Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2015  
( v eurách )  
Tabuľka č. 5b  
Strana: 1  
Kapitola  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
24 780 842  
3 890 415  
13 048 307  
1 564 637  
4 556 948  
2 121 515  
6 406 763  
45 736 490  
4 530 139  
3 561 052  
562 661  
1 652 957  
531 518  
1 948 676  
14 023 589  
1 583 284  
7 992 236  
179 247  
331 992  
331 992  
160 844  
857 106  
20 514  
25 112 834  
4 051 259  
Kancelária Národnej rady SR  
1 661 212  
4 289 098  
101 905  
15 409 331  
98 600  
160 844  
857 106  
Kancelária prezidenta SR  
25 908 334  
3 421 736  
0
26 765 440  
3 442 250  
Úrad vlády SR  
670 103  
20 514  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Najvyšší súd SR  
9 102 917  
672 844  
74 634  
100 292  
100 292  
615 485  
119 000  
996 000  
1 400 000  
3 987 000  
24 549 000  
10 223 000  
19 379 750  
500 000  
23 321 686  
500 000  
2 993 470  
0
9 203 209  
67 948 265  
7 852 216  
6 801 510  
1 386 676  
20 500  
615 485  
68 563 750  
7 971 216  
Generálna prokuratúra SR  
1 718 293  
119 000  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
40 470 985  
111 855 009  
826 816 145  
853 292 157  
304 662 736  
408 000 365  
52 814 799  
2 045 580 309  
1 410 019 174  
2 027 478 116  
172 713 949  
111 087 877  
961 200 967  
885 366 031  
41 386 925  
17 067 637  
2 885 912  
40 470 985  
32 327 163  
269 667 509  
201 708 286  
65 173 308  
248 412 477  
12 160 599  
185 309 860  
18 316 582  
77 442 799  
14 170 535  
13 995 690  
54 513 113  
216 802 639  
16 302 676  
4 595 477  
996 000  
41 466 985  
115 646 156  
830 803 145  
878 007 126  
314 885 736  
427 380 115  
424 713 717  
2 171 177 765  
1 410 519 174  
2 030 471 586  
182 713 949  
209 822 270  
1 020 844 238  
2 054 034 189  
41 986 925  
17 266 926  
2 909 372  
Slovenská informačná služba  
48 247 111  
269 542 721  
437 447 128  
167 577 374  
115 861 362  
13 176 849  
101 628 236  
21 536 856  
105 468 786  
8 610 961  
10 360 300  
89 849 267  
146 454 281  
56 354 916  
41 138 600  
4 618 365  
35 519 034  
7 510 188  
36 857 036  
2 991 278  
3 257 409  
11 088 070  
7 569 585  
6 358 077  
3 419 273  
437 799  
20 920 435  
197 756 648  
67 682 462  
15 557 138  
2 587 926  
3 791 147  
3 987 000  
24 714 969  
10 223 000  
19 379 750  
371 898 918  
125 597 456  
500 000  
2 391 147  
165 969  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
22 858 986  
1 723 123 179  
1 362 655 548  
1 807 709 495  
146 941 175  
84 550 748  
863 871 913  
639 249 510  
560 000  
371 398 918  
102 275 770  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
2 993 470  
10 000 000  
98 734 393  
59 643 271  
1 168 668 158  
600 000  
10 000 000  
97 230 715  
9 284 030  
1 503 678  
2 329 430  
24 585 694  
600 000  
199 289  
23 460  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
31 727 871  
21 744 297  
18 166 172  
8 209 651  
57 313 841  
1 144 082 464  
843 236  
199 289  
1 287 650  
1 149 463  
11 000  
23 460  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2015  
( v eurách )  
Tabuľka č. 5b  
Strana: 2  
Kapitola  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
2 641 098  
1 274 477  
2 591 301  
1 445 985  
798 909  
470 919  
822 834  
518 897  
274 725  
389 542  
1 453 799  
430 669  
985 010  
6 676 008  
499 669 618  
872 812  
22 890  
34 993  
34 993  
112 500  
80 000  
2 676 091  
9 189 579  
2 711 720  
5 851 665  
2 102 274  
7 696 519  
32 385 850  
3 898 585 510  
60 076 460  
9 077 079  
2 631 720  
4 847 952  
549 338  
814 992  
117 500  
112 500  
80 000  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
5 851 665  
1 738 358  
553 966  
3 039 673  
24 280  
2 082 358  
1 114 570  
4 383 634  
1 113 547  
2 856 408  
19 236 664  
1 492 297 349  
19 916  
19 916  
7 696 519  
1 743 686  
29 354 975  
476 976 658  
10 166 265  
115 400  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
30 930 883  
3 892 860 210  
59 536 827  
14 428 912 177  
31 692  
1 454 967  
5 725 300  
1 454 967  
1 011 800  
539 633  
3 411 687 134  
23 457 890  
355 000  
4 713 500  
539 633  
2 023 128 467 10 413 461 743  
355 000  
1 912 122 823  
122 550 499  
1 789 572 324 16 341 035 000  
Spolu