Tabuľka č. 13
Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Finančný mechanizmus EHP 2009 - 2014
zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2013 až 2015
Kapitola Názov programu Číslo programu Alokácia spolufinancovania zo ŠR podľa PD*  v tis. EUR               na programové obdobie 2009-2014 Návrh 2013 Návrh 2014 Návrh 2015
Príjem z FM EHP v EUR ŠR v EUR Príjem z FM EHP v EUR ŠR v EUR Príjem z FM EHP v EUR ŠR v EUR
Úrad vlády SR Fond technickej asistencie SK01 71 81 154 14 321 101 442 17 902 101 442 17 902
Ministerstvo financií SR Fond technickej asistencie SK01 35 39 971 7 054 49 964 8 817 49 964 8 817
Ostatné nealokované zdroje 5 198 875 910 625 6 594 594 1 155 281 9 283 594 1 628 281
SPOLU 5 320 000 932 000 6 746 000 1 182 000 9 435 000 1 655 000
Výdavky na spolufinancovanie programu FM EHP z VPS 932 000 1 182 000 1 655 000
Rezerva vo VPS (ďalšie výdavky súvisiace s financovaním programu) 0 0 0
VPS celkom 932 000 1 182 000 1 655 000
* Poznámka : Programová dohoda