352 519  
371 398 918  
223 816 682  
223 816 682  
223 816 682  
075011A Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd (2007-2013)  
2 - Stroje a zariadenia  
20702 1 Integrovaná ochrana, racionálne využívanie vôd (OPŽP) KF  
00678678/00021 Ministerstvo životného prostredia SR Odbor financovania a platieb projektov  
42181810/00352 Platobná jednotka ŽP  
075011B Ochrana pred povodňami (2007-2013)  
2 - Stroje a zariadenia  
139 085 268  
139 085 268  
139 085 268  
53 009 064  
53 009 064  
53 009 064  
15 859 300  
15 859 300  
15 859 300  
20 896 365  
20 896 365  
20 896 365  
20701 2 Ochrana pred povodňami (OPŽP), KF  
00678678/00021 Ministerstvo životného prostredia SR Odbor financovania a platieb projektov  
42181810/00352 Platobná jednotka ŽP  
075011G Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému  
2 - Stroje a zariadenia  
23 647 059  
23 647 059  
23 647 059  
117 647  
117 647  
117 647  
8 117 647  
8 117 647  
8 117 647  
15 294 118  
15 294 118  
15 294 118  
26741 7 Budovanie povodňového varovného a vyroz. systému  
42181810/00352 Platobná jednotka ŽP  
0750208 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (2007-2013)  
2 - Stroje a zariadenia  
191 170 839  
191 170 839  
191 170 839  
18 501 657  
18 501 657  
18 501 657  
21 077 731  
21 077 731  
21 077 731  
24 244 092  
24 244 092  
24 244 092  
20704 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (OPŽP), ŠF  
2 / 8  
( v eurách )  
Kapitálové  
Kapitálové  
Kapitálové  
Aktuálne  
náklady celkom  
výdavky v roku výdavky v roku výdavky v roku  
2013  
2014  
2015  
00678678/00021 Ministerstvo životného prostredia SR Odbor financovania a platieb projektov  
42181810 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  
00156906 Slovenská inšpekcia životného prostredia  
42181810/00352 Platobná jednotka ŽP  
075030A Odpadové hospodárstvo (2007-2013)  
384 145 977  
384 145 977  
384 145 977  
114 064 470  
114 064 470  
114 064 470  
55 729 112  
55 729 112  
55 729 112  
71 345 367  
71 345 367  
71 345 367  
2 - Stroje a zariadenia  
20700 4 Odpadové hospodárstvo(OPŽP), KF  
00678678/00021 Ministerstvo životného prostredia SR Odbor financovania a platieb projektov  
42181810/00352 Platobná jednotka ŽP  
0750508 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny (2007-2013)  
43 668 008  
43 668 008  
43 668 008  
20 737 818  
20 737 818  
20 737 818  
7 230 420  
7 230 420  
7 230 420  
6 786 370  
6 786 370  
6 786 370  
2 - Stroje a zariadenia  
20703 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny (OPŽP), ŠF  
00678678/00021 Ministerstvo životného prostredia SR Odbor financovania a platieb projektov  
42181810/00352 Platobná jednotka ŽP  
076030B Technická pomoc (2007-2013)  
2 - Stroje a zariadenia  
22 914 199  
22 914 199  
22 914 199  
4 369 137  
4 369 137  
4 369 137  
9 235 974  
9 235 974  
9 235 974  
9 015 924  
9 015 924  
9 015 924  
20699 6Technická pomoc (2007-2013), KF  
00678678 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  
00678678/00021 Ministerstvo životného prostredia SR Odbor financovania a platieb projektov  
42181810 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  
42181810/00352 Platobná jednotka ŽP  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
213 441 863  
53 294 850  
53 294 850  
53 294 850  
40 421 472  
1 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
34 592 922  
1 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
26 914 554  
1 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
02604 Materiálno-technický rozvoj športu  
2 - Stroje a zariadenia  
2238 SŠSŠ - rekonštrukcie športových zariadení  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
06K11 Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja  
11 069 939  
11 069 939  
11 069 939  
500 000  
500 000  
500 000  
500 000  
500 000  
500 000  
500 000  
500 000  
500 000  
2 - Stroje a zariadenia  
18447 APVV - 06K11 - Projekty  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
30797764 Agentúra na podporu výskumu a vývoja  
06K12 Koordinácia prierezových aktivít štátnej vednej a technickej politiky  
2 - Stroje a zariadenia  
3 741 556  
3 741 556  
3 741 556  
165 000  
165 000  
165 000  
165 000  
165 000  
165 000  
0
0
0
19891 SVaT - podprogram 06K12  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
07711 Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl  
1 - Stavby  
63 962 777  
63 962 777  
63 962 777  
7 500 000  
7 500 000  
7 500 000  
7 500 000  
7 500 000  
7 500 000  
7 500 000  
7 500 000  
7 500 000  
11762 Rezerva - podprogram 07711 (Stavby)  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
0771202 Úlohy základného výskumu na vysokých školách iniciované riešiteľmi (grantová  
agentúra VEGA)  
13 037 450  
2 000 000  
2 000 000  
2 000 000  
2 - Stroje a zariadenia  
13 037 450  
13 037 450  
2 000 000  
2 000 000  
2 000 000  
2 000 000  
2 000 000  
2 000 000  
11764 Rezerva - prvok 0771202 (VEGA)  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
07714 Usmerňovanie, koordinácia a podpora aktivít v oblasti vysokého školstva  
2 - Stroje a zariadenia  
3 440 290  
3 440 290  
3 440 290  
250 000  
250 000  
250 000  
247 055  
247 055  
247 055  
247 055  
247 055  
247 055  
13520 Rozšírenie siete SANET - 07714  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
07811 Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách a  
zabezpečenie ich prevádzky  
20 821 253  
4 330 830  
4 330 830  
4 330 830  
1 - Stavby  
20 821 253  
20 821 253  
4 330 830  
4 330 830  
4 330 830  
4 330 830  
4 330 830  
4 330 830  
11913 Rezerva - Stavby KŠÚ - 07811  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
07813 Usmerňovanie a transformácia regionálneho školstva  
2 - Stroje a zariadenia  
5 465 900  
5 465 900  
5 465 900  
231 424  
231 424  
231 424  
1 177 369  
1 177 369  
1 177 369  
1 177 369  
1 177 369  
1 177 369  
11922 Rezerva - podprogram 07813  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
0AE0204 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v  
Bratislavskom kraji  
4 892 500  
823 529  
5 813 751  
1 500 000  
1 - Stavby  
4 892 500  
4 892 500  
823 529  
823 529  
5 813 751  
5 813 751  
1 500 000  
1 500 000  
25267 26240220027 - Univerzita Komenského Bratislava 4.2./02  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
00164381/00101 Odbor pre financovanie štrukturálnych fondov EÚ  
3 / 8  
( v eurách )  
Kapitálové  
Kapitálové  
Kapitálové  
Aktuálne  
náklady celkom  
výdavky v roku výdavky v roku výdavky v roku  
2013  
2014  
2015  
0AE0301 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia  
za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu  
33 715 348  
23 620 689  
11 858 917  
8 659 300  
1 - Stavby  
33 715 348  
4 037 218  
23 620 689  
3 788 235  
11 858 917  
1 294 118  
8 659 300  
1 294 118  
23474 26250120007 - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Tranve - 5.1/01  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
00164381/00101 Odbor pre financovanie štrukturálnych fondov EÚ  
36078913 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave  
23855 26250120004- Univerzita J. Selyeho Komárno 5.1./01  
3 655 576  
4 058 931  
4 384 718  
3 991 104  
3 915 803  
4 801 627  
4 870 371  
364 706  
1 764 706  
388 235  
2 352 941  
2 352 941  
1 294 118  
705 882  
302 516  
0
588 235  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
00164381/00101 Odbor pre financovanie štrukturálnych fondov EÚ  
37961632 Univerzita J. Selyeho  
23867 26250120014 - Trenčianská univerzita Trenčín 5.1./02  
117 647  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
00164381/00101 Odbor pre financovanie štrukturálnych fondov EÚ  
31118259 Trenčianska univerzita v Trenčíne  
23871 26250120017- Trnavská univerzita Trnava 5.1./02  
117 647  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
00164381/00101 Odbor pre financovanie štrukturálnych fondov EÚ  
31825249 Trnavská univerzita v Trnave  
23997 26250120029 - Prešovská univerzita Prešov 5.1./02  
435 294  
6 541 653  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
00164381/00101 Odbor pre financovanie štrukturálnych fondov EÚ  
17070775 Prešovská univerzita v Prešove  
24008 26250120024 - Katolícka univerzita Ružomberok 5.1./02  
3 141 176  
0
0
0
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
00164381/00101 Odbor pre financovanie štrukturálnych fondov EÚ  
37801279 Katolícka univerzita v Ružomberku  
24009 26250120025 - Univerzita Komenského v Bratislave 5.1./02  
94 118  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
00164381/00101 Odbor pre financovanie štrukturálnych fondov EÚ  
00397865 Univerzita Komenského v Bratislave  
24072 26250120023 - Univerzita veterinárskeho lekarstva Košice 5.1./02  
13 644 219  
3 556 401  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
00164381/00101 Odbor pre financovanie štrukturálnych fondov EÚ  
00397474 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach  
21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
139 262 328  
139 262 328  
139 262 328  
139 262 328  
500 000  
500 000  
500 000  
500 000  
500 000  
500 000  
500 000  
500 000  
500 000  
500 000  
500 000  
500 000  
07A0408 Ostatná technika zdravotníckych zariadení  
2 - Stroje a zariadenia  
16373 transfery pre PO a iné  
00165565 Ministerstvo zdravotníctva SR  
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
7 928 314  
7 928 314  
7 928 314  
7 928 314  
26 608  
26 608  
26 608  
26 608  
50 000  
50 000  
50 000  
50 000  
50 208  
50 208  
50 208  
50 208  
07C0502 Ústavná starostlivosť v štátnych detských domovoch  
2 - Stroje a zariadenia  
15974 Zdravotnícke a rehabilitačné zariadenia  
30794536 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  
24 Ministerstvo kultúry SR  
20 000 000  
20 000 000  
20 000 000  
20 000 000  
5 000 000  
5 000 000  
5 000 000  
5 000 000  
0
0
0
0
0
0
0
0
08T0101 Koncepčná a riadiaca činnosť  
1 - Stavby  
27043 MK SR Modernizácia a rekonštrukcia SNG  
00165182 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky  
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
404 672 338  
40 064 037  
40 064 037  
40 064 037  
156 676 869  
28 158 329  
28 158 329  
28 158 329  
217 379 832  
7 903 924  
7 903 924  
7 903 924  
62 086 410  
07K021C Podpora spoločných služieb pre podnikateľov - opatrenie 1.2 OP KaHR  
1 - Stavby  
0
0
0
21526 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov - opatrenie 1.2 OP KaHR  
00686832/00116 Platobná jednotka - oddelenie Odboru rozpočtu a projektov EÚ  
07K0403 Podpora rozvoja strategických investícií - Investičné stimuly  
1 - Stavby  
175 772 409  
175 772 409  
175 772 409  
9 263 029  
9 263 029  
9 263 029  
7 812 886  
7 812 886  
7 812 886  
378 175  
378 175  
378 175  
100000091 Podpora rozvoja strategických investícií - investičné stimuly  
00686832 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  
07K0D01 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie  
progresívnych technológií v energetike - opatrenie 2.1 OP KaHR  
47 670 076  
33 275 348  
0
0
1 - Stavby  
47 670 076  
33 275 348  
0
0
4 / 8  
( v eurách )  
Kapitálové  
Kapitálové  
Kapitálové  
Aktuálne  
náklady celkom  
výdavky v roku výdavky v roku výdavky v roku  
2013  
2014  
2015  
21529 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby - opatrenie 2.1 OP KaHR  
47 670 076  
33 275 348  
0
0
00686832/00116 Platobná jednotka - oddelenie Odboru rozpočtu a projektov EÚ  
07K0E01 Inovácie a technologické transfery - opatrenie 1.1 OP KaHR  
2 - Stroje a zariadenia  
112 101 516  
112 101 516  
112 101 516  
80 238 888  
80 238 888  
80 238 888  
145 151 752  
145 151 752  
145 151 752  
59 599 998  
59 599 998  
59 599 998  
21531 Inovácie a technologické transfery - opatrenie 1.1 OP KaHR  
00686832/00116 Platobná jednotka - oddelenie Odboru rozpočtu a projektov EÚ  
07K0E02 Podpora inovačných aktivít v podnikoch - opatrenie 1.3 OP KaHR  
2 - Stroje a zariadenia  
29 064 300  
29 064 300  
29 064 300  
5 741 275  
5 741 275  
5 741 275  
56 511 270  
56 511 270  
56 511 270  
2 108 237  
2 108 237  
2 108 237  
21532 Podpora inovačných aktivít v podnikoch - opatrenie 1.3 OP KaHR  
00686832/00116 Platobná jednotka - oddelenie Odboru rozpočtu a projektov EÚ  
27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
2 185 433 814  
22 610 541  
22 610 541  
22 610 541  
451 241 327  
2 554 626  
2 554 626  
2 554 626  
253 301 599  
2 093 364  
2 093 364  
2 093 364  
57 127 667  
1 077 368  
1 077 368  
1 077 368  
07P0601 Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel  
1 - Stavby  
21411 KT - Regenerácia sídiel  
31751067 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR  
31751067/00102 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
00156621 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  
00156621/00351 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
07P0602 Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava  
2 - Stroje a zariadenia  
4 130 300  
4 130 300  
4 130 300  
1 565 844  
1 565 844  
1 565 844  
1 283 116  
1 283 116  
1 283 116  
660 366  
660 366  
660 366  
21412 KT - Regionálna a mestská hromadná doprava  
31751067 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR  
31751067/00102 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
00156621 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  
00156621/00351 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
07P0801 Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania  
401 925 931  
401 925 931  
401 925 931  
61 676 640  
61 676 640  
61 676 640  
120 261 371  
120 261 371  
120 261 371  
446 200  
446 200  
446 200  
1 - Stavby  
21024 Kapitálové výdavky na infraštruktúru vzdelávania  
31751067 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR  
31751067/00102 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
00156621 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  
00156621/00351 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
07P0802 Opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej  
kurately  
130 621 362  
84 665 700  
21 526 248  
851 300  
1 - Stavby  
130 621 362  
130 621 362  
84 665 700  
84 665 700  
21 526 248  
21 526 248  
851 300  
851 300  
21537 KT - Infraštruktúra sociálnych služieb  
31751067 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR  
31751067/00102 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
00156621 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  
00156621/00351 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
07P0803 Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov  
1 - Stavby  
88 689 785  
88 689 785  
88 689 785  
47 163 120  
47 163 120  
47 163 120  
15 083 900  
15 083 900  
15 083 900  
12 170 080  
12 170 080  
12 170 080  
25690 KT - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov  
00156621 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  
00156621/00351 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
07P0805 Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel  
294 689 784  
294 689 784  
294 689 784  
110 275 000  
110 275 000  
110 275 000  
18 819 532  
18 819 532  
18 819 532  
5 500 000  
5 500 000  
5 500 000  
1 - Stavby  
21540 KT - Regenerácia sídiel  
31751067 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR  
31751067/00102 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
00156621 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  
00156621/00351 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
07P0806 Opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb  
1 - Stavby  
39 912 154  
39 912 154  
39 912 154  
21 639 200  
21 639 200  
21 639 200  
3 064 000  
3 064 000  
3 064 000  
688 520  
688 520  
688 520  
24571 ROP - infraštruktúra nekomerčných záchranných systémov  
31751067 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR  
31751067/00102 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
00156621 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  
00156621/00351 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
07P0807 Opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť  
regiónov  
87 312 582  
40 185 000  
3 833 500  
1 140 000  
2 - Stroje a zariadenia  
87 312 582  
40 185 000  
3 833 500  
1 140 000  
5 / 8  
( v eurách )  
Kapitálové  
Kapitálové  
Kapitálové  
Aktuálne  
náklady celkom  
výdavky v roku výdavky v roku výdavky v roku  
2013  
2014  
2015  
21543 KT - Dopravná obslužnosť  
87 312 582  
40 185 000  
3 833 500  
1 140 000  
31751067 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR  
31751067/00102 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
00156621 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  
00156621/00351 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
0910303 Investície do akvakultúry ( cieľ Konvergencia )  
10 850 895  
10 850 895  
10 850 895  
3 087 919  
3 087 919  
3 087 919  
1 529 436  
1 529 436  
1 529 436  
751 291  
751 291  
751 291  
2 - Stroje a zariadenia  
20924 Investície do akvakultúry  
30794323/00103 Pôdohospodárska platobná agentúra - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
0910304 Investície do spracovania a uvádzania na trh ( cieľ Konvergencia )  
2 - Stroje a zariadenia  
9 222 097  
9 222 097  
9 222 097  
1 289 176  
1 289 176  
1 289 176  
699 658  
699 658  
699 658  
744 578  
744 578  
744 578  
20925 Investície do spracovania a uvádzanioa na trh  
30794323/00103 Pôdohospodárska platobná agentúra - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
0920403 Modernizácia fariem ( opatrenie č. 121 )  
2 - Stroje a zariadenia  
455 151 018  
455 151 018  
455 151 018  
29 546 869  
29 546 869  
29 546 869  
18 339 436  
18 339 436  
18 339 436  
3 056 573  
3 056 573  
3 056 573  
20949 Modernizácia fariem (op. č. 121)  
30794323/00119 Platobná jednotka pre platby z poľnohospodárskych fondov EPZF, EPFRV a zo ŠR  
0920404 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov ( opatrenie č. 122 )  
2 - Stroje a zariadenia  
46 424 139  
46 424 139  
46 424 139  
5 641 492  
5 641 492  
5 641 492  
3 384 895  
3 384 895  
3 384 895  
7 568 553  
7 568 553  
7 568 553  
21172 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov (opatrenie č. 122)  
30794323/00119 Platobná jednotka pre platby z poľnohospodárskych fondov EPZF, EPFRV a zo ŠR  
0920405 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného  
hospodárstva ( opatrenie č. 123 )  
186 071 066  
9 742 793  
5 185 116  
3 000 000  
2 - Stroje a zariadenia  
186 071 066  
186 071 066  
9 742 793  
9 742 793  
5 185 116  
5 185 116  
3 000 000  
3 000 000  
20951 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva (op. č. 123  
30794323/00119 Platobná jednotka pre platby z poľnohospodárskych fondov EPZF, EPFRV a zo ŠR  
0920506 Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy ( opatrenie č. 221 )  
2 - Stroje a zariadenia  
5 523 352  
5 523 352  
5 523 352  
2 902 256  
2 902 256  
2 902 256  
232 180  
232 180  
232 180  
224 000  
224 000  
224 000  
21174 Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy (opatrenie č. 221  
30794323/00119 Platobná jednotka pre platby z poľnohospodárskych fondov EPZF, EPFRV a zo ŠR  
0920509 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení (  
opatrenie č. 226 )  
132 084 752  
6 421 118  
3 852 671  
5 414 289  
2 - Stroje a zariadenia  
132 084 752  
132 084 752  
6 421 118  
6 421 118  
3 852 671  
3 852 671  
5 414 289  
5 414 289  
20954 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení (op. č. 226)  
30794323/00119 Platobná jednotka pre platby z poľnohospodárskych fondov EPZF, EPFRV a zo ŠR  
0920601 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam ( opatrenie č. 311 )  
2 - Stroje a zariadenia  
147 308 807  
147 308 807  
147 308 807  
17 737 897  
17 737 897  
17 737 897  
28 449 641  
28 449 641  
28 449 641  
10 642 739  
10 642 739  
10 642 739  
21179 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam (opatrenie č. 311)  
30794323/00119 Platobná jednotka pre platby z poľnohospodárskych fondov EPZF, EPFRV a zo ŠR  
0920602 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu ( opatrenie č. 313 )  
2 - Stroje a zariadenia  
31 860 796  
31 860 796  
31 860 796  
4 887 167  
4 887 167  
4 887 167  
5 404 025  
5 404 025  
5 404 025  
2 932 300  
2 932 300  
2 932 300  
21181 Podpora činností v oblasti vidieskeho cestovného ruchu (opatrenie č. 313)  
30794323/00119 Platobná jednotka pre platby z poľnohospodárskych fondov EPZF, EPFRV a zo ŠR  
0920604 Obnova a rozvoj dediny ( opatrenie č. 322 )  
2 - Stroje a zariadenia  
91 044 452  
91 044 452  
91 044 452  
259 510  
259 510  
259 510  
259 510  
259 510  
259 510  
259 510  
259 510  
259 510  
21184 Obnova a rozvoj dediny (opatrenie č. 322)  
30794323/00119 Platobná jednotka pre platby z poľnohospodárskych fondov EPZF, EPFRV a zo ŠR  
29 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  
6 257 471 790  
66 358 137  
66 358 137  
66 358 137  
1 398 266 379  
25 000 000  
25 000 000  
25 000 000  
1 246 060 490  
1 164 359 727  
01701 Výstavba a obnova bytového fondu  
1 - Stavby  
0
0
0
0
0
0
25841 Výstavba a obnova bytového fondu  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
01709 Náhradné nájomné byty  
1 - Stavby  
65 100 000  
65 100 000  
65 100 000  
13 550 000  
13 550 000  
13 550 000  
19 050 000  
19 050 000  
19 050 000  
25 500 000  
25 500 000  
25 500 000  
27020 Náhradné nájomné byty  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
0530201 Výstavba cestnej siete  
1 - Stavby  
13 919 454  
13 919 454  
13 919 454  
453 899  
453 899  
453 899  
1 245 776  
1 245 776  
1 245 776  
0
0
0
3647 I / 75 Galanta - obchvat 1.,2.,3.,4.stavba  
00003328 Slovenská správa ciest  
0530202 Obnova technickej základne údržby ciest a diaľnic  
2 - Stroje a zariadenia  
14 568 880  
2 884 143  
2 884 143  
2 884 143  
14 568 880  
2 884 143  
2 884 143  
2 884 143  
6 / 8  
( v eurách )  
Kapitálové  
Kapitálové  
Kapitálové  
Aktuálne  
náklady celkom  
výdavky v roku výdavky v roku výdavky v roku  
2013 2014 2015  
13834 Informačný model cestnej siete  
14 568 880  
2 884 143 2 884 143 2 884 143  
00003328 Slovenská správa ciest  
0530207 Modernizácia a výstavba ciest I. triedy (opatrenie 5.2 OP Doprava)  
529 254 948  
529 254 948  
529 254 948  
195 561 000  
195 561 000  
195 561 000  
56 945 092  
56 945 092  
56 945 092  
12 829 000  
12 829 000  
12 829 000  
1 - Stavby  
21616 Modernizácia a výstavba ciest I. triedy  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
00003328 Slovenská správa ciest  
30416094/00120 Platobná jednotka -MDPT SR  
0530208 ŠR mimo spolufinancovania - MSF+ NN OPD (nad GAP)  
22 661 353  
22 661 353  
22 661 353  
4 623 553  
4 623 553  
4 623 553  
4 064 120  
4 064 120  
4 064 120  
4 064 120  
4 064 120  
4 064 120  
1 - Stavby  
26969 Spolufinancovanie proejktov OPD (Nad GAP + N)  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
00003328 Slovenská správa ciest  
0530305 Diaľnice a rýchlostné cesty (ŠR)  
1 - Stavby  
442 393 919  
442 393 919  
442 393 919  
41 400 000  
41 400 000  
41 400 000  
31 400 000  
31 400 000  
31 400 000  
31 400 000  
31 400 000  
31 400 000  
11201 Výstavba diaľnic a rýchostných ciest  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
0530308 Pripravované projekty nového programového obdobia  
415 385 000  
415 385 000  
415 385 000  
0
0
0
173 077 000  
173 077 000  
173 077 000  
242 308 000  
242 308 000  
242 308 000  
1 - Stavby  
1111014 Pripravované projekty nového programovacieho obdobia 2007 -2013  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
30416094/00120 Platobná jednotka -MDPT SR  
0530309 ŠR mimo spolufinancovania - MSF + NN OPD (nad GAP)  
698 574 781  
698 574 781  
698 574 781  
189 083 107  
189 083 107  
189 083 107  
108 456 939  
108 456 939  
108 456 939  
211 743 354  
211 743 354  
211 743 354  
1 - Stavby  
26968 projekty OPD (nad GAP)  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
053030A Výstavba diaľnic (TEN-T) (opatrenie 2.1 OP Doprava)  
1 214 203 601  
1 214 203 601  
1 214 203 601  
343 056 000  
343 056 000  
343 056 000  
197 148 780  
197 148 780  
197 148 780  
171 086 000  
171 086 000  
171 086 000  
1 - Stavby  
21614 Výstavba diaľnic (TEN-T)  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
30416094/00120 Platobná jednotka -MDPT SR  
053030B Výstavba rýchlostných ciest (opatrenie 5.1 OP Doprava)  
393 238 236  
393 238 236  
393 238 236  
96 158 000  
96 158 000  
96 158 000  
97 614 000  
97 614 000  
97 614 000  
26 462 779  
26 462 779  
26 462 779  
1 - Stavby  
21615 Výstavba rýchlostných ciest  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
30416094/00120 Platobná jednotka -MDPT SR  
053030C ŠR mimo spolufinancovania - MSF + NN OPD (III. program. obdobie)  
184 615 000  
184 615 000  
184 615 000  
0
0
0
76 923 000  
76 923 000  
76 923 000  
107 692 000  
107 692 000  
107 692 000  
1 - Stavby  
26985 Pripravované projekty III. program. obdobia (ŠR mimo spolufinancovania)  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
0530503 Projekty PPP - Balík 2 ( Nitra - Selenec, Selenec - Beladice, Beladice - Tekovské  
Nemce, Banská Bystrica - severný obchvat)  
8 832 564  
400 000  
0
0
1 - Stavby  
8 832 564  
8 832 564  
400 000  
400 000  
0
0
0
0
21769 I/66 B.Bystrica-preložka cesty (Severný obchvat)  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
00003328 Slovenská správa ciest  
07S0401 Obnova železničných mobilných prostriedkov (opatrenie 6.1 OP Doprava)  
2 - Stroje a zariadenia  
166 095 555  
166 095 555  
166 095 555  
23 396 696  
23 396 696  
23 396 696  
0
0
0
0
0
0
21610 Obnova železničných mobilných prostriedkov  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
30416094/00120 Platobná jednotka -MDPT SR  
07S060B Spolufinancovanie TEN -T (50 %)  
1 - Stavby  
5 652 025  
5 652 025  
5 652 025  
2 224 545  
2 224 545  
2 224 545  
600 000  
600 000  
600 000  
600 000  
600 000  
600 000  
26970 spolufinancovanie TEN-T (50 % ŠR)  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
07S060C Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry (opatrenie 1.1 OP Doprava)  
1 - Stavby  
895 861 463  
895 861 463  
895 861 463  
170 057 358  
170 057 358  
170 057 358  
110 692 271  
110 692 271  
110 692 271  
48 636 220  
48 636 220  
48 636 220  
21613 Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
30416094/00120 Platobná jednotka -MDPT SR  
07S060D Výstavba verejných terminálov intermodálnej prepravy (opatrenie 3.1 OP Doprava)  
1 - Stavby  
135 760 417  
38 525 437  
50 543 000  
29 999 503  
135 760 417  
38 525 437  
50 543 000  
29 999 503  
7 / 8  
( v eurách )  
Kapitálové  
Kapitálové  
Kapitálové  
Aktuálne  
náklady celkom  
výdavky v roku výdavky v roku výdavky v roku  
2013  
2014  
2015  
23767 Výstavba verejných terminálov intermodálnej prepravy  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
135 760 417  
38 525 437  
50 543 000  
29 999 503  
30416094/00120 Platobná jednotka -MDPT SR  
07S060E Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov (opatrenie 4.1 OP  
Doprava)  
548 574 906  
156 329 000  
197 449 237  
81 841 207  
1 - Stavby  
548 574 906  
548 574 906  
156 329 000  
156 329 000  
197 449 237  
197 449 237  
81 841 207  
81 841 207  
23768 Výstavba infraštruktúry integrovaných systémov  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
30416094/00120 Platobná jednotka -MDPT SR  
07S060F Štátna dotácia mimo spolufinancovania TEN-T  
1 - Stavby  
40 160 000  
40 160 000  
40 160 000  
12 360 000  
12 360 000  
12 360 000  
7 720 000  
7 720 000  
7 720 000  
7 720 000  
7 720 000  
7 720 000  
26972 dofinancovanie projektov TEN-T zo ŠR  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
07S060G ŠR mimo spolufinancovanie - MSF + NN (nad GAP)  
1 - Stavby  
390 739 244  
390 739 244  
390 739 244  
82 703 641  
82 703 641  
82 703 641  
109 747 132  
109 747 132  
109 747 132  
159 093 401  
159 093 401  
159 093 401  
26973 Spolufinanncovanie nad GAP projekty OPD  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
07T0101 Ústredný orgán-MDVRR SR  
5 522 307  
5 522 307  
5 522 307  
500 000  
500 000  
500 000  
500 000  
500 000  
500 000  
500 000  
500 000  
500 000  
2 - Stroje a zariadenia  
19366 IRIS Europe - Implementácia riečnych informačných služieb v Európe  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
31 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
5 895 199  
5 895 199  
5 895 199  
5 895 199  
400 000  
400 000  
400 000  
400 000  
400 000  
400 000  
400 000  
400 000  
400 000  
400 000  
400 000  
400 000  
07U0102 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
1 - Stavby  
11301 Rekonštrukcie a modernizácie budov v kapitole ÚGKK SR, BA Chlumeckého 2 - 4  
00166260 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
42 Správa štátnych hmotných rezerv SR  
16 182 470  
16 182 470  
16 182 470  
16 182 470  
1 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
0
0
0
0
0
0
0
0
0860103 Hospodárenie s mobilizačnými zásobami  
1 - Stavby  
26017 Realizácia stavby APV  
30844363 Správa štátnych hmotných rezerv SR  
51 Slovenská akadémia vied  
7 157 200  
7 157 200  
7 157 200  
7 157 200  
539 633  
539 633  
539 633  
539 633  
539 633  
539 633  
539 633  
539 633  
539 633  
539 633  
539 633  
539 633  
087060J Koordinácia výskumu a vývoja, rozvoj služieb  
1 - Stavby  
01333 Drobné stavby s RN do 20 mil. pre rozp. org. - Ú SAV  
00037869 Úrad SAV  
8 / 8