Príloha č. 5
k zákonu č. ... / 2012 Z. z. 
      ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ OBCIAM A VYŠŠÍM ÚZEMNÝM CELKOM NA ROK 2013
(v eurách)
Bežné výdavky Kapitálové výdavky Spolu
a 1 2 3
Dotácie pre obce a vyššie územné celky spolu 1 063 581 678 0 1 063 581 678
z toho :
Obce
Spolu 674 938 690 0 674 938 690
z toho:
A. Dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly Všeobecná  26 505 800 0 26 505 800
    pokladničná správa
    z toho: dotácia pre zariadenia sociálnych služieb 26 505 800 0 26 505 800
B. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej 648 432 890 0 648 432 890
    správy na obce
a)  Ministerstvo vnútra SR - matričná činnosť podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov 5 841 320 0 5 841 320
- hlásenie a evidencia pobytu občanov a register občanov podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 1 798 000 0 1 798 000
b) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - doprava 285 401 0 285 401
 - pôsobnosti na úseku stavebného poriadku podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších  predpisov a na úseku bývania podľa zákona č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania 6 218 264 0 6 218 264
c) Ministerstvo životného prostredia SR - životné prostredie 567 082 0 567 082
d) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - školstvo 633 722 823 0 633 722 823
Vyššie územné celky
Spolu 388 642 988 0 388 642 988
z toho:
A. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej 388 642 988 0 388 642 988
    správy na vyššie územné celky
    v tom: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - školstvo 388 642 988 0 388 642 988