Tabuľka č. 9  
Medzirezortné programy v roku 2013  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
002 Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike  
12 Ministerstvo vnútra SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
6 750  
20 045  
3 330  
6 750  
12 MV SR  
00201 MV SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
00206 MDVRR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
00209 MZ SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
0020F SŠHR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
20 045  
3 330  
29 MDPaT SR  
21 MZ SR  
10 000  
10 000  
42 SŠHR SR  
40 125  
40 125  
suma za program: 002  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
05T Oficiálna rozvojová pomoc  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
306 062  
49 500  
306 062  
49 500  
306 062  
18 MŽP SR  
12 MV SR  
05T02 Oficiálna rozvojová pomoc - MŽP SR  
05T03 Oficiálna humanitárna pomoc Slovenskej republiky do zahraničia  
37 904  
1 976 366  
75 144  
37 904  
1 976 366  
75 144  
37 904  
1 976 366  
75 144  
27 MP SR  
20 MŠ SR  
15 MF SR  
10 MZV SR  
05T04 Oficiálna rozvojová pomoc - MP SR  
05T08 Oficiálna rozvojová pomoc - MŠVVaŠ SR (ODA)  
05T09 Oficiálna rozvojová pomoc - MF SR  
05T0A Oficiálna rozvojová pomoc MZV  
5 998 544  
5 998 544  
5 998 544  
5 998 544  
153 070  
5 652 520  
5 652 520  
153 070  
05T0A02 Oficiálna rozvojová pomoc MZV SR  
8 443 520  
8 443 520  
153 070  
8 047 996  
suma za program: 05T  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06E Podpora obrany  
11 Ministerstvo obrany SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
1 002 091  
220 653  
1 002 091  
29 MDPaT SR  
21 MZ SR  
06E01 MDVRR SR - Dopravná a telekomunikačná podpora  
06E03 MZ SR - Zdravotnícka podpora  
220 653  
1 961 000  
248 730  
1 961 000  
248 730  
42 SŠHR SR  
11 MO SR  
06E06 SŠHR SR - Štátne hmotné rezervy pre obranu  
06E0I MO SR - Výskum a vývoj na podporu obrany štátu  
148 730  
1 / 20  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06E Podpora obrany  
11 Ministerstvo obrany SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
2 430 383  
640 Bežné transfery  
148 730  
3 432 474  
1 002 091  
suma za program: 06E  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06G Ľudské zdroje  
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti -  
MPSVR SR  
17 217 563  
17 032 343  
13 152 055  
1 485 175  
14 380 640  
11 020 200  
185 220  
185 220  
22 MPSVaR SR  
06G0404 Národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a  
zvýšenie zamestnateľnosti  
13 337 275  
1 219 868  
265 307  
519 858  
3 360 430  
519 858  
3 360 430  
10  
3 360 430  
06G040I Zvýšenie zamestnateľnosti cez SIA  
06G040J Individuálna štátna pomoc  
06G15 Podpora rastu zamestnanosti  
226 565 884  
226 565 884  
193 752 447  
22 MPSVaR SR  
06G1501 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a  
riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti - opatrenie 1.1  
195 918 701  
30 647 183  
195 918 701  
30 647 183  
169 234 701  
24 517 746  
06G1502 Podpora tvorby a udržania pracovných miest  
prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory  
podnikania - opatrenie 1.2  
06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít  
v BSK  
3 864 448  
2 066 929  
1 208 935  
3 864 448  
2 066 929  
1 208 935  
3 118 121  
1 918 716  
846 254  
22 MPSVaR SR  
06G1601 Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnanosti s  
osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť - opatrenie 3.1  
06G1602 Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenia  
pracovného a rodinného života v BSK - opatrenie 3.2  
06G1603 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK  
- opatrenie 3.3  
588 584  
10 125 215  
10 125 215  
588 584  
10 125 215  
10 125 215  
353 151  
7 518 403  
7 518 403  
22 MPSVaR SR  
22 MPSVaR SR  
06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy  
06G1701 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a  
neziskovými organizáciami - opatrenie 4.1  
7 200 000  
7 200 000  
7 200 000  
7 200 000  
06G18 Technická pomoc  
06G1801 Technická pomoc - opatrenie 5.1  
264 973 110  
264 787 890  
1 485 175  
218 769 611  
185 220  
suma za program: 06G  
2 / 20  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06H Hospodárska mobilizácia  
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
2 640 377  
1 102 000  
46 837  
2 000 000  
1 102 000  
46 837  
16 000  
1 500  
640 377  
26 MH SR  
06H01 Hospodárska mobilizácia MH SR  
06H02 Hospodárska mobilizácia MO SR  
11 MO SR  
12 MV SR  
06H03 Hospodárska mobilizácia MV SR  
06H04 Hospodárska mobilizácia MS SR  
06H05 Hospodárska mobilizácia MF SR  
06H06 Hospodárska mobilizácia MŽP SR  
06H07 Hospodárska mobilizácia MŠVVaŠ SR  
06H08 Hospodárska mobilizácia MZ SR  
06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR  
06H0A Hospodárska mobilizácia MK SR  
06H0B Hospodárska mobilizácia MPRV SR  
06H0D Hospodárska mobilizácia MDVRR SR  
06H0E Hospodárska mobilizácia ÚGKaK SR  
06H0F Hospodárska mobilizácia ÚJD SR  
06H0H Hospodárska mobilizácia SŠHR SR  
16 000  
13 MS SR  
11 500  
10 000  
15 840  
15 MF SR  
176 595  
5 297  
160 755  
5 297  
18 MŽP SR  
20 MŠ SR  
1 339 513  
45 189  
1 339 513  
45 189  
2 656  
21 MZ SR  
22 MPSVaR SR  
24 MK SR  
2 656  
100 700  
1 645 020  
1 700  
100 700  
1 645 020  
1 700  
27 MP SR  
29 MDPaT SR  
31 ÚGKK SR  
36 ÚJD SR  
42 SŠHR SR  
2 700  
2 700  
1 253 362  
775 000  
478 362  
8 389 446  
7 244 867  
1 144 579  
suma za program: 06H  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06K Národný program rozvoja vedy a techniky  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
132 000  
132 000  
132 000  
132 000  
20 MŠ SR  
06K0A Štátne programy MŠVVaŠ SR  
06K0A03 Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti  
06K11 Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu  
výskumu a vývoja  
27 971 371  
27 471 371  
645 861  
23 088 920  
500 000  
20 MŠ SR  
20 MŠ SR  
06K12 Koordinácia prierezových aktivít štátnej vednej a technickej  
politiky  
11 385 221  
11 150 221  
7 092 637  
235 000  
39 488 592  
38 753 592  
645 861  
30 181 557  
735 000  
suma za program: 06K  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
08B Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam  
12 Ministerstvo vnútra SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
celkom  
3 / 20  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
08B Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam  
12 Ministerstvo vnútra SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
celkom  
08B01 MV SR - Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov Slovenskej republiky  
proti chemickým zbraniam  
13 500  
13 500  
12 MV SR  
26 MH SR  
08B0A Rozvoj ochrany obyvateľov SR pred chemickými zbraňami -  
rezort MH SR  
35 000  
35 000  
48 500  
48 500  
suma za program: 08B  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
14 359 696  
238 200  
52 000  
12 466 560  
238 200  
52 000  
12 464 209  
238 200  
52 000  
1 893 136  
10 MZV SR  
12 MV SR  
15 MF SR  
09701 Príspevky SR do MO - MZV SR  
09702 MV SR - Príspevky SR do medzinárodných organizácií  
09703 Príspevky SR do MO - MF SR  
09704 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií -  
MH SR  
900 000  
900 000  
900 000  
26 MH SR  
512 411  
440 367  
582 055  
246 488  
9 096 718  
115 000  
86 610  
512 411  
440 367  
582 055  
246 488  
9 096 718  
115 000  
86 610  
512 411  
440 367  
582 055  
246 488  
9 096 718  
115 000  
86 610  
21 MZ SR  
09705 Príspevky SR do MO - MZ SR  
09706 Príspevky SR do MO - MPSVR SR  
09707 Príspevky SR do MO - MDVRR SR  
09708 Príspevky SR do MO - MPRV SR  
0970A Príspevky SR do MO - MŠVVaŠ SR  
0970B Príspevky SR do MO - ÚPV SR  
0970C Príspevky SR do MO - ÚNMS SR  
0970D Príspevky SR do MO - ÚJD SR  
22 MPSVaR SR  
29 MDPaT SR  
27 MP SR  
20 MŠ SR  
37 ÚPV SR  
38 ÚNMaS SR  
36 ÚJD SR  
633 180  
633 180  
633 180  
27 262 725  
25 369 589  
25 367 238  
1 893 136  
suma za program: 097  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0A9 Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti  
03 Úrad vlády SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
260 624 790  
164 830 253  
260 624 790  
164 830 253  
15 MF SR  
0A901 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb  
0A90101 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb  
na centrálnej úrovni  
0A90102 Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na  
miestnej a regionálnej úrovni  
95 794 537  
95 794 537  
4 / 20  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0A9 Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti  
03 Úrad vlády SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
0A902 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej  
infraštruktúry  
83 203 751  
83 203 751  
15 MF SR  
0A90201 Zlepšenie systémov získavania, spracovania a ochrany  
obsahu zo zdrojov pamäťových a fondových inštitúcií  
83 203 751  
25 526 082  
25 526 082  
83 203 751  
25 526 082  
25 526 082  
15 MF SR  
15 MF SR  
0A903 Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu  
0A90301 Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania  
infraštruktúry širokopásmového prístupu  
4 262 859  
2 130 828  
2 132 031  
4 262 859  
2 130 828  
2 132 031  
0A904 Technická pomoc  
0A90401 Technická pomoc pre RO OP IS  
0A90402 Technická pomoc pre SORO a PJ OP IS  
373 617 482  
373 617 482  
suma za program: 0A9  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AA Operačný program Vzdelávanie  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
0AA01 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy v školstve a  
ďalšieho vzdelávania ľudských zdrojov  
127 923 199  
64 899 334  
21 068 555  
41 955 310  
12 158 000  
127 923 199  
64 899 334  
21 068 555  
41 955 310  
12 158 000  
30 438 304  
15 091 946  
5 452 240  
9 894 118  
2 998 196  
2 998 196  
20 MŠ SR  
0AA0101 Premena tradičnej školy na modernú  
0AA0102 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja  
vedomostnej spoločnosti  
0AA0103 Podpora ďalšieho vzdelávania  
0AA02 Ďalšie vzdelávanie v zdravotníctve ako nástroj rozvoja  
ľudských zdrojov  
21 MZ SR  
20 MŠ SR  
12 012 800  
145 200  
12 012 800  
145 200  
0AA0201 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve  
0AA0202 Technická pomoc pre cieľ Konvergencia - MZ SR  
0AA03 Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami  
26 747 896  
26 747 896  
4 035 782  
3 471 075  
0AA0301 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov  
marginalizovaných rómskych komunít  
19 944 054  
6 803 842  
19 944 054  
6 803 842  
0AA0302 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými  
vzdelávacími potrebami  
564 707  
0AA04 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre  
Bratislavský kraj  
5 823 716  
2 356 851  
3 466 865  
3 951 938  
5 823 716  
2 356 851  
3 466 865  
3 951 938  
1 448 365  
824 836  
623 529  
20 MŠ SR  
20 MŠ SR  
0AA0401 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj  
0AA0402 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja  
prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania  
0AA05 Technická pomoc – MŠVVaŠ SR  
5 / 20  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AA Operačný program Vzdelávanie  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
3 951 938  
3 951 938  
0AA0501 Technická pomoc pre cieľ Konvergencia  
176 604 749  
176 604 749  
38 920 647  
suma za program: 0AA  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AR MPRV SR - Protidrogová politika  
03 Úrad vlády SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
40 000  
50 000  
13 800  
900  
40 000  
50 000  
13 800  
900  
20 MŠ SR  
0AR02 MŠVVaŠ SR - Protidrogová politika  
0AR05 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Protidrogová  
politika  
50 000  
22 MPSVaR SR  
13 MS SR  
0AR08 Ministerstvo spravodlivosti SR - Protidrogová politika  
0AR0A MInisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR -  
Protidrogová politika  
29 MDPaT SR  
27 MP SR  
11 592  
11 592  
0AR0B Ministerstvo pôdohospodárstva SR - Protidrogová politika  
116 292  
116 292  
50 000  
suma za program: 0AR  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AS Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
12 Ministerstvo vnútra SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
6 750  
1 046 912  
4 300  
6 750  
1 046 912  
4 300  
12 MV SR  
15 MF SR  
26 MH SR  
21 MZ SR  
0AS01 MV SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
0AS02 MF SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
0AS03 MH SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
0AS05 MZ SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
238 894  
4 000  
4 300  
4 300  
1 062 262  
1 062 262  
238 894  
4 000  
suma za program: 0AS  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AU Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
celkom  
6 / 20  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AU Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
celkom  
0AU01 Vysielanie civilných expertov do aktivít kríz. manažmentu mimo  
územia SR-MZV SR  
38 000  
38 000  
25 000  
10 MZV SR  
11 MO SR  
0AU06 Účasť civilných expertov na aktivitách kríz. manažmentu mimo  
územia SR - MO SR  
100 000  
100 000  
138 000  
138 000  
25 000  
suma za program: 0AU  
7 / 20  
Tabuľka č. 9a  
Medzirezortné programy v roku 2014  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
002 Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike  
12 Ministerstvo vnútra SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
6 750  
20 045  
6 600  
6 750  
12 MV SR  
00201 MV SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
00206 MDVRR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
00209 MZ SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
0020F SŠHR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
20 045  
6 600  
29 MDPaT SR  
21 MZ SR  
10 000  
10 000  
42 SŠHR SR  
43 395  
43 395  
suma za program: 002  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
05T Oficiálna rozvojová pomoc  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
306 062  
49 500  
306 062  
49 500  
306 062  
18 MŽP SR  
12 MV SR  
05T02 Oficiálna rozvojová pomoc - MŽP SR  
05T03 Oficiálna humanitárna pomoc Slovenskej republiky do zahraničia  
37 904  
1 976 366  
81 197  
37 904  
1 976 366  
81 197  
37 904  
1 976 366  
81 197  
27 MP SR  
20 MŠ SR  
15 MF SR  
10 MZV SR  
05T04 Oficiálna rozvojová pomoc - MP SR  
05T08 Oficiálna rozvojová pomoc - MŠVVaŠ SR (ODA)  
05T09 Oficiálna rozvojová pomoc - MF SR  
05T0A Oficiálna rozvojová pomoc MZV  
5 998 544  
5 998 544  
5 998 544  
5 998 544  
153 070  
5 652 520  
5 652 520  
153 070  
05T0A02 Oficiálna rozvojová pomoc MZV SR  
8 449 573  
8 449 573  
153 070  
8 054 049  
suma za program: 05T  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06E Podpora obrany  
11 Ministerstvo obrany SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
679 256  
315 342  
679 256  
29 MDPaT SR  
21 MZ SR  
06E01 MDVRR SR - Dopravná a telekomunikačná podpora  
06E03 MZ SR - Zdravotnícka podpora  
315 342  
1 961 000  
100 000  
3 153 626  
100 000  
1 192 626  
42 SŠHR SR  
11 MO SR  
06E06 SŠHR SR - Štátne hmotné rezervy pre obranu  
06E0I MO SR - Výskum a vývoj na podporu obrany štátu  
8 / 20  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06E Podpora obrany  
11 Ministerstvo obrany SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
2 376 342  
640 Bežné transfery  
4 248 224  
1 871 882  
suma za program: 06E  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06G Ľudské zdroje  
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti -  
MPSVR SR  
5 971 349  
5 791 129  
2 166 509  
2 335 471  
1 968 389  
20 200  
180 220  
180 220  
22 MPSVaR SR  
06G0404 Národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a  
zvýšenie zamestnateľnosti  
2 346 729  
1 220 164  
1 115 307  
1 676 441  
1 948 179  
39 482 827  
1 676 441  
1 948 179  
39 482 827  
10  
1 948 179  
35 460 459  
06G040I Zvýšenie zamestnateľnosti cez SIA  
06G040J Individuálna štátna pomoc  
06G15 Podpora rastu zamestnanosti  
22 MPSVaR SR  
06G1501 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a  
riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti - opatrenie 1.1  
19 370 987  
20 111 840  
19 370 987  
20 111 840  
19 370 987  
16 089 472  
06G1502 Podpora tvorby a udržania pracovných miest  
prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory  
podnikania - opatrenie 1.2  
06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít  
v BSK  
2 099 985  
1 325 147  
2 099 985  
1 325 147  
1 472 383  
927 603  
22 MPSVaR SR  
06G1602 Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenia  
pracovného a rodinného života v BSK - opatrenie 3.2  
06G1603 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK  
- opatrenie 3.3  
774 838  
6 180 215  
6 180 215  
774 838  
6 180 215  
6 180 215  
544 780  
4 390 112  
4 390 112  
22 MPSVaR SR  
22 MPSVaR SR  
06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy  
06G1701 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a  
neziskovými organizáciami - opatrenie 4.1  
7 093 293  
7 093 293  
7 093 293  
7 093 293  
06G18 Technická pomoc  
06G1801 Technická pomoc - opatrenie 5.1  
60 827 669  
60 647 449  
2 335 471  
43 291 343  
180 220  
suma za program: 06G  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06H Hospodárska mobilizácia  
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
9 / 20  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06H Hospodárska mobilizácia  
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
2 640 377  
1 102 000  
46 837  
2 000 000  
1 102 000  
46 837  
14 500  
6 500  
640 377  
26 MH SR  
06H01 Hospodárska mobilizácia MH SR  
06H02 Hospodárska mobilizácia MO SR  
11 MO SR  
12 MV SR  
06H03 Hospodárska mobilizácia MV SR  
06H04 Hospodárska mobilizácia MS SR  
06H05 Hospodárska mobilizácia MF SR  
06H06 Hospodárska mobilizácia MŽP SR  
06H07 Hospodárska mobilizácia MŠVVaŠ SR  
06H08 Hospodárska mobilizácia MZ SR  
06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR  
06H0A Hospodárska mobilizácia MK SR  
06H0B Hospodárska mobilizácia MPRV SR  
06H0D Hospodárska mobilizácia MDVRR SR  
06H0E Hospodárska mobilizácia ÚGKaK SR  
06H0F Hospodárska mobilizácia ÚJD SR  
06H0H Hospodárska mobilizácia SŠHR SR  
14 500  
13 MS SR  
6 500  
15 MF SR  
176 595  
5 297  
159 255  
5 297  
17 340  
18 MŽP SR  
20 MŠ SR  
1 339 513  
45 189  
1 339 513  
45 189  
2 656  
21 MZ SR  
22 MPSVaR SR  
24 MK SR  
2 656  
100 700  
1 645 020  
1 700  
100 700  
1 645 020  
1 700  
27 MP SR  
29 MDPaT SR  
31 ÚGKK SR  
36 ÚJD SR  
42 SŠHR SR  
2 700  
2 700  
1 227 000  
827 000  
400 000  
8 356 584  
7 298 867  
1 057 717  
suma za program: 06H  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06K Národný program rozvoja vedy a techniky  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
158 000  
158 000  
158 000  
158 000  
20 MŠ SR  
06K0A Štátne programy MŠVVaŠ SR  
06K0A03 Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti  
06K11 Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu  
výskumu a vývoja  
24 971 371  
24 471 371  
645 861  
21 596 959  
500 000  
20 MŠ SR  
20 MŠ SR  
06K12 Koordinácia prierezových aktivít štátnej vednej a technickej  
politiky  
11 922 821  
11 757 821  
4 195 730  
165 000  
37 052 192  
36 387 192  
645 861  
25 792 689  
665 000  
suma za program: 06K  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
08B Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam  
12 Ministerstvo vnútra SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
celkom  
10 / 20  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
08B Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam  
12 Ministerstvo vnútra SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
celkom  
08B01 MV SR - Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov Slovenskej republiky  
proti chemickým zbraniam  
13 500  
13 500  
12 MV SR  
26 MH SR  
08B0A Rozvoj ochrany obyvateľov SR pred chemickými zbraňami -  
rezort MH SR  
35 000  
35 000  
48 500  
48 500  
suma za program: 08B  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
15 643 960  
238 200  
53 000  
12 844 354  
238 200  
53 000  
12 842 003  
238 200  
53 000  
2 799 606  
10 MZV SR  
12 MV SR  
15 MF SR  
09701 Príspevky SR do MO - MZV SR  
09702 MV SR - Príspevky SR do medzinárodných organizácií  
09703 Príspevky SR do MO - MF SR  
09704 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií -  
MH SR  
900 000  
900 000  
900 000  
26 MH SR  
512 411  
440 367  
582 055  
246 488  
8 463 118  
110 000  
86 610  
512 411  
440 367  
582 055  
246 488  
8 463 118  
110 000  
86 610  
512 411  
440 367  
582 055  
246 488  
8 463 118  
110 000  
86 610  
21 MZ SR  
09705 Príspevky SR do MO - MZ SR  
09706 Príspevky SR do MO - MPSVR SR  
09707 Príspevky SR do MO - MDVRR SR  
09708 Príspevky SR do MO - MPRV SR  
0970A Príspevky SR do MO - MŠVVaŠ SR  
0970B Príspevky SR do MO - ÚPV SR  
0970C Príspevky SR do MO - ÚNMS SR  
0970D Príspevky SR do MO - ÚJD SR  
22 MPSVaR SR  
29 MDPaT SR  
27 MP SR  
20 MŠ SR  
37 ÚPV SR  
38 ÚNMaS SR  
36 ÚJD SR  
664 840  
664 840  
664 840  
27 941 049  
25 141 443  
25 139 092  
2 799 606  
suma za program: 097  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0A9 Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti  
03 Úrad vlády SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
119 491 244  
43 525 609  
119 491 244  
43 525 609  
15 MF SR  
0A901 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb  
0A90101 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb  
na centrálnej úrovni  
0A90102 Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na  
miestnej a regionálnej úrovni  
75 965 635  
75 965 635  
11 / 20  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0A9 Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti  
03 Úrad vlády SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
0A902 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej  
infraštruktúry  
24 132 696  
24 132 696  
15 MF SR  
0A90201 Zlepšenie systémov získavania, spracovania a ochrany  
obsahu zo zdrojov pamäťových a fondových inštitúcií  
24 132 696  
4 000 000  
4 000 000  
24 132 696  
4 000 000  
4 000 000  
15 MF SR  
15 MF SR  
0A903 Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu  
0A90301 Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania  
infraštruktúry širokopásmového prístupu  
3 946 549  
1 249 373  
2 697 176  
3 946 549  
1 249 373  
2 697 176  
0A904 Technická pomoc  
0A90401 Technická pomoc pre RO OP IS  
0A90402 Technická pomoc pre SORO a PJ OP IS  
151 570 489  
151 570 489  
suma za program: 0A9  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AA Operačný program Vzdelávanie  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
0AA01 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy v školstve a  
ďalšieho vzdelávania ľudských zdrojov  
115 282 473  
36 292 973  
47 042 383  
31 947 117  
5 539 000  
115 282 473  
36 292 973  
47 042 383  
31 947 117  
5 539 000  
30 438 304  
15 091 946  
5 452 240  
9 894 118  
26 600  
20 MŠ SR  
0AA0101 Premena tradičnej školy na modernú  
0AA0102 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja  
vedomostnej spoločnosti  
0AA0103 Podpora ďalšieho vzdelávania  
0AA02 Ďalšie vzdelávanie v zdravotníctve ako nástroj rozvoja  
ľudských zdrojov  
21 MZ SR  
20 MŠ SR  
5 393 800  
145 200  
5 393 800  
145 200  
26 600  
0AA0201 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve  
0AA0202 Technická pomoc pre cieľ Konvergencia - MZ SR  
0AA03 Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami  
16 880 214  
16 880 214  
4 349 422  
3 896 344  
0AA0301 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov  
marginalizovaných rómskych komunít  
13 927 389  
2 952 825  
13 927 389  
2 952 825  
0AA0302 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými  
vzdelávacími potrebami  
453 078  
0AA04 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre  
Bratislavský kraj  
2 811 983  
505 699  
2 811 983  
505 699  
947 967  
499 659  
448 308  
20 MŠ SR  
20 MŠ SR  
0AA0401 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj  
0AA0402 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja  
prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania  
2 306 284  
2 641 845  
2 306 284  
2 641 845  
0AA05 Technická pomoc – MŠVVaŠ SR  
12 / 20  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AA Operačný program Vzdelávanie  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
2 641 845  
2 641 845  
0AA0501 Technická pomoc pre cieľ Konvergencia  
143 155 515  
143 155 515  
35 762 293  
suma za program: 0AA  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AR MPRV SR - Protidrogová politika  
03 Úrad vlády SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
40 000  
30 000  
13 800  
900  
40 000  
30 000  
13 800  
900  
20 MŠ SR  
0AR02 MŠVVaŠ SR - Protidrogová politika  
0AR05 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Protidrogová  
politika  
30 000  
22 MPSVaR SR  
13 MS SR  
0AR08 Ministerstvo spravodlivosti SR - Protidrogová politika  
0AR0A MInisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR -  
Protidrogová politika  
29 MDPaT SR  
27 MP SR  
11 592  
11 592  
0AR0B Ministerstvo pôdohospodárstva SR - Protidrogová politika  
96 292  
96 292  
30 000  
suma za program: 0AR  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AS Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
12 Ministerstvo vnútra SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
6 750  
1 046 912  
4 300  
6 750  
1 046 912  
4 300  
12 MV SR  
15 MF SR  
26 MH SR  
21 MZ SR  
0AS01 MV SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
0AS02 MF SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
0AS03 MH SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
0AS05 MZ SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
238 894  
4 000  
4 300  
4 300  
1 062 262  
1 062 262  
238 894  
4 000  
suma za program: 0AS  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AU Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
celkom  
13 / 20  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AU Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
celkom  
0AU01 Vysielanie civilných expertov do aktivít kríz. manažmentu mimo  
územia SR-MZV SR  
38 000  
38 000  
25 000  
10 MZV SR  
11 MO SR  
0AU06 Účasť civilných expertov na aktivitách kríz. manažmentu mimo  
územia SR - MO SR  
100 000  
100 000  
138 000  
138 000  
25 000  
suma za program: 0AU  
14 / 20  
Tabuľka č. 9b  
Medzirezortné programy v roku 2015  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
002 Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike  
12 Ministerstvo vnútra SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
6 750  
20 045  
3 330  
6 750  
12 MV SR  
00201 MV SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
00206 MDVRR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
00209 MZ SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
0020F SŠHR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
20 045  
3 330  
29 MDPaT SR  
21 MZ SR  
10 000  
10 000  
42 SŠHR SR  
40 125  
40 125  
suma za program: 002  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
05T Oficiálna rozvojová pomoc  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
306 062  
49 500  
306 062  
49 500  
306 062  
18 MŽP SR  
12 MV SR  
05T02 Oficiálna rozvojová pomoc - MŽP SR  
05T03 Oficiálna humanitárna pomoc Slovenskej republiky do zahraničia  
37 904  
1 976 366  
87 251  
37 904  
1 976 366  
87 251  
37 904  
1 976 366  
87 251  
27 MP SR  
20 MŠ SR  
15 MF SR  
10 MZV SR  
05T04 Oficiálna rozvojová pomoc - MP SR  
05T08 Oficiálna rozvojová pomoc - MŠVVaŠ SR (ODA)  
05T09 Oficiálna rozvojová pomoc - MF SR  
05T0A Oficiálna rozvojová pomoc MZV  
5 998 544  
5 998 544  
5 998 544  
5 998 544  
153 070  
5 652 520  
5 652 520  
153 070  
05T0A02 Oficiálna rozvojová pomoc MZV SR  
8 455 627  
8 455 627  
153 070  
8 060 103  
suma za program: 05T  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06E Podpora obrany  
11 Ministerstvo obrany SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
849 256  
220 653  
849 256  
220 653  
502 756  
29 MDPaT SR  
21 MZ SR  
06E01 MDVRR SR - Dopravná a telekomunikačná podpora  
06E03 MZ SR - Zdravotnícka podpora  
3 047 967  
100 000  
1 993 000  
100 000  
1 054 967  
42 SŠHR SR  
11 MO SR  
06E06 SŠHR SR - Štátne hmotné rezervy pre obranu  
06E0I MO SR - Výskum a vývoj na podporu obrany štátu  
15 / 20  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06E Podpora obrany  
11 Ministerstvo obrany SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
3 162 909  
640 Bežné transfery  
502 756  
4 217 876  
1 054 967  
suma za program: 06E  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06G Ľudské zdroje  
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti -  
MPSVR SR  
5 624 813  
5 444 593  
2 166 509  
2 335 471  
1 621 853  
20 200  
180 220  
180 220  
22 MPSVaR SR  
06G0404 Národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a  
zvýšenie zamestnateľnosti  
2 346 729  
1 220 164  
1 115 307  
1 676 441  
1 601 643  
5 715 399  
1 676 441  
1 601 643  
5 715 399  
10  
1 601 643  
4 572 319  
06G040I Zvýšenie zamestnateľnosti cez SIA  
06G040J Individuálna štátna pomoc  
06G15 Podpora rastu zamestnanosti  
22 MPSVaR SR  
22 MPSVaR SR  
06G1502 Podpora tvorby a udržania pracovných miest  
prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory  
podnikania - opatrenie 1.2  
5 715 399  
5 715 399  
4 572 319  
06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít  
v BSK  
2 087 394  
1 421 177  
2 087 394  
1 421 177  
894 646  
494 916  
399 730  
06G1602 Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenia  
pracovného a rodinného života v BSK - opatrenie 3.2  
06G1603 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK  
- opatrenie 3.3  
666 217  
2 005 511  
2 005 511  
666 217  
2 005 511  
2 005 511  
22 MPSVaR SR  
22 MPSVaR SR  
06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy  
06G1701 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a  
neziskovými organizáciami - opatrenie 4.1  
3 377 479  
3 377 479  
3 377 479  
3 377 479  
06G18 Technická pomoc  
06G1801 Technická pomoc - opatrenie 5.1  
18 810 596  
18 630 376  
2 335 471  
7 088 818  
180 220  
suma za program: 06G  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06H Hospodárska mobilizácia  
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
2 640 377  
1 102 000  
2 000 000  
1 102 000  
640 377  
26 MH SR  
11 MO SR  
06H01 Hospodárska mobilizácia MH SR  
06H02 Hospodárska mobilizácia MO SR  
16 / 20  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06H Hospodárska mobilizácia  
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
46 837  
14 500  
6 500  
46 837  
14 500  
6 500  
12 MV SR  
06H03 Hospodárska mobilizácia MV SR  
06H04 Hospodárska mobilizácia MS SR  
13 MS SR  
15 MF SR  
06H05 Hospodárska mobilizácia MF SR  
06H06 Hospodárska mobilizácia MŽP SR  
06H07 Hospodárska mobilizácia MŠVVaŠ SR  
06H08 Hospodárska mobilizácia MZ SR  
06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR  
06H0A Hospodárska mobilizácia MK SR  
06H0B Hospodárska mobilizácia MPRV SR  
06H0D Hospodárska mobilizácia MDVRR SR  
06H0E Hospodárska mobilizácia ÚGKaK SR  
06H0F Hospodárska mobilizácia ÚJD SR  
06H0H Hospodárska mobilizácia SŠHR SR  
176 595  
5 297  
176 595  
5 297  
18 MŽP SR  
20 MŠ SR  
1 339 513  
45 189  
2 656  
1 339 513  
45 189  
2 656  
21 MZ SR  
22 MPSVaR SR  
24 MK SR  
100 700  
1 645 020  
1 700  
100 700  
1 645 020  
1 700  
27 MP SR  
29 MDPaT SR  
31 ÚGKK SR  
36 ÚJD SR  
42 SŠHR SR  
2 700  
2 700  
880 000  
880 000  
8 009 584  
7 369 207  
640 377  
suma za program: 06H  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06K Národný program rozvoja vedy a techniky  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
06K11 Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu  
výskumu a vývoja  
24 971 371  
24 471 371  
645 861  
22 562 959  
500 000  
20 MŠ SR  
20 MŠ SR  
06K12 Koordinácia prierezových aktivít štátnej vednej a technickej  
politiky  
12 080 821  
12 080 821  
7 516 697  
37 052 192  
36 552 192  
645 861  
30 079 656  
500 000  
suma za program: 06K  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
08B Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam  
12 Ministerstvo vnútra SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
celkom  
08B01 MV SR - Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov Slovenskej republiky  
proti chemickým zbraniam  
13 500  
35 000  
13 500  
35 000  
12 MV SR  
26 MH SR  
08B0A Rozvoj ochrany obyvateľov SR pred chemickými zbraňami -  
rezort MH SR  
17 / 20  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
08B Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam  
12 Ministerstvo vnútra SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
48 500  
640 Bežné transfery  
celkom  
48 500  
suma za program: 08B  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
15 643 960  
238 200  
54 000  
13 252 813  
238 200  
54 000  
13 250 462  
238 200  
54 000  
2 391 147  
10 MZV SR  
12 MV SR  
15 MF SR  
09701 Príspevky SR do MO - MZV SR  
09702 MV SR - Príspevky SR do medzinárodných organizácií  
09703 Príspevky SR do MO - MF SR  
09704 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií -  
MH SR  
900 000  
900 000  
900 000  
26 MH SR  
512 411  
440 367  
582 055  
246 488  
8 463 118  
110 000  
86 610  
512 411  
440 367  
582 055  
246 488  
8 463 118  
110 000  
86 610  
512 411  
440 367  
582 055  
246 488  
8 463 118  
110 000  
86 610  
21 MZ SR  
09705 Príspevky SR do MO - MZ SR  
09706 Príspevky SR do MO - MPSVR SR  
09707 Príspevky SR do MO - MDVRR SR  
09708 Príspevky SR do MO - MPRV SR  
0970A Príspevky SR do MO - MŠVVaŠ SR  
0970B Príspevky SR do MO - ÚPV SR  
0970C Príspevky SR do MO - ÚNMS SR  
0970D Príspevky SR do MO - ÚJD SR  
22 MPSVaR SR  
29 MDPaT SR  
27 MP SR  
20 MŠ SR  
37 ÚPV SR  
38 ÚNMaS SR  
36 ÚJD SR  
698 082  
698 082  
698 082  
27 975 291  
25 584 144  
25 581 793  
2 391 147  
suma za program: 097  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0A9 Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti  
03 Úrad vlády SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
112 054 104  
48 207 610  
112 054 104  
48 207 610  
15 MF SR  
0A901 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb  
0A90101 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb  
na centrálnej úrovni  
0A90102 Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na  
miestnej a regionálnej úrovni  
63 846 494  
20 626 822  
20 626 822  
63 846 494  
20 626 822  
20 626 822  
0A902 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej  
infraštruktúry  
15 MF SR  
0A90201 Zlepšenie systémov získavania, spracovania a ochrany  
obsahu zo zdrojov pamäťových a fondových inštitúcií  
18 / 20  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0A9 Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti  
03 Úrad vlády SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
5 177 826  
5 177 826  
5 177 826  
15 MF SR  
15 MF SR  
0A903 Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu  
0A90301 Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania  
infraštruktúry širokopásmového prístupu  
5 177 826  
8 961 776  
4 834 805  
4 126 971  
8 961 776  
4 834 805  
4 126 971  
0A904 Technická pomoc  
0A90401 Technická pomoc pre RO OP IS  
0A90402 Technická pomoc pre SORO a PJ OP IS  
146 820 528  
146 820 528  
suma za program: 0A9  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AA Operačný program Vzdelávanie  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
0AA01 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy v školstve a  
ďalšieho vzdelávania ľudských zdrojov  
69 482 866  
20 000 400  
29 101 245  
20 381 221  
2 687 107  
69 482 866  
20 000 400  
29 101 245  
20 381 221  
2 687 107  
30 438 304  
15 091 946  
5 452 240  
9 894 118  
20 MŠ SR  
0AA0101 Premena tradičnej školy na modernú  
0AA0102 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja  
vedomostnej spoločnosti  
0AA0103 Podpora ďalšieho vzdelávania  
0AA02 Ďalšie vzdelávanie v zdravotníctve ako nástroj rozvoja  
ľudských zdrojov  
21 MZ SR  
20 MŠ SR  
2 679 550  
7 557  
2 679 550  
7 557  
0AA0201 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve  
0AA0202 Technická pomoc pre cieľ Konvergencia - MZ SR  
0AA03 Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami  
14 544 445  
14 544 445  
1 349 411  
1 255 294  
0AA0301 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov  
marginalizovaných rómskych komunít  
11 591 620  
2 952 825  
11 591 620  
2 952 825  
0AA0302 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými  
vzdelávacími potrebami  
94 117  
0AA04 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre  
Bratislavský kraj  
2 382 945  
591 600  
2 382 945  
591 600  
1 008 658  
561 600  
447 058  
20 MŠ SR  
20 MŠ SR  
0AA0401 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj  
0AA0402 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja  
prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania  
1 791 345  
1 791 345  
2 812 373  
2 812 373  
2 812 373  
2 812 373  
0AA05 Technická pomoc – MŠVVaŠ SR  
0AA0501 Technická pomoc pre cieľ Konvergencia  
91 909 736  
91 909 736  
32 796 373  
suma za program: 0AA  
19 / 20  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AR MPRV SR - Protidrogová politika  
03 Úrad vlády SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
40 000  
30 000  
13 800  
900  
40 000  
30 000  
13 800  
900  
20 MŠ SR  
0AR02 MŠVVaŠ SR - Protidrogová politika  
0AR05 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Protidrogová  
politika  
30 000  
22 MPSVaR SR  
13 MS SR  
0AR08 Ministerstvo spravodlivosti SR - Protidrogová politika  
0AR0A MInisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR -  
Protidrogová politika  
29 MDPaT SR  
27 MP SR  
11 592  
11 592  
0AR0B Ministerstvo pôdohospodárstva SR - Protidrogová politika  
96 292  
96 292  
30 000  
suma za program: 0AR  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AS Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
12 Ministerstvo vnútra SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
6 750  
896 912  
4 300  
6 750  
896 912  
4 300  
12 MV SR  
15 MF SR  
26 MH SR  
21 MZ SR  
0AS01 MV SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
0AS02 MF SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
0AS03 MH SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
0AS05 MZ