Limity bežných transferov na rok 2013  
( v eurách )  
Tabuľka č. 6  
Strana: 1  
649  
Kapitola  
640  
641  
642  
z toho:  
642031  
644  
z toho:  
644001  
647  
Bežné transfery  
Transfery v rámci  
verejnej správy  
Transfery  
jednotlivcom a  
neziskovým  
právnickým  
osobám  
Transfery  
nefinančným  
subjektom -  
právnickej osobe  
a fyzickej osobe -  
podnikateľovi  
Transfery do  
tuzemských  
finančných  
inštitúcií  
Transfery do  
zahraničia  
Na platené  
poistné za  
skupiny osôb  
ustanovené  
zákonom  
Právnickej osobe  
založenej štátom,  
obcou alebo  
vyšším územným  
celkom  
a
1
2
3
4
5
6
7
8
179 247  
101 905  
15 409 331  
98 600  
74 634  
1 386 676  
20 500  
108 000  
71 247  
Kancelária Národnej rady SR  
101 905  
10 041 409  
98 600  
Kancelária prezidenta SR  
4 490 000  
0
0
877 922  
10 500  
3 900  
Úrad vlády SR  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Najvyšší súd SR  
64 134  
1 386 676  
16 600  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
20 134 182  
175 094 508  
64 695 089  
16 418 644  
3 063 955  
1 814 310  
204 803  
160 780 943  
51 122 809  
16 409 644  
2 665 511  
18 115 069  
11 525 419  
641 597  
9 000  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
2 787 146  
123 500  
319 024  
1 000  
12 807 183  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
268 000  
19 746 831  
1 531 353 434  
23 680 936  
15 945 646  
81 231 786  
63 154 305  
67 875 376  
64 793 175  
320 000  
130 444  
1 996 820  
9 592 591  
527 911  
440 397  
238 985  
1 056 240  
297 347  
731 428  
10 000  
Ministerstvo financií SR  
32 955 285  
1 765 610 444  
1 290 407 047  
1 924 440 739  
147 982 296  
67 550 140  
691 570 119  
644 430 558  
560 000  
1 172 034  
10 039 600  
45 726 761  
70 000  
10 039 600  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
178 937 658  
1 266 128 200  
1 908 054 696  
66 511 525  
1 398 595  
1 263 888 000  
262 030 392  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
1 941 000  
622 948 637  
506 334 699  
1 941 000  
Ministerstvo hospodárstva SR  
448 759  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
72 571 256  
230 000  
505 856 706  
Limity bežných transferov na rok 2013  
( v eurách )  
Tabuľka č. 6  
Strana: 2  
649  
Kapitola  
640  
641  
642  
z toho:  
642031  
644  
z toho:  
644001  
647  
Bežné transfery  
Transfery v rámci  
verejnej správy  
Transfery  
jednotlivcom a  
neziskovým  
právnickým  
osobám  
Transfery  
nefinančným  
subjektom -  
právnickej osobe  
a fyzickej osobe -  
podnikateľovi  
Transfery do  
tuzemských  
finančných  
inštitúcií  
Transfery do  
zahraničia  
Na platené  
poistné za  
skupiny osôb  
ustanovené  
zákonom  
Právnickej osobe  
založenej štátom,  
obcou alebo  
vyšším územným  
celkom  
a
1
2
3
4
5
6
7
8
793 236  
11 000  
750 000  
43 236  
Štatistický úrad SR  
11 000  
2 600  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
22 890  
20 290  
705 630  
115 000  
279 868  
729 290  
122 500  
3 039 673  
24 280  
23 660  
7 500  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
2 728 345  
31 460  
24 280  
115 400  
28 392  
115 400  
28 392  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
2 862 801 714  
23 457 890  
9 753 330 164  
2 053 356 823  
20 089 272  
50 166 500  
3 269 036  
3 792 176 821  
16 000 000  
1 900 500  
741 377 891  
99 582  
3 964 405 422  
1 525 918 392  
1 205 971 343  
518 156 330  
1 901 500  
788 875 078  
Spolu