Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2013 podľa funkčnej klasifikácie  
( v eurách )  
Tabuľka č. 10  
Kód  
Funkčná klasifikácia  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY  
3 977 514 521  
632 427 804  
1 206 852 759  
2 035 288 495  
60 653 242  
266 209 877  
266 968 273  
622 374 351  
77 793 233  
13 162 628  
80 099  
86 762 060  
88 956 390  
206 593 365  
30 246 591  
4 613 626  
26 518  
1 191 349 993  
220 136 945  
308 368 122  
376 474 144  
21 946 203  
250 476  
2 432 837 591  
56 366 196  
69 516 921  
1 550 774 527  
20 930 785  
125 907 170  
26 743 332  
188 850 298  
1 513 393 869  
3 768 009 475  
9 753 330 164  
355 000  
190 711 095  
4 402 579  
90 159 428  
4 402 579  
64 625 640  
212 956 279  
500 000  
100 551 667  
4 168 225 616  
636 830 383  
1 271 644 368  
4 082 000 330  
539 024 509  
185 955 662  
127 122 939  
320 538 497  
1 945 185 103  
3 958 687 157  
OBRANA  
VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ  
EKONOMICKÁ OBLASŤ  
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ  
ZDRAVOTNÍCTVO  
64 791 609  
2 046 711 835  
478 371 267  
59 691 399  
53 855 000  
16 099 614  
50 437 044  
2 666 843  
165 969  
1 833 755 556  
477 871 267  
59 691 399  
126 264 263  
73 267 939  
23 122 226  
11 728 040  
101 723 593  
97 798 133  
1 480 960 453  
8 045 973  
4 123 183  
35 530 974  
34 178 378  
499 077 058  
15 356 408  
99 737 362  
244 099 623  
56 034 328  
2 533 753 604  
53 855 000  
5 099 614  
REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO  
VZDELÁVANIE  
304 438 883  
1 894 748 059  
3 956 020 314  
14 267 476 279  
11 000 000  
41 780 378  
8 656 666  
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE  
SPOLU  
2 666 843  
355 000  
2 967 738 285  
442 922 049  
2 524 816 236 17 235 214 564