Príloha č. 1
Rozpočtovanie príjmov a výdavkov
ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 95
2
Rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 95
1. Obce a vyššie územné celky
V podmienkach Slovenskej republiky po uskutočnenej decentralizácii verejnej správy významnou súčasťou rozpočtu verejnej správy rozpočty subjektov územnej samosprávy. Volení predstavitelia miest, obcí a vyšších územných celkov zodpovedajú za použitie značnej časti verejných zdrojov, pričom výsledok hospodárenia územnej samosprávy má nezanedbateľný vplyv aj na celkový fiškálny rámec.
Splnenie rozpočtového cieľa v oblasti deficitu verejnej správy na rok 2013 formulovaného v rozpočte verejnej správy na roky 2013 2015 si vyžaduje dosiahnutie širokého konsenzu zainteresovaných strán pri realizácii nevyhnutnej konsolidácie verejných financií.
Vláda Slovenskej republiky preto iniciovala rokovanie so Združením miest a obcí Slovenska a Združením samosprávnych krajov SK8 s cieľom prijatia spoločného Memoranda o spolupráci, v ktorom by bola potvrdená spoločná vôľa podieľať sa na realizácií zámerov stabilizácie a konsolidácie verejných financií vyjadrených v rozpočte verejnej správy na roky 2013 až 2015.
Výsledky týchto rokovaní sa následne premietli do predpokladaného vývoja príjmov a výdavkov rozpočtov obcí a vyšších územných celkov (ďalej len „VÚC“) na roky 2013 2015. V oblasti príjmov sa vychádza z aktuálnych prognóz daňových príjmov verejnej správy na roky 2013 2015 po zohľadnení schválených legislatívnych návrhov a návrhov predložených na rokovanie NR SR. V oblasti výdavkov kvantifikácia objemu potrebnej konsolidácie v roku 2013 vychádza z princípov uplatnených v návrhu štátneho rozpočtu, t. j. úspor osobných výdavkov o 5 % a výdavkov na tovary a služby o 10 % oproti rozpočtu na rok 2012, modifikovaných na podmienky samosprávy. Vo výdavkoch VÚC návrh rozpočtu verejnej správy rešpektuje ich spôsob premietnutia úspor v štruktúre výdavkov. Vo výdavkoch obcí sa uvedené zníženie premieta vo vzťahu k obciam s počtom obyvateľov nad 2000. Osobné výdavky a výdavky na tovary a služby u obcí s počtom obyvateľov do 2000 v návrhu rozpočtu premietnuté na úrovni rozpočtu roka 2012.
Finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí a VÚC sa budú realizovať predovšetkým prostredníctvom podielu na dani z príjmov fyzických osôb a prostredníctvom dotácií z príslušných rozpočtových kapitol. Formou dotácií zo štátneho rozpočtu sa budú financovať kompetencie preneseného výkonu štátnej správy a ďalšie úlohy spojené najmä s realizáciou projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ, napr. v súvislosti s podporou regionálneho rozvoja obcí a VÚC, ochrany životného prostredia, so vzdelávaním a pod. Niektoré špecifické potreby obcí, ako napr. zachovanie a obnova kultúrnych pamiatok v niektorých mestách a individuálne potreby obcí budú financované formou dotácií zo štátneho rozpočtu rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladničná správa.
V nadväznosti na vyššie uvedené v hospodárení obcí sa v roku 2013 predpokladá prebytok v metodike ESA 95 vo výške 137 895 tis. eur a v hospodárení VÚC 13 461 tis. eur.
3
1.1. Obce
Predpokladá sa, že obce v rozpočte roku 2013 dosiahnu celkové príjmy vo výške 3 973 148 tis. eur a celkové výdavky v sume 3 641 253 tis. eur. Po odpočítaní príjmových a výdavkových finančných operácií sa predpokladajú príjmy v sume 3 514 148 tis. eur a výdavky 3 366 253 tis. eur. Po zohľadnení predpokladaných zmien stavu záväzkov a pohľadávok (-10 000 tis. eur) je prebytok v metodike ESA 95 vyčíslený vo výške 137 895 tis. eur.
Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2013 v sume 1 735 593 tis. eur, ktoré obce získajú z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, z výnosu dane z nehnuteľností, z výnosu daní za špecifické služby (ostatné miestne dane a poplatok za komunálne odpady), z výnosu dane z úhrad za dobývací priestor a zo sankcií uložených v daňovom konaní. Z výnosov týchto daní bude zabezpečované financovanie samosprávnych pôsobností obcí.
Predpoklad vývoja jednotlivých druhov daňových príjmov v rokoch 2013 2015 do rozpočtov obcí v porovnaní s rozpočtom verejnej správy a očakávanou skutočnosťou na rok 2012 a skutočnosťou za roky 2010 a 2011 je nasledovný:
v tis. eur
2010 S
2011 S
2012 R
2012 OS
2013 N
2014 N
2015 N
Daňové príjmy spolu
1 421 927
1 618 979
1 741 193
1 662 668
1 735 593
1 860 636
1 982 600
z toho: prevod DPFO vrátane sankcií
995 230
1 179 096
1 262 766
1 204 303
1 257 724
1 362 390
1 463 062
daň z nehnuteľností
266 284
274 564
294 979
288 291
302 706
317 841
333 733
daň za špecifické služby
159 924
164 824
183 023
169 649
174 738
179 980
185 380
daň za dobývací priestor
489
495
425
425
425
425
425
V rámci nedaňových príjmov sa uvažuje, že obce dosiahnu v roku 2013 sumu 471 276 tis. eur. Ide najmä o príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v sume 145 276 tis. eur, a to z nájomného z prenajatých pozemkov, budov, strojov a zariadení, čiastku 145 000 tis. eur z administratívnych a iných poplatkov a platieb (správne poplatky, za ubytovacie a stravovacie služby, zo vstupného, za relácie v miestnom rozhlase a pod.) a z iných nedaňových príjmov a úrokov z vkladov v sume 51 000 tis. eur. Predpokladá sa, že kapitálové príjmy dosiahnu výšku 130 000 tis. eur, a to najmä z predaja budov, bytov a z predaja pozemkov.
Transfery zo štátneho rozpočtu, zo štátnych fondov, z rozpočtov iných obcí na činnosť spoločných úradov obcí a z rozpočtov VÚC na riešenie spoločných úloh sa očakávajú v objeme 1 307 279 tis. eur, z toho bežné transfery 784 929 tis. eur a kapitálové transfery 522 350 tis. eur.
Transfery zo štátneho rozpočtu do rozpočtov obcí sa v roku 2013 očakávajú v celkovej sume 1 254 366 tis. eur z týchto kapitol:
- Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v celkovej sume 650 305 tis. eur.
Na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na financovanie činností základných škôl a na činnosť spoločných úradovní obcí pre úsek školstva bude smerovať suma 633 723 tis. eur a ostatné finančné prostriedky v sume 16 582 tis. eur budú smerované na financovanie projektov zo štrukturálnych fondov vrátane spolufinancovania z Operačného programu Vzdelávanie.
4
-Ministerstva vnútra SR v sume 12 492 tis. eur. Na prenesený výkon štátnej správy
určené finančné prostriedky v celkovej sume 7 639 tis. eur, z toho na činnosť matričných úradov v sume 5 841 tis. eur a na hlásenie a evidenciu občanov a register občanov podľa zákona č. 153/1998 Z. z. 1 798 tis. eur. Z ostatných finančných prostriedkov poskytnutých obciam (4 853 tis. eur) budú financované voľby do orgánov samosprávnych krajov (4 329 tis. eur), doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí (276 tis. eur), ochrana a udržiavanie vojnových hrobov (240 tis. eur) a azylová politika (8 tis. eur).
-Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR suma 20 234 tis. eur. Na
financovanie preneseného výkonu štátnej správy je určená suma 6 504 tis. eur, z toho v oblasti pozemných komunikácií špeciálnych stavebných úradov v sume 286 tis. eur a na úseku stavebného poriadku a bývania v sume 6 218 tis. eur. Ostatné prostriedky v sume 13 730 tis. eur určené na podporu územného rozvoja miest a obcí (180 tis. eur) a kapitálové transfery v sume 13 550 tis. eur určené na náhradné nájomné byty za reštituované byty.
-Ministerstva životného prostredia SR celková suma 69 334 tis. eur. Dotácie
smerované na prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody, ovzdušia, vôd a protipovodňovej ochrany v sume 567 tis. eur. Ostatné transfery v sume 68 767 tis. eur určené na budovanie protipovodňového predpovedného a varovného systému, ochranu a regeneráciu prírodného prostredia a krajiny, ochranu ovzdušia, na minimalizáciu nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, integrovanú ochranu a racionálne využívanie vôd a technickú pomoc.
-Ministerstva hospodárstva SR do rozpočtov obcí budú smerovať finančné
prostriedky v sume 49 300 tis. eur. Ide o finančné prostriedky na kapitálové výdavky na podporu služieb pre podnikateľov Operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast a na verejné osvetlenie pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky.
-Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v sume 15 166 tis. eur, ktoré budú
poskytované obciam na výkon osobitného príjemcu, výdavky na stravu a na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi.
-Ministerstva kultúry SR v celkovej sume 1 024 tis. eur na financovanie projektov
podporovaných zo schémy grantového systému na programy obnovme si svoj dom, podpora návštevnosti kultúrnych podujatí, nehmotné kultúrne dedičstvo, aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií a iné kultúrne aktivity v rámci grantového systému.
-Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v sume 410 005 tis. eur
na spolufinancovanie spoločných projektov SR a EÚ v oblasti podpory regionálneho rozvoja miest a obcí a na financovanie programov európskej územnej spolupráce.
- Všeobecná pokladničná správa finančné prostriedky v sume 26 506 tis. eur
určené na financovanie zariadení sociálnych služieb.
Do rozpočtov obcí sa predpokladajú poskytnúť finančné prostriedky z fondov v roku 2013 v celkovej sume 19 613 tis. eur, z toho zo Štátneho fondu rozvoja bývania v celkovej
5
výške 330 tis. eur, z Environmentálneho fondu v sume 19 100 tis. eura a z Audiovizuálneho
fondu 183 tis. eur.
Príjmové finančné operácie sa predpokladajú v roku 2013 v celkovej sume 459 000 tis. eur. Predpokladá sa, že obce z prostriedkov peňažných fondov prevedú do príjmov rozpočtu sumu 176 000 tis. eur, zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume 57 000 tis. eur, z predaja majetkových účastí a zo splátok poskytnutých pôžičiek získajú sumu 10 000 tis. eur a prijmú úvery na plnenie svojich investičných zámerov v sume 216 000 tis. eur.
Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu obcí na roky 2013 2015 v porovnaní s rozpočtom verejnej správy a očakávanou skutočnosťou za rok 2012 a skutočnosťou za roky 2010 a 2011 je nasledovný:
v tis. eur
2010 S
2011 S
2012 R
2012 OS
2013 N
2014 N
2015 N
Príjmy obcí spolu
4 015 663
3 998 577
3 810 070
3 887 894
3 973 148
4 031 060
3 754 339
z toho:
daňové príjmy
1 421 927
1 618 979
1 741 193
1 662 668
1 735 593
1 860 636
1 982 600
nedaňové príjmy
439 305
411 852
455 227
440 226
471 276
494 776
473 000
granty a transfery
1 425 801
1 453 242
1 228 650
1 400 000
1 307 279
1 097 648
903 739
zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek
a z predaja majetk. účastí (FO)
10 757
29 757
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
zostatok prostr. z predch. rokov a prevod prostriedkov z peňažných fondov a ost.(FO)
281 613
150 680
159 000
159 000
233 000
252 000
165 000
prijaté úvery (FO)
436 260
334 067
216 000
216 000
216 000
316 000
220 000
Výdavky obcí spolu
3 892 655
3 848 533
3 603 288
3 736 244
3 641 253
3 622 669
3 303 696
z toho:
mzdy a odvody
1 247 587
1 278 602
1 251 652
1 285 652
1 236 924
1 261 662
1 286 896
tovary a služby
946 539
940 607
944 393
944 393
848 009
864 969
882 269
bežné transfery
361 199
354 451
361 199
361 199
368 423
375 791
383 307
splácanie úrokov
22 653
29 655
28 000
32 000
28 000
29 000
30 000
kapitálové výdavky
1 105 384
861 541
855 044
920 000
884 897
815 247
455 224
úvery a účasť na majetku (FO)
18 611
12 136
23 000
13 000
15 000
16 000
16 000
splácanie istiny (FO)
190 682
371 541
140 000
180 000
260 000
260 000
250 000
Celkový prebytok obcí
123 008
150 044
206 782
151 650
331 895
408 391
450 643
vylúčenie finančných operácií
-519 337
-130 827
-222 000
-192 000
-184 000
-302 000
-129 000
z toho:
vylúčenie príjmových FO
-728 630
-514 504
-385 000
-385 000
-459 000
-578 000
-395 000
vylúčenie výdavkových FO
209 293
383 677
163 000
193 000
275 000
276 000
266 000
zahrnutie časového rozlíšenia a ostatné úpravy
-145 625
10 312
-10 000
-10 000
-10 000
-30 000
-10 000
Schodok obcí (ESA 95)
-541 954
29 529
-25 218
-50 350
137 895
76 391
311 643
Celkové príjmy obcí v roku 2013 oproti rozpočtu verejnej správy na rok 2012 vyššie o 4,3 %, a to z dôvodu nárastu grantov a transferov o 6,4 %, nedaňových príjmov o 3,5 % a príjmových finančných operácií o 19,2 %, ale na druhej strane sa prognózuje pokles daňových príjmov o 0,3 %.
V roku 2014 oproti roku 2013 sa v celkových príjmoch očakáva nárast o 1,5 %. V roku 2015 oproti roku 2014 je predpokladaný pokles o 6,9 % najmä z dôvodu nižších grantov a transferov súvisiacich so skutočnosťou, že v tejto etape rozpočtových prác rezorty ešte nerozpočtujú zapojenie zdrojov v rámci nového programového obdobia. V daňových príjmoch v roku 2014 oproti roku 2013 sa očakáva nárast o 7,2 % a v roku 2015 oproti roku 2014 o 6,6 %. Bližšie informácie o prognóze jednotlivých druhov daňových príjmov uvedené v časti 3. Rozpočtovanie príjmov verejnej správy.
6
V projektovaných výdavkoch rozpočtov obcí sa v roku 2013 uplatňuje v predošlom uvedená konsolidácia, čo predstavuje pokles bežných výdavkov oproti rozpočtu verejnej správy na rok 2012 o 4,0 %. V ďalších rokoch 2014 a 2015 je premietnutý medziročný nárast bežných výdavkov o 2,0 %. V kapitálových výdavkoch je zohľadnené postupné ukončovanie projektov obnovy a čerpania finančných prostriedkov Európskej únie, čo sa najvýraznejšie prejavuje v roku 2015.
1.2. Vyššie územné celky
Predpokladá sa, že VÚC v roku 2013 dosiahnu celkové príjmy vo výške 1 142 221 tis. eur a celkové výdavky v sume 1 067 139 tis. eur. Po odpočítaní príjmových a výdavkových finančných operácií sa predpokladajú príjmy v sume 1 050 347 tis. eur a výdavky 1 032 198 tis. eur. Po zohľadnení časového rozlíšenia z titulu daňových príjmov (2 918 tis. eur) a predpokladaných zmien stavu záväzkov a pohľadávok (-7 606 tis. eur) je vyčíslený prebytok v metodike ESA 95 vo výške 13 461 tis. eur.
Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2013 v celkovej sume 554 838 tis. eur, ktoré VÚC získajú z výnosu dane z príjmov fyzických osôb v sume 421 139 tis. eur a z výnosu dane z motorových vozidiel v sume 133 699 tis. eur vrátane sankcií uložených v daňovom konaní.
Predpoklad vývoja jednotlivých druhov daňových príjmov v rokoch 2013 2015 do rozpočtov VÚC v porovnaní s rozpočtom verejnej správy a očakávanou skutočnosťou na rok 2012 a skutočnosťou za roky 2010 a 2011 je nasledovný:
v tis. eur
2010 S
2011 S
2012 R
2012 OS
2013 N
2014 N
2015 N
Daňové príjmy spolu vrátane sankcií
451 432
523 985
552 669
534 167
554 838
593 899
631 715
z toho: prevod DPFO
332 825
394 515
422 840
403 270
421 139
456 214
489 925
daň z motorových vozidiel
118 607
129 470
129 829
130 897
133 699
137 685
141 790
Nedaňové príjmy sa získajú z činnosti organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC na úseku sociálneho zabezpečenia, na úseku školstva, dopravy, z kapitálových príjmov a z úrokov z prostriedkov vlastného hospodárenia. Uvažuje sa v roku 2013 s ich celkovou výškou 89 000 tis. eur, ktorá by sa mala dosiahnuť z administratívnych a iných poplatkov a platieb v sume 59 000 tis. eur, a to najmä na úseku sociálneho zabezpečenia, z úhrad platených občanmi umiestnenými v zariadeniach sociálnych služieb, za poskytované služby, ako stravovanie, bývanie a zaopatrenie, na úseku školstva z príjmov získaných z poplatkov zo zápisného a školného v základných umeleckých školách, za ubytovanie v domovoch mládeže, z nájomného a pod. Z hospodárenia s majetkom samosprávnych krajov, z úrokov z vlastných prostriedkov, z vkladov, z hospodárenia s vlastnými prostriedkami sa predpokladajú príjmy v sume 11 000 tis. eur a iné nedaňové príjmy v sume 6 000 tis. eur. Z kapitálových príjmov (z predaja majetku) sa predpokladá získať 13 000 tis. eur.
Transfery zo štátneho rozpočtu a z Audiovizuálneho fondu sa rozpočtujú v roku 2013 v celkovej sume 406 509 tis. eur, čo predstavuje bežné transfery v sume 406 439 ti. eur a kapitálové transfery v sume 70 tis. eur. Transfery zo štátneho rozpočtu do rozpočtov VÚC sa očakávajú z kapitoly:
7
-Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v sume 404 473 tis. eur, z toho na
financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stredných škôl, ku ktorým zriaďovateľskú funkciu plnia VÚC v sume 388 643 tis. eur a na podporu športovo talentovanej mládeže z Operačného programu Vzdelávanie v sume 15 830 tis. eur,
-Ministerstva zdravotníctva SR v sume 1 966 tis. eur ako bežný transfer na podporu
ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve.
Z Audiovizuálneho fondu sa očakávajú príjmy v celkovej sume 70 tis. eur ako kapitálový transfer.
Príjmové finančné operácie sa predpokladajú v sume 91 874 tis. eur, a to z prevodov prostriedkov z peňažných fondov v sume 38 000 tis. eur, zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume 20 000 tis. eur a z prijatých úverov v sume 33 874 tis. eur.
Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu VÚC na roky 2013 2015 v porovnaní s rozpočtom verejnej správy a s očakávanou skutočnosťou na rok 2012 a so skutočnosťou v rokoch 2010 a 2011 je nasledovný:
v tis. eur
2010 S
2011 S
2012 R
2012 OS
2013 N
2014 N
2015 N
Príjmy VÚC spolu
1 123 051
1 315 251
1 134 346
1 188 167
1 142 221
1 157 754
1 205 112
z toho:
daňové príjmy
451 432
523 985
552 669
534 167
554 838
593 899
631 715
nedaňové príjmy
71 207
78 793
78 000
78 000
89 000
83 000
84 000
granty a transfery
506 909
485 977
412 677
485 000
406 509
403 855
404 397
zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek
a z predaja majetk. účastí (FO)
62
4 446
0
0
0
0
0
zostatok prostr. z predch. rokov a prevod
prostriedkov z peňažných fondov (FO)
50 725
51 735
56 000
56 000
58 000
42 000
50 000
prijaté úvery (FO)
42 716
170 315
35 000
35 000
33 874
35 000
35 000
Výdavky VÚC spolu
1 069 294
1 250 035
1 104 264
1 177 264
1 067 139
1 082 793
1 124 183
z toho:
mzdy a odvody
344 897
340 667
352 303
352 303
328 124
325 507
332 018
tovary a služby
204 662
210 422
203 528
220 528
199 323
203 309
207 375
bežné transfery
387 655
409 408
387 655
403 655
400 408
403 316
411 382
splácanie úrokov
4 969
8 259
8 000
12 000
8 000
8 000
8 000
kapitálové výdavky
108 882
122 376
135 778
165 778
105 343
110 385
135 555
úvery a účasť na majetku (FO)
4 329
1 382
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
splácanie istiny (FO)
13 900
157 521
16 000
22 000
33 941
31 276
28 853
Celkový prebytok VÚC
53 757
65 216
30 082
10 903
75 082
74 961
80 929
vylúčenie finančných operácií
- 75 274
-67 593
-74 000
-68 000
-56 933
-44 724
-55 147
z toho:
vylúčenie príjmových FO
-93 503
-226 496
-91 000
-91 000
-91 874
-77 000
-85 000
vylúčenie výdavkových FO
18 229
158 903
17 000
23 000
34 941
32 276
29 853
zahrnutie časového rozlíšenia a ostatné úpravy
-2 762
-3 408
-5 256
-1 382
-4 688
5 331
17 158
Schodok VÚC (ESA 95)
-24 279
-5 785
-49 174
-58 479
13 461
35 568
42 940
Celkové príjmy VÚC v roku 2013 oproti rozpočtu verejnej správy na rok 2012 vyššie o 0,7 %. Predpokladá sa rast nedaňových príjmov o 14,1 %, príjmov z finančných operácií o 1,0 % a mierny rast daňových príjmov. Pokles grantov a transferov predstavuje 1,5 %.
8
V roku 2014 sa oproti roku 2013 v celkových príjmoch očakáva nárast o 1,4 % z dôvodu nárastu daňových príjmov. V roku 2015 oproti roku 2014 je nárast o 4,1 %. Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2014 oproti roku 2013 vyššie o 7,0 % a v roku 2015 oproti roku 2014 vyššie o 6,4 %. Bližšie informácie o prognóze jednotlivých druhov daňových príjmov uvedené v časti 3. Rozpočtovanie príjmov verejnej správy.
V projektovaných výdavkoch rozpočtov VÚC sa v roku 2013 uplatňuje v predošlom uvedená konsolidácia, čo predstavuje pokles bežných výdavkov oproti rozpočtu verejnej správy na rok 2012 o 2,6 %. V ďalších rokoch 2014 a 2015 je premietnutý medziročný nárast bežných výdavkov o 2,0 %. V kapitálových výdavkoch zohľadnené zámery VÚC predložené ministerstvu financií v procese prípravy rozpočtu.
2. Sociálna poisťovňa
Rozpočet Sociálnej poisťovne v roku 2013 vychádza z očakávanej skutočnosti Sociálnej poisťovne v roku 2012 a z makroekonomickej prognózy Ministerstva financií SR. Zároveň zohľadňuje legislatívne zmeny v oblasti sociálneho poistenia.
Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu Sociálnej poisťovne na roky 2013 2015 je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi nasledovný:
9
v tis. eur
2010 S
2011 S
2012 R
2012 OS
2013 R
2014 N
2015 N
Príjmy Sociálnej poisťovne spolu
6 382 845
6 689 514
7 061 171
6 976 135
7 261 826
7 568 262
7 870 063
z toho:
▪ daňové príjmy (príjmy z poistného)
4 402 457
4 756 053
4 712 367
5 005 513
5 977 987
6 042 388
6 355 529
z toho: ekonomicky aktívne osoby
4 007 322
4 256 265
4 382 544
4 491 110
5 278 842
5 541 720
5 837 263
dlžné poistné
226 596
311 441
149 373
231 026
230 058
236 000
243 052
otvorenie II. piliera
23
0
0
70 880
229 138
17 567
18 484
štát
164 997
179 645
173 915
196 496
233 504
240 656
250 285
SP - platba do SP (za poberateľov úrazovej renty)
1 694
1 956
2 090
2 000
2 000
2 000
2 000
pokuty a penále
1 825
6 746
4 445
14 000
4 445
4 445
4 445
▪ nedaňové príjmy (úroky a iné príjmy)
12 893
19 840
15 221
15 222
15 574
15 801
16 200
▪ granty a transfery – ŠFA (ŠR)
1 517 217
1 446 193
1 780 000
1 369 603
689 099
922 445
908 730
z toho: na krytie deficitu účtu dôchodkového poistenia
1 517 217
1 446 193
1 780 000
1 369 603
689 099
922 445
908 730
transfer z ESF
0
0
0
0
0
0
0
▪ zostatok prostriedkov z predch. rokov (FO)
419 857
435 667
526 560
556 881
549 312
556 583
557 117
▪ prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci
0
0
0
0
0
0
0
▪ úver z garančného poistenia (FO)
30 421
31 761
27 023
28 916
29 854
31 045
32 487
Výdavky Sociálnej poisťovne spolu
5 947 177
6 132 633
6 509 225
6 426 822
6 705 243
7 011 145
7 311 744
z toho:
▪ výdavky poistenia
5 774 861
5 978 833
6 356 441
6 276 986
6 564 415
6 871 330
7 171 128
▪ výdavky správneho fondu
128 263
116 238
111 711
114 925
118 300
116 700
116 700
z toho:
mzdy
56 924
53 579
50 561
52 358
52 881
53 165
54 778
poistné
20 926
20 381
18 700
20 242
20 581
20 529
21 076
tovary a služby
44 991
38 325
38 033
37 259
39 530
38 705
36 939
bežné transfery
826
2 914
1 513
1 514
1 115
637
487
obstarávanie kapitálových aktív
4 595
1 039
2 904
3 552
4 193
3 664
3 420
▪ úver poskytnutý z garančného fondu (FO)
44 053
37 562
41 073
34 911
22 528
23 115
23 916
Celková bilancia Sociálnej poisťovne
435 667
556 881
551 946
549 312
556 583
557 117
558 319
vylúčenie finančných operácií
-406 224
-429 866
-512 511
-550 886
-556 638
-564 513
-565 689
z toho:
▪ vylúčenie príjmových FO
-450 278
-467 428
-553 583
-585 797
-579 166
-587 628
-589 605
▪ vylúčenie výdavkových FO
44 053
37 562
41 073
34 911
22 528
23 115
23 916
časové rozlíšenie príjmov z poistného
695
24 875
21 546
76 412
32 762
24 059
27 626
zmena stavu pohľadávok (bez pohľadávok na poistnom)
2 011
-1 951
0
0
0
0
0
zmena stavu záväzkov
10 053
25 065
0
0
0
0
0
kapitálové transfery z dôvodu predpokladaných nevymožených pohľadávok GP
-13 632
-5 801
-14 050
-5 995
7 326
7 930
8 571
ostatné úpravy (výdavky nezachytené vo výkaze o príjmoch a výdavkoch)
38 728
4 310
0
0
0
0
0
Prebytok (+) /schodok (-) SP (ESA 95)
67 297
173 513
46 932
68 843
40 033
24 593
28 828
Celkové príjmy na rok 2013 sa rozpočtujú v sume 7,26 mld. eur, čo oproti schválenému rozpočtu na rok 2012 predstavuje nárast o 2,84 %. Rozpočet premieta očakávaný prevod finančných prostriedkov z roku 2012 vo výške 549 mil. eur. Objemovo najväčšiu položku predstavujú daňové príjmy, ktorých podiel na celkových príjmoch v sledovanom období predstavuje cca 82,3 %. Tieto príjmy zahŕňajú aj príjmy z poistného od ekonomicky aktívnych osôb, u ktorých sa oproti schválenému rozpočtu na rok 2012 predpokladá nárast o 20,5 %.
Návrh príjmov uvažuje s otvorením druhého dôchodkového piliera, znížením príspevkovej sadzby na starobné dôchodkové sporenie, úpravou vymeriavacieho základu pre samostatne zárobkovo činné osoby i zavedením povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
10
Na rok 2013 sa výška poistného plateného štátom predpokladá v sume 234 mil. eur, čo oproti schválenému rozpočtu na rok 2012 predstavuje nárast o 34,3 %.
Na zabezpečenie platobnej schopnosti Sociálnej poisťovne sa predpokladá poskytnutie prostriedkov zo štátneho rozpočtu v sume 689 mil. eur v roku 2013, v roku 2014 v sume 922 mil. eur a v roku 2015 v sume 909 mil. eur. Zohľadňuje sa predikcia príjmov a výdavkov poistenia, pričom výška transferu zabezpečuje optimálny disponibilný zostatok prostriedkov s cieľom zabezpečiť plynulé vyplácanie všetkých obligatórnych výdavkov, ktoré administruje Sociálna poisťovňa.
v tis. eur
2010 S
2011 S
2012 R
2012 OS
2013 R
2014 N
2015 N
Výdavky spolu
6 031 387
6 132 633
6 509 225
6 426 822
6 705 243
7 011 144
7 311 744
v tom:
Výdavky poistenia spolu
5 774 861
5 978 833
6 356 441
6 276 986
6 564 415
6 871 329
7 171 128
v tom:
výdavky nemocenského poistenia
338 462
381 436
404 866
435 364
452 273
475 261
499 790
výdavky dôchodkového poistenia
5 244 936
5 391 079
5 730 224
5 621 982
5 894 581
6 179 001
6 454 399
výdavky poistenia v nezamestnanosti
150 339
163 334
173 596
174 262
171 896
170 667
169 669
výdavky úrazového poistenia
41 124
42 984
47 755
45 378
45 666
46 400
47 270
Výdavky garančného poistenia
128 263
37 562
41 073
34 911
22 528
23 115
23 916
Výdavky správneho fondu
128 263
116 238
111 711
114 925
118 300
116 700
116 700
Celkové výdavky na rok 2013 sa rozpočtujú v sume 6,71 mld. eur, čo oproti schválenému rozpočtu na rok 2012 predstavuje nárast o 3,01 %, v absolútnom vyjadrení o 196 mil. eur.
Výdavky na nemocenské dávky, ktoré sa rozpočtujú v rámci výdavkov sociálneho poistenia, vychádzajú z predpokladu, že percento pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz bude na úrovni očakávanej skutočnosti v roku 2012, t. j. 3,5 %.
Od roku 2013 sa navrhujú dôchodky zvyšovať o pevnú sumu určenú percentom z priemernej mesačnej sumy jednotlivých druhov dôchodkov. Uvedené percento závisí od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien a medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy, pre rok 2013 po zohľadnení 50% medziročného rastu spotrebiteľských cien a 50% medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za prvý polrok 2012 predstavuje 3,05 %.
Návrh výdavkov tiež uvažuje so znížením maximálneho denného vymeriavacieho základu používaného na výpočet dávky v nezamestnanosti.
Výdavky správneho fondu na rok 2013 sa rozpočtujú v sume 118 mil. eur, čo oproti schválenému rozpočtu na rok 2012 predstavuje nárast o 5,90 %, t. j. v absolútnom vyjadrení o 6,59 mil. eur. Výška výdavkov správneho fondu na rok 2013 zabezpečuje plnenie úloh súvisiacich s činnosťou jednotlivých organizačných zložiek Sociálnej poisťovne.
Celkový hotovostný prebytok Sociálnej poisťovne sa v roku 2013 predpokladá vo výške 557 mil. eur, v roku 2014 sa predpokladá celkový prebytok na úrovni 557 mil. eur a v roku 2015 vo výške 558 mil. eur. V metodike ESA 95 je predpokladaný prebytok hospodárenia Sociálnej poisťovne v roku 2013 vo výške 40,0 mil. eur, v roku 2014 prebytok vo výške 24,6 mil. eur a v roku 2015 prebytok vo výške 28,8 mil. eur.
11
3. Verejné zdravotné poistenie
Návrh rozpočtu zohľadňuje aktualizovanú makroekonomickú prognózu Ministerstva financií SR a zároveň novelu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. S cieľom zosúladiť sociálne a zdravotné odvody sa v rámci tejto novely súčasne novelizuje aj zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (zvýšenie vymeriavacích základov, platenie poistného z dohôd).
Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu verejného zdravotného poistenia na roky 2013 až 2015 je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi nasledovný:
v tis. eur
2010 S
2011 S
2012 R
2012 OS
2013 R
2014 N
2015 N
Príjmy verejného zdravotného poistenia spolu
3 678 840
3 692 870
3 881 154
4 014 179
4 133 774
4 310 373
4 519 227
z toho:
▪ daňové príjmy, z toho:
3 575 014
3 584 838
3 761 104
3 811 819
3 931 414
4 108 013
4 316 867
ekonomicky aktívne osoby (preddavky)
2 217 495
2 354 985
2 446 219
2 400 519
2 625 428
2 790 032
2 953 264
platba štátu (preddavky)
1 282 803
1 197 816
1 218 096
1 268 096
1 263 888
1 294 115
1 338 575
ročné zúčtovanie poistného od EAO
13 127
18 531
18 489
18 926
19 584
20 566
21 728
ročné zúčtovanie poistného od štátu
58 422
9 733
75 000
83 378
19 214
0
0
sankcie súvisiace s poistným
3 167
3 773
3 300
3 300
3 300
3 300
3 300
odplata za postúpenie pohľadávky ZP
0
0
0
37 600
0
0
0
▪ nedaňové príjmy
16 609
24 447
18 500
18 500
18 500
18 500
18 500
▪ transfery v rámci VS
127
161
199
175
175
175
175
▪ zostatok prostriedky z predchádzajúcich rokov (FO)
87 090
83 424
101 351
183 685
183 685
183 685
183 685
Výdavky verejného zdravotného poistenia spolu
3 595 416
3 509 185
3 789 303
3 830 494
3 950 089
4 126 688
4 335 542
z toho:
▪ výdavky poistenia
3 385 867
3 363 138
3 636 757
3 660 537
3 781 236
3 950 482
4 150 646
▪ výdavky na prevádzkové činnosti štátnej
zdravotnej poisťovne, z toho:
76 786
65 781
82 577
76 053
88 532
92 903
97 650
z úhrnu poistného
75 289
65 781
82 577
76 053
88 532
92 903
97 650
kryté inými zdrojmi
1 497
0
0
0
0
0
0
▪ úhrada za správu verejného zdravotného poistenia
36 883
39 390
40 642
51 675
49 462
51 249
53 850
▪ ostatné výdavky (úhrada/vrátenie daní, iné)
70 296
2 288
2 108
2 108
2 200
2 200
2 200
▪ príspevok na činnosť UDZS*
14 391
15 103
15 311
15 309
16 121
16 793
17 548
▪ príspevok na činnosť OS ZZS**
11 193
11 747
11 908
11 907
12 538
13 061
13 648
▪ výdavkové finančné operácie
0
11 738
0
12 905
0
0
0
Celkový prebytok verejného zdravotného poistenia
83 424
183 685
91 851
183 685
183 685
183 685
183 685
vylúčenie finančných operácií
-87 090
-71 686
-101 351
-170 781
-183 685
-183 685
-183 685
▪ vylúčenie príjmových FO
-87 090
-83 424
-101 351
-183 685
-183 685
-183 685
-183 685
▪ vylúčenie výdavkových FO
0
11 738
0
12 905
0
0
0
zahrnutie časového rozlíšenia
12 626
11 751
14 413
4 970
16 249
12 187
13 695
ostatné úpravy***
-97 551
-16 723
0
0
0
0
0
Prebytok /schodok vereného zdravotného poistenia (ESA 95)
-88 591
107 028
4 913
17 875
16 249
12 187
13 695
* OS ZZS - operačné strediská záchrannej zdravotnej služby
** UDZS - Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
*** ostatné úpravy - zmena stavu vybraných aktív a pasív, ostatné úpravy podľa metodiky ESA 95