Z O Z N A M T A B U L I E K A P R Í L O H
Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2013
Tabuľka č. 1a - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na roky 2014 a 2015
Tabuľka č. 2 - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2013
Tabuľka č. 2a - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2014
Tabuľka č. 2b - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2015
Tabuľka č. 3 - Návrh daňových príjmov štátneho rozpočtu na rok 2013
Tabuľka č. 4 - Návrh nedaňových príjmov, grantov a transferov na rok 2013
Tabuľka č. 5 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2013
Tabuľka č. 5a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2014
Tabuľka č. 5b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2015
Tabuľka č. 6 - Limity bežných transferov na rok 2013
Tabuľka č. 7 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR
v roku 2013 podľa programov
Tabuľka č. 8 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR
v roku 2013 podľa kapitol
Tabuľka č. 9 - Medzirezortné programy v roku 2013
Tabuľka č. 9a - Medzirezortné programy v roku 2014
Tabuľka č. 9b - Medzirezortné programy v roku 2015
Tabuľka č. 10 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2013 podľa funkčnej klasifikácie
Tabuľka č. 10a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2014 podľa funkčnej klasifikácie
Tabuľka č. 10b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2015 podľa funkčnej klasifikácie
Tabuľka č. 11 - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2013
Tabuľka č. 11a - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2014
Tabuľka č. 11b - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2015
Tabuľka č. 12 - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2013
Tabuľka č. 12a - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na roky 2014-2015
Tabuľka č. 13 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Finančný mechanizmus EHP 2009 – 2014 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2013 až 2015
Tabuľka č. 14 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Nórsky finančný mechanizmus 2009 – 2014 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2013 až 2015
Tabuľka č. 15 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Švajčiarsky finančný mechanizmus 2009 - 2014 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2013 až 2015
Tabuľka č. 16 - Menovitý zoznam – stavby/stroje nad 3 320 000 eur
P r í l o h y
Príloha č. 1 - Výdavky štátneho rozpočtu na roky 2013 – 2015