Tabuľka č. 4  
Návrh nedaňových príjmov, grantov a transferov na rok 2013  
( v eurách )  
Ukazovateľ  
a
b
1
200  
Nedaňové príjmy  
984 666 422  
97 551 378  
89 135 382  
8 415 996  
210  
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku  
211 Príjmy z podnikania  
212 Príjmy z vlastníctva  
220  
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby  
221 Administratívne poplatky  
435 130 741  
206 538 224  
32 001 000  
89 709 755  
80 734 521  
58 835 689  
169 756 828  
123 108 223  
221001 Súdne poplatky  
221002 Tržby z predaja kolkových známok  
221004 Ostatné poplatky  
222 Pokuty, penále a iné sankcie  
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb  
Kapitálové príjmy  
230  
240  
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných  
výpomocí, vkladov a ážio  
11 644 495  
21 481  
Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných  
výpomocí a vkladov  
250  
290  
Iné nedaňové príjmy  
317 210 104  
7 423 237  
291 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky  
292 Ostatné príjmy  
309 786 867  
393 160  
292006 Z náhrad z poistného plnenia  
292008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier  
Granty a transfery  
114 546 260  
4 019 493 880  
455 837 429  
3 563 656 451  
300  
Transfery  
341 Prostriedky z rozpočtu Európskej únie  
1 / 1