Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2015  
( v eurách )  
Tabuľka č. 2b  
Strana: 1  
Spolu  
Kapitola  
100  
200  
210  
220  
230  
240  
250  
290  
300  
340  
Daňové  
príjmy  
Nedaňové  
príjmy  
Príjmy z  
podnikania a iné poplatky a  
z vlastníctva  
majetku  
Administrat. a  
Kapitálové  
príjmy  
Úroky z  
Úroky zo  
Iné nedaňové  
Granty a  
transfery  
Zahraničné  
transfery  
100 + 200 +  
312 + 314 +  
322 + 324 +  
340  
tuzemských zahraničných príjmy  
platby  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
a
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
11  
1 200 000  
10 000  
910 200  
20 000  
5 000  
383 199  
784 757  
32 044  
10 000  
20 000  
1 200 000  
10 000  
910 200  
20 000  
5 000  
60 000  
20 000  
830 200  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Najvyšší súd SR  
100  
4 900  
400 000  
4 400  
27 480  
4 400  
307 285  
65 235  
400 000  
4 400  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
160 000  
160 000  
160 000  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych  
záležitostí SR  
2 800 000  
1 617 500  
50 000  
0
2 500  
2 600  
1 130 000  
2 800 000  
9 000 000  
64 000 000  
18 000 000  
29 032 000  
240 000  
158 776  
1 738 294  
415 705  
1 490 034  
52 910 792  
11 764 855  
322 600  
2 100 000  
6 741 268  
5 248 590  
2 609 646  
5 819 435  
751 000  
9 000 000  
64 000 000  
18 000 000  
142 721 880  
318 728 865  
230 874 579  
19 994 695  
80 134 792  
1 500 000  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
5
Ministerstvo spravodlivosti SR  
26 648 400  
61 960  
1 310 000  
3 000  
113 689 880  
318 488 865  
229 361 579  
16 984 695  
62 224 792  
113 689 880  
318 488 865  
229 361 579  
3 336 525  
Ministerstvo financií SR  
80 690  
94 350  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
1 513 000  
3 010 000  
17 910 000  
1 500 000  
131 670 959  
6 500 000  
283 498  
247 794  
1 000  
980 708  
859 088  
2 122 892  
10 998 784  
843 337  
28 020  
243 571  
6 667 645  
108 889  
62 224 792  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
542 774  
5 000  
0
52 237 254  
271 300  
2 423 916  
4 720 440  
77 009 789  
1 508 260  
85 527 371  
85 527 371  
217 198 330  
794 905 002  
Ministerstvo hospodárstva SR  
0
788 405 002  
788 405 002  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho  
rozvoja SR  
18 517 000  
856 000  
17 461 000  
200 000  
547 903 550  
547 903 550  
566 420 550  
600 000  
150 000  
30 062  
545 438  
26 500  
24 500  
13 610  
600 000  
150 000  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
109 890  
Štatistický úrad SR  
Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2015  
( v eurách )  
Tabuľka č. 2b  
Strana: 2  
Spolu  
Kapitola  
100  
200  
210  
220  
230  
240  
250  
290  
300  
340  
Daňové  
príjmy  
Nedaňové  
príjmy  
Príjmy z  
podnikania a iné poplatky a  
z vlastníctva  
majetku  
Administrat. a  
Kapitálové  
príjmy  
Úroky z  
Úroky zo  
Iné nedaňové  
Granty a  
transfery  
Zahraničné  
transfery  
100 + 200 +  
312 + 314 +  
322 + 324 +  
340  
tuzemských zahraničných príjmy  
platby  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
11  
200 000  
437 000  
8 901 201  
2 600 000  
240 000  
200 000  
200 000  
437 000  
8 901 201  
2 600 000  
240 000  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
437 000  
8 901 201  
2 600 000  
240 000  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
35 000  
162 000 000  
401 610 073  
1 668 068  
1 300  
24 700  
9 000  
60 000 000  
167 546 260  
356 838  
35 000  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
850 000  
101 150 000  
162 000 000  
10 213 448 000  
201 974 442  
1 090 896  
32 089 371  
0
465 114 700  
27 500 000 11 080 172 773  
1 668 068  
220 334  
10 213 448 000  
884 843 901  
87 640 785  
323 399 653  
111 309 268  
32 090 376  
5 100  
330 398 719 2 627 700 434 2 176 437 564 13 725 992 335  
Spolu