Tabuľka č. 7  
Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v r. 2013 podľa programov  
Trhovo-orientované výdavky / MP SR / EAGGFz  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
12 000 000  
12 000 000  
Spolu za: Trhovo-orientované výdavky / MP SR / EAGGFz  
3 487 788  
3 487 788  
12 000 000  
12 000 000  
3 487 788  
15 487 788  
15 487 788  
Spolu za prioritu: Stabilizácia trhu poľnohospodárskej produkcie a podpora exportu do krajín mimo EU (trhovo-  
orientované výdavky)  
3 487 788  
Stabilizácia trhu poľnohospodárskej produkcie a podpora exportu do  
krajín mimo EU (trhovo-orientované výdavky)  
MP SR  
09104  
1710000  
12 000 000  
3 487 788  
12 000 000  
3 487 788  
15 487 788  
( v eurách )  
Priame platby / MP SR / EAGGFz  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
357 020 000  
Spolu za: Priame platby / MP SR / EAGGFz  
33 118 000  
357 020 000  
33 118 000  
390 138 000  
MP SR  
09102  
1810000  
Priame platby / MP SR / EAGGFz  
357 020 000  
33 118 000  
357 020 000  
33 118 000  
390 138 000  
Informatizácia spoločnosti/ÚV/ERDF  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
295 492 987  
207 511 643  
Spolu za: Informatizácia spoločnosti/ÚV/ERDF  
78 124 495  
53 113 147  
295 492 987  
207 511 643  
78 124 495  
53 113 147  
373 617 482  
260 624 790  
Spolu za prioritu: 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb  
1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na  
centrálnej úrovni  
MF SR  
MF SR  
0A90101  
0A90102  
2111012  
121 329 928  
43 500 325  
121 329 928  
43 500 325  
164 830 253  
1.2 Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a  
regionálnej úrovni  
2111022  
86 181 715  
62 660 744  
62 660 744  
21 697 170  
21 697 170  
9 612 822  
20 543 007  
20 543 007  
3 828 912  
3 828 912  
86 181 715  
62 660 744  
62 660 744  
21 697 170  
21 697 170  
9 612 822  
20 543 007  
20 543 007  
3 828 912  
3 828 912  
95 794 537  
83 203 751  
83 203 751  
25 526 082  
25 526 082  
Spolu za prioritu: 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej Infraštruktúry  
2.1 Zlepšenie systémov získavania, spracovania a ochrany obsahu zo  
zdrojov pamäťových a fondových inštitúcií  
MF SR  
MF SR  
0A90201  
2112012  
Spolu za prioritu: 3 Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu  
3.1 Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry  
širokopásmového prístupu  
0A90301  
2113012  
Spolu za prioritu: 4 Technická pomoc  
4.1 Technická pomoc pre RO OP IS  
3 623 430  
1 811 204  
1 812 226  
639 429  
319 624  
319 805  
3 623 430  
1 811 204  
1 812 226  
639 429  
319 624  
319 805  
4 262 859  
2 130 828  
2 132 031  
MF SR  
MF SR  
0A90401  
0A90402  
2114012  
2114022  
4.2 Technická pomoc pre SORO OP IS  
1 / 12  
Regionálny operačný program/MVRR/ERDF  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
35 651 158  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
Spolu za: Regionálny operačný program/MVRR/ERDF  
Spolu za prioritu: 1 Infraštruktúra vzdelávania  
5 184 219  
324 430 480  
54 989 280  
54 989 280  
73 941 200  
41 174 180  
6 687 360  
6 687 360  
10 724 500  
360 081 638  
54 989 280  
54 989 280  
73 941 200  
46 358 399  
6 687 360  
6 687 360  
10 724 500  
406 440 037  
61 676 640  
61 676 640  
84 665 700  
MP SR  
MP SR  
07P0801  
2211012  
1.1 Infraštruktúra vzdelávania  
Spolu za prioritu: 2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately  
2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej  
07P0802  
2212012  
73 941 200  
10 724 500  
73 941 200  
10 724 500  
84 665 700  
kurately  
Spolu za prioritu: 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu  
8 372 500  
985 000  
41 820 000  
5 343 120  
50 192 500  
41 820 000  
8 372 500  
6 328 120  
5 343 120  
985 000  
56 520 620  
47 163 120  
9 357 500  
MP SR  
MP SR  
07P0803  
07P0804  
2213012  
2213022  
3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov  
41 820 000  
5 343 120  
3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu  
8 372 500  
6 800 000  
6 800 000  
985 000  
1 200 000  
1 200 000  
Spolu za prioritu: 4 Regenerácia sídiel  
117 725 000  
99 025 000  
18 700 000  
35 955 000  
14 189 200  
11 250 000  
2 939 200  
4 230 000  
124 525 000  
105 825 000  
18 700 000  
35 955 000  
15 389 200  
12 450 000  
2 939 200  
4 230 000  
139 914 200  
118 275 000  
21 639 200  
40 185 000  
MP SR  
MP SR  
07P0805  
07P0806  
2214012  
2214022  
4.1 Regenerácia sídiel  
4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb  
Spolu za prioritu: 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov  
5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť  
regiónov  
MP SR  
07P0807  
2215012  
35 955 000  
4 230 000  
35 955 000  
4 230 000  
40 185 000  
Spolu za prioritu: 6 Technická pomoc  
10 200 000  
10 200 000  
10 278 658  
10 278 658  
1 698 000  
1 698 000  
1 301 219  
1 301 219  
10 200 000  
10 200 000  
10 278 658  
10 278 658  
1 698 000  
1 698 000  
1 301 219  
1 301 219  
11 898 000  
11 898 000  
11 579 877  
11 579 877  
MP SR  
MP SR  
07P0808  
07P0809  
2216012  
2217012  
6.1 Technická pomoc  
Spolu za prioritu: 7 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013  
7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013  
Operačný program Technická pomoc/MVRR/ERDF  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
13 846 641  
6 196 967  
Spolu za: Operačný program Technická pomoc/MVRR/ERDF  
2 933 149  
1 237 646  
13 846 641  
6 196 967  
2 933 149  
16 779 790  
7 434 613  
Spolu za prioritu: 1 Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilňovanie administratívnych  
kapacít v týchto oblastiach  
1 237 646  
MDPaT SR  
MDPaT SR  
MDPaT SR  
MDPaT SR  
0BD0101  
0BD0102  
0BD0103  
0BD0104  
2221012  
2221022  
2221032  
2221042  
1.1 Monitorovanie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie  
1.2 Hodnotenie a štúdie  
51 771  
1 242 166  
611 853  
11 377  
255 042  
131 576  
697 110  
51 771  
1 242 166  
611 853  
11 377  
255 042  
131 576  
697 110  
63 148  
1 497 208  
743 429  
1.3 Informovanie a publicita  
1.4 Posilnenie administratívnych kapacít a podpora riadenia pomoci  
3 483 447  
3 483 447  
4 180 557  
1.5 Informačné systémy pre účely riadenia a implementácie regionálnej  
politiky SR  
MDPaT SR  
0BD0105  
2221052  
807 730  
142 541  
807 730  
142 541  
950 271  
Spolu za prioritu: 2 Finančné riadenie, kontrola, audit a posilňovanie administratívnych kapacít v týchto  
oblastiach  
7 649 674  
1 695 503  
7 649 674  
1 695 503  
9 345 177  
MDPaT SR  
MDPaT SR  
0BD0201  
0BD0202  
2222012  
2222022  
2.1 Finančné riadenie  
151 173  
907 060  
36 941  
151 173  
907 060  
36 941  
188 114  
2.2 Finančná kontrola a audit  
186 027  
186 027  
1 093 087  
2 / 12  
Operačný program Technická pomoc/MVRR/ERDF  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
4 956 819 1 123 564  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
MDPaT SR  
MDPaT SR  
MDPaT SR  
0BD0203  
0BD0204  
0BD0205  
2222032  
2.3 Posilňovanie administratívnych kapacít  
2.4 Informačné systémy  
4 956 819  
1 013 497  
621 125  
1 123 564  
222 600  
126 371  
6 080 383  
1 236 097  
747 496  
2222042  
2222052  
1 013 497  
621 125  
222 600  
126 371  
2.5 Podporra zavádzania inovatívnych finančných nástrojov  
Operačný program Bratislavský kraj/MVRR/ERDF  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
12 312 116  
6 457 795  
5 088 706  
1 369 089  
5 104 060  
1 991 615  
3 112 445  
750 261  
Spolu za: Operačný program Bratislavský kraj/MVRR/ERDF  
Spolu za prioritu: 1 Infraštruktúra  
1.1 Regenerácia sídiel  
1 633 611  
890 129  
693 373  
196 756  
635 660  
188 361  
447 299  
107 822  
107 822  
3 602 713  
517 757  
15 914 829  
10 060 508  
7 322 331  
2 738 177  
5 104 060  
1 991 615  
3 112 445  
750 261  
2 151 368  
1 407 886  
1 014 374  
393 512  
635 660  
188 361  
447 299  
107 822  
107 822  
18 066 197  
11 468 394  
8 336 705  
3 131 689  
5 739 720  
2 179 976  
3 559 744  
858 083  
3 602 713  
2 233 625  
1 369 088  
517 757  
321 001  
196 756  
MP SR  
MP SR  
07P0601  
07P0602  
2231012  
2231022  
1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava  
Spolu za prioritu: 2 Vedomostná ekonomika  
2.1 Inovácie a technologické transfery  
2.2 Informatizácia spoločnosti  
MP SR  
MP SR  
07P0603  
07P0604  
2232012  
2232022  
Spolu za prioritu: 3 Technická pomoc  
3.1 Technická pomoc  
MP SR  
07P0605  
2233012  
750 261  
750 261  
858 083  
Cezhraničná spolupráca SR - ČR 2007-2013  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
Spolu za: Cezhraničná spolupráca SR - ČR 2007-2013  
903 280  
97 626  
1 000 906  
686 314  
365 488  
52 270  
46 751  
64 996  
55 711  
101 098  
251 544  
92 787  
74 281  
84 476  
1 000 906  
686 314  
365 488  
52 270  
46 751  
64 996  
55 711  
101 098  
251 544  
92 787  
74 281  
84 476  
Spolu za prioritu: 1 Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce  
635 082  
365 488  
52 270  
23 375  
64 996  
27 855  
101 098  
205 150  
46 393  
74 281  
84 476  
51 232  
MP SR  
MP SR  
MP SR  
MP SR  
MP SR  
MP SR  
07P0901  
07P0902  
07P0903  
07P0904  
07P0905  
07P0906  
2241012  
2241022  
2241032  
2241042  
2241052  
2241062  
1.1 Kultúrny rozvoj a zachovanie tradícií  
1.2 Spolupráca a sieťovanie  
1.3 Vzdelávanie, trh práce a zamestnanosť  
1.4 Rozvoj podnikateľského a inovačného prostredia  
1.5 Rozvoj cezhraničného turizmu  
1.6 Fond mikroprojektov  
23 376  
27 856  
Spolu za prioritu: 2 Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia  
46 394  
MP SR  
MP SR  
MP SR  
07P0907  
07P0908  
07P0909  
2242012  
2242022  
2242032  
2.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry a dostupnosti pohraničia  
2.2 Zachovanie ŽP a rozvoj krajiny  
46 394  
2.3 Zlepšenie informačnej a komunikačnej dostupnosti prihraničia  
3 / 12  
Cezhraničná spolupráca SR - ČR 2007-2013  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
63 048  
63 048  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
63 048  
63 048  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
Spolu za prioritu: 3 Technická pomoc  
63 048  
3.1 Podpora riadenia, implementácia, kontrola programu, monitorovanie a  
propagácia programu  
MP SR  
07P090A  
2243012  
63 048  
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
Spolu za: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013  
1 379 790  
814 605  
1 379 790  
814 605  
1 379 790  
814 605  
Spolu za prioritu: 1 Znalostný región a ekonomická konkurencieschopnosť  
1.1 Cezhraničná spolupráca MSP, spolupráca v oblasti výskumu,  
technológií a vývoja  
MP SR  
07P0B01  
2251012  
545 124  
545 124  
545 124  
MP SR  
MP SR  
MP SR  
07P0B02  
07P0B03  
07P0B04  
2251022  
2251032  
2251042  
1.2 Kultúrna spolupráca, spolupráca v oblasti cestovného ruchu  
1.3 Vzdelávanie a kvalifikácia, integrácia trhov práce  
1.4 Sociálny rozmer integrácie (sociálne služby a zdravotníctvo)  
Spolu za prioritu: 2 Dostupnosť a trvalo udržateľný rozvoj  
129 878  
99 043  
40 560  
503 083  
129 878  
99 043  
40 560  
503 083  
129 878  
99 043  
40 560  
503 083  
2.1 Doprava a regionálna dostupnosť (plánovanie, organizácia dopravy,  
logistika)  
MP SR  
07P0B05  
2252012  
175 713  
175 713  
175 713  
MP SR  
MP SR  
07P0B06  
07P0B07  
2252022  
2252032  
2.2 Trvalo udržateľný územný rozvoj a kvalitná regionálna správa  
2.3 Spolupráca a spoločný manažment chránených oblastí  
111 603  
91 724  
111 603  
91 724  
111 603  
91 724  
2.4 Energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie, ochrana  
životného prostredia, manažment rizík  
MP SR  
07P0B08  
2252042  
124 043  
124 043  
124 043  
Spolu za prioritu: 3 Technická pomoc  
62 102  
62 102  
62 102  
MP SR  
07P0B09  
2253012  
3.1 Technická pomoc  
62 102  
62 102  
62 102  
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
Spolu za: Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013  
Spolu za prioritu: 1 Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry  
3 061 414  
1 316 408  
734 739  
581 669  
1 040 881  
459 212  
428 598  
3 061 414  
1 316 408  
734 739  
581 669  
1 040 881  
459 212  
428 598  
3 061 414  
1 316 408  
734 739  
581 669  
1 040 881  
459 212  
428 598  
MP SR  
MP SR  
07P0C01  
07P0C02  
2261012  
2261022  
1.1 Komunikačná a dopravná infraštruktúra  
1.2 Infraštruktúra životného prostredia  
Spolu za prioritu: 2 Sociálny a ekonomický rozvoj  
MP SR  
MP SR  
07P0C03  
07P0C04  
2262012  
2262022  
2.1 Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu  
2.2 Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva  
4 / 12  
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
153 071  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
153 071  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
MP SR  
MP SR  
MP SR  
07P0C05  
07P0C07  
07P0C06  
2262032  
2.3 Vytváranie sietí  
153 071  
520 440  
520 440  
183 685  
183 685  
Spolu za prioritu: 3 Podpora miestnych iniciatív (Mikroprojekty)  
3.1 Podpora miestnych iniciatív (Mikroprojekty)  
Spolu za prioritu: 4 Technická pomoc  
520 440  
520 440  
183 685  
183 685  
520 440  
520 440  
183 685  
183 685  
2263012  
2264012  
4.1 Technická pomoc  
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
Spolu za: Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013  
Spolu za prioritu: 1 Hospodárstvo a spoločnosť  
3 983 659  
2 028 229  
1 015 743  
219 999  
389 177  
55 849  
3 983 659  
2 028 229  
1 015 743  
219 999  
389 177  
55 849  
3 983 659  
2 028 229  
1 015 743  
219 999  
389 177  
55 849  
MP SR  
MP SR  
MP SR  
MP SR  
07P0A01  
07P0A02  
07P0A03  
07P0A04  
2271012  
2271022  
2271032  
2271042  
1.1 Podpora spolupráce v oblasti hospodárstva  
1.2 Spolupráca v oblasti V&V a inovácii  
1.3 Spoločný rozvoj turizmu  
1.4 Spoločný rozvoj a koordinované využívanie zdravotníckych zariadení  
1.5 Rozvoj sietí, partnerstva, programové a projektové plánovanie  
a riadiace kapacity  
MP SR  
07P0A05  
2271052  
94 441  
94 441  
94 441  
MP SR  
MP SR  
07P0A06  
07P0A07  
2271062  
2271072  
1.6 Spoločné využívanie a rozvoj ľudských zdrojov  
1.7 Aktivity Ľudia ľuďom  
172 711  
80 309  
172 711  
80 309  
172 711  
80 309  
Spolu za prioritu: 2 Životné prostredie, ochrana prírody a dostupnosť  
2.1 Spoločné aktivity na podporu ochrany prírodného prostredia  
2.2 Spoločné aktivity ochrany prírody  
1 756 573  
529 080  
251 190  
1 756 573  
529 080  
251 190  
1 756 573  
529 080  
251 190  
MP SR  
MP SR  
07P0A08  
07P0A09  
2272012  
2272022  
2.3 Výstavba maloplošných komunikácií, cyklistických trás, verejná  
doprava  
MP SR  
07P0A0A  
2272032  
570 886  
570 886  
570 886  
MP SR  
MP SR  
07P0A0B  
07P0A0C  
2272042  
2272052  
2.4 Zabezpečenie lepších hraničných prechodov cez prihraničné rieky  
2.5 Zlepšenie cezhraničných komunikačných kanálov  
Spolu za prioritu: 3 Technická pomoc  
296 334  
109 083  
198 857  
198 857  
296 334  
109 083  
198 857  
198 857  
296 334  
109 083  
198 857  
198 857  
MP SR  
07P0A0D  
2273012  
3.1 Technická pomoc  
Program cezhraničnej spolupráce ENPI HU-SK-RO-UA 2007-2013  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
Spolu za: Program cezhraničnej spolupráce ENPI HU-SK-RO-UA 2007-2013  
188 085  
188 085  
188 085  
5 / 12  
Program cezhraničnej spolupráce ENPI HU-SK-RO-UA 2007-2013  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
146 325  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
146 325  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
Spolu za prioritu: 1 Ekonomický a sociálny rozvoj  
146 325  
140 757  
5 568  
MP SR  
MP SR  
07P0D01  
07P0D02  
2281012  
1.1 Harmonizovaný rozvoj cestovného ruchu  
140 757  
5 568  
140 757  
5 568  
2281022  
1.2 Vytvorenie lepších podmienok pre rozvoj MSP a podnikania  
Spolu za prioritu: 2 Zlepšenie kvality Životného prostredia  
12 806  
12 806  
12 806  
2.1 Ochrana životného prostredia, trvalo udržateľný rozvoj a riadenie  
prírodných zdrojov  
MP SR  
MP SR  
07P0D03  
07P0D04  
2282012  
2282022  
4 454  
4 454  
4 454  
2.2 Pripravenosť na núdzové situácie (povodne, požiare, zosuvy pôdy)  
8 352  
8 352  
8 352  
Spolu za prioritu: 3 Efektívna hranica  
16 704  
16 704  
16 704  
3.1 Zlepšenie dopravnej infraštruktúry na hraničných prechodoch  
a vybavenie pre zabezpečovanie kontroly na hraniciach  
MP SR  
07P0D05  
2283012  
16 704  
16 704  
16 704  
Spolu za prioritu: 4 Podpora spolupráce Ľudia ľuďom  
4.1 Inštitucionálna spolupráca  
12 250  
8 352  
3 898  
12 250  
8 352  
3 898  
12 250  
8 352  
3 898  
MP SR  
MP SR  
07P0D06  
07P0D07  
2284012  
2284022  
4.2 Neinvestičné projekty Ľudia ľuďom  
Operačný program Doprava/MDPT/ERDF,KF  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
8 542 500  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
Spolu za: Operačný program Doprava/MDPT/ERDF,KF  
Spolu za prioritu: 1 Železničná infraštruktúra  
1 507 500  
861 517 791  
144 678 212  
144 678 212  
291 598 000  
291 598 000  
32 746 231  
32 746 231  
132 879 000  
132 879 000  
247 918 000  
81 735 000  
166 183 000  
11 698 348  
11 698 348  
161 565 700  
25 379 146  
25 379 146  
51 458 000  
51 458 000  
5 779 206  
870 060 291  
144 678 212  
144 678 212  
291 598 000  
291 598 000  
32 746 231  
32 746 231  
132 879 000  
132 879 000  
247 918 000  
81 735 000  
166 183 000  
11 698 348  
11 698 348  
8 542 500  
163 073 200  
25 379 146  
25 379 146  
51 458 000  
51 458 000  
5 779 206  
1 033 133 491  
170 057 358  
170 057 358  
343 056 000  
343 056 000  
38 525 437  
38 525 437  
156 329 000  
156 329 000  
291 719 000  
96 158 000  
195 561 000  
23 396 696  
23 396 696  
10 050 000  
10 050 000  
MDPaT SR  
MDPaT SR  
MDPaT SR  
MDPaT SR  
07S060C  
053030A  
07S060D  
07S060E  
2311011  
1.1 Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry  
Spolu za prioritu: 2 Cestná infraštruktúra (TEN-T)  
2.1 Výstavba diaľnic (TEN-T)  
2312011  
2313011  
2314011  
Spolu za prioritu: 3 Infraštruktúra intermodálnej prepravy  
3.1 Výstavba verejných terminálov intermodálnej prepravy  
Spolu za prioritu: 4 Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov  
4.1 Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov  
5 779 206  
5 779 206  
23 450 000  
23 450 000  
43 801 000  
14 423 000  
29 378 000  
11 698 348  
11 698 348  
23 450 000  
23 450 000  
43 801 000  
14 423 000  
29 378 000  
11 698 348  
11 698 348  
1 507 500  
Spolu za prioritu: 5 Cestná infraštruktúra ( rýchlostné cesty a cesty I. triedy )  
MDPaT SR  
MDPaT SR  
053030B  
0530207  
2315012  
5.1 Výstavba rýchlostných ciest  
2315022  
2316012  
2317012  
5.2 Modernizácia a výstavba ciest I. triedy  
Spolu za prioritu: 6 Železničná verejná osobná doprava  
6.1 Obnova železničných mobilných prostriedkov  
Spolu za prioritu: 7 Technická pomoc  
MDPaT SR  
MDPaT SR  
07S0401  
07T0105  
8 542 500  
1 507 500  
7.1 Technická pomoc  
8 542 500  
1 507 500  
8 542 500  
1 507 500  
6 / 12  
Operačný program Životné prostredie/MŽP/ERDF,KF  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
Spolu za: Operačný program Životné prostredie/MŽP/ERDF,KF  
Spolu za prioritu: 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd  
1.1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd  
Spolu za prioritu: 2 Ochrana pred povodňami  
2.1 Ochrana pred povodňami  
463 688 553  
279 430 723  
279 430 723  
46 334 205  
46 234 205  
100 000  
67 309 425  
40 767 462  
40 767 462  
6 792 506  
6 774 859  
17 647  
463 688 553  
279 430 723  
279 430 723  
46 334 205  
46 234 205  
100 000  
67 309 425  
40 767 462  
40 767 462  
6 792 506  
6 774 859  
17 647  
530 997 978  
320 198 185  
320 198 185  
53 126 711  
53 009 064  
117 647  
MŽP SR  
075011A  
2411011  
MŽP SR  
MŽP SR  
075011B  
075011G  
2412011  
2412011  
2.1 Ochrana pred povodňami  
Spolu za prioritu: 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy  
15 726 408  
15 726 408  
100 856 305  
100 856 305  
17 627 146  
17 627 146  
3 713 766  
2 775 249  
2 775 249  
13 208 165  
13 208 165  
3 110 672  
3 110 672  
655 371  
15 726 408  
15 726 408  
100 856 305  
100 856 305  
17 627 146  
17 627 146  
3 713 766  
2 775 249  
2 775 249  
13 208 165  
13 208 165  
3 110 672  
3 110 672  
655 371  
18 501 657  
18 501 657  
114 064 470  
114 064 470  
20 737 818  
20 737 818  
4 369 137  
MŽP SR  
MŽP SR  
MŽP SR  
MŽP SR  
0750208  
075030A  
0750508  
076030B  
2413012  
2414011  
2415012  
2416011  
3.1 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy  
Spolu za prioritu: 4 Odpadové hospodárstvo  
4.1 Odpadové hospodárstvo  
Spolu za prioritu: 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny  
5.1 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny  
Spolu za prioritu: 6 Technická pomoc  
6.1 Technická pomoc  
3 713 766  
655 371  
3 713 766  
655 371  
4 369 137  
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast/MH/ERDF  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
13 656 066  
Spolu za: Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast/MH/ERDF  
Spolu za prioritu: 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti  
2 405 140  
160 191 135  
98 277 433  
68 203 055  
25 194 294  
4 880 084  
24 263 308  
15 861 059  
12 035 833  
2 964 035  
861 191  
173 847 201  
98 277 433  
68 203 055  
25 194 294  
4 880 084  
26 668 448  
15 861 059  
12 035 833  
2 964 035  
861 191  
200 515 649  
114 138 492  
80 238 888  
28 158 329  
5 741 275  
MH SR  
MH SR  
MH SR  
07K0E01  
07K021C  
07K0E02  
2511012  
2511022  
2511032  
1.1 Inovácie a technologické transfery  
1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov  
1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch  
Spolu za prioritu: 2 Energetika  
48 399 379  
6 017 368  
48 399 379  
6 017 368  
54 416 747  
2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a  
zavádzanie progresívnych technológií v energetike  
MH SR  
MH SR  
07K0D01  
07K0D02  
2512012  
2512022  
29 550 496  
18 848 883  
3 724 852  
2 292 516  
29 550 496  
18 848 883  
3 724 852  
2 292 516  
33 275 348  
21 141 399  
2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a  
poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky  
Spolu za prioritu: 3 Cestovný ruch  
5 100 000  
900 000  
13 514 323  
2 384 881  
18 614 323  
3 284 881  
21 899 204  
MH SR  
MH SR  
07K030D  
07K030E  
2513012  
2513022  
3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu  
13 514 323  
2 384 881  
13 514 323  
2 384 881  
15 899 204  
3.2 Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov  
a Slovenska  
5 100 000  
900 000  
5 100 000  
900 000  
6 000 000  
Spolu za prioritu: 4 Technická pomoc  
8 556 066  
1 505 140  
8 556 066  
1 505 140  
10 061 206  
MH SR  
07L09  
2514012  
4.1 Technická pomoc  
8 556 066  
1 505 140  
8 556 066  
1 505 140  
10 061 206  
7 / 12  
Operačný program Vzdelávanie/MŠ/ESF  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
151 170 915  
73 962 626  
55 721 453  
Spolu za: Operačný program Vzdelávanie/MŠ/ESF  
Spolu za prioritu: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy  
1.1 Premena tradičnej školy na modernú  
25 433 834  
12 005 263  
9 177 881  
151 170 915  
73 962 626  
55 721 453  
25 433 834  
12 005 263  
9 177 881  
176 604 749  
85 967 889  
64 899 334  
MŠ SR  
MŠ SR  
0AA0101  
0AA0102  
2611013  
2611023  
1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej  
spoločnosti  
18 241 173  
2 827 382  
18 241 173  
2 827 382  
21 068 555  
Spolu za prioritu: 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov  
45 820 581  
35 662 001  
10 158 580  
22 902 624  
8 147 529  
6 293 309  
1 854 220  
3 845 272  
45 820 581  
35 662 001  
10 158 580  
22 902 624  
8 147 529  
6 293 309  
1 854 220  
3 845 272  
53 968 110  
41 955 310  
12 012 800  
26 747 896  
MŠ SR  
MZ SR  
0AA0103  
0AA0201  
2612013  
2612023  
2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania  
2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve  
Spolu za prioritu: 3 Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami  
3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných  
rómskych komunít  
MŠ SR  
MŠ SR  
0AA0301  
0AA0302  
2613013  
17 119 360  
5 783 264  
2 824 694  
1 020 578  
17 119 360  
5 783 264  
2 824 694  
1 020 578  
19 944 054  
6 803 842  
3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími  
potrebami  
2613023  
Spolu za prioritu: 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj  
5 002 518  
821 198  
5 002 518  
821 198  
5 823 716  
MŠ SR  
MŠ SR  
0AA0401  
0AA0402  
2614013  
2614023  
4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj  
2 031 768  
325 083  
2 031 768  
325 083  
2 356 851  
4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja  
prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania  
2 970 750  
3 482 566  
3 359 146  
123 420  
496 115  
614 572  
592 792  
21 780  
2 970 750  
3 482 566  
3 359 146  
123 420  
496 115  
614 572  
592 792  
21 780  
3 466 865  
4 097 138  
3 951 938  
145 200  
Spolu za prioritu: 5 Technická pomoc pre Cieľ Konvergencia  
5.1 Technická pomoc pre Cieľ Konvergencia - RO (MŠ SR) a SORO  
(ASFEU)  
MŠ SR  
MZ SR  
0AA0501  
0AA0202  
2615013  
2615023  
5.2 Technická pomoc pre Cieľ Konvergencia - SORO (MZ SR)  
Operačný program Výskum a vývoj/MŠ/ERDF  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
170 601 673  
1 927 676  
1 927 676  
88 930 172  
Spolu za: Operačný program Výskum a vývoj/MŠ/ERDF  
Spolu za prioritu: 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja  
28 496 815  
1 446 437  
1 446 437  
13 899 488  
166 227 865  
21 924 535  
21 924 535  
73 410 000  
27 030 307  
2 762 787  
2 762 787  
12 937 060  
336 829 538  
23 852 211  
23 852 211  
162 340 172  
55 527 122  
4 209 224  
4 209 224  
26 836 548  
392 356 660  
28 061 435  
28 061 435  
189 176 720  
MŠ SR  
0AE0101  
2621012  
1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja  
Spolu za prioritu: 2 Podpora výskumu a vývoja  
2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov  
rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce  
MŠ SR  
MŠ SR  
0AE0201  
0AE0202  
2622012  
2622022  
16 334 034  
1 874 899  
21 730 000  
3 834 706  
38 064 034  
5 709 605  
43 773 639  
2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do  
praxe  
72 596 138  
3 816 397  
3 816 397  
56 428 045  
12 024 589  
673 482  
51 680 000  
1 420 000  
1 420 000  
36 830 000  
9 102 354  
250 588  
124 276 138  
5 236 397  
5 236 397  
93 258 045  
21 126 943  
924 070  
145 403 081  
6 160 467  
Spolu za prioritu: 3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji  
3.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja  
v Bratislavskom kraji  
MŠ SR  
0AE0102  
2623012  
673 482  
250 588  
924 070  
6 160 467  
Spolu za prioritu: 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji  
9 137 806  
6 481 412  
15 619 218  
108 877 263  
8 / 12  
Operačný program Výskum a vývoj/MŠ/ERDF  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov  
rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji  
MŠ SR  
MŠ SR  
0AE0203  
0AE0204  
2624012  
6 999 875  
965 383  
5 870 000  
1 035 883  
12 869 875  
2 001 266  
14 871 141  
4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do  
praxe v Bratislavskom kraji  
2624022  
49 428 170  
15 092 486  
15 092 486  
8 172 423  
2 561 912  
2 561 912  
30 960 000  
32 643 330  
32 643 330  
5 445 529  
4 598 460  
4 598 460  
80 388 170  
47 735 816  
47 735 816  
13 617 952  
7 160 372  
7 160 372  
94 006 122  
54 896 188  
54 896 188  
Spolu za prioritu: 5 Infraštruktúra vysokých škôl  
5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného  
vybavenia za úcelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu  
MŠ SR  
MŠ SR  
MŠ SR  
0AE0301  
0AE0401  
2625012  
2626012  
Spolu za prioritu: 6 Technická pomoc pre ciel Konvergencia  
3 300 435  
3 300 435  
1 106 462  
582 431  
582 431  
195 259  
3 300 435  
3 300 435  
1 106 462  
582 431  
582 431  
195 259  
3 882 866  
3 882 866  
1 301 721  
6.1 Technická pomoc pre ciel Konvergencia  
Spolu za prioritu: 7 Technická pomoc pre ciel Regionálna konkurencieschopnost a zamestnanost  
7.1 Technická pomoc pre ciel Regionálna konkurencieschopnost a  
zamestnanost  
0AE0402  
2627012  
1 106 462  
195 259  
1 106 462  
195 259  
1 301 721  
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia/MPSVR/ESF  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
244 160 511  
192 537 225  
Spolu za: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia/MPSVR/ESF  
Spolu za prioritu: 1. Podpora rastu zamestnanosti  
42 916 219  
34 028 659  
244 160 511  
192 537 225  
42 916 219  
34 028 659  
287 076 730  
226 565 884  
1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia  
nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti  
MPSVaR SR 06G1501  
MPSVaR SR 06G1502  
2711013  
166 434 915  
29 483 786  
166 434 915  
29 483 786  
195 918 701  
1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom  
2711023  
26 102 310  
4 544 873  
26 102 310  
4 544 873  
30 647 183  
zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania  
Spolu za prioritu: 2. Podpora sociálnej inklúzie  
33 611 828  
5 709 355  
33 611 828  
5 709 355  
39 321 183  
2.1Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením  
MPSVaR SR 07C0801  
2712013  
alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s  
osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity  
11 741 919  
12 074 381  
1 920 984  
2 059 748  
11 741 919  
12 074 381  
1 920 984  
2 059 748  
13 662 903  
14 134 129  
2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a  
podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným  
zreteľom na marginalizované rómske komunity  
MPSVaR SR 07C0802  
MPSVaR SR 07C0803  
2712023  
2712033  
2.3 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života  
9 795 528  
1 728 623  
9 795 528  
1 728 623  
11 524 151  
Spolu za prioritu: 3. Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK  
3 285 025  
579 423  
3 285 025  
579 423  
3 864 448  
3.1Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti  
2713013  
MPSVaR SR 06G1601  
1 757 412  
1 027 595  
309 517  
181 340  
1 757 412  
1 027 595  
309 517  
181 340  
2 066 929  
1 208 935  
s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť  
3.2 Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie pracovného  
a rodinného života v BSK  
MPSVaR SR 06G1602  
MPSVaR SR 06G1603  
2713023  
2713033  
3.3 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK  
500 018  
88 566  
500 018  
88 566  
588 584  
Spolu za prioritu: 4. Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy  
8 606 433  
1 518 782  
8 606 433  
1 518 782  
10 125 215  
4.1 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou  
a neziskovými organizáciami  
MPSVaR SR 06G1701  
2714013  
8 606 433  
1 518 782  
8 606 433  
1 518 782  
10 125 215  
9 / 12  
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia/MPSVR/ESF  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
Spolu za prioritu: 5. Technická pomoc  
6 120 000  
1 080 000  
6 120 000  
6 120 000  
1 080 000  
1 080 000  
7 200 000  
MPSVaR SR 06G1801  
2715013  
5.1 Technická pomoc  
6 120 000  
1 080 000  
7 200 000  
Operačný program Zdravotníctvo /MZ/ ERDF  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
1 487 500  
Spolu za: Operačný program Zdravotníctvo /MZ/ ERDF  
Spolu za prioritu: 1 Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc  
1.1 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc  
1.2 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc  
Spolu za prioritu: 2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám  
262 500  
45 367 500  
40 854 534  
150 890  
7 987 500  
46 855 000  
40 854 534  
150 890  
8 250 000  
7 337 030  
26 628  
55 105 000  
48 191 564  
177 518  
7 337 030  
26 628  
MZ SR  
MZ SR  
07A040I  
2811012  
07A040J  
2811022  
40 703 644  
4 512 966  
7 310 402  
650 470  
40 703 644  
4 512 966  
7 310 402  
650 470  
48 014 046  
5 163 436  
2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej  
starostlivosti  
MZ SR  
07A040K  
2812012  
4 512 966  
650 470  
4 512 966  
1 487 500  
1 360 000  
650 470  
262 500  
240 000  
5 163 436  
1 750 000  
1 600 000  
Spolu za prioritu: 3 Technická pomoc  
1 487 500  
262 500  
3.1 Technická pomoc pre prípravu, implementáciu, monitorovanie a  
kontrolu  
MZ SR  
MZ SR  
07B010D  
07B010E  
2813012  
2813022  
1 360 000  
240 000  
3.2 Technická pomoc pre hodnotenie a štúdie, informovanie a  
komunikáciu  
127 500  
22 500  
127 500  
22 500  
150 000  
Operačný program Rybné hodspodárstvo  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
414 084  
Spolu za: Operačný program Rybné hodspodárstvo  
202 713  
3 443 355  
1 301 684  
3 857 439  
1 504 397  
1 301 684  
795 402  
322 310  
116 942  
5 361 836  
4 745 039  
3 087 919  
1 289 176  
233 884  
Spolu za prioritu: 2 Akvakultúra, spracovanie a uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh  
3 443 355  
2 292 517  
966 866  
1 301 684  
795 402  
322 310  
116 942  
3 443 355  
2 292 517  
966 866  
MP SR  
MP SR  
MP SR  
0910303  
0910304  
091030A  
2912014  
2912024  
2912034  
2.1 Investície do akvakultúry  
2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh  
2.3 Investície do akvakultúry ( cieľ mimo Konvergencia )  
116 942  
116 942  
2.4 Investície do spracovania a uvádzania na trh ( cieľ mimo  
Konvergencia )  
MP SR  
091030B  
2912044  
67 030  
67 030  
67 030  
67 030  
134 060  
Spolu za prioritu: 3 Opatrenia spoločného záujmu  
3.2 Podpora a rozvoj nových trhov  
308 491  
211 463  
97 028  
167 516  
70 488  
97 028  
35 197  
35 197  
308 491  
211 463  
97 028  
167 516  
70 488  
97 028  
35 197  
35 197  
476 007  
281 951  
194 056  
140 790  
140 790  
MP SR  
MP SR  
0910306  
091030C  
2913024  
2913034  
3.3 Podpora a rozvoj nových trhov, mimo cieľa Konvergencia  
Spolu za prioritu: 5 Technická pomoc  
105 593  
105 593  
105 593  
105 593  
MP SR  
0910307  
2915014  
5.1 Technická pomoc  
10 / 12  
Operačný program Rybné hodspodárstvo  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
161 286 246  
15 235 393  
1 747 772  
1 325 357  
Spolu za: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013  
44 626 810  
5 317 104  
594 141  
57 544 662  
32 993 438  
19 594 440  
11 937 716  
218 830 908  
48 228 831  
1 747 772  
1 325 357  
21 539 758  
4 221 694  
7 231 986  
64 221 250  
17 254 820  
594 141  
283 052 158  
65 483 651  
2 341 913  
1 775 687  
29 546 869  
5 641 492  
9 742 793  
Spolu za prioritu: 1 Zvýšenie konkurencieschopnosti sektoru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva  
MP SR  
MP SR  
MP SR  
MP SR  
MP SR  
0920401  
0920402  
0920403  
0920404  
0920405  
2921115  
2921145  
2921215  
2921225  
2921235  
111 Odborná príprava a informačné činnosti  
114 Využívanie poradenských služieb  
450 330  
450 330  
121 Modernizácia poľnohospodárskych podnikov  
122 Zvyšovanie hospodárskej hodnoty lesov  
123 Pridávanie hodnoty poľnohospodárskym a lesníckym výrobkom  
21 539 758  
4 221 694  
7 231 986  
8 007 111  
1 419 798  
2 510 807  
8 007 111  
1 419 798  
2 510 807  
125 Infraštruktúra súvisiaca s rozvojom a prispôsobovaním  
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva  
MP SR  
0920406  
2921255  
9 068 219  
3 112 372  
9 068 219  
3 112 372  
12 180 591  
MP SR  
MP SR  
0920407  
0920408  
2921415  
2921425  
141 Čiastočne sebestačné poľnohospodárstvo  
142 Skupiny výrobcov  
121 781  
2 972 264  
42 694  
1 117 567  
32 625 464  
121 781  
2 972 264  
42 694  
1 117 567  
34 485 155  
164 475  
4 089 831  
Spolu za prioritu: 2 Zlepšenie životného prostredia a krajiny  
123 927 311  
7 463 683  
1 859 691  
131 390 994  
165 876 149  
211 Platby za znevýhodnené prírodné podmienky pre poľnohospodárov  
v horských oblastiach  
MP SR  
MP SR  
MP SR  
0920501  
0920502  
0920503  
2922115  
2922125  
2922135  
38 339 481  
29 517 592  
576 000  
9 584 870  
7 795 195  
144 000  
38 339 481  
29 517 592  
576 000  
9 584 870  
7 795 195  
144 000  
47 924 351  
37 312 787  
720 000  
212 Platby pre poľnohospodárov v oblastiach so znevýhodnenými  
podmienkami, s výnimkou horských oblastí  
213 Platby v rámci NATURA 2000 a platby súvisiace so smernicou  
2000/60/ES  
MP SR  
MP SR  
MP SR  
MP SR  
MP SR  
MP SR  
0920504  
0920505  
0920506  
0920507  
0920508  
0920509  
2922145  
2922155  
2922215  
2922245  
2922255  
2922265  
214 Agroenviromentálne platby  
24 309 763  
22 308 851  
7 261 856  
5 484 055  
24 309 763  
22 308 851  
2 278 611  
996 875  
7 261 856  
5 484 055  
623 645  
31 571 619  
27 792 906  
2 902 256  
1 250 000  
9 981 112  
6 421 118  
29 547 492  
17 737 897  
4 887 167  
4 917 647  
259 510  
215 Platby na podporu dobrých životných podmienok zvierat  
221 Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy  
224 Platby v rámci NATURA 2000  
2 278 611  
623 645  
996 875  
253 125  
253 125  
225 Lesnicko enviromentálne platby  
7 878 749  
2 102 363  
7 878 749  
5 185 072  
21 913 082  
13 299 109  
3 594 258  
3 687 673  
194 174  
2 102 363  
1 236 046  
7 634 410  
4 438 788  
1 292 909  
1 229 974  
65 336  
226 Obnova lesného potenciálu a zavedenie preventívnych opatrení  
5 185 072  
17 087 541  
13 299 109  
3 594 258  
1 236 046  
5 797 033  
4 438 788  
1 292 909  
Spolu za prioritu: 3 Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva  
4 825 541  
1 837 377  
MP SR  
MP SR  
MP SR  
MP SR  
MP SR  
0920601  
0920602  
0920603  
0920604  
0920605  
2923115  
2923135  
2923215  
2923225  
2923315  
311 Diverzifikácia nepoľnohospodárskych činností  
313 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu  
321 Základné služby pre hospodárstvo a vidiecke obyvateľstvo  
322 Obnova a rozvoj dediny  
3 687 673  
1 229 974  
194 174  
65 336  
331 Odborná príprava a informovanie  
1 137 868  
607 403  
1 137 868  
13 363 102  
607 403  
1 745 271  
16 898 334  
Spolu za prioritu: 4 Realizácia prístupu Leader  
13 363 102  
3 535 232  
3 535 232  
11 / 12  
Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
3 092 516  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
MP SR  
MP SR  
0920701  
0920702  
2924135  
413 Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia  
421 Vykonávanie projektov a spolupráce  
11 592 239  
892 843  
3 092 516  
223 211  
11 592 239  
892 843  
14 684 755  
1 116 054  
2924215  
2924315  
223 211  
219 505  
431 Chod miestnej akčnej skupiny, získavanie zručností a animácia  
územia  
MP SR  
0920703  
878 020  
219 505  
878 020  
1 097 525  
Spolu za prioritu: 5 Technická pomoc  
511 Operácie technickej pomoci  
3 934 899  
3 665 245  
269 654  
1 311 633  
1 221 749  
89 884  
3 934 899  
3 665 245  
269 654  
1 311 633  
1 221 749  
89 884  
5 246 532  
4 886 994  
359 538  
MP SR  
MP SR  
0920208  
0920209  
2925115  
2925125  
512 Národná siet rozvoja vidieka  
Life +  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
Spolu za: Life +  
3 200 000  
3 200 000  
3 200 000  
3 200 000  
MŽP SR  
0750509  
9410000  
Life +  
3 200 000  
3 200 000  
Iných finančných nástrojov  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
Spolu za: Iných finančných nástrojov  
5 022 653  
5 022 653  
5 022 653  
Teritoriálna spolupráca  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
Spolu za: Teritoriálna spolupráca  
93 759  
93 759  
93 759  
1 477 642 397  
288 165 433 2 086 014 054  
350 841 927 3 563 656 451  
639 007 360  
4 202 663 811  
SPOLU CELKOM :  
12 / 12