Tabuľka č. 8  
Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v r. 2013 podľa kapitol  
Ministerstvo financií SR (MF SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
295 492 987  
295 492 987  
78 124 495  
78 124 495  
295 492 987  
295 492 987  
78 124 495  
78 124 495  
373 617 482  
373 617 482  
Spolu za ministerstvo:  
Spolu za program: Informatizácia spoločnosti/ÚV/ERDF  
1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na  
centrálnej úrovni  
OP IS  
OP IS  
OP IS  
OP IS  
0A90101  
0A90102  
0A90201  
0A90301  
2111012  
121 329 928  
86 181 715  
62 660 744  
21 697 170  
43 500 325  
9 612 822  
20 543 007  
3 828 912  
121 329 928  
86 181 715  
62 660 744  
21 697 170  
43 500 325  
9 612 822  
20 543 007  
3 828 912  
164 830 253  
95 794 537  
83 203 751  
25 526 082  
1.2 Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a  
regionálnej úrovni  
2111022  
2112012  
2113012  
2.1 Zlepšenie systémov získavania, spracovania a ochrany obsahu zo  
zdrojov pamäťových a fondových inštitúcií  
3.1 Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry  
širokopásmového prístupu  
OP IS  
OP IS  
0A90401  
0A90402  
2114012  
2114022  
4.1 Technická pomoc pre RO OP IS  
4.2 Technická pomoc pre SORO OP IS  
1 811 204  
1 812 226  
319 624  
319 805  
1 811 204  
1 812 226  
319 624  
319 805  
2 130 828  
2 132 031  
Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
3 258 498  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
67 309 425  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
70 567 923  
463 688 553  
463 688 553  
534 256 476  
Spolu za ministerstvo:  
Spolu za program: Operačný program Životné prostredie/MŽP/ERDF,KF  
463 688 553  
279 430 723  
46 234 205  
100 000  
67 309 425  
40 767 462  
6 774 859  
17 647  
463 688 553  
279 430 723  
46 234 205  
100 000  
67 309 425  
40 767 462  
6 774 859  
17 647  
530 997 978  
320 198 185  
53 009 064  
117 647  
OP ZP  
OP ZP  
OP ZP  
075011A  
075011B  
075011G  
2411011  
2412011  
2412011  
1.1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd  
2.1 Ochrana pred povodňami  
2.1 Ochrana pred povodňami  
3.1 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny  
klímy  
OP ZP  
0750208  
2413012  
15 726 408  
2 775 249  
15 726 408  
2 775 249  
18 501 657  
OP ZP  
OP ZP  
OP ZP  
075030A  
0750508  
076030B  
2414011  
2415012  
2416011  
4.1 Odpadové hospodárstvo  
100 856 305  
17 627 146  
3 713 766  
13 208 165  
3 110 672  
655 371  
100 856 305  
17 627 146  
3 713 766  
13 208 165  
3 110 672  
655 371  
114 064 470  
20 737 818  
4 369 137  
3 200 000  
3 200 000  
58 498  
5.1 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny  
6.1 Technická pomoc  
3 200 000  
3 200 000  
58 498  
3 200 000  
3 200 000  
58 498  
Spolu za program: Life +  
Life+  
0750509  
9410000  
Life +  
Spolu za program: Teritoriálna spolupráca  
1 / 8  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠ SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
27 030 307  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
311 490 588  
140 888 915  
55 721 453  
52 054 649  
23 557 834  
9 177 881  
166 227 865  
477 718 453  
140 888 915  
55 721 453  
79 084 956  
23 557 834  
9 177 881  
556 803 409  
164 446 749  
64 899 334  
Spolu za ministerstvo:  
Spolu za program: Operačný program Vzdelávanie/MŠ/ESF  
OP V  
OP V  
OP V  
OP V  
0AA0101  
0AA0102  
0AA0103  
0AA0301  
2611013  
1.1 Premena tradičnej školy na modernú  
1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej  
spoločnosti  
2611023  
2612013  
2613013  
18 241 173  
35 662 001  
17 119 360  
2 827 382  
6 293 309  
2 824 694  
18 241 173  
35 662 001  
17 119 360  
2 827 382  
6 293 309  
2 824 694  
21 068 555  
41 955 310  
19 944 054  
2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania  
3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných  
rómskych komunít  
3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími  
potrebami  
OP V  
OP V  
OP V  
0AA0302  
0AA0401  
0AA0402  
2613023  
2614013  
2614023  
5 783 264  
2 031 768  
2 970 750  
1 020 578  
325 083  
496 115  
5 783 264  
2 031 768  
2 970 750  
1 020 578  
325 083  
496 115  
6 803 842  
2 356 851  
3 466 865  
4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj  
4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja  
prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania  
5.1 Technická pomoc pre Cieľ Konvergencia - RO (MŠ SR) a SORO  
(ASFEU)  
OP V  
0AA0501  
2615013  
3 359 146  
592 792  
3 359 146  
592 792  
3 951 938  
170 601 673  
28 496 815  
166 227 865  
27 030 307  
336 829 538  
55 527 122  
392 356 660  
Spolu za program: Operačný program Výskum a vývoj/MŠ/ERDF  
OP VaV  
OP VaV  
0AE0101  
0AE0201  
2621012  
2622012  
1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja  
1 927 676  
1 446 437  
21 924 535  
2 762 787  
23 852 211  
4 209 224  
28 061 435  
2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov  
rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce  
16 334 034  
72 596 138  
3 816 397  
6 999 875  
49 428 170  
1 874 899  
12 024 589  
673 482  
21 730 000  
51 680 000  
1 420 000  
5 870 000  
30 960 000  
3 834 706  
9 102 354  
250 588  
38 064 034  
124 276 138  
5 236 397  
5 709 605  
21 126 943  
924 070  
43 773 639  
145 403 081  
6 160 467  
2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do  
praxe  
OP VaV  
OP VaV  
OP VaV  
OP VaV  
0AE0202  
0AE0102  
0AE0203  
0AE0204  
2622022  
2623012  
2624012  
2624022  
3.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja  
v Bratislavskom kraji  
4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov  
rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji  
965 383  
1 035 883  
5 445 529  
12 869 875  
80 388 170  
2 001 266  
13 617 952  
14 871 141  
94 006 122  
4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do  
praxe v Bratislavskom kraji  
8 172 423  
5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich  
vnútorného vybavenia za úcelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho  
procesu  
OP VaV  
0AE0301  
2625012  
15 092 486  
2 561 912  
32 643 330  
4 598 460  
47 735 816  
7 160 372  
54 896 188  
OP VaV  
OP VaV  
0AE0401  
0AE0402  
2626012  
2627012  
6.1 Technická pomoc pre ciel Konvergencia  
3 300 435  
1 106 462  
582 431  
195 259  
3 300 435  
1 106 462  
582 431  
195 259  
3 882 866  
1 301 721  
7.1 Technická pomoc pre ciel Regionálna konkurencieschopnost a  
zamestnanost  
Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
45 367 500  
ŠR zdroje  
7 987 500  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
11 769 500  
10 282 000  
2 138 500  
1 876 000  
57 137 000  
10 282 000  
10 126 000  
1 876 000  
67 263 000  
12 158 000  
Spolu za ministerstvo:  
Spolu za program: Operačný program Vzdelávanie/MŠ/ESF  
2 / 8  
Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
1 854 220  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
OP V  
OP V  
0AA0201  
0AA0202  
2612023  
2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve  
10 158 580  
123 420  
1 854 220  
21 780  
10 158 580  
123 420  
12 012 800  
145 200  
2615023  
5.2 Technická pomoc pre Cieľ Konvergencia - SORO (MZ SR)  
Spolu za program: Operačný program Zdravotníctvo /MZ/ ERDF  
1.1 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc  
1.2 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc  
21 780  
8 250 000  
26 628  
1 487 500  
262 500  
45 367 500  
150 890  
7 987 500  
46 855 000  
150 890  
55 105 000  
177 518  
OP Z  
OP Z  
07A040I  
07A040J  
2811012  
2811022  
26 628  
40 703 644  
7 310 402  
40 703 644  
7 310 402  
48 014 046  
2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej  
starostlivosti  
OP Z  
OP Z  
OP Z  
07A040K  
07B010D  
07B010E  
2812012  
2813012  
2813022  
4 512 966  
650 470  
4 512 966  
1 360 000  
127 500  
650 470  
240 000  
22 500  
5 163 436  
1 600 000  
150 000  
3.1 Technická pomoc pre prípravu, implementáciu, monitorovanie a  
kontrolu  
1 360 000  
127 500  
240 000  
22 500  
3.2 Technická pomoc pre hodnotenie a štúdie, informovanie a  
komunikáciu  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
244 160 511  
244 160 511  
42 916 219  
42 916 219  
244 160 511  
244 160 511  
42 916 219  
42 916 219  
287 076 730  
287 076 730  
Spolu za ministerstvo:  
Spolu za program: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia/MPSVR/ESF  
1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia  
nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti  
OP ZaSI  
OP ZaSI  
06G1501  
06G1502  
2711013  
2711023  
166 434 915  
26 102 310  
29 483 786  
4 544 873  
166 434 915  
26 102 310  
29 483 786  
4 544 873  
195 918 701  
30 647 183  
1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom  
zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania  
2.1Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením  
alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti  
s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity  
OP ZaSI  
OP ZaSI  
07C0801  
07C0802  
2712013  
2712023  
11 741 919  
12 074 381  
1 920 984  
2 059 748  
11 741 919  
12 074 381  
1 920 984  
2 059 748  
13 662 903  
14 134 129  
2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a  
podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným  
zreteľom na marginalizované rómske komunity  
OP ZaSI  
OP ZaSI  
07C0803  
06G1601  
2712033  
2713013  
2.3 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života  
9 795 528  
1 757 412  
1 728 623  
309 517  
9 795 528  
1 757 412  
1 728 623  
309 517  
11 524 151  
2 066 929  
3.1Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti  
s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť  
3.2 Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie  
pracovného a rodinného života v BSK  
OP ZaSI  
OP ZaSI  
OP ZaSI  
OP ZaSI  
06G1602  
06G1603  
06G1701  
06G1801  
2713023  
2713033  
2714013  
2715013  
1 027 595  
500 018  
181 340  
88 566  
1 027 595  
500 018  
181 340  
88 566  
1 208 935  
588 584  
3.3 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK  
4.1 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou  
a neziskovými organizáciami  
8 606 433  
6 120 000  
1 518 782  
1 080 000  
8 606 433  
6 120 000  
1 518 782  
1 080 000  
10 125 215  
7 200 000  
5.1 Technická pomoc  
3 / 8  
Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
24 263 308  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
26 703 709  
13 656 066  
13 656 066  
2 440 401  
2 405 140  
160 191 135  
173 847 201  
200 550 910  
Spolu za ministerstvo:  
Spolu za program: Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast/MH/ERDF  
160 191 135  
68 203 055  
25 194 294  
4 880 084  
24 263 308  
12 035 833  
2 964 035  
861 191  
173 847 201  
68 203 055  
25 194 294  
4 880 084  
26 668 448  
12 035 833  
2 964 035  
861 191  
200 515 649  
80 238 888  
28 158 329  
5 741 275  
OP KaHR  
OP KaHR  
OP KaHR  
07K0E01  
07K021C  
07K0E02  
2511012  
2511022  
2511032  
1.1 Inovácie a technologické transfery  
1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov  
1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch  
2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a  
zavádzanie progresívnych technológií v energetike  
OP KaHR  
07K0D01  
2512012  
29 550 496  
3 724 852  
29 550 496  
3 724 852  
33 275 348  
2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a  
poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky  
OP KaHR  
OP KaHR  
OP KaHR  
OP KaHR  
07K0D02  
07K030D  
07K030E  
07L09  
2512022  
2513012  
2513022  
2514012  
18 848 883  
13 514 323  
2 292 516  
2 384 881  
18 848 883  
13 514 323  
5 100 000  
8 556 066  
2 292 516  
2 384 881  
900 000  
21 141 399  
15 899 204  
6 000 000  
3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu  
3.2 Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie  
regiónov a Slovenska  
5 100 000  
8 556 066  
900 000  
4.1 Technická pomoc  
1 505 140  
1 505 140  
10 061 206  
35 261  
35 261  
35 261  
Spolu za program: Teritoriálna spolupráca  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MP SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
62 685 687  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
578 683 604  
12 000 000  
97 769 369  
3 487 788  
389 021 210  
967 704 814  
12 000 000  
160 455 056  
3 487 788  
1 128 159 870  
15 487 788  
Spolu za ministerstvo:  
Spolu za program: Trhovo-orientované výdavky / MP SR / EAGGFz  
Stabilizácia trhu poľnohospodárskej produkcie a podpora exportu do  
Trh.or.výd  
09104  
1710000  
12 000 000  
3 487 788  
12 000 000  
3 487 788  
15 487 788  
krajín mimo EU (trhovo-orientované výdavky)  
Spolu za program: Priame platby / MP SR / EAGGFz  
Priame platby / MP SR / EAGGFz  
357 020 000  
357 020 000  
35 651 158  
33 118 000  
33 118 000  
5 184 219  
357 020 000  
357 020 000  
360 081 638  
54 989 280  
33 118 000  
33 118 000  
46 358 399  
6 687 360  
390 138 000  
390 138 000  
406 440 037  
61 676 640  
Priame platby 09102  
1810000  
324 430 480  
41 174 180  
Spolu za program: Regionálny operačný program/MVRR/ERDF  
1.1 Infraštruktúra vzdelávania  
ROP  
ROP  
07P0801  
2211012  
2212012  
54 989 280  
6 687 360  
2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a  
sociálnej kurately  
07P0802  
73 941 200  
41 820 000  
10 724 500  
5 343 120  
73 941 200  
10 724 500  
84 665 700  
ROP  
ROP  
ROP  
ROP  
07P0803  
07P0804  
07P0805  
07P0806  
2213012  
2213022  
2214012  
2214022  
3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov  
3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu  
4.1 Regenerácia sídiel  
41 820 000  
8 372 500  
5 343 120  
985 000  
47 163 120  
9 357 500  
8 372 500  
6 800 000  
985 000  
1 200 000  
99 025 000  
18 700 000  
11 250 000  
2 939 200  
105 825 000  
18 700 000  
12 450 000  
2 939 200  
118 275 000  
21 639 200  
4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb  
5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť  
regiónov  
ROP  
07P0807  
2215012  
35 955 000  
4 230 000  
35 955 000  
4 230 000  
40 185 000  
ROP  
ROP  
07P0808  
07P0809  
2216012  
2217012  
6.1 Technická pomoc  
10 200 000  
10 278 658  
1 698 000  
1 301 219  
10 200 000  
10 278 658  
1 698 000  
1 301 219  
11 898 000  
11 579 877  
7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013  
4 / 8  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MP SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
3 602 713 517 757  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
2 151 368  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
12 312 116  
5 088 706  
1 369 089  
1 991 615  
3 112 445  
750 261  
1 633 611  
693 373  
196 756  
188 361  
447 299  
107 822  
903 280  
365 488  
52 270  
15 914 829  
7 322 331  
2 738 177  
1 991 615  
3 112 445  
750 261  
18 066 197  
8 336 705  
3 131 689  
2 179 976  
3 559 744  
858 083  
1 000 906  
365 488  
52 270  
Spolu za program: Operačný program Bratislavský kraj/MVRR/ERDF  
OP BK  
OP BK  
OP BK  
OP BK  
OP BK  
07P0601  
07P0602  
07P0603  
07P0604  
07P0605  
2231012  
1.1 Regenerácia sídiel  
2 233 625  
1 369 088  
321 001  
196 756  
1 014 374  
393 512  
188 361  
447 299  
107 822  
1 000 906  
365 488  
52 270  
2231022  
2232012  
2232022  
2233012  
1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava  
2.1 Inovácie a technologické transfery  
2.2 Informatizácia spoločnosti  
3.1 Technická pomoc  
97 626  
Spolu za program: Cezhraničná spolupráca SR - ČR 2007-2013  
1.1 Kultúrny rozvoj a zachovanie tradícií  
1.2 Spolupráca a sieťovanie  
PCS SR-CR  
PCS SR-CR  
PCS SR-CR  
PCS SR-CR  
PCS SR-CR  
PCS SR-CR  
PCS SR-CR  
PCS SR-CR  
PCS SR-CR  
07P0901  
07P0902  
07P0903  
07P0904  
07P0905  
07P0906  
07P0907  
07P0908  
07P0909  
2241012  
2241022  
2241032  
2241042  
2241052  
2241062  
2242012  
2242022  
2242032  
1.3 Vzdelávanie, trh práce a zamestnanosť  
1.4 Rozvoj podnikateľského a inovačného prostredia  
1.5 Rozvoj cezhraničného turizmu  
23 375  
23 376  
27 856  
46 394  
46 751  
46 751  
64 996  
64 996  
64 996  
27 855  
55 711  
55 711  
1.6 Fond mikroprojektov  
101 098  
46 393  
101 098  
92 787  
101 098  
92 787  
2.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry a dostupnosti pohraničia  
2.2 Zachovanie ŽP a rozvoj krajiny  
74 281  
74 281  
74 281  
2.3 Zlepšenie informačnej a komunikačnej dostupnosti prihraničia  
84 476  
84 476  
84 476  
3.1 Podpora riadenia, implementácia, kontrola programu, monitorovanie  
a propagácia programu  
PCS SR-CR  
07P090A  
2243012  
63 048  
1 379 790  
545 124  
63 048  
1 379 790  
545 124  
63 048  
1 379 790  
545 124  
Spolu za program: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013  
1.1 Cezhraničná spolupráca MSP, spolupráca v oblasti výskumu,  
technológií a vývoja  
PCS SR-AU  
07P0B01  
2251012  
PCS SR-AU  
PCS SR-AU  
PCS SR-AU  
07P0B02  
07P0B03  
07P0B04  
2251022  
2251032  
2251042  
1.2 Kultúrna spolupráca, spolupráca v oblasti cestovného ruchu  
1.3 Vzdelávanie a kvalifikácia, integrácia trhov práce  
1.4 Sociálny rozmer integrácie (sociálne služby a zdravotníctvo)  
129 878  
99 043  
40 560  
129 878  
99 043  
40 560  
129 878  
99 043  
40 560  
2.1 Doprava a regionálna dostupnosť (plánovanie, organizácia dopravy,  
logistika)  
PCS SR-AU  
07P0B05  
2252012  
175 713  
175 713  
175 713  
PCS SR-AU  
PCS SR-AU  
07P0B06  
07P0B07  
2252022  
2252032  
2.2 Trvalo udržateľný územný rozvoj a kvalitná regionálna správa  
2.3 Spolupráca a spoločný manažment chránených oblastí  
111 603  
91 724  
111 603  
91 724  
111 603  
91 724  
2.4 Energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie, ochrana  
životného prostredia, manažment rizík  
PCS SR-AU  
PCS SR-AU  
07P0B08  
07P0B09  
2252042  
2253012  
124 043  
124 043  
124 043  
3.1 Technická pomoc  
62 102  
3 061 414  
734 739  
581 669  
459 212  
428 598  
62 102  
3 061 414  
734 739  
581 669  
459 212  
428 598  
62 102  
3 061 414  
734 739  
581 669  
459 212  
428 598  
Spolu za program: Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013  
PCS SR-PL  
PCS SR-PL  
PCS SR-PL  
PCS SR-PL  
07P0C01  
07P0C02  
07P0C03  
07P0C04  
2261012  
2261022  
2262012  
2262022  
1.1 Komunikačná a dopravná infraštruktúra  
1.2 Infraštruktúra životného prostredia  
2.1 Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu  
2.2 Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva  
5 / 8  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MP SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
153 071  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
153 071  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
PCS SR-PL  
PCS SR-PL  
PCS SR-PL  
07P0C05  
07P0C07  
07P0C06  
2262032  
2.3 Vytváranie sietí  
153 071  
520 440  
183 685  
2263012  
2264012  
3.1 Podpora miestnych iniciatív (Mikroprojekty)  
4.1 Technická pomoc  
520 440  
183 685  
520 440  
183 685  
Spolu za program: Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika  
2007-2013  
3 983 659  
3 983 659  
3 983 659  
PCS SR-HU  
PCS SR-HU  
PCS SR-HU  
07P0A01  
07P0A02  
07P0A03  
2271012  
2271022  
2271032  
1.1 Podpora spolupráce v oblasti hospodárstva  
1.2 Spolupráca v oblasti V&V a inovácii  
1.3 Spoločný rozvoj turizmu  
1 015 743  
219 999  
389 177  
1 015 743  
219 999  
389 177  
1 015 743  
219 999  
389 177  
1.4 Spoločný rozvoj a koordinované využívanie zdravotníckych  
zariadení  
PCS SR-HU  
PCS SR-HU  
07P0A04  
07P0A05  
2271042  
2271052  
55 849  
94 441  
55 849  
94 441  
55 849  
94 441  
1.5 Rozvoj sietí, partnerstva, programové a projektové plánovanie  
a riadiace kapacity  
PCS SR-HU  
PCS SR-HU  
PCS SR-HU  
PCS SR-HU  
07P0A06  
07P0A07  
07P0A08  
07P0A09  
2271062  
2271072  
2272012  
2272022  
1.6 Spoločné využívanie a rozvoj ľudských zdrojov  
1.7 Aktivity Ľudia ľuďom  
172 711  
80 309  
172 711  
80 309  
172 711  
80 309  
2.1 Spoločné aktivity na podporu ochrany prírodného prostredia  
2.2 Spoločné aktivity ochrany prírody  
529 080  
251 190  
529 080  
251 190  
529 080  
251 190  
2.3 Výstavba maloplošných komunikácií, cyklistických trás, verejná  
doprava  
PCS SR-HU  
07P0A0A  
2272032  
570 886  
570 886  
570 886  
PCS SR-HU  
PCS SR-HU  
PCS SR-HU  
07P0A0B  
07P0A0C  
07P0A0D  
2272042  
2272052  
2273012  
2.4 Zabezpečenie lepších hraničných prechodov cez prihraničné rieky  
2.5 Zlepšenie cezhraničných komunikačných kanálov  
3.1 Technická pomoc  
296 334  
109 083  
198 857  
188 085  
140 757  
5 568  
296 334  
109 083  
198 857  
188 085  
140 757  
5 568  
296 334  
109 083  
198 857  
188 085  
140 757  
5 568  
Spolu za program: Program cezhraničnej spolupráce ENPI HU-SK-RO-UA 2007-2013  
PCS ENPI  
PCS ENPI  
07P0D01  
07P0D02  
2281012  
2281022  
1.1 Harmonizovaný rozvoj cestovného ruchu  
1.2 Vytvorenie lepších podmienok pre rozvoj MSP a podnikania  
2.1 Ochrana životného prostredia, trvalo udržateľný rozvoj a riadenie  
prírodných zdrojov  
PCS ENPI  
PCS ENPI  
PCS ENPI  
07P0D03  
07P0D04  
07P0D05  
2282012  
2282022  
2283012  
4 454  
8 352  
4 454  
8 352  
4 454  
8 352  
2.2 Pripravenosť na núdzové situácie (povodne, požiare, zosuvy pôdy)  
3.1 Zlepšenie dopravnej infraštruktúry na hraničných prechodoch  
a vybavenie pre zabezpečovanie kontroly na hraniciach  
16 704  
16 704  
16 704  
PCS ENPI  
PCS ENPI  
07P0D06  
07P0D07  
2284012  
2284022  
4.1 Inštitucionálna spolupráca  
8 352  
3 898  
8 352  
3 898  
8 352  
3 898  
4.2 Neinvestičné projekty Ľudia ľuďom  
414 084  
202 713  
3 443 355  
1 301 684  
3 857 439  
1 504 397  
795 402  
322 310  
116 942  
5 361 836  
3 087 919  
1 289 176  
233 884  
Spolu za program: Operačný program Rybné hodspodárstvo  
2.1 Investície do akvakultúry  
OP RH  
OP RH  
OP RH  
0910303  
0910304  
091030A  
2912014  
2912024  
2912034  
2 292 517  
966 866  
116 942  
795 402  
322 310  
116 942  
2 292 517  
966 866  
116 942  
2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh  
2.3 Investície do akvakultúry ( cieľ mimo Konvergencia )  
2.4 Investície do spracovania a uvádzania na trh ( cieľ mimo  
Konvergencia )  
OP RH  
091030B  
2912044  
67 030  
67 030  
67 030  
67 030  
134 060  
6 / 8  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MP SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
OP RH  
OP RH  
OP RH  
0910306  
091030C  
0910307  
2913024  
3.2 Podpora a rozvoj nových trhov  
211 463  
97 028  
70 488  
97 028  
211 463  
97 028  
70 488  
97 028  
281 951  
194 056  
2913034  
2915014  
3.3 Podpora a rozvoj nových trhov, mimo cieľa Konvergencia  
5.1 Technická pomoc  
105 593  
35 197  
105 593  
35 197  
140 790  
161 286 246  
1 747 772  
1 325 357  
44 626 810  
594 141  
450 330  
57 544 662  
19 594 440  
218 830 908  
1 747 772  
1 325 357  
21 539 758  
4 221 694  
7 231 986  
64 221 250  
594 141  
283 052 158  
2 341 913  
1 775 687  
29 546 869  
5 641 492  
9 742 793  
Spolu za program: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013  
111 Odborná príprava a informačné činnosti  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
0920401  
0920402  
0920403  
0920404  
0920405  
2921115  
2921145  
2921215  
2921225  
2921235  
114 Využívanie poradenských služieb  
450 330  
121 Modernizácia poľnohospodárskych podnikov  
122 Zvyšovanie hospodárskej hodnoty lesov  
21 539 758  
4 221 694  
7 231 986  
8 007 111  
1 419 798  
2 510 807  
8 007 111  
1 419 798  
2 510 807  
123 Pridávanie hodnoty poľnohospodárskym a lesníckym výrobkom  
125 Infraštruktúra súvisiaca s rozvojom a prispôsobovaním  
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva  
PRV  
0920406  
2921255  
9 068 219  
3 112 372  
9 068 219  
3 112 372  
12 180 591  
PRV  
PRV  
0920407  
0920408  
2921415  
2921425  
141 Čiastočne sebestačné poľnohospodárstvo  
142 Skupiny výrobcov  
121 781  
42 694  
121 781  
42 694  
164 475  
2 972 264  
1 117 567  
2 972 264  
1 117 567  
4 089 831  
211 Platby za znevýhodnené prírodné podmienky pre poľnohospodárov  
v horských oblastiach  
PRV  
PRV  
PRV  
0920501  
0920502  
0920503  
2922115  
2922125  
2922135  
38 339 481  
29 517 592  
576 000  
9 584 870  
7 795 195  
144 000  
38 339 481  
29 517 592  
576 000  
9 584 870  
7 795 195  
144 000  
47 924 351  
37 312 787  
720 000  
212 Platby pre poľnohospodárov v oblastiach so znevýhodnenými  
podmienkami, s výnimkou horských oblastí  
213 Platby v rámci NATURA 2000 a platby súvisiace so smernicou  
2000/60/ES  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
0920504  
0920505  
0920506  
0920507  
0920508  
0920509  
0920601  
0920602  
0920603  
0920604  
0920605  
0920701  
0920702  
2922145  
2922155  
2922215  
2922245  
2922255  
2922265  
2923115  
2923135  
2923215  
2923225  
2923315  
2924135  
2924215  
214 Agroenviromentálne platby  
24 309 763  
22 308 851  
7 261 856  
5 484 055  
24 309 763  
22 308 851  
2 278 611  
996 875  
7 261 856  
5 484 055  
623 645  
31 571 619  
27 792 906  
2 902 256  
1 250 000  
9 981 112  
6 421 118  
17 737 897  
4 887 167  
4 917 647  
259 510  
215 Platby na podporu dobrých životných podmienok zvierat  
221 Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy  
224 Platby v rámci NATURA 2000  
2 278 611  
623 645  
996 875  
253 125  
253 125  
225 Lesnicko enviromentálne platby  
7 878 749  
2 102 363  
7 878 749  
5 185 072  
13 299 109  
3 594 258  
3 687 673  
194 174  
2 102 363  
1 236 046  
4 438 788  
1 292 909  
1 229 974  
65 336  
226 Obnova lesného potenciálu a zavedenie preventívnych opatrení  
311 Diverzifikácia nepoľnohospodárskych činností  
313 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu  
321 Základné služby pre hospodárstvo a vidiecke obyvateľstvo  
322 Obnova a rozvoj dediny  
5 185 072  
13 299 109  
3 594 258  
1 236 046  
4 438 788  
1 292 909  
3 687 673  
1 229 974  
194 174  
65 336  
331 Odborná príprava a informovanie  
1 137 868  
11 592 239  
892 843  
607 403  
3 092 516  
223 211  
1 137 868  
11 592 239  
892 843  
607 403  
1 745 271  
14 684 755  
1 116 054  
413 Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia  
421 Vykonávanie projektov a spolupráce  
3 092 516  
223 211  
431 Chod miestnej akčnej skupiny, získavanie zručností a animácia  
územia  
PRV  
0920703  
2924315  
878 020  
219 505  
878 020  
219 505  
1 097 525  
PRV  
PRV  
0920208  
0920209  
2925115  
2925125  
511 Operácie technickej pomoci  
512 Národná siet rozvoja vidieka  
3 665 245  
269 654  
1 221 749  
89 884  
3 665 245  
269 654  
1 221 749  
89 884  
4 886 994  
359 538  
7 / 8  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDPaT SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
22 389 141  
4 440 649  
861 517 791  
161 565 700  
883 906 932  
166 006 349  
1 049 913 281  
Spolu za ministerstvo:  
Spolu za program: Operačný program Technická pomoc/MVRR/ERDF  
13 846 641  
51 771  
2 933 149  
11 377  
13 846 641  
51 771  
2 933 149  
11 377  
16 779 790  
63 148  
OP TP  
OP TP  
OP TP  
OP TP  
0BD0101  
0BD0102  
0BD0103  
0BD0104  
2221012  
1.1 Monitorovanie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie  
1.2 Hodnotenie a štúdie  
2221022  
2221032  
2221042  
1 242 166  
611 853  
255 042  
131 576  
697 110  
1 242 166  
611 853  
255 042  
131 576  
697 110  
1 497 208  
743 429  
1.3 Informovanie a publicita  
1.4 Posilnenie administratívnych kapacít a podpora riadenia pomoci  
3 483 447  
3 483 447  
4 180 557  
1.5 Informačné systémy pre účely riadenia a implementácie regionálnej  
politiky SR  
OP TP  
0BD0105  
2221052  
807 730  
142 541  
807 730  
142 541  
950 271  
OP TP  
OP TP  
OP TP  
OP TP  
OP TP  
0BD0201  
0BD0202  
0BD0203  
0BD0204  
0BD0205  
2222012  
2222022  
2222032  
2222042  
2222052  
2.1 Finančné riadenie  
151 173  
907 060  
36 941  
186 027  
151 173  
907 060  
36 941  
186 027  
188 114  
1 093 087  
2.2 Finančná kontrola a audit  
2.3 Posilňovanie administratívnych kapacít  
2.4 Informačné systémy  
4 956 819  
1 013 497  
621 125  
1 123 564  
222 600  
4 956 819  
1 123 564  
222 600  
6 080 383  
1 013 497  
1 236 097  
2.5 Podporra zavádzania inovatívnych finančných nástrojov  
Spolu za program: Operačný program Doprava/MDPT/ERDF,KF  
1.1 Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry  
2.1 Výstavba diaľnic (TEN-T)  
126 371  
621 125  
126 371  
747 496  
8 542 500  
1 507 500  
861 517 791  
144 678 212  
291 598 000  
32 746 231  
132 879 000  
81 735 000  
166 183 000  
11 698 348  
161 565 700  
25 379 146  
51 458 000  
5 779 206  
870 060 291  
144 678 212  
291 598 000  
32 746 231  
132 879 000  
81 735 000  
166 183 000  
11 698 348  
8 542 500  
163 073 200  
25 379 146  
51 458 000  
5 779 206  
23 450 000  
14 423 000  
29 378 000  
11 698 348  
1 507 500  
1 033 133 491  
170 057 358  
343 056 000  
38 525 437  
156 329 000  
96 158 000  
195 561 000  
23 396 696  
10 050 000  
OP D  
OP D  
OP D  
OP D  
OP D  
OP D  
OP D  
OP D  
07S060C  
053030A  
07S060D  
07S060E  
053030B  
0530207  
07S0401  
07T0105  
2311011  
2312011  
2313011  
2314011  
2315012  
2315022  
2316012  
2317012  
3.1 Výstavba verejných terminálov intermodálnej prepravy  
4.1 Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov  
5.1 Výstavba rýchlostných ciest  
23 450 000  
14 423 000  
29 378 000  
11 698 348  
5.2 Modernizácia a výstavba ciest I. triedy  
6.1 Obnova železničných mobilných prostriedkov  
7.1 Technická pomoc  
8 542 500  
1 507 500  
Všeobecná pokladničná správa (VPS)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
5 022 653  
5 022 653  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
5 022 653  
5 022 653  
5 022 653  
Spolu za ministerstvo:  
5 022 653  
Spolu za program: Iných finančných nástrojov  
1 477 642 397  
288 165 433 2 086 014 054  
350 841 927 3 563 656 451  
639 007 360  
4 202 663 811  
SPOLU CELKOM :  
8 / 8