Tabuľka č. 14
 Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Nórsky finančný mechanizmus 2009 - 2014
zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2013 až 2015
Kapitola Názov programu Číslo programu 2012 Alokácia spolufinancovania zo ŠR podľa PD*  v tis. EUR               na programové obdobie 2009-2014 Návrh 2013 Návrh 2014 Návrh 2015
Príjem z NFM v EUR ŠR v EUR Príjem z NFM v EUR ŠR v EUR Príjem z NFM v EUR ŠR v EUR
Úrad vlády SR Fond technickej asistencie SK01 71 81 154 14 321 101 442 17 902 101 442 17 902
Ministerstvo financií SR Fond technickej asistencie SK01 35 39 971 7 054 49 965 8 817 49 965 8 817
Ostatné nealokované zdroje 6 617 875 1 160 625 8 384 593 1 470 281 11 942 593 2 096 281
SPOLU 6 739 000 1 182 000 8 536 000 1 497 000 12 094 000 2 123 000
Výdavky na spolufinancovanie programu NFM z VPS 1 182 000 1 497 000 2 123 000
Rezerva vo VPS (ďalšie výdavky súvisiace s financovaním programu) 0 0 0
VPS celkom 1 182 000 1 497 000 2 123 000
* Poznámka : Programová dohoda 15 860
10 573