Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2013  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11  
Strana: 1  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola/Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
24 207 045  
24 207 045  
4 258 904  
4 258 904  
26 745 221  
26 745 221  
3 356 839  
3 356 839  
8 788 394  
8 788 394  
65 324 149  
65 324 149  
7 971 216  
7 971 216  
41 466 985  
41 466 985  
23 875 053  
23 875 053  
3 871 760  
3 871 760  
25 888 115  
25 888 115  
3 336 325  
3 336 325  
8 688 102  
8 688 102  
64 708 664  
64 708 664  
7 852 216  
7 852 216  
40 470 985  
40 470 985  
12 323 699  
12 323 699  
1 550 813  
1 550 813  
4 541 566  
4 541 566  
2 048 223  
2 048 223  
6 085 308  
6 085 308  
43 138 552  
43 138 552  
4 530 139  
4 530 139  
7 992 236  
179 247  
331 992  
331 992  
387 144  
387 144  
857 106  
857 106  
20 514  
01 11  
Kancelária Národnej rady SR  
7 992 236  
1 656 113  
1 656 113  
4 289 094  
4 289 094  
670 103  
179 247  
101 905  
101 905  
15 409 331  
15 409 331  
98 600  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
02 11  
Kancelária prezidenta SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
03 11  
Úrad vlády SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
05 11  
Kancelária Ústavného súdu SR  
670 103  
98 600  
20 514  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
672 844  
74 634  
100 292  
100 292  
615 485  
615 485  
119 000  
119 000  
996 000  
996 000  
06 11  
Najvyšší súd SR  
672 844  
74 634  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
6 912 297  
6 912 297  
1 718 293  
1 718 293  
40 470 985  
40 470 985  
1 386 676  
1 386 676  
20 500  
07 11  
Generálna prokuratúra SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
08 11  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
20 500  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
09 11  
Slovenská informačná služba  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Ministerstvo zahraničných vecí a  
európskych záležitostí SR  
117 340 164  
111 047 028  
48 230 820  
32 322 699  
20 134 182  
6 293 136  
10 11  
117 340 164  
748 445 344  
748 445 344  
902 570 100  
901 271 003  
111 047 028  
747 407 344  
747 407 344  
855 028 116  
853 729 019  
48 230 820  
269 377 207  
269 377 207  
439 058 361  
439 058 361  
32 322 699  
213 115 591  
213 115 591  
204 257 198  
204 257 198  
20 134 182  
175 094 508  
175 094 508  
64 695 089  
63 395 992  
6 293 136  
1 038 000  
1 038 000  
47 541 984  
47 541 984  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
11 11  
Ministerstvo obrany SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
12 11  
Ministerstvo vnútra SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Riadenie migrácie, ochrana hraníc -  
1 299 097  
1 299 097  
1 299 097  
11R2  
spolufinancovanie z rozpočtových  
prostriedkov kapitoly  
314 166 599  
314 166 599  
661 550 986  
287 933 504  
296 043 599  
296 043 599  
641 864 236  
268 246 754  
161 458 231  
161 458 231  
115 843 074  
115 843 074  
63 885 281  
63 885 281  
481 824 960  
108 207 478  
16 418 644  
16 418 644  
3 063 955  
3 063 955  
18 123 000  
18 123 000  
19 686 750  
19 686 750  
13 11  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
15 11  
Ministerstvo financií SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(prostriedky EÚ, súčasťou týchto  
prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.  
Programu cezhraničnej spolupráce SR –  
295 492 987  
295 492 987  
295 492 987  
11S1  
ČR, ako aj prost. EÚ na financ.  
programu OP INTERACT)  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
11S2  
47 503 309  
30 621 186  
47 503 309  
30 621 186  
47 503 309  
30 621 186  
spolufinancovanie zo ŠR  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
11S3  
pro rata  
604 352 315  
72 838 497  
13 162 628  
22 106 958  
32 955 285  
531 513 818  
18 11  
Ministerstvo životného prostredia SR  
70 095 839  
69 579 999  
13 162 628  
18 906 958  
32 896 787  
515 840  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Programy európskej územnej spolupráce  
programového obdobia 2007 – 2013  
58 498  
58 498  
58 498  
11B5  
(okrem Programu cezhraničnej  
spolupráce Slovenská republika – Česká  
republika)  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2013  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11  
Strana: 2  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola/Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
Finančný nástroj pre životné prostredie  
LIFE+  
3 200 000  
3 200 000  
3 200 000  
18 11B6  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(prostriedky EÚ, súčasťou týchto  
prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.  
Programu cezhraničnej spolupráce SR –  
ČR, ako aj prost. EÚ na financ.  
33 453 554  
5 903 568  
33 453 554  
5 903 568  
11S1  
programu OP INTERACT)  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
spolufinancovanie zo ŠR  
11S2  
430 234 999  
61 405 857  
430 234 999  
61 405 857  
11U1 Kohézny fond (prostriedky EÚ)  
11U2 Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  
a športu SR  
2 464 621 850  
2 252 935 285  
101 100 725  
350 889 412  
1 765 610 444  
211 686 565  
20 11  
1 907 818 441  
1 889 390 048  
101 100 725  
81 735 008  
1 671 219 611  
18 428 393  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(prostriedky EÚ, súčasťou týchto  
prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.  
Programu cezhraničnej spolupráce SR –  
ČR, ako aj prost. EÚ na financ.  
programu OP INTERACT)  
336 829 538  
170 601 673  
118 874 301  
51 727 372  
166 227 865  
27 030 307  
11S1  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
11S2  
55 527 122  
140 888 915  
23 557 834  
28 496 815  
140 888 915  
23 557 834  
21 755 805  
110 354 833  
18 169 465  
6 741 010  
30 534 082  
5 388 369  
spolufinancovanie zo ŠR  
11T1 Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)  
Európsky sociálny fond -  
11T2  
spolufinancovanie zo ŠR  
1 399 024 257  
1 345 169 257  
21 524 094  
25 732 156  
1 290 407 047  
53 855 000  
21 11  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
1 319 222 952  
1 318 722 952  
21 524 094  
14 822 352  
1 274 870 546  
500 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
12 538 305  
46 855 000  
12 538 305  
1 487 500  
12 538 305  
11H  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(prostriedky EÚ, súčasťou týchto  
prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.  
0
1 487 500  
45 367 500  
7 987 500  
11S1  
Programu cezhraničnej spolupráce SR –  
ČR, ako aj prost. EÚ na financ.  
programu OP INTERACT)  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
11S2  
8 250 000  
10 282 000  
1 876 000  
262 500  
10 282 000  
1 876 000  
0
0
0
262 500  
7 645 559  
1 514 245  
spolufinancovanie zo ŠR  
2 636 441  
361 755  
11T1 Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)  
Európsky sociálny fond -  
11T2  
spolufinancovanie zo ŠR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a  
rodiny SR  
2 172 870 025  
2 169 876 555  
103 088 861  
106 321 690  
1 924 440 739  
2 993 470  
22 11  
1 885 793 295  
244 160 511  
1 882 799 825  
244 160 511  
103 088 861  
55 162 876  
43 599 407  
1 688 522 823  
200 561 104  
2 993 470  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
11T1 Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)  
Európsky sociálny fond -  
11T2  
42 916 219  
42 916 219  
7 559 407  
35 356 812  
spolufinancovanie zo ŠR  
188 746 958  
188 746 958  
301 956 939  
101 406 029  
173 746 958  
173 746 958  
106 666 133  
90 569 666  
8 598 199  
8 598 199  
9 353 978  
9 353 978  
14 179 414  
14 179 414  
26 478 853  
10 417 647  
147 982 296  
147 982 296  
67 550 140  
67 514 879  
15 000 000  
15 000 000  
195 290 806  
10 836 363  
24 11  
Ministerstvo kultúry SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
26 11  
Ministerstvo hospodárstva SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Programy európskej územnej spolupráce  
programového obdobia 2007 – 2013  
35 261  
35 261  
35 261  
11B5  
(okrem Programu cezhraničnej  
spolupráce Slovenská republika – Česká  
republika)  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2013  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11  
Strana: 3  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola/Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(prostriedky EÚ, súčasťou týchto  
prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.  
Programu cezhraničnej spolupráce SR –  
ČR, ako aj prost. EÚ na financ.  
173 847 201  
13 656 066  
13 656 066  
160 191 135  
26 11S1  
programu OP INTERACT)  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
spolufinancovanie zo ŠR  
26 668 448  
2 405 140  
2 405 140  
24 263 308  
11S2  
Ministerstvo pôdohospodárstva a  
rozvoja vidieka SR  
1 245 979 888  
791 943 561  
31 715 109  
57 574 492  
691 570 119  
454 036 327  
27 11  
117 820 018  
115 490 588  
31 715 109  
32 052 384  
40 639 254  
2 329 430  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Programy európskej územnej spolupráce  
programového obdobia 2007 – 2013  
8 612 948  
8 612 948  
444 644  
8 168 304  
11B5  
(okrem Programu cezhraničnej  
spolupráce Slovenská republika – Česká  
republika)  
334 928 000  
32 934 000  
334 928 000  
32 934 000  
334 928 000  
32 934 000  
11J1 Priame platby (prostriedky EÚ)  
Medziročný nárast pohľadávky voči EÚ -  
11J3  
spolufinancovanie zo ŠR  
Trhovo orientované výdavky (prostriedky  
12 000 000  
12 000 000  
12 000 000  
11J4  
EÚ)  
Trhovo orientované výdavky -  
11J5  
3 487 788  
3 487 788  
3 487 788  
spolufinancovanie zo ŠR  
22 092 000  
22 092 000  
22 092 000  
11J7 Ostatné priame platby (prostriedky EÚ)  
Medziročný nárast pohľadávky na  
184 000  
184 000  
184 000  
11J8  
ostatné priame platby -  
spolufinancovanie zo ŠR  
218 830 908  
64 221 250  
161 286 246  
44 626 810  
9 068 219  
3 112 372  
152 218 027  
41 514 438  
57 544 662  
19 594 440  
11K1 Rozvoj vidieka (prostriedky EÚ)  
Rozvoj vidieka - spolufinancovanie zo  
11K2  
ŠR  
Európsky fond pre rybné hospodárstvo  
(prostriedky EÚ)  
3 857 439  
414 084  
105 593  
35 197  
308 491  
3 443 355  
1 301 684  
11L1  
Európsky fond pre rybné hospodárstvo -  
spolufinancovanie zo ŠR  
1 504 397  
202 713  
167 516  
11L2  
0
0
0
0
0
0
11M1 3. programové obdobie (prostriedky EÚ)  
3. programové obdobie -  
11M2  
spolufinancovanie zo ŠR  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(prostriedky EÚ, súčasťou týchto  
prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.  
Programu cezhraničnej spolupráce SR –  
ČR, ako aj prost. EÚ na financ.  
programu OP INTERACT)  
375 996 467  
47 963 274  
7 721 110  
10 950 261  
1 805 822  
37 013 013  
5 915 288  
328 033 193  
11S1  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
11S2  
49 510 673  
41 789 563  
spolufinancovanie zo ŠR  
Ministerstvo dopravy, výstavby a  
regionálneho rozvoja SR  
2 288 121 084  
885 211 489  
21 726 082  
211 491 415  
644 430 558  
1 402 909 595  
29 11  
1 238 207 803  
0
858 381 699  
21 726 082  
184 661 625  
644 430 558  
379 826 104  
0
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
11M1 3. programové obdobie (prostriedky EÚ)  
3. programové obdobie -  
11M2  
0
0
spolufinancovanie zo ŠR  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(prostriedky EÚ, súčasťou týchto  
prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.  
Programu cezhraničnej spolupráce SR –  
282 005 489  
22 389 141  
0
22 389 141  
259 616 348  
11S1  
ČR, ako aj prost. EÚ na financ.  
programu OP INTERACT)  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2013  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11  
Strana: 4  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola/Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
spolufinancovanie zo ŠR  
59 442 606  
3 943 258  
0
3 943 258  
55 499 348  
29 11S2  
11S3  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
pro rata  
497 391  
497 391  
497 391  
601 901 443  
106 066 352  
601 901 443  
106 066 352  
11U1 Kohézny fond (prostriedky EÚ)  
11U2 Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra  
SR  
41 982 261  
41 382 261  
18 162 716  
16 302 676  
560 000  
600 000  
31 11  
41 982 261  
18 950 291  
18 950 291  
2 904 708  
2 904 708  
2 714 660  
2 714 660  
4 783 885  
4 783 885  
2 807 056  
2 807 056  
41 382 261  
18 650 404  
18 650 404  
2 881 248  
2 881 248  
2 627 117  
2 627 117  
4 632 185  
4 632 185  
2 680 056  
2 680 056  
18 162 716  
8 929 290  
8 929 290  
1 284 194  
1 284 194  
1 266 622  
1 266 622  
1 683 374  
1 683 374  
1 462 529  
1 462 529  
16 302 676  
5 257 090  
5 257 090  
1 149 429  
1 149 429  
869 588  
560 000  
793 236  
793 236  
11 000  
600 000  
299 887  
299 887  
23 460  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
32 11  
Štatistický úrad SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
33 11  
Úrad pre verejné obstarávanie  
11 000  
23 460  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
22 890  
87 543  
34 11  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
869 588  
22 890  
87 543  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
1 642 502  
1 642 502  
577 338  
729 290  
729 290  
122 500  
122 500  
151 700  
151 700  
127 000  
127 000  
36 11  
Úrad jadrového dozoru SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
37 11  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
577 338  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a  
skúšobníctvo SR  
5 908 263  
5 908 263  
795 453  
1 799 619  
3 039 673  
38 11  
5 908 263  
2 097 610  
5 908 263  
2 077 694  
795 453  
1 111 114  
1 111 114  
4 378 313  
4 378 313  
1 110 091  
1 110 091  
3 084 424  
3 084 424  
1 799 619  
553 966  
3 039 673  
24 280  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
19 916  
40 11  
Protimonopolný úrad SR  
2 097 610  
2 077 694  
553 966  
24 280  
19 916  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
7 689 990  
7 689 990  
1 743 686  
1 743 686  
29 341 499  
29 341 499  
589 787 862  
589 787 862  
115 400  
41 11  
Národný bezpečnostný úrad  
7 689 990  
7 689 990  
115 400  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
32 381 186  
32 381 186  
3 461 052 932  
3 456 030 279  
30 902 824  
30 902 824  
3 460 038 132  
3 455 015 479  
28 392  
1 478 362  
1 478 362  
1 014 800  
1 014 800  
42 11  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
28 392  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
2 862 801 714  
2 857 779 061  
48 11  
Všeobecná pokladničná správa  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11E2  
932 000  
932 000  
932 000  
spolufinancovanie EHP  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11E4  
1 182 000  
1 182 000  
1 182 000  
spolufinancovanie NFM  
0
0
0
0
0
0
11M1 3. programové obdobie (prostriedky EÚ)  
3. programové obdobie -  
11M2  
spolufinancovanie zo ŠR  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11N2  
2 908 653  
2 908 653  
2 908 653  
spolufinancovanie ŠFM  
60 076 460  
59 536 827  
19 236 664  
19 236 664  
10 166 265  
10 166 265  
23 457 890  
23 457 890  
539 633  
539 633  
51 11  
Slovenská akadémia vied  
60 076 460  
59 536 827  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
17 235 214 564 14 267 476 279  
1 480 960 453  
1 480 960 453  
2 533 753 604  
1 757 299 996  
9 753 330 164  
8 750 138 540  
2 967 738 285  
530 882 304  
11  
Štátny rozpočet  
13 018 713 351 12 487 831 047  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2013  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11  
Strana: 5  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola/Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
Programy európskej územnej spolupráce  
programového obdobia 2007 – 2013  
(okrem Programu cezhraničnej  
spolupráce Slovenská republika – Česká  
republika)  
8 706 707  
8 706 707  
444 644  
8 262 063  
11B5  
Finančný nástroj pre životné prostredie  
LIFE+  
3 200 000  
932 000  
3 200 000  
932 000  
3 200 000  
11B6  
11E2  
11E4  
11H  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
spolufinancovanie EHP  
932 000  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
spolufinancovanie NFM  
1 182 000  
1 182 000  
1 182 000  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
12 538 305  
334 928 000  
32 934 000  
12 538 305  
334 928 000  
32 934 000  
12 538 305  
334 928 000  
32 934 000  
11J1 Priame platby (prostriedky EÚ)  
Medziročný nárast pohľadávky voči EÚ -  
spolufinancovanie zo ŠR  
11J3  
Trhovo orientované výdavky (prostriedky  
12 000 000  
12 000 000  
12 000 000  
11J4  
EÚ)  
Trhovo orientované výdavky -  
11J5  
3 487 788  
3 487 788  
3 487 788  
spolufinancovanie zo ŠR  
22 092 000  
22 092 000  
22 092 000  
11J7 Ostatné priame platby (prostriedky EÚ)  
Medziročný nárast pohľadávky na  
184 000  
184 000  
184 000  
11J8  
ostatné priame platby -  
spolufinancovanie zo ŠR  
218 830 908  
64 221 250  
161 286 246  
44 626 810  
9 068 219  
3 112 372  
152 218 027  
41 514 438  
57 544 662  
19 594 440  
11K1 Rozvoj vidieka (prostriedky EÚ)  
Rozvoj vidieka - spolufinancovanie zo  
11K2  
ŠR  
Európsky fond pre rybné hospodárstvo  
(prostriedky EÚ)  
3 857 439  
414 084  
105 593  
308 491  
3 443 355  
11L1  
Európsky fond pre rybné hospodárstvo -  
spolufinancovanie zo ŠR  
1 504 397  
202 713  
35 197  
167 516  
1 301 684  
11L2  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11M1 3. programové obdobie (prostriedky EÚ)  
3. programové obdobie -  
11M2  
spolufinancovanie zo ŠR  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11N2  
2 908 653  
1 299 097  
2 908 653  
1 299 097  
2 908 653  
1 299 097  
spolufinancovanie ŠFM  
Riadenie migrácie, ochrana hraníc -  
11R2  
spolufinancovanie z rozpočtových  
prostriedkov kapitoly  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(prostriedky EÚ, súčasťou týchto  
prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.  
Programu cezhraničnej spolupráce SR –  
ČR, ako aj prost. EÚ na financ.  
1 544 480 236  
252 805 726  
551 590 641  
90 332 132  
0
0
462 850 256  
77 675 834  
88 740 385  
12 656 298  
992 889 595  
162 473 594  
11S1  
programu OP INTERACT)  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
spolufinancovanie zo ŠR  
11S2  
11S3  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
pro rata  
31 118 577  
395 331 426  
68 350 053  
31 118 577  
395 331 426  
68 350 053  
31 118 577  
161 599 799  
27 243 117  
0
0
233 731 627  
41 106 936  
11T1 Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)  
Európsky sociálny fond -  
11T2  
spolufinancovanie zo ŠR  
1 032 136 442  
167 472 209  
1 032 136 442  
167 472 209  
530 882 304  
350 841 927  
2 086 014 054  
11U1 Kohézny fond (prostriedky EÚ)  
11U2 Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR  
Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Spolufinancovanie zo ŠR  
13 032 550 753 12 501 668 449  
1 480 960 453  
1 757 299 996  
142 829 741  
633 623 867  
8 763 975 942  
145 335 692  
844 018 530  
639 007 360  
288 165 433  
0
0
3 563 656 451  
1 477 642 397  
Prostriedky z rozpočtu EÚ  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2013  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11  
Strana: 6  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola/Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
17 235 214 564 14 267 476 279  
1 480 960 453  
2 533 753 604  
9 753 330 164  
2 967 738 285  
Spolu výdavky