Tabuľka č. 1  
Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2013  
( v eurách )  
Ukazovateľ  
a
b
1
Príjmy spolu  
14 176 483 302  
9 172 323 000  
2 533 916 000  
242 056 000  
229 414 000  
12 642 000  
A.  
Daňové príjmy  
A.1  
Dane z príjmov a kapitálového majetku  
v tom: daň z príjmov fyzickej osoby  
v tom: zo závislej činnosti  
z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu  
daň z príjmov právnickej osoby  
daň z príjmov vyberaná zrážkou  
2 107 275 000  
184 585 000  
6 573 395 000  
4 538 073 000  
2 035 216 000  
106 000  
A.2  
Dane za tovary a služby  
v tom: daň z pridanej hodnoty  
spotrebné dane  
dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti  
A.3  
A.4  
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií  
47 233 000  
v tom: podiel na vybratých finančných prostriedkoch  
47 233 000  
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby  
verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom  
17 779 000  
B.  
Nedaňové príjmy  
984 666 422  
97 551 378  
B.1  
B.2  
B.3  
B.4  
B.5  
C.  
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku  
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby  
Kapitálové príjmy  
435 130 741  
123 108 223  
11 665 976  
Úroky z tuzemských a zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov  
Iné nedaňové príjmy  
317 210 104  
4 019 493 880  
455 837 429  
3 563 656 451  
17 235 214 564  
14 267 476 279  
1 480 960 453  
499 077 058  
2 533 753 604  
9 753 330 164  
1 525 918 392  
1 380 936 479  
1 205 971 343  
1 159 365 731  
729 369 371  
1 326 010 603  
355 000  
Granty a transfery  
Tuzemské granty a transfery  
Zahraničné transfery (EÚ)  
Výdavky spolu  
A.  
Bežné výdavky  
A.1  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  
Poistné a príspevok do poisťovní  
Tovary a služby  
A.2  
A.3  
A.4  
Bežné transfery  
A.4.1  
A.4.2  
A.4.3  
A.4.4  
A.4.5  
A.4.6  
A.5  
z toho: na platené poistné za zákonom určené skupiny osôb  
sociálne dávky  
transfery nefinančným subjektom  
transfery obciam a VÚC  
odvody do rozpočtu Európskej únie  
transfer na splácanie štátneho dlhu  
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi  
Kapitálové výdavky  
B.  
2 967 738 285  
501 439 797  
-3 058 731 262  
z toho: transfery obciam a VÚC  
Prebytok / Schodok ( +/- )