VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie
Národnej rady
Slovenskej republiky
TABUĽKOVÁ ČASŤ
návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015
Bratislava október 2012