Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2015  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11b  
Strana: 1  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola/Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
25 112 834  
25 112 834  
4 051 259  
4 051 259  
26 765 440  
26 765 440  
3 442 250  
3 442 250  
9 203 209  
9 203 209  
68 563 750  
68 563 750  
7 971 216  
7 971 216  
41 466 985  
41 466 985  
24 780 842  
24 780 842  
3 890 415  
3 890 415  
25 908 334  
25 908 334  
3 421 736  
3 421 736  
9 102 917  
9 102 917  
67 948 265  
67 948 265  
7 852 216  
7 852 216  
40 470 985  
40 470 985  
13 048 307  
13 048 307  
1 564 637  
1 564 637  
4 556 948  
4 556 948  
2 121 515  
2 121 515  
6 406 763  
6 406 763  
45 736 490  
45 736 490  
4 530 139  
4 530 139  
7 992 236  
179 247  
331 992  
331 992  
160 844  
160 844  
857 106  
857 106  
20 514  
01 11  
Kancelária Národnej rady SR  
7 992 236  
1 661 212  
1 661 212  
4 289 098  
4 289 098  
670 103  
179 247  
101 905  
101 905  
15 409 331  
15 409 331  
98 600  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
02 11  
Kancelária prezidenta SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
03 11  
Úrad vlády SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
05 11  
Kancelária Ústavného súdu SR  
670 103  
98 600  
20 514  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
672 844  
74 634  
100 292  
100 292  
615 485  
615 485  
119 000  
119 000  
996 000  
996 000  
06 11  
Najvyšší súd SR  
672 844  
74 634  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
6 801 510  
6 801 510  
1 718 293  
1 718 293  
40 470 985  
40 470 985  
1 386 676  
1 386 676  
20 500  
07 11  
Generálna prokuratúra SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
08 11  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
20 500  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
09 11  
Slovenská informačná služba  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Ministerstvo zahraničných vecí a  
európskych záležitostí SR  
115 646 156  
111 855 009  
48 247 111  
32 327 163  
20 920 435  
3 791 147  
10 11  
115 646 156  
830 803 145  
830 803 145  
878 007 126  
877 132 096  
111 855 009  
826 816 145  
826 816 145  
853 292 157  
852 417 127  
48 247 111  
269 542 721  
269 542 721  
437 447 128  
437 447 128  
32 327 163  
269 667 509  
269 667 509  
201 708 286  
201 708 286  
20 920 435  
197 756 648  
197 756 648  
67 682 462  
66 807 432  
3 791 147  
3 987 000  
3 987 000  
24 714 969  
24 714 969  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
11 11  
Ministerstvo obrany SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
12 11  
Ministerstvo vnútra SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Riadenie migrácie, ochrana hraníc -  
875 030  
875 030  
875 030  
11R2  
spolufinancovanie z rozpočtových  
prostriedkov kapitoly  
314 885 736  
314 885 736  
427 380 115  
280 559 587  
304 662 736  
304 662 736  
408 000 365  
261 179 837  
167 577 374  
167 577 374  
115 861 362  
115 861 362  
65 173 308  
65 173 308  
248 412 477  
101 591 949  
15 557 138  
15 557 138  
2 587 926  
2 587 926  
10 223 000  
10 223 000  
19 379 750  
19 379 750  
13 11  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
15 11  
Ministerstvo financií SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(prostriedky EÚ, súčasťou týchto  
prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.  
Programu cezhraničnej spolupráce SR –  
113 689 880  
113 689 880  
113 689 880  
11S1  
ČR, ako aj prost. EÚ na financ.  
programu OP INTERACT)  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
11S2  
19 421 670  
13 708 978  
19 421 670  
13 708 978  
19 421 670  
13 708 978  
spolufinancovanie zo ŠR  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
11S3  
pro rata  
424 713 717  
52 814 799  
13 176 849  
12 160 599  
22 858 986  
371 898 918  
18 11  
Ministerstvo životného prostredia SR  
50 114 799  
49 614 799  
13 176 849  
8 960 599  
22 858 986  
500 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Programy európskej územnej spolupráce  
programového obdobia 2007 – 2013  
0
0
0
11B5  
(okrem Programu cezhraničnej  
spolupráce Slovenská republika – Česká  
republika)  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2015  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11b  
Strana: 2  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola/Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
Finančný nástroj pre životné prostredie  
LIFE+  
3 200 000  
3 200 000  
3 200 000  
18 11B6  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(prostriedky EÚ, súčasťou týchto  
prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.  
Programu cezhraničnej spolupráce SR –  
ČR, ako aj prost. EÚ na financ.  
39 375 893  
6 948 687  
39 375 893  
6 948 687  
11S1  
programu OP INTERACT)  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
spolufinancovanie zo ŠR  
11S2  
279 112 972  
45 961 366  
279 112 972  
45 961 366  
11U1 Kohézny fond (prostriedky EÚ)  
11U2 Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  
a športu SR  
2 171 177 765  
2 045 580 309  
101 628 236  
185 309 860  
1 723 123 179  
125 597 456  
20 11  
1 903 530 087  
1 885 431 934  
101 628 236  
78 553 303  
1 669 731 361  
18 098 153  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(prostriedky EÚ, súčasťou týchto  
prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.  
Programu cezhraničnej spolupráce SR –  
ČR, ako aj prost. EÚ na financ.  
programu OP INTERACT)  
152 774 359  
60 836 108  
42 999 598  
17 836 510  
91 938 251  
15 561 052  
11S1  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
11S2  
25 650 690  
76 587 220  
12 635 409  
10 089 638  
76 587 220  
12 635 409  
7 330 703  
48 707 661  
7 718 595  
2 758 935  
27 879 559  
4 916 814  
spolufinancovanie zo ŠR  
11T1 Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)  
Európsky sociálny fond -  
11T2  
spolufinancovanie zo ŠR  
1 410 519 174  
1 410 019 174  
21 536 856  
18 316 582  
1 362 655 548  
500 000  
21 11  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
1 392 930 838  
1 392 430 838  
21 536 856  
14 376 416  
1 349 007 378  
500 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
13 648 170  
1 064 709  
13 648 170  
1 064 709  
13 648 170  
11H  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(prostriedky EÚ, súčasťou týchto  
prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.  
0
1 064 709  
0
0
11S1  
Programu cezhraničnej spolupráce SR –  
ČR, ako aj prost. EÚ na financ.  
programu OP INTERACT)  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
11S2  
188 350  
2 271 816  
415 291  
188 350  
2 271 816  
415 291  
0
0
0
188 350  
2 271 816  
415 291  
spolufinancovanie zo ŠR  
0
0
11T1 Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)  
Európsky sociálny fond -  
11T2  
spolufinancovanie zo ŠR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a  
rodiny SR  
2 030 471 586  
2 027 478 116  
105 468 786  
77 442 799  
1 807 709 495  
2 993 470  
22 11  
1 957 397 899  
62 224 792  
1 954 404 429  
62 224 792  
105 468 786  
57 235 641  
17 291 644  
1 754 842 966  
44 933 148  
2 993 470  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
11T1 Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)  
Európsky sociálny fond -  
11T2  
10 848 895  
10 848 895  
2 915 514  
7 933 381  
spolufinancovanie zo ŠR  
182 713 949  
182 713 949  
209 822 270  
109 558 914  
172 713 949  
172 713 949  
111 087 877  
107 627 061  
8 610 961  
8 610 961  
9 284 030  
9 284 030  
14 170 535  
14 170 535  
13 995 690  
10 534 874  
146 941 175  
146 941 175  
84 550 748  
84 550 748  
10 000 000  
10 000 000  
98 734 393  
1 931 853  
24 11  
Ministerstvo kultúry SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
26 11  
Ministerstvo hospodárstva SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Programy európskej územnej spolupráce  
programového obdobia 2007 – 2013  
0
0
0
11B5  
(okrem Programu cezhraničnej  
spolupráce Slovenská republika – Česká  
republika)  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2015  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11b  
Strana: 3  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola/Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(prostriedky EÚ, súčasťou týchto  
prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.  
Programu cezhraničnej spolupráce SR –  
ČR, ako aj prost. EÚ na financ.  
85 527 371  
2 942 208  
2 942 208  
82 585 163  
26 11S1  
programu OP INTERACT)  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
spolufinancovanie zo ŠR  
14 735 985  
518 608  
518 608  
14 217 377  
11S2  
Ministerstvo pôdohospodárstva a  
rozvoja vidieka SR  
1 020 844 238  
961 200 967  
31 727 871  
54 513 113  
863 871 913  
59 643 271  
27 11  
107 837 009  
105 507 579  
31 727 871  
32 052 384  
30 639 254  
2 329 430  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Programy európskej územnej spolupráce  
programového obdobia 2007 – 2013  
4 974 811  
4 974 811  
296 430  
4 678 381  
11B5  
(okrem Programu cezhraničnej  
spolupráce Slovenská republika – Česká  
republika)  
0
0
0
0
0
0
11J1 Priame platby (prostriedky EÚ)  
Medziročný nárast pohľadávky voči EÚ -  
11J3  
spolufinancovanie zo ŠR  
Trhovo orientované výdavky (prostriedky  
0
0
0
11J4  
EÚ)  
Trhovo orientované výdavky -  
11J5  
0
0
0
0
0
0
spolufinancovanie zo ŠR  
11J7 Ostatné priame platby (prostriedky EÚ)  
Medziročný nárast pohľadávky na  
0
0
0
11J8  
ostatné priame platby -  
spolufinancovanie zo ŠR  
51 444 705  
17 085 802  
26 806 527  
8 626 016  
11 041 342  
3 725 985  
15 765 185  
4 900 031  
24 638 178  
8 459 786  
11K1 Rozvoj vidieka (prostriedky EÚ)  
Rozvoj vidieka - spolufinancovanie zo  
11K2  
ŠR  
Európsky fond pre rybné hospodárstvo  
(prostriedky EÚ)  
1 544 497  
349 344  
105 593  
35 198  
243 751  
1 195 153  
423 144  
11L1  
Európsky fond pre rybné hospodárstvo -  
spolufinancovanie zo ŠR  
561 116  
701 500 000  
96 572 500  
137 972  
701 500 000  
96 572 500  
102 774  
701 500 000  
96 572 500  
11L2  
11M1 3. programové obdobie (prostriedky EÚ)  
3. programové obdobie -  
11M2  
spolufinancovanie zo ŠR  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(prostriedky EÚ, súčasťou týchto  
prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.  
Programu cezhraničnej spolupráce SR –  
ČR, ako aj prost. EÚ na financ.  
programu OP INTERACT)  
33 915 800  
13 938 483  
2 787 735  
6 273 102  
983 079  
7 665 381  
1 804 656  
19 977 317  
11S1  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
11S2  
5 407 998  
2 620 263  
spolufinancovanie zo ŠR  
Ministerstvo dopravy, výstavby a  
regionálneho rozvoja SR  
2 054 034 189  
885 366 031  
21 744 297  
216 802 639  
639 249 510  
1 168 668 158  
29 11  
1 409 976 364  
205 962 000  
854 470 915  
21 744 297  
185 907 523  
639 249 510  
555 505 449  
205 962 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
11M1 3. programové obdobie (prostriedky EÚ)  
3. programové obdobie -  
11M2  
36 346 000  
36 346 000  
spolufinancovanie zo ŠR  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(prostriedky EÚ, súčasťou týchto  
prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.  
Programu cezhraničnej spolupráce SR –  
58 872 289  
25 474 510  
0
25 474 510  
33 397 779  
11S1  
ČR, ako aj prost. EÚ na financ.  
programu OP INTERACT)  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2015  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11b  
Strana: 4  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola/Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
spolufinancovanie zo ŠR  
10 419 890  
4 525 890  
0
4 525 890  
5 894 000  
29 11S2  
11S3  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
pro rata  
894 716  
894 716  
894 716  
283 069 261  
48 493 669  
283 069 261  
48 493 669  
11U1 Kohézny fond (prostriedky EÚ)  
11U2 Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra  
SR  
41 986 925  
41 386 925  
18 166 172  
16 302 676  
560 000  
600 000  
31 11  
41 986 925  
17 266 926  
17 266 926  
2 909 372  
2 909 372  
2 676 091  
2 676 091  
9 189 579  
9 189 579  
2 711 720  
2 711 720  
41 386 925  
17 067 637  
17 067 637  
2 885 912  
2 885 912  
2 641 098  
2 641 098  
9 077 079  
9 077 079  
2 631 720  
2 631 720  
18 166 172  
8 209 651  
8 209 651  
1 287 650  
1 287 650  
1 274 477  
1 274 477  
2 591 301  
2 591 301  
1 445 985  
1 445 985  
16 302 676  
4 595 477  
4 595 477  
1 149 463  
1 149 463  
872 812  
560 000  
843 236  
843 236  
11 000  
600 000  
199 289  
199 289  
23 460  
23 460  
34 993  
34 993  
112 500  
112 500  
80 000  
80 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
32 11  
Štatistický úrad SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
33 11  
Úrad pre verejné obstarávanie  
11 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
22 890  
34 11  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
872 812  
22 890  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
4 847 952  
4 847 952  
549 338  
814 992  
814 992  
117 500  
117 500  
36 11  
Úrad jadrového dozoru SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
37 11  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
549 338  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a  
skúšobníctvo SR  
5 851 665  
5 851 665  
798 909  
1 738 358  
3 039 673  
38 11  
5 851 665  
2 102 274  
5 851 665  
2 082 358  
798 909  
1 114 570  
1 114 570  
4 383 634  
4 383 634  
1 113 547  
1 113 547  
2 856 408  
2 856 408  
1 738 358  
553 966  
3 039 673  
24 280  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
19 916  
40 11  
Protimonopolný úrad SR  
2 102 274  
2 082 358  
553 966  
24 280  
19 916  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
7 696 519  
7 696 519  
1 743 686  
1 743 686  
29 354 975  
29 354 975  
476 976 658  
446 976 658  
115 400  
41 11  
Národný bezpečnostný úrad  
7 696 519  
7 696 519  
115 400  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
32 385 850  
32 385 850  
3 898 585 510  
3 864 102 651  
30 930 883  
30 930 883  
3 892 860 210  
3 858 377 351  
31 692  
1 454 967  
1 454 967  
5 725 300  
5 725 300  
42 11  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
31 692  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
3 411 687 134  
3 407 204 275  
48 11  
Všeobecná pokladničná správa  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11E2  
1 655 000  
1 655 000  
1 655 000  
2 123 000  
spolufinancovanie EHP  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11E4  
2 123 000  
27 500 000  
2 500 000  
2 123 000  
27 500 000  
2 500 000  
spolufinancovanie NFM  
27 500 000  
2 500 000  
11M1 3. programové obdobie (prostriedky EÚ)  
3. programové obdobie -  
11M2  
spolufinancovanie zo ŠR  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11N2  
704 859  
704 859  
704 859  
spolufinancovanie ŠFM  
60 076 460  
59 536 827  
19 236 664  
19 236 664  
10 166 265  
23 457 890  
539 633  
539 633  
51 11  
Slovenská akadémia vied  
60 076 460  
59 536 827  
10 166 265  
23 457 890  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
16 341 035 000 14 428 912 177  
1 492 297 349  
1 492 297 349  
2 023 128 467 10 413 461 743  
1 655 387 397 9 454 964 678  
1 912 122 823  
665 945 512  
11  
Štátny rozpočet  
13 768 619 554 13 102 674 042  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2015  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11b  
Strana: 5  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola/Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
Programy európskej územnej spolupráce  
programového obdobia 2007 – 2013  
(okrem Programu cezhraničnej  
spolupráce Slovenská republika – Česká  
republika)  
4 974 811  
4 974 811  
296 430  
4 678 381  
11B5  
Finančný nástroj pre životné prostredie  
LIFE+  
3 200 000  
1 655 000  
2 123 000  
3 200 000  
1 655 000  
2 123 000  
3 200 000  
11B6  
11E2  
11E4  
11H  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
spolufinancovanie EHP  
1 655 000  
2 123 000  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
spolufinancovanie NFM  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
13 648 170  
13 648 170  
13 648 170  
0
0
0
0
0
0
11J1 Priame platby (prostriedky EÚ)  
Medziročný nárast pohľadávky voči EÚ -  
11J3  
spolufinancovanie zo ŠR  
Trhovo orientované výdavky (prostriedky  
0
0
0
11J4  
EÚ)  
Trhovo orientované výdavky -  
11J5  
0
0
0
0
0
0
spolufinancovanie zo ŠR  
11J7 Ostatné priame platby (prostriedky EÚ)  
Medziročný nárast pohľadávky na  
0
0
0
11J8  
ostatné priame platby -  
spolufinancovanie zo ŠR  
51 444 705  
17 085 802  
26 806 527  
8 626 016  
11 041 342  
3 725 985  
15 765 185  
4 900 031  
24 638 178  
8 459 786  
11K1 Rozvoj vidieka (prostriedky EÚ)  
Rozvoj vidieka - spolufinancovanie zo  
11K2  
ŠR  
Európsky fond pre rybné hospodárstvo  
(prostriedky EÚ)  
1 544 497  
349 344  
105 593  
243 751  
1 195 153  
11L1  
Európsky fond pre rybné hospodárstvo -  
spolufinancovanie zo ŠR  
561 116  
934 962 000  
135 418 500  
137 972  
729 000 000  
99 072 500  
35 198  
27 500 000  
2 500 000  
102 774  
701 500 000  
96 572 500  
423 144  
205 962 000  
36 346 000  
11L2  
11M1 3. programové obdobie (prostriedky EÚ)  
3. programové obdobie -  
11M2  
spolufinancovanie zo ŠR  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11N2  
704 859  
875 030  
704 859  
875 030  
704 859  
875 030  
spolufinancovanie ŠFM  
Riadenie migrácie, ochrana hraníc -  
11R2  
spolufinancovanie z rozpočtových  
prostriedkov kapitoly  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(prostriedky EÚ, súčasťou týchto  
prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.  
Programu cezhraničnej spolupráce SR –  
ČR, ako aj prost. EÚ na financ.  
485 220 301  
82 773 270  
217 945 898  
37 531 891  
0
0
192 444 007  
32 968 300  
25 501 891  
4 563 591  
267 274 403  
45 241 379  
11S1  
programu OP INTERACT)  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
spolufinancovanie zo ŠR  
11S2  
11S3  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
pro rata  
14 603 694  
141 083 828  
23 899 595  
14 603 694  
141 083 828  
23 899 595  
14 603 694  
68 271 121  
11 049 400  
0
0
72 812 707  
12 850 195  
11T1 Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)  
Európsky sociálny fond -  
11T2  
spolufinancovanie zo ŠR  
562 182 233  
94 455 035  
562 182 233  
94 455 035  
11U1 Kohézny fond (prostriedky EÚ)  
11U2 Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR  
Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Spolufinancovanie zo ŠR  
13 783 142 754 13 117 197 242  
1 492 297 349  
1 655 387 397  
68 379 007  
9 469 487 878  
128 150 331  
815 823 534  
665 945 512  
184 925 344  
1 061 251 967  
381 454 682  
196 529 338  
0
0
2 176 437 564  
1 115 185 597  
299 362 063  
Prostriedky z rozpočtu EÚ  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2015  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11b  
Strana: 6  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola/Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
16 341 035 000 14 428 912 177  
1 492 297 349  
2 023 128 467 10 413 461 743  
1 912 122 823  
Spolu výdavky