Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2013  
( v eurách )  
Tabuľka č. 2  
Strana: 1  
Spolu  
Kapitola  
100  
200  
210  
220  
230  
240  
250  
290  
300  
340  
Daňové  
príjmy  
Nedaňové  
príjmy  
Príjmy z  
podnikania a iné poplatky a  
z vlastníctva  
majetku  
Administrat. a  
Kapitálové  
príjmy  
Úroky z  
Úroky zo  
Iné nedaňové  
Granty a  
transfery  
Zahraničné  
transfery  
100 + 200 +  
312 + 314 +  
322 + 324 +  
340  
tuzemských zahraničných príjmy  
platby  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
a
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
11  
1 200 000  
10 000  
910 200  
20 000  
5 000  
383 199  
784 757  
32 044  
10 000  
20 000  
1 200 000  
10 000  
910 200  
20 000  
5 000  
60 000  
20 000  
830 200  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Najvyšší súd SR  
100  
4 900  
400 000  
4 400  
27 480  
4 400  
307 270  
65 250  
400 000  
4 400  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
160 000  
160 000  
160 000  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych  
záležitostí SR  
5 800 000  
1 630 500  
100 000  
3 000 000  
4 500  
2 600  
1 065 000  
5 800 000  
16 500 000  
64 000 000  
18 000 000  
40 582 000  
240 000  
247 667  
1 738 294  
418 128  
1 557 791  
52 952 795  
11 719 828  
322 600  
9 400 000  
6 740 223  
5 291 942  
2 568 688  
5 862 039  
751 000  
16 500 000  
64 000 000  
18 000 000  
336 074 987  
463 928 553  
479 209 453  
72 685 305  
261 130 511  
1 500 000  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
5
Ministerstvo spravodlivosti SR  
38 198 400  
61 960  
1 310 000  
3 000  
295 492 987  
463 688 553  
477 718 453  
69 675 305  
244 160 511  
295 492 987  
463 688 553  
477 718 453  
57 137 000  
244 160 511  
Ministerstvo financií SR  
80 690  
94 350  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
1 491 000  
3 010 000  
16 970 000  
1 500 000  
113 576 951  
11 500 000  
283 498  
240 794  
1 000  
965 708  
859 088  
2 122 642  
10 317 984  
843 337  
28 270  
235 054  
6 416 962  
108 889  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
542 774  
5 000  
45 498 470  
5 271 300  
2 405 501  
4 720 440  
1 500 000  
64 172 980  
1 441 874  
175 975 625  
967 704 814  
173 847 201  
967 704 814  
289 552 576  
979 204 814  
Ministerstvo hospodárstva SR  
66 386  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho  
rozvoja SR  
139 017 000  
855 000  
137 962 000  
200 000  
883 906 932  
883 906 932 1 022 923 932  
600 000  
150 000  
34 642  
540 858  
26 500  
24 500  
13 610  
600 000  
150 000  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
109 890  
Štatistický úrad SR  
Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2013  
( v eurách )  
Tabuľka č. 2  
Strana: 2  
Spolu  
Kapitola  
100  
200  
210  
220  
230  
240  
250  
290  
300  
340  
Daňové  
príjmy  
Nedaňové  
príjmy  
Príjmy z  
podnikania a iné poplatky a  
z vlastníctva  
majetku  
Administrat. a  
Kapitálové  
príjmy  
Úroky z  
Úroky zo  
Iné nedaňové  
Granty a  
transfery  
Zahraničné  
transfery  
100 + 200 +  
312 + 314 +  
322 + 324 +  
340  
tuzemských zahraničných príjmy  
platby  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
11  
200 000  
477 000  
4 278 415  
2 500 000  
240 000  
200 000  
200 000  
477 000  
4 278 415  
2 500 000  
240 000  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
477 000  
4 278 415  
2 500 000  
240 000  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
35 000  
162 000 000  
377 621 388  
1 668 068  
1 300  
24 700  
9 000  
60 000 000  
167 546 260  
356 838  
35 000  
162 000 000  
9 991 115 088  
1 668 068  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
850 000  
101 150 000  
9 172 323 000  
198 483 643  
1 090 896  
11 577 104  
14 381  
441 170 700  
0
220 334  
9 172 323 000  
984 666 422  
97 551 378  
435 130 741  
123 108 223  
11 644 495  
21 481  
317 210 104 4 019 493 880 3 563 656 451 14 176 483 302  
Spolu