II. Osobitná časť
K § 1
Ustanovenia tohto paragrafu určujú základné rozpočtové rámce príjmovej a výdavkovej časti štátneho rozpočtu. V rámci príjmov a výdavkov sa rozpočtujú aj prostriedky Európskej únie v súlade s § 7 ods. 2 rozpočtových pravidiel verejnej správy.
Príjmy štátneho rozpočtu sa rozpočtujú v sume 14 176 483 302 eur. Záväzné ukazovatele príjmov kapitol uvedené v prílohe č. 2. Výdavky štátneho rozpočtu sa určujú v sume 17 235 214 564 eur. Rozdelenie výdavkov do jednotlivých kapitol obsahuje príloha č. 3. Schodok štátneho rozpočtu sa určuje v sume 3 058 731 262 eur. Tento schodok možno v priebehu rozpočtového roka v súlade so systémovými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy 8 ods. 7 a 8) prekročiť alebo znížiť v závislosti od čerpania prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedkov Európskej únie v príslušnom rozpočtovom roku. V prílohe č. 4 uvedené jednotlivé časti programov, ktoré záväznými ukazovateľmi. Záväznými limitmi výdavkov v rámci programov záväzné limity uvedené v prílohe č. 4 a zároveň rozpísané v rozpisovom liste. Ostatné časti programov, na ktoré nie alokované výdavky, môže kapitola financovať v rámci ustanovených záväzných ukazovateľov.
V samostatnom ustanovení sa stanovuje suma finančných prostriedkov poskytnutá zo štátneho rozpočtu do rozpočtov obcí rozpočtovaná v kapitole Všeobecná pokladničná správa na niektoré kompetencie obcí financované prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu -zariadenia sociálnych služieb a dotácie na prenesený výkon štátnej správy zabezpečovaný obcami a vyššími územnými celkami, ktoré rozpočtované v kapitolách, do pôsobnosti ktorých predmetné kompetencie patria (príloha č. 5).
V súlade s ustanovením § 10 rozpočtových pravidiel verejnej správy sa v rámci celkových výdavkov štátneho rozpočtu uvedených v odseku 1 vytvárajú v štátnom rozpočte rezervy na krytie nevyhnutných a nepredvídaných výdavkov, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 6 k zákonu.
K § 2
Splnomocnenie vlády, resp. ministra financií na úpravu schválených záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu v priebehu roka v súlade s rozpočtovými pravidlami verejnej správy súvisí s vývojom hospodárenia Slovenskej republiky, ktorý nebolo možné pri zostavovaní rozpočtu plne postihnúť. V roku 2013 je rozsah splnomocnenia pre vykonávanie rozpočtových opatrení vládou, resp. ministrom financií v objemovom vyjadrení 1 % celkových rozpočtovaných výdavkov rovnako ako v roku 2012.
Vláda SR alebo na základe jej splnomocnenia minister financií sa v súlade s osobitnými predpismi splnomocňuje na vykonávanie úprav systemizácie v priebehu roka 2013.
K § 3
V súlade so zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa percentuálna výška štátneho príspevku a štátneho príspevku pre mladých určuje na jednotlivé kalendárne roky zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a v tom istom roku platí pre všetky zmluvy o hypotekárnom úvere, okrem zmlúv uzatvorených pred 1. júlom 2003. Pri týchto zmluvách sa poskytuje štátny
príspevok, ktorý bol určený zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, v ktorom bola zmluva uzatvorená v nezmenenej výške počas celej lehoty splatnosti hypotekárneho úveru.
Pri zmluvách o mladomanželskom úvere sa v súlade so zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje štátny príspevok pre mladomanželov, ktorý sa určuje zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, v ktorom bola zmluva uzatvorená, v nezmenenej výške počas celej lehoty splatnosti mladomanželského úveru.
K § 4
V navrhovanom ustanovení sa deklaruje potreba prefinancovania štátneho dlhu splatného v roku 2013, t. j. nevyhnutná úhrada záväzkov vnútorného a zahraničného dlhu, predstavujúca splatné čiastky istín štátneho dlhu v roku 2013 vo výške 8 338 293 204 eur.
Zároveň sa vytvára možnosť prevziať rámcový úver na financovanie vhodných projektov z oblasti sociálnej integrácie, životného prostredia, na pomoc pri prírodných katastrofách a na rozvoj ľudského kapitálu.
K § 5
Pre štátnych zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o štátnej službe a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, odmeňovaných podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme, sa na rok 2013 nenavrhuje zvýšenie platových taríf a stupníc platových taríf.
V roku 2013 sa nenavrhuje zvýšenie stupnice platových taríf pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby. Súčasne sa na rok 2013 nenavrhuje zvýšenie funkčných platov pre policajtov, colníkov a hodnostných platov profesionálnych vojakov odmeňovaných podľa príslušných zákonov.
K § 6
V súlade so zákonom č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov sa určuje osobitný odvod štátneho podniku do štátneho rozpočtu zo zisku po zdanení. Pre Lesy Slovenskej republiky, š. p. sa v roku 2013 ukladá osobitný odvod vo výške 5 000 000 eur. Uvedené prostriedky budú odvedené na príjmový rozpočtový účet kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky do 30. novembra 2013.
K § 7
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2013.
V Bratislave 10. októbra 2012
Robert Fico v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Peter Kažimír v. r.
podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky