Príloha č. 6
k zákonu č. .../2012 Z. z.
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2013
(v eurách)
Rezerva vlády SR 5 000 000
Rezerva predsedu vlády SR 1 659 696
Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii 50 500 600
Spolu 57 160 296