Tabuľka č. 1a  
Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na roky 2014 a 2015  
( v eurách )  
Ukazovateľ  
2014  
2015  
a
b
1
2
Príjmy spolu  
13 777 606 999  
9 578 890 000  
860 176 392  
80 900 397  
13 725 992 335  
10 213 448 000  
884 843 901  
87 640 785  
A.  
B.  
Daňové príjmy  
Nedaňové príjmy  
B.1  
B.2  
B.3  
B.4  
B.5  
C.  
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku  
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby  
Kapitálové príjmy  
322 121 680  
112 059 268  
17 656 681  
323 399 653  
111 309 268  
32 095 476  
Úroky z tuzemských a zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov  
Iné nedaňové príjmy  
327 438 366  
3 338 540 607  
450 570 678  
2 887 969 929  
16 564 027 536  
14 133 993 865  
1 492 846 076  
500 199 313  
1 979 692 274  
10 160 901 202  
1 374 510 201  
688 249 043  
1 516 971 476  
355 000  
330 398 719  
2 627 700 434  
451 262 870  
2 176 437 564  
16 341 035 000  
14 428 912 177  
1 492 297 349  
499 669 618  
2 023 128 467  
10 413 461 743  
1 370 202 996  
746 320 920  
1 677 746 594  
355 000  
Granty a transfery  
Tuzemské granty a transfery  
Zahraničné transfery - prostriedky z rozpočtu EU  
Výdavky spolu  
A.  
A.1  
Bežné výdavky  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  
Poistné a príspevok do poisťovní  
Tovary a služby  
A.2  
A.3  
A.4  
Bežné transfery  
A.4.1  
A.4.2  
A.4.3  
A.5  
z toho: transfery nefinančným subjektom  
odvody do rozpočtu EU  
transfer na splácanie štátneho dlhu  
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi  
Kapitálové výdavky  
B.  
2 430 033 671  
-2 786 420 537  
1 912 122 823  
-2 615 042 665  
Prebytok / Schodok ( +/- )