Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2013  
( v eurách )  
Tabuľka č. 5  
Strana: 1  
Kapitola  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
23 875 053  
3 871 760  
12 323 699  
1 550 813  
4 541 566  
2 048 223  
6 085 308  
43 138 552  
4 530 139  
3 379 871  
562 929  
1 648 124  
519 399  
1 855 316  
13 271 139  
1 583 284  
7 992 236  
179 247  
331 992  
331 992  
24 207 045  
4 258 904  
Kancelária Národnej rady SR  
1 656 113  
4 289 094  
101 905  
15 409 331  
98 600  
387 144  
857 106  
387 144  
Kancelária prezidenta SR  
25 888 115  
3 336 325  
857 106  
0
26 745 221  
3 356 839  
Úrad vlády SR  
670 103  
20 514  
20 514  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Najvyšší súd SR  
8 688 102  
672 844  
74 634  
100 292  
100 292  
8 788 394  
64 708 664  
7 852 216  
6 912 297  
1 386 676  
20 500  
615 485  
615 485  
65 324 149  
7 971 216  
Generálna prokuratúra SR  
1 718 293  
119 000  
119 000  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
40 470 985  
111 047 028  
747 407 344  
855 028 116  
296 043 599  
641 864 236  
72 838 497  
2 252 935 285  
1 345 169 257  
2 169 876 555  
173 746 958  
106 666 133  
791 943 561  
885 211 489  
41 382 261  
18 650 404  
2 881 248  
40 470 985  
32 322 699  
213 115 591  
204 257 198  
63 885 281  
481 824 960  
22 106 958  
350 889 412  
25 732 156  
106 321 690  
14 179 414  
26 478 853  
57 574 492  
211 491 415  
16 302 676  
5 257 090  
996 000  
996 000  
41 466 985  
117 340 164  
748 445 344  
902 570 100  
314 166 599  
661 550 986  
604 352 315  
2 464 621 850  
1 399 024 257  
2 172 870 025  
188 746 958  
301 956 939  
1 245 979 888  
2 288 121 084  
41 982 261  
18 950 291  
2 904 708  
Slovenská informačná služba  
48 230 820  
269 377 207  
439 058 361  
161 458 231  
115 843 074  
13 162 628  
101 100 725  
21 524 094  
103 088 861  
8 598 199  
10 359 327  
89 820 038  
147 017 468  
54 281 443  
41 132 247  
4 613 626  
35 334 704  
7 505 960  
36 025 265  
2 987 049  
3 283 162  
11 083 841  
7 563 434  
6 356 869  
3 670 788  
436 625  
20 134 182  
175 094 508  
64 695 089  
16 418 644  
3 063 955  
6 293 136  
1 038 000  
47 541 984  
18 123 000  
19 686 750  
531 513 818  
211 686 565  
53 855 000  
2 993 470  
15 000 000  
195 290 806  
454 036 327  
1 402 909 595  
600 000  
4 400 000  
1 038 000  
47 376 015  
18 123 000  
19 686 750  
515 840  
1 893 136  
165 969  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
32 955 285  
1 765 610 444  
1 290 407 047  
1 924 440 739  
147 982 296  
67 550 140  
691 570 119  
644 430 558  
560 000  
530 997 978  
141 438 909  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
70 247 656  
53 855 000  
2 993 470  
5 000 000  
1 523 334  
2 329 430  
208 063 720  
600 000  
10 000 000  
193 767 472  
451 706 897  
1 194 845 875  
9 353 978  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
31 715 109  
21 726 082  
18 162 716  
8 929 290  
793 236  
299 887  
299 887  
1 284 194  
1 149 429  
11 000  
23 460  
23 460  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2013  
( v eurách )  
Tabuľka č. 5  
Strana: 2  
Kapitola  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
2 627 117  
1 266 622  
1 683 374  
1 462 529  
795 453  
468 017  
577 019  
517 689  
273 518  
388 334  
1 452 591  
422 842  
4 009 132  
6 676 008  
499 077 058  
869 588  
22 890  
87 543  
87 543  
151 700  
127 000  
2 714 660  
4 783 885  
2 807 056  
5 908 263  
2 097 610  
7 689 990  
32 381 186  
3 461 052 932  
60 076 460  
4 632 185  
2 680 056  
1 642 502  
577 338  
729 290  
122 500  
151 700  
127 000  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
5 908 263  
1 799 619  
3 039 673  
24 280  
2 077 694  
1 111 114  
4 378 313  
1 110 091  
3 084 424  
19 236 664  
1 480 960 453  
553 966  
19 916  
19 916  
7 689 990  
1 743 686  
115 400  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
30 902 824  
3 460 038 132  
59 536 827  
14 267 476 279  
29 341 499  
589 787 862  
10 166 265  
2 533 753 604  
28 392  
1 478 362  
1 014 800  
1 478 362  
1 014 800  
539 633  
2 862 801 714  
23 457 890  
9 753 330 164  
355 000  
0
539 633  
355 000  
2 967 738 285  
442 922 049  
2 524 816 236 17 235 214 564  
Spolu