Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2014  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11a  
Strana: 1  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola/Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
24 470 304  
24 470 304  
4 037 202  
4 037 202  
26 750 719  
26 750 719  
3 394 298  
3 394 298  
8 970 432  
8 970 432  
66 681 866  
66 681 866  
7 971 216  
7 971 216  
41 466 985  
41 466 985  
24 138 312  
24 138 312  
3 876 358  
3 876 358  
25 893 613  
25 893 613  
3 373 784  
3 373 784  
8 870 140  
8 870 140  
66 066 381  
66 066 381  
7 852 216  
7 852 216  
40 470 985  
40 470 985  
12 542 291  
12 542 291  
1 554 221  
1 554 221  
4 545 869  
4 545 869  
2 080 368  
2 080 368  
6 226 376  
6 226 376  
44 277 192  
44 277 192  
4 530 139  
4 530 139  
7 992 236  
179 247  
331 992  
331 992  
160 844  
160 844  
857 106  
857 106  
20 514  
01 11  
Kancelária Národnej rady SR  
7 992 236  
1 657 404  
1 657 404  
4 289 096  
4 289 096  
670 103  
179 247  
101 905  
101 905  
15 409 331  
15 409 331  
98 600  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
02 11  
Kancelária prezidenta SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
03 11  
Úrad vlády SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
05 11  
Kancelária Ústavného súdu SR  
670 103  
98 600  
20 514  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
672 844  
74 634  
100 292  
100 292  
615 485  
615 485  
119 000  
119 000  
996 000  
996 000  
06 11  
Najvyšší súd SR  
672 844  
74 634  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
6 801 510  
6 801 510  
1 718 293  
1 718 293  
40 470 985  
40 470 985  
1 386 676  
1 386 676  
20 500  
07 11  
Generálna prokuratúra SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
08 11  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
20 500  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
09 11  
Slovenská informačná služba  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Ministerstvo zahraničných vecí a  
európskych záležitostí SR  
115 630 029  
111 430 423  
48 235 079  
32 323 831  
20 511 976  
4 199 606  
10 11  
115 630 029  
784 461 037  
784 461 037  
905 883 599  
903 513 027  
111 430 423  
783 706 037  
783 706 037  
880 862 630  
878 492 058  
48 235 079  
269 447 570  
269 447 570  
441 689 135  
441 689 135  
32 323 831  
238 522 505  
238 522 505  
208 650 288  
208 650 288  
20 511 976  
185 884 201  
185 884 201  
82 586 324  
80 215 752  
4 199 606  
755 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
11 11  
Ministerstvo obrany SR  
755 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
25 020 969  
25 020 969  
12 11  
Ministerstvo vnútra SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Riadenie migrácie, ochrana hraníc -  
2 370 572  
2 370 572  
2 370 572  
11R2  
spolufinancovanie z rozpočtových  
prostriedkov kapitoly  
322 459 901  
322 459 901  
434 002 343  
282 431 854  
301 436 901  
301 436 901  
414 640 787  
263 070 298  
165 351 228  
165 351 228  
115 846 726  
115 846 726  
65 172 575  
65 172 575  
255 019 708  
103 449 219  
15 204 625  
15 204 625  
2 640 859  
2 640 859  
21 023 000  
21 023 000  
19 361 556  
19 361 556  
13 11  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
15 11  
Ministerstvo financií SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(prostriedky EÚ, súčasťou týchto  
prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.  
Programu cezhraničnej spolupráce SR –  
119 269 269  
119 269 269  
119 269 269  
11S1  
ČR, ako aj prost. EÚ na financ.  
programu OP INTERACT)  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
11S2  
19 646 562  
12 654 658  
19 646 562  
12 654 658  
19 646 562  
12 654 658  
spolufinancovanie zo ŠR  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
11S3  
pro rata  
393 933 197  
52 813 154  
13 167 452  
12 148 258  
22 882 264  
341 120 043  
18 11  
Ministerstvo životného prostredia SR  
50 102 217  
49 584 877  
13 167 452  
8 948 258  
22 853 987  
517 340  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Programy európskej územnej spolupráce  
programového obdobia 2007 – 2013  
28 277  
28 277  
28 277  
11B5  
(okrem Programu cezhraničnej  
spolupráce Slovenská republika – Česká  
republika)  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2014  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11a  
Strana: 2  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola/Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
Finančný nástroj pre životné prostredie  
LIFE+  
3 200 000  
3 200 000  
3 200 000  
18 11B6  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(prostriedky EÚ, súčasťou týchto  
prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.  
Programu cezhraničnej spolupráce SR –  
ČR, ako aj prost. EÚ na financ.  
30 961 928  
5 463 870  
30 961 928  
5 463 870  
11S1  
programu OP INTERACT)  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
spolufinancovanie zo ŠR  
11S2  
262 489 607  
41 687 298  
262 489 607  
41 687 298  
11U1 Kohézny fond (prostriedky EÚ)  
11U2 Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  
a športu SR  
2 329 842 850  
2 139 585 320  
101 618 839  
269 642 110  
1 732 808 613  
190 257 530  
20 11  
1 905 017 505  
1 886 754 352  
101 618 839  
82 667 361  
1 666 952 394  
18 263 153  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(prostriedky EÚ, súčasťou týchto  
prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.  
Programu cezhraničnej spolupráce SR –  
ČR, ako aj prost. EÚ na financ.  
programu OP INTERACT)  
245 720 300  
96 803 522  
70 506 911  
26 296 611  
148 916 778  
23 077 599  
11S1  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
11S2  
41 488 530  
118 167 405  
19 449 110  
18 410 931  
118 167 405  
19 449 110  
14 587 016  
87 651 415  
14 229 407  
3 823 915  
30 515 990  
5 219 703  
spolufinancovanie zo ŠR  
11T1 Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)  
Európsky sociálny fond -  
11T2  
spolufinancovanie zo ŠR  
1 376 801 653  
1 368 504 653  
21 527 459  
20 426 859  
1 319 043 332  
8 297 000  
21 11  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
1 348 934 675  
1 348 434 675  
21 527 459  
13 444 459  
1 305 955 754  
500 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
13 060 978  
7 853 000  
13 060 978  
1 249 500  
13 060 978  
11H  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(prostriedky EÚ, súčasťou týchto  
prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.  
0
1 249 500  
6 603 500  
1 193 500  
11S1  
Programu cezhraničnej spolupráce SR –  
ČR, ako aj prost. EÚ na financ.  
programu OP INTERACT)  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
11S2  
1 414 000  
4 684 000  
855 000  
220 500  
4 684 000  
855 000  
0
0
0
220 500  
4 661 390  
851 010  
spolufinancovanie zo ŠR  
22 610  
3 990  
11T1 Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)  
Európsky sociálny fond -  
11T2  
spolufinancovanie zo ŠR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a  
rodiny SR  
2 014 647 898  
2 011 654 428  
105 456 785  
78 795 487  
1 790 549 316  
2 993 470  
22 11  
1 915 362 409  
84 528 426  
1 912 368 939  
84 528 426  
105 456 785  
56 498 287  
19 090 358  
1 713 561 027  
65 438 068  
2 993 470  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
11T1 Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)  
Európsky sociálny fond -  
11T2  
14 757 063  
14 757 063  
3 206 842  
11 550 221  
spolufinancovanie zo ŠR  
182 701 367  
182 701 367  
397 776 976  
113 473 500  
172 701 367  
172 701 367  
109 396 468  
104 106 936  
8 601 564  
8 601 564  
9 272 029  
9 272 029  
14 187 558  
14 187 558  
15 700 179  
10 410 647  
146 924 152  
146 924 152  
81 171 037  
81 171 037  
10 000 000  
10 000 000  
288 380 508  
9 366 564  
24 11  
Ministerstvo kultúry SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
26 11  
Ministerstvo hospodárstva SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Programy európskej územnej spolupráce  
programového obdobia 2007 – 2013  
0
0
0
11B5  
(okrem Programu cezhraničnej  
spolupráce Slovenská republika – Česká  
republika)  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2014  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11a  
Strana: 3  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola/Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(prostriedky EÚ, súčasťou týchto  
prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.  
Programu cezhraničnej spolupráce SR –  
ČR, ako aj prost. EÚ na financ.  
243 003 890  
4 496 617  
4 496 617  
238 507 273  
26 11S1  
programu OP INTERACT)  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
spolufinancovanie zo ŠR  
41 299 586  
792 915  
792 915  
40 506 671  
11S2  
Ministerstvo pôdohospodárstva a  
rozvoja vidieka SR  
1 215 418 765  
959 494 715  
31 718 474  
44 168 740  
872 522 616  
255 924 050  
27 11  
107 824 427  
105 494 997  
31 718 474  
32 052 384  
30 639 254  
2 329 430  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Programy európskej územnej spolupráce  
programového obdobia 2007 – 2013  
4 782 582  
4 782 582  
296 430  
4 486 152  
11B5  
(okrem Programu cezhraničnej  
spolupráce Slovenská republika – Česká  
republika)  
0
0
0
0
0
0
11J1 Priame platby (prostriedky EÚ)  
Medziročný nárast pohľadávky voči EÚ -  
11J3  
spolufinancovanie zo ŠR  
Trhovo orientované výdavky (prostriedky  
0
0
0
11J4  
EÚ)  
Trhovo orientované výdavky -  
11J5  
0
0
0
0
0
0
spolufinancovanie zo ŠR  
11J7 Ostatné priame platby (prostriedky EÚ)  
Medziročný nárast pohľadávky na  
0
0
0
11J8  
ostatné priame platby -  
spolufinancovanie zo ŠR  
129 396 046  
39 367 471  
80 922 022  
22 734 021  
5 440 932  
1 867 423  
75 481 090  
20 866 598  
48 474 024  
16 633 450  
11K1 Rozvoj vidieka (prostriedky EÚ)  
Rozvoj vidieka - spolufinancovanie zo  
11K2  
ŠR  
Európsky fond pre rybné hospodárstvo  
(prostriedky EÚ)  
2 164 599  
373 685  
105 593  
35 197  
268 092  
1 790 914  
652 922  
11L1  
Európsky fond pre rybné hospodárstvo -  
spolufinancovanie zo ŠR  
815 236  
636 400 000  
83 460 000  
162 314  
636 400 000  
83 460 000  
127 117  
636 400 000  
83 460 000  
11L2  
11M1 3. programové obdobie (prostriedky EÚ)  
3. programové obdobie -  
11M2  
spolufinancovanie zo ŠR  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(prostriedky EÚ, súčasťou týchto  
prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.  
Programu cezhraničnej spolupráce SR –  
ČR, ako aj prost. EÚ na financ.  
programu OP INTERACT)  
202 828 703  
21 606 754  
3 558 340  
3 774 261  
596 520  
17 832 493  
2 961 820  
181 221 949  
11S1  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
11S2  
8 379 701  
4 821 361  
spolufinancovanie zo ŠR  
Ministerstvo dopravy, výstavby a  
regionálneho rozvoja SR  
2 122 988 378  
873 015 938  
21 729 692  
208 974 952  
634 746 754  
1 249 972 440  
29 11  
1 215 607 834  
147 115 000  
849 104 774  
21 729 692  
185 063 788  
634 746 754  
366 503 060  
147 115 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
11M1 3. programové obdobie (prostriedky EÚ)  
3. programové obdobie -  
11M2  
25 962 000  
25 962 000  
spolufinancovanie zo ŠR  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(prostriedky EÚ, súčasťou týchto  
prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.  
Programu cezhraničnej spolupráce SR –  
151 261 723  
19 798 895  
0
19 798 895  
131 462 828  
11S1  
ČR, ako aj prost. EÚ na financ.  
programu OP INTERACT)  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2014  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11a  
Strana: 4  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola/Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
spolufinancovanie zo ŠR  
26 583 862  
3 487 598  
0
3 487 598  
23 096 264  
29 11S2  
11S3  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
pro rata  
624 671  
624 671  
624 671  
474 626 033  
81 207 255  
474 626 033  
81 207 255  
11U1 Kohézny fond (prostriedky EÚ)  
11U2 Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra  
SR  
41 983 411  
41 383 411  
18 163 568  
16 302 676  
560 000  
600 000  
31 11  
41 983 411  
21 334 556  
21 334 556  
2 905 858  
2 905 858  
2 661 157  
2 661 157  
9 432 860  
9 432 860  
2 708 206  
2 708 206  
41 383 411  
20 835 268  
20 835 268  
2 882 398  
2 882 398  
2 626 614  
2 626 614  
9 320 360  
9 320 360  
2 628 206  
2 628 206  
18 163 568  
9 533 555  
9 533 555  
1 285 046  
1 285 046  
1 271 824  
1 271 824  
2 101 027  
2 101 027  
1 443 381  
1 443 381  
16 302 676  
6 596 499  
6 596 499  
1 149 437  
1 149 437  
861 961  
560 000  
823 236  
823 236  
11 000  
600 000  
499 288  
499 288  
23 460  
23 460  
34 543  
34 543  
112 500  
112 500  
80 000  
80 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
32 11  
Štatistický úrad SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
33 11  
Úrad pre verejné obstarávanie  
11 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
22 890  
34 11  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
861 961  
22 890  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
5 757 599  
5 757 599  
549 338  
767 250  
767 250  
117 500  
117 500  
36 11  
Úrad jadrového dozoru SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
37 11  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
549 338  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a  
skúšobníctvo SR  
5 848 151  
5 848 151  
796 305  
1 738 357  
3 039 673  
38 11  
5 848 151  
2 098 760  
5 848 151  
2 078 844  
796 305  
1 111 966  
1 111 966  
4 379 624  
4 379 624  
1 110 943  
1 110 943  
2 993 685  
2 993 685  
1 738 357  
553 966  
3 039 673  
24 280  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
19 916  
40 11  
Protimonopolný úrad SR  
2 098 760  
2 078 844  
553 966  
24 280  
19 916  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
7 691 599  
7 691 599  
1 743 686  
1 743 686  
28 923 995  
28 923 995  
377 342 974  
347 342 974  
115 400  
41 11  
Národný bezpečnostný úrad  
7 691 599  
7 691 599  
115 400  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
32 382 336  
32 382 336  
3 594 613 167  
3 559 056 432  
30 489 710  
30 489 710  
3 588 887 867  
3 553 331 132  
31 392  
1 892 626  
1 892 626  
5 725 300  
5 725 300  
42 11  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
31 392  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
3 207 183 729  
3 201 626 994  
48 11  
Všeobecná pokladničná správa  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11E2  
1 182 000  
1 182 000  
1 182 000  
1 497 000  
spolufinancovanie EHP  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11E4  
1 497 000  
27 500 000  
2 500 000  
1 497 000  
27 500 000  
2 500 000  
spolufinancovanie NFM  
27 500 000  
2 500 000  
11M1 3. programové obdobie (prostriedky EÚ)  
3. programové obdobie -  
11M2  
spolufinancovanie zo ŠR  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11N2  
2 877 735  
2 877 735  
2 877 735  
spolufinancovanie ŠFM  
60 076 460  
59 536 827  
19 236 664  
19 236 664  
10 166 265  
23 457 890  
539 633  
539 633  
51 11  
Slovenská akadémia vied  
60 076 460  
59 536 827  
10 166 265  
23 457 890  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
16 564 027 536 14 133 993 865  
1 492 846 076  
1 492 846 076  
1 979 692 274 10 160 901 202  
1 537 350 384 9 155 130 170  
2 430 033 671  
493 561 647  
11  
Štátny rozpočet  
13 179 442 590 12 685 880 943  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2014  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11a  
Strana: 5  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola/Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
Programy európskej územnej spolupráce  
programového obdobia 2007 – 2013  
(okrem Programu cezhraničnej  
spolupráce Slovenská republika – Česká  
republika)  
4 810 859  
4 810 859  
296 430  
4 514 429  
11B5  
Finančný nástroj pre životné prostredie  
LIFE+  
3 200 000  
1 182 000  
1 497 000  
3 200 000  
1 182 000  
1 497 000  
3 200 000  
11B6  
11E2  
11E4  
11H  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
spolufinancovanie EHP  
1 182 000  
1 497 000  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
spolufinancovanie NFM  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
13 060 978  
13 060 978  
13 060 978  
0
0
0
0
0
0
11J1 Priame platby (prostriedky EÚ)  
Medziročný nárast pohľadávky voči EÚ -  
11J3  
spolufinancovanie zo ŠR  
Trhovo orientované výdavky (prostriedky  
0
0
0
11J4  
EÚ)  
Trhovo orientované výdavky -  
11J5  
0
0
0
0
0
0
spolufinancovanie zo ŠR  
11J7 Ostatné priame platby (prostriedky EÚ)  
Medziročný nárast pohľadávky na  
0
0
0
11J8  
ostatné priame platby -  
spolufinancovanie zo ŠR  
129 396 046  
39 367 471  
80 922 022  
22 734 021  
5 440 932  
1 867 423  
75 481 090  
20 866 598  
48 474 024  
16 633 450  
11K1 Rozvoj vidieka (prostriedky EÚ)  
Rozvoj vidieka - spolufinancovanie zo  
11K2  
ŠR  
Európsky fond pre rybné hospodárstvo  
(prostriedky EÚ)  
2 164 599  
373 685  
105 593  
268 092  
1 790 914  
11L1  
Európsky fond pre rybné hospodárstvo -  
spolufinancovanie zo ŠR  
815 236  
811 015 000  
111 922 000  
162 314  
663 900 000  
85 960 000  
35 197  
27 500 000  
2 500 000  
127 117  
636 400 000  
83 460 000  
652 922  
147 115 000  
25 962 000  
11L2  
11M1 3. programové obdobie (prostriedky EÚ)  
3. programové obdobie -  
11M2  
spolufinancovanie zo ŠR  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11N2  
2 877 735  
2 370 572  
2 877 735  
2 370 572  
2 877 735  
2 370 572  
spolufinancovanie ŠFM  
Riadenie migrácie, ochrana hraníc -  
11R2  
spolufinancovanie z rozpočtových  
prostriedkov kapitoly  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(prostriedky EÚ, súčasťou týchto  
prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.  
Programu cezhraničnej spolupráce SR –  
ČR, ako aj prost. EÚ na financ.  
1 000 898 813  
144 276 111  
263 224 557  
46 116 846  
0
0
219 095 453  
39 331 111  
44 129 104  
6 785 735  
737 674 256  
98 159 265  
11S1  
programu OP INTERACT)  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
spolufinancovanie zo ŠR  
11S2  
11S3  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
pro rata  
13 279 329  
207 379 831  
35 061 173  
13 279 329  
207 379 831  
35 061 173  
13 279 329  
111 403 163  
18 287 259  
0
0
95 976 668  
16 773 914  
11T1 Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)  
Európsky sociálny fond -  
11T2  
spolufinancovanie zo ŠR  
737 115 640  
122 894 553  
737 115 640  
122 894 553  
493 561 647  
264 302 190  
1 672 169 834  
11U1 Kohézny fond (prostriedky EÚ)  
11U2 Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR  
Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Spolufinancovanie zo ŠR  
13 194 874 140 12 701 312 493  
1 492 846 076  
1 537 350 384  
78 796 749  
9 170 561 720  
138 084 528  
852 254 954  
481 183 467  
216 881 277  
0
0
2 887 969 929  
1 215 800 095  
363 545 141  
Prostriedky z rozpočtu EÚ  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2014  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11a  
Strana: 6  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola/Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
16 564 027 536 14 133 993 865  
1 492 846 076  
1 979 692 274 10 160 901 202  
2 430 033 671  
Spolu výdavky