Príloha č. 4
Informácia o podmienených záväzkoch subjektov verejnej správy
2
Informácia o podmienených záväzkoch subjektov verejnej správy
V zmysle článku 9 ods. 4 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti návrh rozpočtu verejnej správy obsahuje informácie o podmienených záväzkoch subjektov verejnej správy.
Podmienené záväzky definované v legislatíve1 ako iné pasíva účtovnej jednotky, ktorá ich vykazuje v poznámkach ako súčasti individuálnej účtovnej závierky. Nejedná sa teda o záväzok, ktorý je vykázaný na súvahových položkách pasív, pretože nie je splnená podmienka na ich zaúčtovanie - výška záväzku sa nedá spoľahlivo oceniť, obdobie, ku ktorému sa povinnosť viaže nie je určené, úbytok ekonomických úžitkov v budúcnosti nie je istý.
Ako iné pasíva sa vykazuje:
1.možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
2.povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.
Vzhľadom na uvedené sa vo verejnej správe vykazujú ako podmienené záväzky napríklad poskytnuté záruky, právne spory, záväzky zo všeobecne platných právnych predpisov a podobne.
K 31. decembru 2011 boli na základe poznámok z účtovných závierok jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu a subjektov rozpočtu verejnej správy vyčíslené podmienené záväzky tak, ako je uvedené v nasledovnej tabuľke:
1 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
3
Subjekt verejnej správy
Podmienené záväzky
Objem v tis. eur
Ministerstvo financií SR
Arbitráž s Eureko B.V.
64 700,0
Arbitráž s Euram Bank A.G.
131 400,0
Členstvo v EBOR
101 359,0
Členstvo v RB RE
16 853,0
Slovenský pozemkový fond
Právne spory
96 333,3
Fond národného majetku
Ručenie vyplývajúce z § 15 ods.4 zákona č. 92/1991 Zb.
855 335,6
Právne spory
404 739,2
Záruky
8 736,2
Nevyrovnané reštitučné nároky
37,0
Rozhlas a televízia Slovenska
Právne spory
988,7
Trnavský samosprávny kraj
Právne spory
180,1
Bratislavský samosprávny kraj
Právne spory
828,4
Nitriansky samosprávny kraj
Právne spory
496,4
Poskytnuté záruky
1 047,1
Spolu
1 683 034,0
Zdroj: MF SR, na základe dostupných informácií od kapitol štátneho rozpočtu a subjektov verejnej správy.
Medzinárodné investičné arbitráže vznikajú porušením bilaterálnych investičných dohôd uzatváraných medzi suverénnymi štátmi na podporu a ochranu investícií, ktoré obsahujú tzv. arbitrážnu doložku, teda súhlas zmluvných strán s predložením prípadného sporu na rozhodnutie pred medzinárodný arbitrážny tribunál. V oboch prípadoch je predmetom sporov náhrada škody za porušenie dohôd o podpore a ochrane investícií, s Eureko B.V. v predpokladanej výške 64 700,0 tis. eur a s Euram Bank A.G. vo výške 131 400,0 tis. eur.
S členstvom SR v Európskej banke pre obnovu a rozvoj (EBOR) a Rozvojovej banke rady Európy (RB RE) je spojené plnenie záväzkov vyplývajúcich z účastí SR na kapitáli, tzv. kapitál splatný na požiadanie. Záväzok SR z účasti na kapitáli voči EBOR je vo výške 101 359,0 tis. eur a voči RB RE vo výške 16 853,0 tis. eur.
Slovenský pozemkový fond vedie súdne spory najmä pre nároky na náhradu za pozemky.
Fond národného majetku eviduje najväčší objem (855 335,6 tis. eur) podmienených záväzkov z ručenia za splnenie záväzkov nadobúdateľom privatizovaných podnikov. Ďalej to súdne spory voči finančným inštitúciám, súdne spory súvisiace s privatizovaným majetkom (žaloba o náhradu škody, exekučné konanie, náhrada škody z odstúpenia od zmluvy a iné).
Ostatné subjekty vykázali podmienené záväzky najmä z hroziacich súdnych sporov spolu za 2 493,6 tis. eur.
Uvedený prehľad neobsahuje informácie za obce, nakoľko neodovzdávajú Ministerstvu financií SR poznámky ako súčasť individuálnej účtovnej závierky.