Tabuľka č. 3  
Návrh daňových príjmov štátneho rozpočtu na rok 2013  
( v eurách )  
Ukazovateľ  
a
b
1
100  
Daňové príjmy  
9 172 323 000  
2 533 916 000  
242 056 000  
229 414 000  
12 642 000  
2 107 275 000  
184 585 000  
6 573 395 000  
4 538 073 000  
2 035 216 000  
1 086 802 000  
209 845 000  
54 362 000  
4 134 000  
110  
Dane z príjmov a kapitálového majetku  
111 Daň z príjmov fyzickej osoby  
111001 Zo závislej činnosti  
111002 Z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu  
112 Daň z príjmov právnickej osoby  
113 Daň z príjmov vyberaná zrážkou  
Dane za tovary a služby  
130  
131 Daň z pridanej hodnoty  
132 Spotrebné dane  
132001 Z minerálneho oleja  
132003 Z liehu  
132005 Z piva  
132007 Z vína  
132009 Z tabakových výrobkov  
132011 Z elektriny  
640 078 000  
17 614 000  
798 000  
132012 Z uhlia  
132013 Zo zemného plynu  
21 583 000  
106 000  
134 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti  
134001 Z úhrad za dobývací priestor  
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií  
143 Podiel na vybratých finančných prostriedkoch  
106 000  
140  
47 233 000  
47 233 000  
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami  
za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a  
Slovenským rozhlasom  
160  
190  
17 779 000  
0
Iné dane  
1 / 1