Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy              (v tis. eur) vlastnícky podiel v % ukazovateľ 2010 2011 2012 2013 2014 2015
skutočnosť plán
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Železničná spoločnosť Cargo. a.s. 100,00 VI 143 646 143 315 119 122 97 348 77 752 60 116
VH -122 639 -331 -24 193 -21 774 -19 596 -17 636
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., 100,00 VI 245 788 178 790 138 711 154 892 190 154 190 154
VH 4 908 -15 765 -39 468 0 0 0
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 100,00 VI 3 225 675 3 411 004 3 448 871 3 454 514 3 457 849 3 458 658
VH 19 431 37 867 5 643 3 335 809 4 605
Slovenská pošta, a.s. 100,00 VI 234 197 225 075 216 485 215 862 215 918 216 400
VH -12 116 -7 565 -8 590 -623 56 483
Verejné prístavy, a.s. 100,00 VI 592 683 592 867 592 979 593 060 593 142 593 233
VH 639 759 794 797 799 810
Technická obnova a ochrana železníc, a.s. 100,00 VI 6 219 5 163 5 167 5 174 5 187 5 211
VH -1 808 -1 095 4 6 10 20
Letisko Sliač, a. s. 100,00 VI 1 021 1 115 1 141 1 262 1 388 1 520
VH -25 94 26 121 126 132
Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 99,53 VI 1 225 681 681 681 681 681
VH -282 -544 0 0 0 0
Letisko Poprad-Tatry, a.s. 97,61 VI 22 148 22 363 21 945 21 993 21 951 21 572
VH 256 216 -440 48 -42 -379
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava, a.s. 49,30 VI 279 904 276 167 266 880 256 472 248 030 241 342
VH -4 837 -3 737 -9 287 -10 408 -8 442 -6 688
Letisko Košice, a.s. 34,00 VI 68 164 49 878 50 880 51 977 53 255 54 685
VH 1 188 -19 302 1 002 1 097 1 278 1 430
Letisko Piešťany, a.s. 22,14 VI 21 493 20 941 20 414 19 441 19 041 19 041
VH -833 -551 -900 -600 -400 0
Metro Bratislava, a.s. 34,00 VI 16 514 16 113 16 200 16 200 16 200 16 200
VH -460 -384 14 20 20 20
Letové prevádzkové služby SR, š. p. 100,00 VI 59 910 60 847 61 188 61 714 62 167 66 386
VH 1 007 1 333 884 527 453 4 219
Železnice Slovenskej republiky,  š. p. Bratislava 100,00 VI 1 397 692 1 547 855 1 479 325 1 572 200 1 572 200 1 572 200
VH -101 465 -31 784 0 0 0 0
Ministerstvo zdravotníctva SR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 100,00 VI 37 053 42 938 62 522 87 522 112 522 137 522
VH -120 230 5 715 25 000 25 000 25 000 25 000
Nemocnica Poprad, a.s. 100,00 VI 25 922 26 853 27 801 27 901 28 001 28 101
VH 687 981 100 100 100 100
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 100,00 VI 5 063 4 338 4 338 4 338 4 338 4 338
VH -193 -725 0 0 0 0
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 100,00 VI 16 632 17 583 18 154 18 493 18 778 18 929
VH 1 389 1 009 471 454 300 160
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 100,00 VI 97 860 97 776 97 776 97 776 97 776 97 776
VH 55 164 160 155 155 145
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 100,00 VI 27 812 27 016 26 966 27 478 28 065 28 500
VH -27 -796 -50 512 587 435
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 100,00 VI 22 503 23 619 24 123 24 588 24 684 24 800
VH 1 009 1 131 503 465 96 116
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š. p. 100,00 VI 3 328 3 505 3 526 3 561 3 591 3 626
VH 302 222 41 35 30 35
Slovthermae, š. p. 100,00 VI 6 476 6 264 6 055 6 070 6 110 6 170
VH 136 -97 -190 30 65 100
Ministerstvo financií SR
TIPOS, a. s. 100,00 VI -32 201 111 9 363 15 368 21 838 28 463
VH 12 081 32 333 9 978 10 154 10 728 11 112
Slovenská konsolidačná, a.s. 100,00 VI 32 706 34 270 22 085 20 741 20 663 20 663
VH 13 624 15 187 3 002 1 658 1 580 1 580
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 100,00 VI 281 734 281 444 293 316 325 252 357 072 359 272
VH -9 835 1 848 1 825 2 172 2 390 2 575
Mincovňa Kremnica, š. p. 100,00 VI 16 617 17 701 18 025 18 057 18 145 18 257
VH 1 170 1 426 365 86 101 127
Exportno-importná banka SR 100,00 VI 238 371 231 531 229 831 285 216 316 311 358 121
VH -17 856 -6 840 -1 700 385 1 095 1 810
Ministerstvo hospodárstva SR
Transpetrol, a.s. 100,00 VI 327 767 325 652 336 799 328 096 332 336 336 506
VH 12 663 8 454 8 914 4 290 4 240 4 170
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. 100,00 VI 275 439 248 027 223 227 230 264 232 970 235 712
VH 14 506 7 903 975 6 516 7 015 7 398
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. 50,00 VI 233 896 231 049 225 400
VH -3 776 -2 780 -5 647
Slovak Telecom, a.s. 34,00 VI 1 666 113 1 641 208 1 654 277 1 735 051 1 778 113 1 833 653
VH 120 859 111 898 102 069 133 552 138 691 154 923
MH Development s.r.o. 100,00 VI 34 595 32 521 30 501 29 901
VH -2 253 -2 074 -2 020 -600
MH Invest, s.r.o. 100,00 VI 4 420 4 169 5 960 7 360 8 560 9 760
VH 484 -1 311 -2 600 -1 200 -1 200 -1 200
Rudné Bane, š. p. 100,00 VI 2 601 2 667 2 700 2 750 2 800 2 830
VH -60 118 42 30 10 0
Ministerstvo obrany SR
Vojenské zdravotnícke zariadenia, a. s. 100,00 VI 15 913 15 756 15 756 14 233 14 233 14 233
VH -477 -157 0 50 0 0
Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s. 100,00 VI 5 804 3 565 6 041 6 187 6 333 6 487
VH 1 -2 265 323 146 146 154
Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s. 100,00 VI 17 304 15 714 16 039 15 717 15 800 15 907
VH -2 445 -1 586 335 1 372 37 58
Letecké opravovne Trenčín, a. s. 100,00 VI 21 557 21 711 22 154 22 220 22 373 22 621
VH -2 363 154 458 112 164 264
Vojenská zotavovňa a hotel Zemplínska Šírava, a.s. 100,00 VI 2 735 2 662 2 662 2 662 2 662 2 662
VH 11 -73 0 0 0 0
Vojenská zotavovňa a hotel Smrekovica, a.s. 100,00 VI 1 227 973 1 000 1 000 1 000 1 000
VH 0 -254 0 0 0 0
Vojenské lesy a majetky, š. p. 100,00 VI 71 282 70 960 70 780 70 600 70 500 70 500
VH 176 125 26 80 110 110
Ministerstvo vnútra SR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. 100,00 VI 15 851 15 556 15 270 15 265 15 265 15 265
VH -622 -289 0 0 0 0
Nemocnica svätého Michala, a. s. 50,00 VI 94 589 91 840 88 084 85 258 82 658 80 258
VH -1 892 -2 745 -2 826 -2 600 -2 400 -2 200
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Správa služieb diplomatického zboru, a.s. 100,00 VI 53 305 53 172 53 272 53 257 53 212 53 276
VH 214 207 213 226 242 249
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Technická inšpekcia, a.s. 100,00 VI 2 486 2 625 2 653 2 711 2 777 2 851
VH 116 163 60 70 80 90
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Biont, a. s. 95,00 VI 6 452 5 879 5 991 6 058 6 141 6 190
VH -604 -573 1 68 82 50
Správa štátnych hmotných rezerv SR
Poľnonákup Tatry, a.s. 100,00 VI 1 102 1 673 1 714 1 766 1 816 1 864
VH -2 341 576 42 52 50 48
Ministerstvo životného prostredia SR
Vodohospodárska výstavba, š. p. 100,00 VI 459 705 453 722 454 605 462 842 467 726 472 534
VH 3 314 -5 290 883 4 850 5 062 5 137
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. 100,00 VI 871 455 854 282 826 776 783 038 737 243 690 532
VH -2 104 -18 551 -45 634 -43 738 -45 795 -46 711
Ministerstvo pôdohospodárstva  SR
Lesy SR, š. p. 100,00 VI 747 017 762 920 758 099 757 039 760 189 763 189
VH 1 709 14 862 8 100 1 940 2 150 3 000
Lesopoľnohospodársky majetok, š. p. 100,00 VI 26 578 27 863 27 694 27 454 27 532 27 618
VH 69 73 60 78 86 89
Národný žrebčín Topoľčianky, š. p. 100,00 VI 2 599 2 597 2 598 2 600 2 601 2 603
VH 1 1 1 1 2 2
Závodisko, š. p. 100,00 VI 3 338 3 346 3 076 3 076 3 077 3 077
VH 1 9 -270 1 1 0
Hydromeliorácie, š. p. 100,00 VI 82 976 76 169 69 363 62 416 55 469 48 522
VH -7 280 -6 806 -6 947 -6 947 -6 947 -6 947
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra,š.p. 100,00 VI 24 326 25 936 25 491 25 641 25 641 25 641
VH -818 -445 42 35 53 58
Agroinštitút Nitra,š.p. 100,00 VI 3 366 2 727 2 733 2 739 2 744 2 754
VH 76 -639 6 5 10 15
Plemenárske služby Slovenskej republiky,š.p. 100,00 VI 5 541 5 718 5 751 5 760 5 769 5 778
VH -480 259 33 9 9 9
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Technický skúšobný ústav Piešťany,š.p. 100,00 VI 2 931 2 821 2 889 2 870 2 850 2 835
VH 113 -32 1 5 6 6