Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2014  
( v eurách )  
Tabuľka č. 5a  
Strana: 1  
Kapitola  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
24 138 312  
3 876 358  
12 542 291  
1 554 221  
4 545 869  
2 080 368  
6 226 376  
44 277 192  
4 530 139  
3 424 538  
562 828  
1 649 317  
524 713  
1 896 286  
13 601 003  
1 583 284  
7 992 236  
179 247  
331 992  
331 992  
160 844  
857 106  
20 514  
24 470 304  
4 037 202  
Kancelária Národnej rady SR  
1 657 404  
4 289 096  
101 905  
15 409 331  
98 600  
160 844  
857 106  
Kancelária prezidenta SR  
25 893 613  
3 373 784  
0
26 750 719  
3 394 298  
Úrad vlády SR  
670 103  
20 514  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Najvyšší súd SR  
8 870 140  
672 844  
74 634  
100 292  
100 292  
615 485  
119 000  
996 000  
1 400 000  
755 000  
24 855 000  
21 023 000  
19 361 556  
517 340  
77 766 785  
8 297 000  
2 993 470  
0
8 970 432  
66 066 381  
7 852 216  
6 801 510  
1 386 676  
20 500  
615 485  
66 681 866  
7 971 216  
Generálna prokuratúra SR  
1 718 293  
119 000  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
40 470 985  
111 430 423  
783 706 037  
880 862 630  
301 436 901  
414 640 787  
52 813 154  
2 139 585 320  
1 368 504 653  
2 011 654 428  
172 701 367  
109 396 468  
959 494 715  
873 015 938  
41 383 411  
20 835 268  
2 882 398  
40 470 985  
32 323 831  
238 522 505  
208 650 288  
65 172 575  
255 019 708  
12 148 258  
269 642 110  
20 426 859  
78 795 487  
14 187 558  
15 700 179  
44 168 740  
208 974 952  
16 302 676  
6 596 499  
996 000  
41 466 985  
115 630 029  
784 461 037  
905 883 599  
322 459 901  
434 002 343  
393 933 197  
2 329 842 850  
1 376 801 653  
2 014 647 898  
182 701 367  
397 776 976  
1 215 418 765  
2 122 988 378  
41 983 411  
21 334 556  
2 905 858  
Slovenská informačná služba  
48 235 079  
269 447 570  
441 689 135  
165 351 228  
115 846 726  
13 167 452  
101 618 839  
21 527 459  
105 456 785  
8 601 564  
10 359 537  
89 851 761  
147 936 883  
55 708 473  
41 133 494  
4 615 180  
35 515 758  
7 507 003  
36 852 840  
2 988 093  
3 253 223  
11 084 885  
7 564 540  
6 357 167  
3 881 978  
436 915  
20 511 976  
185 884 201  
82 586 324  
15 204 625  
2 640 859  
4 199 606  
755 000  
2 799 606  
165 969  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
25 020 969  
21 023 000  
19 361 556  
341 120 043  
190 257 530  
8 297 000  
2 993 470  
10 000 000  
288 380 508  
255 924 050  
1 249 972 440  
600 000  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
22 882 264  
1 732 808 613  
1 319 043 332  
1 790 549 316  
146 924 152  
81 171 037  
872 522 616  
634 746 754  
560 000  
340 602 703  
112 490 745  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
10 000 000  
286 876 830  
253 594 620  
1 181 100 615  
9 272 029  
1 503 678  
2 329 430  
68 871 825  
600 000  
499 288  
23 460  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
31 718 474  
21 729 692  
18 163 568  
9 533 555  
823 236  
499 288  
1 285 046  
1 149 437  
11 000  
23 460  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2014  
( v eurách )  
Tabuľka č. 5a  
Strana: 2  
Kapitola  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
2 626 614  
1 271 824  
2 101 027  
1 443 381  
796 305  
469 939  
694 484  
517 987  
273 816  
388 632  
1 452 889  
423 380  
1 012 479  
6 676 008  
500 199 313  
861 961  
22 890  
34 543  
34 543  
112 500  
80 000  
2 661 157  
9 432 860  
2 708 206  
5 848 151  
2 098 760  
7 691 599  
32 382 336  
3 594 613 167  
60 076 460  
9 320 360  
2 628 206  
5 757 599  
549 338  
767 250  
117 500  
112 500  
80 000  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
5 848 151  
1 738 357  
553 966  
3 039 673  
24 280  
2 078 844  
1 111 966  
4 379 624  
1 110 943  
2 993 685  
19 236 664  
1 492 846 076  
19 916  
19 916  
7 691 599  
1 743 686  
28 923 995  
377 342 974  
10 166 265  
115 400  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
30 489 710  
3 588 887 867  
59 536 827  
14 133 993 865  
31 392  
1 892 626  
5 725 300  
1 892 626  
1 011 800  
539 633  
3 207 183 729  
23 457 890  
355 000  
4 713 500  
539 633  
1 979 692 274 10 160 901 202  
355 000  
2 430 033 671  
237 689 083  
2 192 344 588 16 564 027 536  
Spolu