Príloha č. 2
Rozpočtové vzťahy SR a EÚ
2
Rozpočtové vzťahy SR a EÚ
1. Základné predpoklady tvorby návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 2015 pre odvody Slovenskej republiky do všeobecného rozpočtu Európskej únie
Základným východiskom pre vypracovanie odhadu odvodov Slovenskej republiky do všeobecného rozpočtu Európskej únie na roky 2013 2015 závery zo zasadnutia Poradného výboru pre vlastné zdroje (ACOR) z 21. mája 2012 pri zohľadnení súčasného viacročného finančného rámca Európskej únie na roky 2007 2013 a návrhu budúceho viacročného finančného rámca Európskej únie na roky 2014 2020. V súvislosti s budúcim viacročným finančným rámcom Európskej únie na roky 2014 2020 vypracovala Európska komisia nové legislatívne návrhy pre systém vlastných zdrojov EÚ, a to:
-návrh rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie,
-návrh nariadenia Rady, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov Európskej únie,
-návrh nariadenia Rady o spôsoboch a postupe sprístupňovania tradičných vlastných zdrojov a vlastného zdroja založeného na HND a o opatreniach na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť,
-návrh nariadenia Rady o spôsoboch a postupe sprístupňovania vlastného zdroja založeného na dani z pridanej hodnoty,
-návrh nariadenia Rady o spôsoboch a postupe sprístupňovania vlastného zdroja založeného na dani z finančných transakcií.
Vzhľadom na to, že v súčasnosti prebiehajú len politické diskusie k budúcej štruktúre systému vlastných zdrojov na obdobie rokov 2014 2020, pričom zatiaľ nie je známy výsledok týchto rokovaní, a teda ani finančný dopad nového systému vlastných zdrojov po roku 2013 na národné rozpočty členských štátov EÚ, je odhad odvodov Slovenskej republiky do všeobecného rozpočtu Európskej únie na roky 2013 2015 vypracovaný na základe v súčasnosti platného rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev.
Od roku 2011 Slovenskej republike z členstva v Európskej únii vyplýva povinnosť prispievať do Európskeho rozvojového fondu (ďalej len „EDF“) ako nástroja rozvojovej pomoci pre krajiny Afriky, Karibiku a Tichomoria a zámorské krajiny a územia. Základným dokumentom, z ktorého EDF vychádza, je Dohoda z Cotonou, ktorá upravuje spoluprácu Európskej únie a dotknutých krajín a území.
Podiel Slovenskej republiky na príspevku do 10. EDF na obdobie rokov 2008 2013 na základe Rozhodnutia Rady tvorí 0,21 % ako platba pre Európsku komisiu a Európsku investičnú banku. Skutočnosť za rok 2012 bude závisieť od rýchlosti realizácie projektov, čo bude premietnuté do sekundárnych právnych aktov pre určenie príspevku na rok 2012.
Konečná výška príspevku Slovenskej republiky do 11. EDF na obdobie rokov 2014 až 2020 bude závisieť od výsledného kompromisu pri schvaľovaní viacročného finančného rámca Európskej únie na roky 2014 až 2020.
Príspevok je vykazovaný ako oficiálna rozvojová pomoc.
3
2. Odvody a príspevky Slovenskej republiky do všeobecného rozpočtu Európskej únie
Tabuľka č. 1: Odvody SR do všeobecného rozpočtu EÚ v rokoch 2010 až 2015
(v tis. eur)
2010 S
2011 S
2012 R
2012 Os
2013 N
2014 N
2015 N
Tradičné vlastné zdroje
107 259
117 393
123 400
123 400
143 100
145 962
148 881
Odvody SR spolu vrátane tradičných vlastných zdrojov
627 529
699 532
787 689
749 670
824 469
822 203
883 194
Odvody SR spolu bez tradičných vlastných zdrojov
520 270
582 139
664 289
626 270
681 369
676 241
734 313
Tabuľka č. 2: Príspevky SR do všeobecného rozpočtu EÚ v rokoch 2010 až 2015
(v tis. eur)
2010 S
2011 S
2012 R
2012 Os
2013 N
2014 N
2015 N
Príspevky SR do Európskeho rozvojového fondu
0
5 124
8 568
7 560
8 505
8 505
8 505
Z toho platba pre Európsku komisiu
0
5 124
7 980
7 560
7 980
7 980
7 980
Z toho platba pre Európsku investičnú banku
0
0
588
0
525
525
525
Príspevky SR do všeobecného rozpočtu EÚ spolu
0
6 363
8 568
7 560
8 505
8 505
8 505
Celkové odvody a príspevky Slovenskej republiky do všeobecného rozpočtu Európskej únie v rokoch 2010 až 2015 sú uvedené v nasledovnej tabuľke.
Tabuľka č. 3: Odvody a príspevky SR do všeobecného rozpočtu EÚ v rokoch 2010 až 2015
(v tis. eur)
2010 S
2011 S
2012 R
2012 Os
2013 N
2014 N
2015 N
Odvody SR spolu vrátane tradičných vlastných zdrojov
627 529
699 532
787 689
752 616
824 469
822 203
883 194
Príspevky SR do Európskeho rozvojového fondu spolu
0
5124
8568
7 560
8 505
8 505
8 505
Odvody a príspevky SR spolu vrátane tradičných vlastných zdrojov
627 529
704 656
796 257
757 230
832 974
830 708
891 699
Odvody a príspevky SR spolu bez tradičných vlastných zdrojov
520 270
587 263
672 857
633 830
689 874
684 746
742 818
3. Príjmy zo všeobecného rozpočtu a príjmy SR na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná v rokoch 2010 až 2015
Slovenská republika na základe § 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov príjmy zo všeobecného rozpočtu podľa nasledujúcej tabuľky zaraďuje do príjmov štátneho rozpočtu, ak z právnych aktov Európskej únie nevyplýva iné. K príjmom, zaradeným do príjmov štátneho rozpočtu sa v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v rovnakej výške rozpočtujú výdavky.
4
Tabuľka č. 4: Príjmy SR zo všeobecného rozpočtu EÚ a príjmy SR na základe medzinárodných
zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná v rokoch 2010 až 2015
(v tis. eur)
2010 S
2011 S
2012 R
2012 Os
2013 N
2014 N
2015 N
A1=A11+A12+A13+A14+A15
Poľnohospodárske fondy v tom:
606 037
611 544
709 502
673 081
591 708
767 961
754 490
A11
EPUZF-zs
0
19 848
0
0
0
0
0
A12
EPFZ
255 089
290 354
330 627
298 142
369 020
0
0
A13
EPFRV
349 429
300 085
376 292
372 639
218 831
129 396
51 445
A14
EFRH
1 519
1 257
2 583
2 300
3 857
2 165
1 545
A15
III. programové obdobie
0
0
0
0
0
636 400
701 500
A2=A21 + A22
Štrukturálne operácie I. programové obdobie v tom:
65 980
21 688
0
75 574
0
0
0
A21
Štrukturálne fondy (bez Európskej územnej spolupráce)
45 443
2 089
0
41 744
0
0
0
A22
Kohézny fond
20 537
19 599
0
33 830
0
0
0
A3=A31 + A32
Štrukturálne operácie II. programové obdobie v tom:
991 302
1 398 112
2 373 484
2 165 546
2 971 948
1 945 394
1 188 486
A31
Štrukturálne fondy (bez Európskej územnej spolupráce)
686 277
1 081 790
1 619 565
1 609 874
1 939 812
1 208 278
626 304
A32
Kohézny fond
305 025
316 322
753 919
555 672
1 032 136
737 116
562 182
A4
Štrukturálne operácie III. programové obdobie
0
0
0
0
0
174 615
233 462
A=A1+A2+A3+A4
Príjmy z EÚ zaradené do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu spolu
1 663 319
2 031 344
3 082 986
2 914 201
3 563 656
2 887 970
2 176 438
B1
Programy Európskej územnej spolupráce
118
1 534
60 792
60 792
129 750
77 825
73 421
B2
Vnútorné politiky/vnútorné opatrenia vr. predvstupových fondov
9 046
8 215
105 193
105 193
98 180
58 383
40 712
B=B1+B2
Príjmy z EÚ nezaradené do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu spolu
9 164
9 749
165 985
165 985
227 930
136 208
114 133
C=A+B
Príjmy z EÚ spolu
1 672 483
2 041 093
3 248 971
3 080 186
3 791 586
3 024 178
2 290 571
D=D1+D2
Iné prostriedky zo zahraničia na základe medzinárodných zmlúv*v tom:
0
0
17 141
12 210
28 223
32 186
27 538
D1
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
0
0
6 201
6 201
12 059
15 282
21 529
D2
Švajčiarsky finančný mechanizmus
0
0
10 940
6 009
16 164
16 904
6 009
E=C+D
Príjmy z EÚ a iné prostriedky zo zahraničia na základe medzinárodných zmlúv spolu
1 672 483
2 041 093
3 266 112
3 092 396
3 819 809
3 056 364
2 318 109
*Plnenie príjmov štátneho rozpočtu
5
Príjmy z Európskej únie zo spoločnej poľnohospodárskej politiky a politiky rybného hospodárstva sa rozpočtujú v kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu sa vo väzbe na očakávané výdavky rozpočtujú na rok 2013 príjmy za priame platby a trhovo orientované výdavky podľa platnej legislatívy pre súčasné programové obdobie. Návrh rozpočtu príjmov na obdobie rokov 2014 a 2015 je stanovený v objeme 797 900 tis. eur podľa očakávania Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo väzbe na pripravovaný balík spoločnej poľnohospodárskej politiky na obdobie rokov 2014 až 2020.
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka je programovo orientovaný a rozpočet príjmov zodpovedá rozpočtu výdavkov, súvisiacich s realizáciou Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013. Odhadované príjmy v rokoch 2014 a 2015 vychádzajú z predpokladov začiatku realizácie III. programového obdobia.
Príjmy zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na roky 2013 2015 odzrkadľujú odhadovanú úroveň čerpania výdavkov rezortov, zodpovedných za implementáciu operačných programov Národného strategického referenčného rámca 2007 2013. Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov rešpektuje aktuálne finančné plány operačných programov a zohľadňuje realokácie podľa záverov príslušných monitorovacích výborov a záverov rokovaní vlády SR k realokáciám finančných prostriedkov na financovanie opatrení na podporu riešenia nezamestnanosti mladých ľudí a zintenzívnenie podpory malých a stredných podnikov.
Príjmy Slovenskej republiky, ktoré nie zaradené do príjmov štátneho rozpočtu premietnuté v návrhu odhadu grantov na obdobie rokov 2013 až 2015.
V rámci Európskej územnej spolupráce sa očakávajú príjmy pomerne k záväzkom operačných programov: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013, Program cezhraničnej spolupráce Rakúsko Slovensko, Program cezhraničnej spolupráce Poľsko Slovensko, Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko Slovensko, programy nadnárodnej spolupráce ENPI spoločný operačný program Maďarsko Slovensko Rakúsko a Ukrajina a program INTERACT II. Výška príjmov, nezaradených do príjmov štátneho rozpočtu, odzrkadľuje očakávaný príjem pre prijímateľov zo Slovenskej republiky.
Odhadovaný príjem Slovenskej republiky formou grantov v rokoch 2013 2015 vychádza zo záväzkov finančného rámca na roky 2007 2013 podľa predpokladanej implementácie projektov na úrovni prijímateľov v oblastiach vnútorných politík EÚ, najmä Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť, Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť a Životné prostredie. Najväčší príjem z grantov sa odhaduje z Medzinárodného fondu na podporu odstavenia Bohuníc na Slovensku BIDSF, z programu Solidarita a riadenie migračných tokov v kapitole Ministerstva vnútra SR a z programu LIFE+. Odhadované príjmy z grantov a z programov Európskej územnej spolupráce v rokoch 2010 2015 zobrazené v nasledovnej tabuľke.
6
Tabuľka č. 5: Odhady príjmov z grantov v rámci vnútorných politík a z programov Európskej
územnej spolupráce v rokoch 2010 až 2015
(v tis. eur)
2010 S
2011 S
2012 R
2012 Os
2013 N
2014 N
2015 N
Programy Európskej územnej spolupráce
118
1 534
60 792
60 792
129 750
77 825
73 421
Odstavenie bloku V1 Jaslovské Bohunice
87 500
87 500
79 400
53 500
35 800
Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť
4 220
4 220
2 818
1 683
1 712
Nástroj pre životné prostredie LIFE+
3 669
3 669
3 200
3 200
3 200
Ostatné vnútorné politiky
9 046
8 215
9 804
9 804
12 762
0
0
Programy Európskej územnej spolupráce a vnútorné politiky EÚ spolu
9 164
9 749
165 985
165 985
227 930
136 208
114 133
Odhadované príjmy z grantov v prípade finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu vyplývajú zo súčasnej etapy uzatvárania projektov z alokácie II. programového obdobia 2009 2014 vo výške 74 290 000 eur. Príspevky Švajčiarskej konfederácie prostredníctvom Švajčiarskeho finančného mechanizmu Slovenská republika očakáva v závislosti od implementácie projektov, ku ktorým boli uzatvorené v roku 2012 zmluvy s prijímateľmi/sprostredkovateľmi na celú alokáciu 66 866 000 CHF. Odhadovaný príjem grantov pre Slovenskú republiku na obdobie rokov 2013 2015 je uvedený v tabuľke č. 4. Podpora z daného mechanizmu bude smerovať najmä do oblasti bezpečnosti, stability, životného prostredia, infraštruktúry, ľudského a sociálneho rozvoja.
4. Výdavky a výdavky na spolufinancovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie a na financovanie iných finančných nástrojov
Na obdobie rokov 2013 2015 sa v štátnom rozpočte Slovenskej republiky k príjmom z Európskej únie, zaradeným do príjmov štátneho rozpočtu podľa tabuľky č. 4 v rovnakom objeme rozpočtujú prostriedky Európskej únie vo forme výdavkov. Výdavky rozpočtované v kapitolách štátneho rozpočtu na úrovni platobných jednotiek a Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Rok 2013 je posledným rokom, v ktorom sa navrhujú výdavky na realizáciu operačných programov jedného programového obdobia, v rokoch 2014 a 2015 sa navrhujú výdavky pre II. aj III. programové obdobie.
Pri tvorbe návrhu rozpočtu výdavkov na roky 2013 2015 za prostriedky a prostriedky štátneho rozpočtu na spolufinancovanie pre programy Národného strategického referenčného rámca 2007 2013, Program rozvoja vidieka SR 2007 2013 a OP Rybné hospodárstvo SR 2007 2013 Ministerstvo financií SR plne rešpektovalo požiadavky rezortov. Tieto výdavky sa navrhujú maximálne do úrovne záväzkov na obdobie 2007 2013 vo väzbe na doterajšie čerpania a očakávanú skutočnosť roku 2012 a so zohľadnením možnosti realizácie výdavkov voči prijímateľom ešte v roku 2016 vo vybraných rozpočtových kapitolách v závislosti od očakávanej formy platieb. Navrhované požiadavky na rozpočet platobných jednotiek/Pôdohospodárskej platobnej agentúry uvedené v tabuľke č. 6 v štruktúre podľa operačných programov.
7
Tabuľka č. 6: Použitie disponibilného rozpočtu za prostriedky EÚ, zaradené do výdavkov
štátneho rozpočtu podľa operačných programov a poľnohospodárskych fondov na roky 2010 2015 na úrovni platobných jednotiek a Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
(v tis. eur)
2010 S
2011 S
2012 R
2012 Os
2013 N
2014 N
2015 N
OP Informatizácia spoločnosti
35 574
75 470
167 452
167 452
295 493
119 269
113 690
OP Životné prostredie
104 406
281 373
284 962
314 915
463 689
293 452
318 489
OP Vzdelávanie
40 036
34 161
125 027
89 102
151 171
122 851
78 859
OP Výskum a vývoj
109 184
125 733
354 600
170 130
336 829
245 720
152 774
OP Zdravotníctvo
41 654
63 625
73 544
73 544
46 855
7 853
1 065
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
138 245
144 481
143 560
217 568
244 160
84 528
62 225
OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
92 784
158 081
123 360
159 392
173 847
243 004
85 527
Regionálny operačný program
235 281
306 536
330 370
330 370
360 082
185 591
26 076
OP Bratislavský kraj
9 671
15 962
13 000
8 920
15 915
17 238
7 840
OP Doprava
358 979
258 595
746 810
467 708
870 060
612 996
321 568
OP Technická pomoc
20 271
12 243
10 799
10 799
13 847
12 892
20 374
Operačné programy spolu
1 186 085
1 476 260
2 373 484
2 009 900
2 971 948
1 945 394
1 188 487
EPZF
254 660
288 233
330 627
330 627
369 020
0
0
EPFRV
350 294
313 473
376 292
376 292
218 831
129 396
51 445
EPRH
1 484
1 257
2 583
2 303
3 857
2 165
1 544
Poľnohospodárske fondy spolu
606 438
602 963
709 502
709 222
591 708
131 561
52 989
III. programové obdobie
811 015
934 962
Prostriedky EÚ zaradené do výdavkov štátneho rozpočtu spolu
1 792 523
2 079 223
3 082 986
2 719 122
3 563 656
2 887 970
2 176 438
Vo väzbe na finančné plány operačných programov podľa tabuľky č. 6 sa navrhuje na obdobie rokov 2013 2015 vyčleniť výdavky štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v objeme podľa tabuľky č. 7.
8
Tabuľka č. 7: Použitie disponibilného rozpočtu za prostriedky štátneho rozpočtu na
spolufinancovanie k prostriedkom EÚ, zaradeným do výdavkov štátneho rozpočtu podľa operačných programov a poľnohospodárskych fondov na roky 2010 2015 na úrovni platobných jednotiek a Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
(v tis. eur)
2010 S
2011 S
2012 R
2012 Os
2013 N
2014 N
2015 N
OP Informatizácia spoločnosti
10 589
24 290
52 559
52 560
78 125
32 301
33 131
OP Životné prostredie
14 832
41 230
43 603
47 897
67 310
47 151
52 910
OP Vzdelávanie
5 966
5 025
19 459
15 148
25 434
20 304
13 050
OP Výskum a vývoj
14 945
17 624
49 805
26 482
55 527
41 489
25 651
OP Zdravotníctvo
7 348
11 217
12 978
12 978
8 250
1 414
188
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
24 007
25 063
25 432
37 770
42 916
14 757
10 849
OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
15 539
26 813
20 121
27 796
26 669
41 300
14 736
Regionálny operačný program
27 455
37 509
48 035
48 035
46 358
5 416
3 515
OP Bratislavský kraj
1 335
2 247
1 800
1 345
2 151
2 000
1 036
OP Doprava
64 776
72 608
162 523
110 352
163 073
105 522
55 288
OP Technická pomoc
4 217
3 486
2 420
2 420
2 933
2 893
4 520
Operačné programy spolu
191 009
267 112
438 735
382 783
518 746
314 547
214 874
EPZF
96 622
90 039
64 146
85 589
36 606
0
0
EPFRV
107 280
95 113
116 200
116 200
64 221
39 368
17 086
EPRH
510
457
906
893
1 504
815
561
Poľnohospodárske fondy spolu
204 412
185 609
181 252
202 682
102 331
40 183
17 647
III. programové obdobie
111 922
135 419
Prostriedky štátneho rozpočtu na spolufinancovanie k prostriedkom EÚ, zaradeným do výdavkov štátneho rozpočtu spolu
395 421
452 721
619 987
585 465
621 077
466 652
367 940
Celkový objem prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, vnútorných politík a na financovanie iných finančných nástrojov v rokoch 2010 2015, rozpočtovaný na úrovni platobných jednotiek/Pôdohospodárskej platobnej agentúry a v kapitole Všeobecná pokladničná správa uvádza tabuľka č. 8 v členení podľa fondov.
9
Tabuľka č. 8: Výdavky na spolufinancovanie spoločných programov Slovenskej republiky
a Európskej únie, vnútorných politík a na financovanie iných finančných nástrojov v rokoch 2010 až 2015.
(v tis. eur)
2010 S
2011 S
2012 R
2012 Os
2013 N
2014 N
2015 N
A1=A11 až A15
Spolufinancovanie fondov na podporu poľnohospodárstva a rybného hospodárstva v tom spolufinancovanie:
210 447
185 604
181 252
198 544
102 331
123 643
114 220
A11
EPZF priame platby/Záručná sekcia EPUZF
93 903
86 834
60 865
79 690
33 118
0
0
A12
EPZF trhovo orientované výdavky
2 719
3 205
3 280
3 280
3 488
0
0
A13
Program rozvoja vidieka SR
113 309
95 113
116 200
114 682
64 221
39 368
17 086
A14
Európsky fond pre rybné hospodárstvo
516
452
907
892
1 504
815
561
A15
III. programové obdobie
0
0
0
0
0
83 460
96 573
A2=A21 až A22
Spolufinancovanie štrukturálnych operácií v tom spolufinancovanie fondov:
199 504
268 551
438 735
323 032
518 746
314 547
214 874
A21
Štrukturálne fondy (bez Európskej územnej spolupráce)
132 889
205 598
310 628
229 053
351 274
191 653
120 419
A22
Kohézny fond
66 615
62 953
128 107
93 979
167 472
122 894
94 455
A3
III. programové obdobie
28 462
38 846
A=A1+A2+A3
Spolufinancovanie prostriedkov EÚ, zaradených do výdavkov štátneho rozpočtu spolu
409 951
454 155
619 987
521 576
621 077
466 652
367 940
B=B1+B2
Spolufinancovanie príjmov z EÚ, nezaradených do výdavkov štátneho rozpočtu spolu
4 624
6 121
15 955
11 679
13 900
10 046
9 170
B1
Spolufinancovanie programov Európskej územnej spolupráce
1 640
4 645
9 946
8 535
9 708
5 775
5 832
B2
Spolufinancovanie vnútorných politík/predvstupových fondov
2 984
1 476
6 009
3 144
4 192
4 271
3 338
C=A+B
Spolufinancovanie príjmov z EÚ spolu
414 575
460 276
635 942
533 255
634 977
476 698
377 110
D=D1+D2
Výdavky na financovanie iných prostriedkov zo zahraničia na základe medzinárodných zmlúv v tom
6 633
1 465
4 415
2 321
5 023
5 557
4 483
D1
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
5 173
0
1 961
782
2 114
2 679
3 778
D2
Švajčiarsky finančný mechanizmus
1 460
1 465
2 454
1 539
2 909
2 878
705
E=C+D
Spolufinancovanie príjmov z EÚ a iných prostriedkov zo zahraničia na základe medzinárodných zmlúv spolu
421 208
461 741
640 357
535 576
640 000
482 255
381 593
Výdavky na spolufinancovanie Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu zabezpečené v kapitole Všeobecná pokladničná správa. Tieto výdavky zahŕňajú aj prostriedky na predfinancovanie projektov a financovanie ďalších výdavkov, súvisiacich s realizáciou projektov (dane z úrokov, bankové poplatky za vedenie účtov a pod.).
10
5. Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii
Vo väzbe na uzatváranie II. programového obdobia sa vytvára v kapitole Všeobecná pokladničná správa Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii, z ktorej je financované aj administrovanie odvodov do všeobecného rozpočtu EÚ. Rezerva podľa tabuľky č. 9 sa vytvára tiež na zefektívnenie systému finančného riadenia fondov a na ďalšie výdavky súvisiace s financovaním spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie a iných finančných nástrojov.
Tabuľka č. 9: Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii v rokoch 2010
až 2015
(v tis. eur)
2010 S
2011 S
2012 R
2012 Os
2013 N
2014 N
2015 N
Rezerva na odvody do všeobecného rozpočtu EÚ
0
0
1
1
48 001
0
0
Rezerva na štrukturálne operácie
0
151
41 500
41 500
1 500
1 500
1 500
Rezerva na financovanie fondov na podporu poľnohospodárstva a rybného hospodárstva
0
0
2 000
2 000
1 000
1 000
1 000
Rezerva na prostriedky EÚ a odvody EÚ spolu
0
151
43 501
43 501
50 501
2 500
2 500
6. Čistá finančná pozícia SR voči EÚ v rokoch 2013 až 2015
Čistá finančná pozícia SR voči z navrhovaných rozpočtových vzťahov s EÚ bez zohľadnenia medziročného nárastu pohľadávok voči sa pre rok 2013 odhaduje na úrovni 2 958 612 tis. eur, na obdobie rokov 2013 až 2015 vo výške 6 550 954 tis. eur.
Tabuľka č. 10: Čistá finančná pozícia v rokoch 2010 až 2015
(v tis. eur)
2010 S
2011 S
2012 R
2012 Os
2013 N
2014 N
2015 N
A
Odvody a príspevky SR do všeobecného rozpočtu EÚ
627 529
704 656
796 257
757 230
832 974
830 708
891 699
B
Príjmy z EÚ spolu
1 672 483
2 041 093
3 248 971
3 080 186
3 791 586
3 024 178
2 290 571
C=B-A
Čistá finančná pozícia SR
1 044 954
1 336 437
2 452 714
2 322 956
2 958 612
2 193 470
1 398 872
Prostriedky EÚ, zaradené do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu sa v návrhu rozpočtu na roky 2013 až 2015 rozpočtujú s neutrálnym dopadom na verejné financie.