Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2014  
( v eurách )  
Tabuľka č. 2a  
Strana: 1  
Spolu  
Kapitola  
100  
200  
210  
220  
230  
240  
250  
290  
300  
340  
Daňové  
príjmy  
Nedaňové  
príjmy  
Príjmy z  
podnikania a iné poplatky a  
z vlastníctva  
majetku  
Administrat. a  
Kapitálové  
príjmy  
Úroky z  
Úroky zo  
Iné nedaňové  
Granty a  
transfery  
Zahraničné  
transfery  
100 + 200 +  
312 + 314 +  
322 + 324 +  
340  
tuzemských zahraničných príjmy  
platby  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
a
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
11  
1 200 000  
10 000  
910 200  
20 000  
5 000  
383 199  
784 757  
32 044  
10 000  
20 000  
1 200 000  
10 000  
910 200  
20 000  
5 000  
60 000  
20 000  
830 200  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Najvyšší súd SR  
100  
4 900  
400 000  
4 400  
27 480  
4 400  
307 310  
65 210  
400 000  
4 400  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
160 000  
160 000  
160 000  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych  
záležitostí SR  
2 800 000  
1 617 500  
50 000  
0
2 500  
2 600  
1 130 000  
2 800 000  
9 000 000  
64 000 000  
18 000 000  
29 032 000  
240 000  
216 674  
1 738 294  
416 819  
1 492 034  
52 760 792  
11 755 446  
322 600  
2 700 000  
6 891 268  
4 588 692  
2 609 646  
5 827 730  
751 000  
9 000 000  
64 000 000  
18 000 000  
148 301 269  
293 691 535  
365 393 705  
28 607 978  
102 018 426  
1 500 000  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
5
Ministerstvo spravodlivosti SR  
26 648 400  
61 960  
1 310 000  
3 000  
119 269 269  
293 451 535  
363 887 705  
25 597 978  
84 528 426  
119 269 269  
293 451 535  
363 887 705  
12 537 000  
84 528 426  
Ministerstvo financií SR  
80 690  
94 350  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
1 506 000  
3 010 000  
17 490 000  
1 500 000  
122 716 100  
6 500 000  
283 498  
243 794  
1 000  
977 708  
859 088  
2 122 792  
10 733 730  
843 337  
28 120  
239 591  
6 516 679  
108 889  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
542 774  
5 000  
0
45 437 254  
271 300  
2 423 916  
4 720 440  
74 854 930  
1 508 260  
243 003 890  
970 789 348  
243 003 890  
970 789 348  
365 719 990  
977 289 348  
Ministerstvo hospodárstva SR  
0
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho  
rozvoja SR  
18 517 000  
856 000  
17 461 000  
200 000  
773 002 756  
773 002 756  
791 519 756  
600 000  
150 000  
34 642  
540 858  
26 500  
24 500  
13 610  
600 000  
150 000  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
109 890  
Štatistický úrad SR  
Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2014  
( v eurách )  
Tabuľka č. 2a  
Strana: 2  
Spolu  
Kapitola  
100  
200  
210  
220  
230  
240  
250  
290  
300  
340  
Daňové  
príjmy  
Nedaňové  
príjmy  
Príjmy z  
podnikania a iné poplatky a  
z vlastníctva  
majetku  
Administrat. a  
Kapitálové  
príjmy  
Úroky z  
Úroky zo  
Iné nedaňové  
Granty a  
transfery  
Zahraničné  
transfery  
100 + 200 +  
312 + 314 +  
322 + 324 +  
340  
tuzemských zahraničných príjmy  
platby  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
11  
200 000  
427 000  
8 892 346  
2 500 000  
240 000  
200 000  
200 000  
427 000  
8 892 346  
2 500 000  
240 000  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
427 000  
8 892 346  
2 500 000  
240 000  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
35 000  
162 000 000  
386 443 278  
1 668 068  
1 300  
24 700  
9 000  
60 000 000  
167 546 260  
356 838  
35 000  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
850 000  
101 150 000  
162 000 000  
9 578 890 000  
201 246 442  
1 090 896  
17 643 259  
7 317  
465 009 700  
27 500 000 10 430 342 978  
1 668 068  
220 334  
9 578 890 000  
860 176 392  
80 900 397  
322 121 680  
112 059 268  
17 644 264  
12 417  
327 438 366 3 338 540 607 2 887 969 929 13 777 606 999  
Spolu