Príloha č.4  
k zákonu č. .../2012 Z.z.  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR  
a častí programov vlády SR  
na rok 2013  
01 - Kancelária Národnej rady SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2013  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
24 207 045  
06M  
Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu  
24 207 045  
Zámer:  
Demokratický právny štát ako integrálna súčasť spoločenstva krajín EÚ.  
Vybrané ciele:  
Zabezpečiť všetky činnosti potrebné pre plynulý chod NR SR.  
02 - Kancelária prezidenta SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2013  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
4 258 904  
06N  
Reprezentácia štátu a obyvateľov SR  
4 258 904  
Zámer:  
Výkon funkcie prezidenta SR.  
Vybrané ciele:  
Zabezpečiť všetky činnosti potrebné pre výkon ústavných právomocí prezidenta republiky.  
03 - Úrad vlády SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2013  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
26 745 221  
06P  
Tvorba a implementácia politík  
26 745 221  
Zámer:  
Podpora prehlbovania partnerstva a strategickej spolupráce v rámci integračného procesu Európskej únie.  
Vybrané ciele:  
Zabezpečiť všetky činnosti potrebné pre činnosť vlády SR.  
06P01  
- Integrácia Slovenskej republiky do Európskej únie  
- Trvalý Euro Info servis verejnosti SR  
06P0101  
06P0103  
06P0107  
06P010A  
06P010F  
06P010M  
06P010N  
06P010O  
06P010P  
06P010R  
06P010S  
06P010T  
06P010U  
06P010V  
06P010W  
06P02  
- Národné monitorovacie centrum pre drogy NMCD - Komunitárny program  
- Boj proti korupcii  
- Priebežné hodnotenie projektov Prechodného fondu  
- Školiace aktivity  
- Finančný mechanizmu EHP  
- Finančný mechanizmus Norského kráľovstva  
- Finančný mechanizmus EHP - Fond počiatočného kapitálu  
- Norský finančný mechanizmus - Fond počiatočného kapitálu  
- Operačný program technická pomoc - Horizontálna priorita informačná spoločnosť  
- Operačný program technická pomoc - Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj  
- Operačný program Technická pomoc-horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity  
- Technické a prevádzkové zabezpečenie USVRK  
- Švajčiarsky finančný mechanizmus-Fond technickej asistencie  
- Operačný program technická pomoc - Koordinácia boja proti podvodom  
- Činnosti Úradu vlády SR  
06P0201  
06P0202  
06P0204  
06P0206  
06P0207  
06P0208  
06P0209  
- Podporné činnosti  
- Potreby rómskej komunity  
- Menšinová kultúrna politika  
- Stratégia informatizácie spoločnosti  
- Podpora športu a mladeže  
- Vedomostná spoločnosť  
- PROGRES  
1 / 30  
Kód  
programu  
Názov programu  
06P020A  
06P020B  
06P020C  
06P020H  
06P03  
- Akčný plán boja proti rasizmu  
- Protidrogová politika  
- Projekt Sobibor  
- Revitalizácia krajiny  
- Technické zabezpečenie Úradu vlády SR  
- Pomoc krajanom v zahraničí  
- Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby  
- Tanečné divadlo - Ifjú Szivek  
- Politiky v oblasti ĽP a národnostných menšín  
- Ľudské práva, boj proti diskr. a interet.dialóg  
- PROGRESS  
06P05  
06P07  
06P08  
06P09  
06P0901  
06P0902  
06P0903  
06P0904  
06P0905  
06P0906  
06P0A  
2 562 256  
75 000  
- Projekt Sobibor  
- Menšinová kultúrna politika  
4 250 000  
- Splnomocnenec pre národnostné menšiny  
- ERAS 2012  
- Švajčiarsky finančný mechanizmus  
- Fond technickej asistencie - ŠFM  
- Štipendijný fond - ŠFM  
06P0A01  
06P0A02  
06P0A04  
06P0A05  
06P0A06  
06P0A07  
06P0A08  
06P0A09  
06P0A0A  
06P0A0B  
06P0A0C  
06P0B  
- Prevencia a manažment prírodných katastrof - ŠFM  
- Národné lesnícke centrum - ŠFM  
- Štátna ochrana prírody - ŠFM  
- Blokový grant - ŠFM  
- Ministerstvo vnútra 2010-04  
- Ministerstvo spravodlivosti 2010-05  
- Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch  
- Obnova a modernizácia základnej infraštruktúry a skvalitnenie ŽP  
- Technická a odborná príprava  
- Finančný mechanizmus EHP a NFM - 2009 až 2016  
- Technická asistencia FM EHP a NFM 2009-2016  
- Prispôsobenie sa zmene klímy  
06P0B01  
06P0B02  
06P0B03  
06P0B04  
06P0B05  
06P0B06  
06P0B07  
- Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností  
- Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva  
- Zelené inovácie v priemysle  
- Cezhraničná spolupráca  
- Domáce a rodovo podmienené násilie  
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:  
Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti  
0A9  
Zámer:  
Informatizovaná spoločnosť s modernou komunikačnou infraštruktúrou.  
Vybrané ciele:  
Vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky.  
0A905  
0A90F  
0AR  
Technická pomoc OP IS MF SR - ÚV SR  
Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - ÚV SR  
MPRV SR - Protidrogová politika  
Vybrané ciele:  
Podpora implementácie národnej protidrogovej stratégie  
0AR01  
Úrad vlády SR – Protidrogová politika  
0AT  
Medzirezortný program Technická pomoc 2007-2013  
0AT03  
Príprava,riadenie,monitorovanie,hodnotenie,informovanie a posilňovanie administr.kapacít v týchto oblastiach-ÚV SR  
- Monitorovanie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie  
- Hodnotenie a štúdie  
0AT0301  
0AT0302  
0AT0303  
0AT0304  
0AT0305  
0AT05  
- Informovanie a publicita  
- Posilnenie administratívnych kapacít a podpora riadenia pomoci  
- Informačné systémy pre účely riadenia a implementácie regionálnej politiky SR  
Posilňovanie administratívnych kapacit MF SR - ÚV SR  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu  
06G0B  
Kvalita služieb zamestnanosti - ÚV SR  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
06G0B02  
- Efektívna verejná správa mimo BA SPK  
2 / 30  
Kód  
programu  
Názov programu  
06G0B03  
- Efektívna verejná správa v BA SPK  
06G1E  
Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK - ÚV SR  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
06G1E01  
- Budovanie kapacít a zlepšenie kvality VS v BSK  
06G1F  
Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - ÚV SR  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
06G1F01  
- Zlepšenie kvality služieb poskytovaných VS a neziskovými organizáciami  
05 - Kancelária Ústavného súdu SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2013  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
3 356 839  
00A  
Ochrana ústavnosti  
3 356 839  
Zámer:  
Zabezpečenie ochrany ústavnosti na základe všetkých kompetencií a právomocí Ústavného súdu Slovenskej republiky vyplývajúcich z  
Ústavy Slovenskej republiky.  
Vybrané ciele:  
Priebežne konať a rozhodovať vo všetkých veciach, ktoré budú doručené v priebehu roka na Ústavný súd Slovenskej republiky.  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu  
0A90K  
Elektroniizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - ÚS SR  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
0A90K01  
- Elektronizácia služieb ÚS SR  
06 - Najvyšší súd SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2013  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
8 788 394  
01W  
Jednotný výklad / aplikácia zákona - program NS SR  
8 360 256  
Zámer:  
Nezávislý, účinný a efektívny systém výkladu zákonov zodpovedajúci európskemu štandardu.  
Vybrané ciele:  
Každoročne pravidelne vydávať Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu SR a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, s cieľom dosiahnuť  
jednotnosť v rozhodovaní všetkých súdov všeobecného súdnictva.  
08L  
Organizácia súdnictva a postavenie sudcov.  
428 138  
Zámer:  
Posilnenie nezávislosti súdnictva.  
Vybrané ciele:  
O personálnych otázkach sudcov každoročne rozhodovať v termíne do 40 kalendárnych dní.  
07 - Generálna prokuratúra SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2013  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
65 324 149  
06R  
Presadzovanie zákonnosti - program GP SR  
65 324 149  
Zámer:  
Ochrana práv štátu, občanov a právnických osôb.  
06R01  
06R02  
06R03  
06R04  
- Zachovávanie zákonnosti v trestnom konaní  
- Dodržiavanie zákonov v netrestnej oblasti  
- Riadenie, kontrola a podpora  
- Zefektívnenie činnosti ÚŠP  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu  
0A90H  
0AR0D  
0AU04  
Elektronizácia VS a rozvoj el.služieb na centrálnej úrovni MF SR - GP SR  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
Generálna prokuratúra SR - Protidrogová politika  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
Civilný krízový manažment v oblasti prokuratúry - GP SR  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
3 / 30  
08 - Najvyšší kontrolný úrad SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2013  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
7 971 216  
06S  
Nezávislá kontrolná činnosť  
7 971 216  
Zámer:  
Napomáhanie lepšiemu hospodáreniu s verejným majetkom.  
Vybrané ciele:  
Realizovať nezávislú kontrolnú činnosť v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti v súlade s medzinárodne uznávanými kontrolnými  
štandardmi.  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu  
06G1I  
06G1J  
0A90B  
Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK - NKÚ SR  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - NKÚ SR  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR-NKÚ SR  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
09 - Slovenská informačná služba  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2013  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
41 466 985  
06T  
Informačná činnosť  
41 466 985  
Zámer:  
Kvalitné, úplné a včasné informácie o činnostiach ohrozujúcich politické a ekonomické ciele SR.  
Vybrané ciele:  
Splniť 100% plánovaných úloh v oblasti získavania, spracovania informácií zameraných najmä na organizovaný zločin, medzinárodný  
terorizmus a aktivity cudzích spravodajských služieb.  
06T01  
- Spravodajská činnosť  
06T02  
- Ochrana utajovaných skutočností - bezpečnostné previerky  
- Riadenie, podpora, kontrola.  
06T03  
06T0301  
06T0302  
- Rozvoj technologickej infraštruktúry (RTI)  
- Podporné činnosti  
10 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2013  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
117 340 164  
06U  
Rozvoj zahraničných vzťahov  
96 943 924  
Zámer:  
Účinné uplatňovanie záujmov SR v zahraničí.  
06U09  
- Reprezentácia SR v zahraničí  
- Diplomatická reprezentácia SR v zahraničí  
- Kultúrna reprezentácia SR v zahraničí  
- Pracovná sila zo zahraničných miestnych zdrojov  
- Tvorba a implementácia politík  
- Riadenie programov  
06U0901  
06U0902  
06U0903  
06U0A  
06U0A01  
06U0A02  
06U0A03  
06U0A04  
0D3  
- Súdny spor GA/NA  
- Spolupráca s tretím sektorom  
- Vzdelávanie zamestnancov  
Pomoc krajanom v zahraničí  
Zámer:  
Podporiť národné povedomie a kultúrnu identitu Slovákov žijúcich v zahraničí.  
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:  
Oficiálna rozvojová pomoc  
05T  
Zámer:  
Plnenie miléniových rozvojových cieľov - zmierňovanie chudoby, rozdielov v životnej úrovni, zvyšovanie zdravotníckej starostlivosti a  
vzdelanostnej úrovne v rozvojových krajinách.  
05T0A  
Oficiálna rozvojová pomoc MZV  
5 998 544  
Vybrané ciele:  
Poskytnúť oficiálnu rozvojovú pomoc v programových krajinách v zmysle stanovených priorít v NP ODA na rok 2013  
05T0A01  
- Humanitárna pomoc Slovenskej republiky - MZV SR  
4 / 30  
Kód  
programu  
Názov programu  
05T0A02  
- Oficiálna rozvojová pomoc MZV SR  
5 998 544  
097  
Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií  
Zámer:  
Efektívne a účinné presadzovanie zahranično-politických záujmov SR v medzinárodných štruktúrach.  
09701  
0AU  
Príspevky SR do MO - MZV SR  
14 359 696  
Vybrané ciele:  
Zabezpečiť úhradu členských príspevkov do medzinárodných organizácií v roku 2013  
Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR  
Zámer:  
Poskytovať odbornú pomoc prostredníctvom vysielania civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia Slovenskej  
republiky  
0AU01  
Vysielanie civilných expertov do aktivít kríz. manažmentu mimo územia SR-MZV SR  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu  
38 000  
00202  
0A90L  
MZV SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - MZV SR  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
11 - Ministerstvo obrany SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2013  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
748 445 344  
095  
Rozvoj obrany  
58 149 289  
Zámer:  
Moderné, interoperabilné, primerane vyzbrojené a vybavené ozbrojené sily SR.  
Vybrané ciele:  
Do konca roku 2017 dobudovať na letisku Sliač základnú infraštruktúru pre výcvik pilotov, pre zabezpečenie prevádzky leteckej základne  
a spoločné využívanie letiska vzdušnými silami OS SR a členskými štátmi NATO  
09504  
09505  
09506  
096  
- Rozvoj infraštruktúry síl  
- Rozvoj výzbroje, techniky a materiálu  
- Rozvoj komunikačných a informačných systémov  
Obrana  
688 845 325  
Zámer:  
Efektívny a hospodárny systém riadenia, velenia, zaručovania a podpory obrany Slovenskej republiky.  
Vybrané ciele:  
Dosiahnuť stanovenú úroveň pripravenosti OS (udávanú koeficientom hodnotenia operačnej pripravenosti - C podľa Smerníc na  
hodnotenie operačnej pripravenosti jenotiek ozbrojených síl SR) v súlade so zaradením jednotiek do tried pripravenosti  
09601  
- Riadenie a podpora obrany  
- Riadenie obrany  
0960101  
0960102  
0960103  
0960104  
09602  
- Bezpečnostná podpora  
- Správa nehnuteľného majetku  
- Ostatná podpora  
- Velenie a zaručovanie obrany  
- Velenie a podpora velenia  
- Pozemná obrana  
0960201  
0960202  
0960203  
0960204  
0960205  
- Vzdušná obrana  
- Výcvik a podpora ozbrojených síl  
- Operácie mimo územia štátu  
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:  
Podpora obrany  
06E  
Zámer:  
Vybudovaný funkčný systém obrannej infraštruktúry s účinnou civilnou podporou pre všestranné zabezpečenie činnosti ozbrojených síl  
SR a spojencov na území SR.  
06E0I  
MO SR - Výskum a vývoj na podporu obrany štátu  
248 730  
Vybrané ciele:  
Dosiahnuť a udržiavať prepojenie aktivít v rámci inštitucionálnej podpory výskumu a vývoja v Akadémii ozbrojených síl M.R.Š. v  
Liptovskom Mikuláši s rozvojom obranných spôsobilostí OS SR minimálne na úrovni 50 % výskumných kapacít.  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu  
00203  
06H02  
0AR07  
0AU06  
MO SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
Hospodárska mobilizácia MO SR  
1 102 000  
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo obrany SR - Protidrogová politika  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
Účasť civilných expertov na aktivitách kríz. manažmentu mimo územia SR - MO SR  
100 000  
5 / 30  
Kód  
programu  
Názov programu  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
12 - Ministerstvo vnútra SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2013  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
902 570 100  
04A  
Záchranné zložky  
88 787 885  
Zámer:  
Efektívna ochrana života, zdravia a majetku občanov pred požiarmi a účinkami živelných pohrôm.  
Vybrané ciele:  
Do roku 2014 dosiahnuť pri 94 % zásahov čas dojazdu záchranných zložiek Hasičského a záchranného zboru na miesto zásahu do 20  
minút.  
04A02  
- Ochrana pred požiarmi  
04A0201  
04A0202  
04A0203  
04A0208  
04A03  
- Ochrana života a zdravia fyzických osôb pri požiaroch a iných mimoriadnych udalostiach  
- Odborná príprava a výcvik hasičov a záchranárov  
- Vedecko-technický rozvoj a expertízna činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi  
- NFM - geografický informačný systém  
- MV SR - Horská záchranná služba  
04A05  
- Riadiaca a kontrolná činnosť HaZZ  
06V  
Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti  
751 326 229  
Zámer:  
Bezpečná spoločnosť s efektívnou ochranou pred zločinnosťou každého druhu.  
Vybrané ciele:  
Posilniť priamy výkon služby zvyšovaním počtu odslúžených hodín príslušníkmi poriadkovej polície.  
06V01  
- Riadiaca, metodická a kontrolná činnosť Prezídia Policajného zboru  
- Boj s organizovaným zločinom a boj proti korupcii  
- Boj s organizovaným zločinom  
06V02  
06V0203  
06V0204  
06V03  
- Boj proti korupcii  
- Ochrana verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku, boj proti kriminalite  
- Ochrana štátnej hranice  
06V04  
06V05  
- Centrálna podpora  
06V0503  
06V0504  
06V0505  
06V0508  
06V0509  
06V050A  
06V050B  
06V0B  
- Úlohy vedy a techniky pre výkon policajných činností  
- Prevádzka a rozvoj rádiokomunikačnej siete štátnej správy SITNO  
- Výkon expertíznych činností pre trestné konanie  
- Osobné doklady  
- Informačná a telekomunikačná podpora  
- Logistická podpora  
- Integrovaný záchranný systém  
- Azylová politika  
06V0D  
- Starostlivosť o ľudské zdroje  
06V0D01  
06V0D02  
06V0D03  
06V0D04  
06V0D05  
06V0E  
- Sociálne zabezpečenie  
35 698 500  
- Zdravotná a rekreačná starostlivosť a vzdelávanie vo verejnej správe  
- Športová činnosť  
- Vysokoškolské vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie príslušníkov PZ  
- Stredoškolské vzdelávanie príslušníkov Policajného zboru  
- Projekty Európskej únie  
06V0E03  
06V0E04  
06V0E05  
06V0E06  
06V0E07  
06V0F  
- Európsky fond pre utečencov  
- Európsky fond pre návrat  
- Fond pre vonkajšie hranice  
- Fond na spolufinancovanie zahraničnej pomoci  
- Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín  
- Ochrana a preprava určených osôb  
- Riadiaca a kontrolná činnosť MV SR  
- Boj proti obchodovaniu s ľuďmi  
06V0G  
06V0I  
06V0K  
- Prevencia kriminality  
06V0L  
- Ochrana Schengenského priestoru  
06V0P  
- Úrad splnomocnenca vlády SR  
06V0P01  
06V0P02  
- Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity  
- Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  
6 / 30  
Kód  
programu  
Názov programu  
08C  
Verejná správa  
Zámer:  
62 094 449  
Kvalitné, rýchle a dostupné služby občanom na jednotlivých úrovniach štátnej správy a samosprávy.  
Vybrané ciele:  
Do roku 2014 dosiahnuť, aby JKM vybudované v samostatných priestoroch obvodných úradov ako klientské centrá, predstavovali 30 %  
všetkých JKM.  
08C01  
- Archívnictvo  
08C02  
- Riadiaca a kontrolná činnosť verejnej správy  
- Obvodné úrady  
08C03  
08C05  
- Voľby  
08C0501  
08C0502  
08C0503  
08C0504  
08C0505  
08C0506  
08C0507  
08C0508  
- Voľby do orgánov samosprávy obcí  
- Nové voľby do orgánov samosprávy obcí  
- Voľby do orgánov samosprávnych krajov  
- Voľby prezidenta Slovenskej republiky  
- Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky  
- Nové voľby do orgánov samosprávnych krajov  
- Voľby do Európskeho parlamentu  
- Referendum  
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:  
Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike  
002  
Zámer:  
Kvalitný plánovací proces zabezpečujúci efektívne používanie zdrojov pri kolektívnej podpore strategických objektov aliancie.  
00201  
08B  
MV SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
6 750  
Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam  
Zámer:  
Zvýšenie ochrany života a zdravia obyvateľov Slovenskej republiky pri ich ohrození následkami napadnutia chemickými zbraňami v čase  
vojny a vojnového stavu a ich teroristického použitia v čase krízových situácií mimo času vojny a vojnového stavu.  
08B01  
0AS  
MV SR - Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam  
Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
13 500  
Zámer:  
Efektívna ochrana kritickej infraštruktúry.  
0AS01  
MV SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
6 750  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu  
05T03  
06E0J  
06G0V  
Oficiálna humanitárna pomoc Slovenskej republiky do zahraničia  
49 500  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
MV SR - Miesta riadenia pre obranu štátu  
Gestor:11 Ministerstvo obrany SR  
Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MV SR  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
06G0V01  
- Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania  
06H03  
Hospodárska mobilizácia MV SR  
46 837  
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR  
09702  
0A908  
MV SR - Príspevky SR do medzinárodných organizácií  
238 200  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR-MV SR  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
0A90801  
0A90802  
0A90803  
0A90804  
0A90805  
0A90806  
0A90807  
0A90808  
0A90809  
0AR06  
- Elektronizácia služieb matriky  
- IS Identifikátor fyzických osôb  
- IS Register fyzických osôb  
- IS Register adries  
- Elektronická identifikačná karta  
- Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla  
- Elektronické služby centrálnej ohlasovne  
- Elektronické služby mobilných jednotiek MV SR  
- Elektronické služby národnej evidencie vozidiel  
Ministerstvo vnútra SR - Protidrogová politika  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
0AU02  
MV SR - Medzinárodné misie a operácie CKM  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
7 / 30  
13 - Ministerstvo spravodlivosti SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2013  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
Väzenstvo  
314 166 599  
070  
154 583 604  
Zámer:  
Výkon väzby, výkon trestu odňatia slobody, ochrana justičných objektov a objektov prokuratúry.  
Vybrané ciele:  
Zabezpečovať budovanie ubytovacích kapacít pre obvinených a odsúdených v súlade s predpokladanými potrebami väzenstva a  
požiadavkami Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT).  
07001  
07002  
07003  
07004  
07005  
0700501  
0700502  
07006  
08P  
- Ochrana a zabezpečovanie základných sociálnych práv väzňov  
- Budovanie sústavy väzenských objektov a zabezpečenie ich funkcie  
- Zdravotná starostlivosť vo väzenstve  
- Zamestnávanie odsúdených vo vedľajšom hospodárstve  
- Personálne a sociálne podmienky na plnenie úloh zboru  
- Vzdelávanie zamestnancov  
- Preventívna starostlivosť o zamestnancov  
- Ochrana inštitúcií justície  
Financovanie systému súdnictva  
150 414 654  
Zámer:  
Sudcovská nezávislosť, nestranné konanie a rozhodovanie.  
Vybrané ciele:  
Zlepšiť pomer právoplatne vydaných rozhodnutí v hlavných agendách k nápadu veci.  
08P02  
- 06X0102 Prevádzka súdov  
08P03  
- 06X0103 Správa a vymáhanie súdnych pohľadávok  
- 06X0104 Vzdelávanie a školenie zamestnancov v súdnictve  
- Inštitút vzdelávania MS SR  
08P04  
08P0401  
08P0402  
08P0403  
08P05  
- Justičná akadémia  
- Vzdelávanie ostatných organizácií  
- Projekty reformy súdnictva  
08P0504  
08P0509  
08P08  
- Obchodný register  
- Projekt e - government  
- Centrum právnej pomoci  
08P09  
- Komplexný informačný systém ekonomickej a personálnej agendy  
Tvorba a implementácia politík  
08R  
9 138 541  
Zámer:  
Efektivita uplatňovania a rozvíjania vládnej politiky v oblasti justície.  
Vybrané ciele:  
Zabezpečenie všetkých činností potrebných pre činnosť ústredného orgánu štátnej správy.  
08R01  
- Riadiaca činnosť ministerstva  
08R0101  
08R02  
- 0710101 Riadenie ústredného orgánu  
- Financovanie odškodňovania  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu  
0020A  
06G0C  
06G0I  
MS SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
Kvalita služieb zamestnanosti - MS SR  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnanosti - MS SR  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
06G1C  
06G1D  
06H04  
06H0U  
0A90J  
0AR08  
0AU03  
Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK - MS SR  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - MS SR  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Hospodárska mobilizácia MS SR  
16 000  
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR  
Hospodárska mobilizácia MS SR - Väzenstvo  
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR  
Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - MS SR  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR - Protidrogová politika  
13 800  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
Civilný krízový manažment v oblasti justície - MS SR  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
8 / 30  
15 - Ministerstvo financií SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2013  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
661 550 986  
072  
Výber daní a cla  
185 740 422  
Zámer:  
Efektívny výber daní a cla.  
07203  
07204  
0720401  
0720402  
074  
- UNITAS – Reforma daňovej a colnej správy, zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov  
- Výber daní a cla finančnou správou  
- Výkon funkcií finančnej správy  
- Rozvoj informačných systémov finančnej správy  
Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií  
101 007 526  
Zámer:  
Hospodárska politika, ktorá zabezpečí dynamický, ale zároveň aj udržateľný rast ekonomiky.  
Vybrané ciele:  
Postupne zlepšovať bilanciu verejných financií tak, aby Slovensko plnilo všetky pravidlá Paktu stability a rastu.  
07401  
- Tvorba a implementácia politík  
07403  
- Kontrola, vládny audit a vnútorný audit  
0740302  
074030F  
074030G  
07404  
- Výkon kontrolných a audítorských funkcií vo verejných financiách  
- Finančná kontrola a audit MDVRR SR – MF SR  
- Solidarita a riadenie migračných tokov  
- Výkon ďalších funkcií Ministerstva financií SR  
0740403  
0740409  
074040F  
074040J  
074040K  
074040L  
074040M  
074040N  
074040O  
074040P  
074040Q  
074040S  
07406  
- Distribúcia kolkov  
5 396 639  
- Jednotný systém štátneho účtovníctva a výkazníctva  
- Podpora rozvojových úloh v oblasti informatizácie spoločnosti  
- Finančné riadenie MDVRR SR – MF SR  
- Posilňovanie administratívnych kapacít MDVRR SR – MF SR  
- Informačné systémy MDVRR SR – MF SR  
- Podpora zavádzania inovatívnych finančných nástrojov MDVRR SR – MF SR  
- Technická asistencia OP INTERACT II 2007-2013  
- Technická asistencia OP Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013  
- Technická pomoc Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013  
- Technická pomoc Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013  
- Fond technickej asistencie finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu  
- Informačné systémy riadenia verejných financií nadrezortného charakteru  
- Informačný systém pre systém štátnej pokladnice  
0740601  
0740602  
0740603  
0740604  
0740605  
0740606  
- Rozpočtový informačný systém  
- Informačný systém účtovníctva fondov  
- Podporná infraštruktúra pre informačné systémy riadenia verejných financií  
- Manažovaná bezpečnostná služba  
- Centrálny účtovný systém  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu  
05T09  
Oficiálna rozvojová pomoc - MF SR  
75 144  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
06G1A  
Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK - MF SR  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
06G1A01  
- Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK – MF SR – opatrenie 3.3  
06G1B  
Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - MF SR  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
06G1B01  
- Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami – MF SR – opatr. 4.1  
06H05  
Hospodárska mobilizácia MF SR  
11 500  
52 000  
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR  
09703  
0A901  
Príspevky SR do MO - MF SR  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb  
260 624 790  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
0A90101  
0A90102  
0A902  
- Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni  
- Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni  
Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry  
83 203 751  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
0A90201  
- Zlepšenie systémov získavania, spracovania a ochrany obsahu zo zdrojov pamäťových a fondových inštitúcií  
0A903  
Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu  
25 526 082  
9 / 30  
Kód  
programu  
Názov programu  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
0A90301  
- Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásmového prístupu  
0A904  
Technická pomoc  
4 262 859  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
0A90401  
0A90402  
0AR09  
- Technická pomoc pre RO OP IS  
- Technická pomoc pre SORO a PJ OP IS  
Ministerstvo financií SR - Protidrogová politika  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
0AS02  
0AT01  
0AT02  
0AU05  
MF SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
1 046 912  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilňovanie adm.kapacít v týchto oblastiach-MF SR  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
Finančné riadenie, kontrola, audit a posilňovanie adm.kapacít v týchto oblastiach-MF SR  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
Vysielanie civilných expertov do aktivít kríz. manažmentu mimo územia SR - MF SR  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
18 - Ministerstvo životného prostredia SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2013  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
604 352 315  
075  
Starostlivosť o životné prostredie  
557 252 190  
Zámer:  
Znížiť zaťaženie životného prostredia, chrániť prírodné dedičstvo, ekologickú stabilitu a krajinnú diverzitu.  
Vybrané ciele:  
Budovanie environmentálnej infraštruktúry a znižovanie znečistenia životného prostredia.  
07501  
- Ochrana a racionálne využívanie vôd  
0750101  
0750103  
0750107  
0750109  
075010V  
075010W  
0750110  
075011A  
075011B  
075011E  
075011F  
075011G  
07502  
- Ochrana kvality a množstva povrchových a podzemných vôd  
- Ochrana pred povodňami  
- Vodné diela (stavby)  
- Výskum a vývoj  
- Vranov-pitná voda a odkanalizovanie v povodí rieky Tople (KF)  
- Prešov-pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy(KF)  
- Povodie Váhu a Dunaja - aglomerácia Šamorín (KF) - odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou  
- Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd (2007-2013)  
- Ochrana pred povodňami (2007-2013)  
- Priorita 2011 Odvádzanie a čistenie odpadových vôd v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS  
- Bezpečnosť dodávky pitnej vody (SK0135)  
- Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému  
- Ochrana ovzdušia  
0750201  
0750208  
07503  
- Kvalita ovzdušia  
- Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (2007-2013)  
- Odpadové hospodárstvo a environmentálne rizikové faktory  
- Zhodnocovanie odpadov  
0750301  
075030A  
07504  
- Odpadové hospodárstvo (2007-2013)  
- Ochrana a racionálne využívanie geologického prostredia  
- Ochrana a racionálne využívanie geologického prostredia  
- Geologický prieskum  
0750401  
0750402  
0750403  
0750404  
0750405  
0750406  
0750407  
0750408  
07505  
- Ostatná činnosť  
- Integrovaná ochrana európskeho kultúrneho dedičstva (SK 0036)  
- Environmentálne záťaže  
- Svahové deformácie  
- Podmienky a možnosti sekvestrácie skleníkových plynov, najmä CO2  
- Odpad z ťažobného priemyslu  
- Ochrana prírody a krajiny  
0750501  
0750508  
0750509  
075050B  
07506  
- Druhová a územná ochrana  
- Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny (2007-2013)  
- LIFE+  
- Ochrana diverzity vodných vtákov a ich biotopov na východoslov. nížine (SK0121)  
- Územný rozvoj a tvorba krajiny  
10 / 30  
Kód  
programu  
Názov programu  
0750603  
0750604  
076  
- Interreg B CADSES  
- Interreg B CADSES (MID-Taliansko)  
Tvorba a implementácia politík  
Zámer:  
46 617 468  
Koncipovať a uplatňovať environmentálnu politiku a právo, vykonávať inšpekciu ŽP a zabezpečovať integrovanú starostlivosť o ŽP.  
Vybrané ciele:  
Zabezpečenie obslužných činností pre ústredný orgán štátnej správy.  
07601  
- Koncipovanie a riadenie environ. politiky, koordinácia programov  
- Inšpekčná činnosť  
07602  
07603  
- Technická pomoc, posilnenie inštitucionálnych kapacít  
- Technická asistencia INTERREG IIIB  
0760307  
076030B  
076030C  
07604  
- Technická pomoc (2007-2013)  
- Technická pomoc pre cieľ Európska teritoriálna spolupráca (OP Stredná Európa a OP Juhovýchodná Európa)  
- Integrovaná starostlivosť o životné prostredie  
07605  
- Úrady životného prostredia  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu  
0020C  
05T02  
06H06  
09709  
0AS07  
MŽP SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
Oficiálna rozvojová pomoc - MŽP SR  
306 062  
176 595  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Hospodárska mobilizácia MŽP SR  
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR  
Príspevky SR do MO - MŽP SR  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
MŽP SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
20 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2013  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
2 464 621 850  
021  
Tvorba a implementácia politík  
21 330 556  
Zámer:  
Kvalitné a efektívne vrcholové riadenie a koordinácia programov na úrovni úradu MŠVVaŠ SR.  
Vybrané ciele:  
Každoročne podporiť štúdium slovenského jazyka na zahraničných univerzitách a výučbu slovenského jazyka na zahraničných školách s  
vyučovacím jazykom slovenským.  
02101  
02102  
0210201  
0210202  
0210203  
02103  
02104  
026  
- Koordinácia, tvorba a implementácia politík  
- Zabezpečenie medzinárodnej spolupráce pre vrcholové riadenie programov  
- Štrukturálne fondy  
- Medzinárodná spolupráca a centrálne služby na jej podporu  
- Zabezpečenie mobilít a záväzkov v oblasti vzdelávania  
- Informačné zabezpečenie vrcholového riadenia programov  
- Usmernenie a koordinácia v oblasti ďalšieho vzdelávania a Programu celoživotného vzdelávania  
Národný program rozvoja športu v SR  
30 403 390  
Zámer:  
Optimálne podmienky pre rozvoj športu v rôznych formách a úrovniach a úspešná športová reprezentácia a propagácia Slovenskej  
republiky.  
Vybrané ciele:  
Motivovať čo najviac žiakov a študentov na základných, stredných a vysokých školách k pravidelnému pohybu a aktívnemu životnému  
štýlu organizovaním a podporou školských športových súťaží, podujatí a aktivít.  
02601  
02602  
02603  
02604  
02605  
077  
- Šport na školách a rekreačný šport  
- Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví  
- Športovo-talentovaná mládež  
- Materiálno-technický rozvoj športu  
- Koordinácia projektov, prierezové činnosti a podpora priamo riadených organizácií  
Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov vysokých škôl  
449 874 355  
Zámer:  
Efektívny vysokoškolský systém umožňujúci prístup ku kvalitnému vysokoškolskému vzdelávaniu všetkým občanom, ktorí oň prejavia  
záujem a preukážu potrebné schopnosti, a ktorý tvorí základ výskumno-vývojového potenciálu Slovenska.  
Vybrané ciele:  
Medziročne zvyšovať publikačnú aktivitu zamestnancov verejných vysokých škôl v renomovaných medzinárodných vedeckých  
periodikách tak, aby medziročne vzrástol počet karentovaných publikačných výstupov najmenej o 10 percent.  
07711  
- Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl  
11 / 30  
Kód  
programu  
Názov programu  
07712  
- Vysokoškolská veda a technika  
0771201  
0771202  
0771203  
0771204  
0771205  
07713  
- Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj  
- Úlohy základného výskumu na vysokých školách iniciované riešiteľmi (grantová agentúra VEGA)  
- Aplikovaný výskum na vysokých školách pre potreby praxe  
- Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca vysokých škôl  
- Úlohy výskumu a vývoja na vysokých školách pre rozvoj školstva (grantová agentúra KEGA)  
- Rozvoj vysokého školstva  
07714  
- Usmerňovanie, koordinácia a podpora aktivít v oblasti vysokého školstva  
- Sociálna podpora študentov vysokých škôl  
07715  
0771501  
0771502  
0771503  
078  
- Sociálne štipendiá  
- Motivačné štipendiá  
- Podpora stravovania, ubytovania, športových a kultúrnych aktivít študentov a pastoračných centier  
Národný program výchovy, vzdelávania a mládeže  
1 355 603 167  
Zámer:  
Vedomosti a zručnosti jednotlivcov získané v systéme regionálneho školstva umožňujúce ich vstup a udržanie sa na trhu práce.  
Vybrané ciele:  
Neprekročiť 8 % podiel populácie vo veku 18 - 24 rokov, ktorá dosiahla podľa stupnice vzdelania ISCED nanajvýš stupeň vzdelania 0, 1, 2  
alebo 3C a nepokračuje v ďalšom vzdelávaní.  
07811  
07812  
07813  
07814  
07815  
07816  
07817  
07818  
0781A  
0781A04  
0781B  
0781B01  
0781B02  
0781C  
0AE  
- Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách a zabezpečenie ich prevádzky  
- Rozvoj regionálneho školstva  
- Usmerňovanie a transformácia regionálneho školstva  
- Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve  
- Informatizačné zabezpečenie regionálneho školstva  
- Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov v kariernom systéme  
- Zabezpečenie inšpekčnej činnosti regionálneho školstva  
- Podpora detí a mládeže  
- Prostriedky pre regionálne školstvo prevedené z iných kapitol z prost. EÚ a prost. na spolufin. zo ŠR  
- Infraštruktúra vzdelávania - MŠ SR  
- Starostlivosť o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca  
- Rekondičné pobyty pedagógov  
- Vakcíny proti hepatitíde typu A a B  
1 800 000  
- Riadenie a implementácia Švajčiarskeho finančného mechanizmu  
Operačný program Výskum a vývoj  
392 356 660  
Zámer:  
Zabezpečenie dlhodobého hospodárskeho a sociálneho rozvoja SR prostredníctvom riešenia kľúčových disparít pri využití kľúčových  
faktorov rozvoja SR.  
Vybrané ciele:  
Zvýšiť v rokoch 2008 až 2015 mieru spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou prostredníctvom  
prenosu poznatkov a technológií investíciami do technického zhodnocovania a nákupu výskumných prístrojov a zariadení a podporou  
dlhodobejších projektov aplikovaného výskumu v príslušných výskumných tímoch a inštitúciách.  
0AE01  
- Infraštruktúra výskumu a vývoja  
0AE0101  
0AE0102  
0AE02  
- Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja  
- Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji  
- Podpora výskumu a vývoja  
0AE0201  
0AE0202  
- Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce  
- Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe  
- Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce v  
Bratislavskom kraji  
0AE0203  
0AE0204  
- Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji  
0AE03  
- Infraštruktúra vysokých škôl  
- Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho  
procesu  
0AE0301  
0AE04  
- Technická pomoc pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť  
- Technická pomoc pre cieľ Konvergencia  
0AE0401  
0AE0402  
- Technická pomoc pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť  
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:  
Národný program rozvoja vedy a techniky  
06K  
Zámer:  
Moderný a efektívny systém štátnej podpory výskumu a vývoja.  
06K0A  
Štátne programy MŠVVaŠ SR  
132 000  
06K0A02  
06K0A03  
06K11  
- Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry výskumu a vývoja  
- Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti  
Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja  
27 971 371  
12 / 30  
Kód  
programu  
Názov programu  
06K12  
Koordinácia prierezových aktivít štátnej vednej a technickej politiky  
11 385 221  
Vybrané ciele:  
Vytvárať podmienky na účasť organizácií výskumu a vývoja zo SR v európskych iniciatívach v oblasti výskumu a vývoja.  
06K13  
06K14  
0AA  
Štátne programy výskumu a vývoja  
Štátne programy rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja  
Operačný program Vzdelávanie  
Zámer:  
Vzdelávací systém prispôsobený potrebám vedomostnej spoločnosti a dlhodobej konkurencieschopnosti SR  
0AA01  
Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy v školstve a ďalšieho vzdelávania ľudských zdrojov  
127 923 199  
Vybrané ciele:  
Prostredníctvom vytvorenia inovatívnych foriem vzdelávacích programov uskutočniť v rokoch 2007-2015 obsahovú reformu vzdelávania  
na ZŠ a SŠ s ohľadom na aktuálne a perspektívne potreby trhu práce.  
0AA0101  
0AA0102  
0AA0103  
0AA03  
- Premena tradičnej školy na modernú  
- Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti  
- Podpora ďalšieho vzdelávania  
Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami  
- Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít  
- Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami  
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj  
- Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj  
26 747 896  
5 823 716  
3 951 938  
0AA0301  
0AA0302  
0AA04  
0AA0401  
0AA0402  
0AA05  
- Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania  
Technická pomoc – MŠVVaŠ SR  
0AA0501  
0AA0502  
- Technická pomoc pre cieľ Konvergencia  
- Technická pomoc pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu  
0020B  
05T08  
MŠVVaŠ SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
Oficiálna rozvojová pomoc - MŠVVaŠ SR (ODA)  
1 976 366  
Vybrané ciele:  
Každoročne poskytnúť 48 vládnych štipendií pre štipendistov z rozvojových krajín.  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
06H07  
0970A  
Hospodárska mobilizácia MŠVVaŠ SR  
5 297  
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR  
Príspevky SR do MO - MŠVVaŠ SR  
9 096 718  
Vybrané ciele:  
Každoročne zabezpečiť včasné zaplatenie príspevkov do medzinárodných organizácií z oblasti vedy a techniky.  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
0AR02  
MŠVVaŠ SR - Protidrogová politika  
40 000  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
21 - Ministerstvo zdravotníctva SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2013  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
1 399 024 257  
079  
Prevencia a ochrana zdravia  
30 469 449  
Zámer:  
Zlepšenie kvality života a zdravie obyvateľstva.  
Vybrané ciele:  
Zlepšiť a upevniť zdravotný stav obyvateľstva prostredníctvom projektov zameraných na zlepšenie životného a pracovného prostredia a  
presadzovanie zdravého spôsobu života vrátane stravovania.  
07901  
- Prírodné liečivé zdroje a prírodné zdroje minerálnych vôd  
- Ochrana zdravia a prevencia pred chorobami  
- Programy WHO  
07902  
0790201  
0790202  
0790203  
0790204  
07903  
- Kontrola prenosných chorôb  
- Ochrana zdravia  
- Zdravie pre vnútrožilových uživateľov drog  
- Národný program podpory zdravia  
- Výchova k zdraviu  
0790301  
0790302  
0790303  
07904  
- Edičná činnosť  
- Výchova a vzdelávanie  
- Národné preventívne programy  
Zdravotná starostlivosť  
07A  
1 330 496 305  
13 / 30  
Kód  
programu  
Názov programu  
Zámer:  
Vysoká kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti.  
Vybrané ciele:  
Každoročne zabezpečiť poistencom štátu poistné na verejné zdravotné poistenie.  
07A01  
- Poistné za poistencov štátu  
1 263 888 000  
12 538 305  
23 820 296  
07A03  
- Zdravotné a liečebné výkony  
07A0308  
07A0309  
07A030A  
07A030B  
07A030C  
07A030D  
07A04  
- Epidemiologický prieskum a hodn. efektívnosti liečby u drogovo závislých  
- Metadonová udržiavacia liečba  
- Paliatívna a hospicová starostlivosť  
- Zdravotná starostlivosti v zmysle § 9 zákona 580/2004 Z.z. (bezdomovci)  
- Toxikologické centrum  
- Katalóg a zoznam zdravotných výkonov  
- Modernizácia zdravotných pracovísk a ich technické zázemia  
- Dobudovanie a inovácia záchrannej zdravotnej služby v SR  
- Ostatná technika zdravotníckych zariadení  
07A0403  
07A0408  
07A040D  
07A040G  
07A040H  
07A040I  
07A040J  
07A040K  
07A040L  
07B  
- Laboratórna technika  
- Stavby zdravotníckych zariadení  
- Budovanie a rozvoj zdravotníckej infraštruktúry - MVRR SR  
- Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc (1.1)  
- Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc (1.2.)  
- Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti (2.1.)  
- Obnova a modernizácia zdravotníckej techniky (2.2.)  
Tvorba a implementácia politík  
Zámer:  
Realizácia transformačných opatrení v praxi.  
Vybrané ciele:  
Koordinovať a zabezpečiť činnosti jednotlivých subjektov v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR a iných subjektov v rámci rezortu  
zdravotníctva.  
07B01  
- Riadenie, podpora programov  
07B0101  
07B0102  
07B0103  
07B0104  
07B0106  
07B0108  
07B0109  
07B010A  
07B010B  
07B010D  
07B010E  
07B010F  
07B02  
- Riadenie jednotlivých programov v rezorte zdravotníctva (financovanie aparátu)  
- Zahraničná oblasť v zdravotníctve  
- Ostatná činnosť v zdravotníctve (SLS, SČK a podobne)  
- Rozpočet príspevkových organizácií v pôsobnosti MZ SR  
- Činnosť Komunikačného odboru MZ SR  
- Lieková politika  
- Činnosť Sekcie zdravotnej starostlivosti MZ SR  
- Činnosť Osobného úradu MZ SR  
- Činnosť Inšpektorátu kúpeľov a žriediel  
- Technická pomoc pre prípravu, implementáciu, monitorovanie a kontrolu (3.1.)  
- Technická pomoc pre hodnotenie a štúdie, informovanie a komunikáciu (3.2.)  
- Činnosť Sekcie farmácie a liekovej politiky  
- Systém zdravotníctva  
07B0203  
07B0204  
07B03  
- Plnenie programu eHEALTH  
- Zber, spracovanie a analýza údajov  
- Vzdelávanie v rezorte zdravotníctva  
07B0301  
07B0302  
07B0303  
07B0306  
07B0307  
- Vysokoškolské vzdelávanie na zdravotníckych univerzitách  
- Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov  
- Prevádzka univerzity a vedecko-výskumnej základne  
- Špecifický program výchovy a vzdelávania v odbore drogových závislosti  
- Veda a výskum v zdravotníctve  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu  
00209  
06E03  
06G09  
MZ SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
3 330  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
MZ SR - Zdravotnícka podpora  
220 653  
Gestor:11 Ministerstvo obrany SR  
Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MZ SR  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
06G0901  
06G0902  
06G1K  
- Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania  
- Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora - MZ SR  
Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - MZ SR  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
14 / 30  
Kód  
programu  
Názov programu  
06H08  
06K0J  
06K0P  
06K17  
09705  
0A90C  
Hospodárska mobilizácia MZ SR  
1 339 513  
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR  
Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja - MZ SR  
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Koordinácia prierezových aktivít a zabezpečovanie realizácie cieľov štátnej vednej a technickej politiky - MZ SR  
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Výskum vplyvu metalómov a genetických faktorov na zdravie detí  
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Príspevky SR do MO - MZ SR  
512 411  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - MZ SR  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
0A90C01  
- Elektronické služby zdravotníctva  
0AA02  
Ďalšie vzdelávanie v zdravotníctve ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov  
12 158 000  
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
0AA0201  
0AA0202  
0AR04  
- Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve  
- Technická pomoc pre cieľ Konvergencia - MZ SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR - Protidrogrová politika  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
0AS05  
MZ SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
4 300  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
22 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2013  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
2 172 870 025  
07C  
Sociálna inklúzia  
1 765 548 960  
Zámer:  
Udržateľné zníženie chudoby a odstránenie sociálneho vylúčenia.  
Vybrané ciele:  
Znížiť mieru rizika chudoby.  
07C01  
- Pomoc v hmotnej núdzi  
07C0101  
07C0102  
07C0103  
07C0104  
07C0106  
07C02  
- Dávka v hmotnej núdzi  
- Dotácia na výkon osobitného príjemcu  
- Dotácia na stravu pre dieťa v hmotnej núdzi  
- Dotácia na školské potreby pre dieťa v hmotnej núdzi  
- Náhradné výživné  
- Podpora rodiny  
07C0201  
07C0202  
07C0206  
07C020A  
07C020B  
07C03  
- Prídavok na dieťa  
- Rodičovský príspevok  
- Ostatné príspevky na podporu rodiny  
- Štátom platené poistné  
262 030 392  
- Príspevok na starostlivosť o dieťa  
- Kompenzácia sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia  
- Iniciatívy v oblasti sociálnej inklúzie  
- Ostatné iniciatívy  
07C04  
07C040A  
07C040C  
07C040G  
07C05  
- Zvýšenie zamestnateľnosti cez FSR  
- Zabezpečenie hodnotenia a implementácie horizontálnej priority rovnosť príležitostí - MVRR SR  
- Starostlivosť o ohrozené deti  
07C0501  
07C0502  
07C0503  
07C0504  
07C06  
- Náhradná rodinná starostlivosť  
- Ústavná starostlivosť v štátnych detských domovoch  
- Ústavná starostlivosť v neštátnych zariadeniach  
- Prevencia a sanácia (MVO)  
- Nesystémové dávky sociálneho poistenia  
- Vianočný príspevok dôchodcom  
49 720 610  
65 000 000  
07C07  
07C08  
- Podpora sociálnej inklúzie  
- Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb star. s  
osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity - opatrenie 2.1  
- Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trhu práce s osobitným  
zreteľom na marginalizované komunity - opatrenie 2.2  
07C0801  
07C0802  
07C0803  
- Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života - opatrenie 2.3  
07C0A  
- Podpora sociálnych služieb  
15 / 30  
Kód  
programu  
Názov programu  
07E  
Tvorba a implementácia politík  
Zámer:  
141 812 399  
Tvorba a realizácia rezortných politík v súlade s Programovým vyhlásením vlády.  
07E03  
- Riadiaca, koncepčná a výskumná činnosť  
- Aparát ministerstva  
07E0301  
07E04  
- Výkon štátnej správy na úseku sociálnych vecí, rodiny, práce a zamestnanosti  
- Špecializovaná štátna správa  
07E0401  
07E0402  
- Ostatná štátna správa  
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:  
Ľudské zdroje  
06G  
Zámer:  
Vytváranie podmienok na zvýšenie zamestnanosti populácie s dôrazom na zamestnateľnosť znevýhodnených uchádzačov o  
zamestnanie, na rozvoj moderných služieb zamestnanosti, zlepšenie celkovej situácie v oblasti rovnosti príležitostí, antidiskriminácie a  
podpory sociálnej inklúzie realizovaním projektov financovaných z rozpočtu EU a spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu.  
06G04  
Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR  
17 217 563  
Vybrané ciele:  
Podporovať vytváranie nových pracovných miest.  
06G0404  
06G040I  
06G040J  
06G040L  
06G040M  
06G040N  
06G040O  
06G15  
- Národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti  
- Zvýšenie zamestnateľnosti cez SIA  
13 337 275  
3 360 430  
- Individuálna štátna pomoc  
- Príspevok na podporu udržania zamestnanosti  
- Podpora zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím  
- Podpora zamestnanosti absolventov  
- Podpora zamestnanosti aktiváciou  
Podpora rastu zamestnanosti  
226 565 884  
3 864 448  
06G1501  
- Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti - opatrenie 1.1  
- Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania -  
opatrenie 1.2  
06G1502  
06G16  
Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK  
- Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnanosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť - opatrenie 3.1  
- Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenia pracovného a rodinného života v BSK - opatrenie 3.2  
- Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK - opatrenie 3.3  
- Technická pomoc pre BSK - opatrenie 3.4  
06G1601  
06G1602  
06G1603  
06G1604  
06G17  
Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy  
10 125 215  
7 200 000  
06G1701  
06G1702  
06G18  
- Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami - opatrenie 4.1  
- Zavedenie systémov riadenia kvality vo verejnej správe a pre MVO v oblasti politiky zamestnanosti a sociálnej politiky - opatrenie 4.2  
Technická pomoc  
06G1801  
- Technická pomoc - opatrenie 5.1  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu  
0020D  
06H09  
09706  
0A909  
0AR05  
MPSVR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
Hospodárska mobilizácia MPSVR SR  
45 189  
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR  
Príspevky SR do MO - MPSVR SR  
440 367  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - MPSVR SR  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Protidrogová politika  
50 000  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
24 - Ministerstvo kultúry SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2013  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
188 746 958  
08S  
Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt  
131 230 045  
Zámer:  
Zvýšenie kultúrneho povedomia občanov v oblasti ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva, umeleckej tvorby a poskytovania  
kultúrnych služieb.  
08S01  
- Inštitucionálna podpora štátnymi rozpočtovými a príspevkovými organizáciami  
- Divadlá a divadelná činnosť  
08S0101  
08S0102  
08S0103  
- Hudba, koncertná činnosť a umelecké súbory  
- Výtvarné umenie, fotografia, architektúra a dizajn  
16 / 30  
Kód  
programu  
Názov programu  
08S0104  
08S0105  
08S0106  
08S0107  
08S0108  
08S0109  
08S010B  
08S010E  
08S02  
- Médiá a audiovízia  
2 460 000  
- Knižnice a knižničná činnosť  
- Múzeá a galérie  
- Osvetová činnosť a tradičná ľudová kultúra  
- Ochrana pamiatkového fondu  
- Literatúra a knižná kultúra  
- Podpora aktivít Matice slovenskej  
- Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013  
- Grantový systém  
21 066 097  
08S0201  
08S0203  
08S0206  
08S0207  
08S0209  
08S020A  
08S020C  
08S020D  
08S020E  
08S03  
- Umenie  
- Obnovme si svoj dom  
- Pro Slovakia  
- Podpora návštevnosti kultúrnych podujatí  
- Kultúra znevýhodnených skupín  
- Nehmotné kultúrne dedičstvo  
- Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií  
- Mimoriadne kultúrne aktivity v rámci GS  
- Európske hlavné mesto kultúry  
- Podpora vysielania a tvorby niektorých programov verejnoprávnej inštitúcie - Rozhlasu a televízie Slovenska  
- Slovenský rozhlas  
08S0301  
08S0302  
08S0303  
08S04  
- Slovenská televízia  
- Rozhlas a televízia Slovenska  
28 000 000  
- Systematická obnova audiovizuálneho dedičstva a jeho sprístupňovanie na roky 2008 - 2019  
- Príspevok Audiovizuálnemu fondu  
08S0401  
08S0402  
08S05  
3 500 000  
1 493 726  
- Systematická obnova audiovizuálneho dedičstva realizovaná SFÚ  
- Štrukturálne fondy EÚ  
08S0503  
08S0504  
08S0505  
08T  
- Slovenská digitálna knižnica - SNK Vrútky  
- Integrovaná ochrana európskeho kultúrneho dedičstva  
- Generálna oprava šindľových krytín na objektoch ľudovej architektúry v Múzeu slovenskej dediny  
Tvorba a implementácia politík  
57 514 257  
Zámer:  
Transparentný, účinný a efektívny systém financovania tvorby, šírenia, ochrany a prezentácie kultúrnych hodnôt a rozvoj kultúrnych  
služieb v profesionálnej a neprofesionálnej štátnej a neštátnej sfére.  
Vybrané ciele:  
Skvalitňovať výkon štátnej správy s cieľom efektívneho riadenia a koordinácie programov na úrovni aparátu ministerstva kultúry tak, aby  
boli splnené všetky úlohy stanovené legislatívnym plánom a plánom práce na príslušný rok.  
08T01  
- Koncepcia kultúrnej politiky, riadenie a koordinácia programov  
- Koncepčná a riadiaca činnosť  
08T0101  
08T0103  
08T0104  
08T0105  
08T0106  
08T0107  
08T0109  
08T010B  
08T010C  
08T010D  
08T02  
- Podpora kultúrnych aktivít RO a PO  
- Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí  
- Projekt informatizácie kultúry  
- Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov  
- Nákup dopravných prostriedkov  
- Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008-2013  
- Obnova nástrojového vybavenia a krojových súčiastok  
- Stratégia nákupu slovacík múzejnej a galerijnej hodnoty  
- Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013  
- Cirkvi a náboženské spoločnosti  
08T0201  
08T0202  
08T0203  
08T0205  
- Príspevok na prevádzku cirkevných ústredí  
- Slovenská katolícka charita  
- Diakonia ECAV  
- Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu  
06G0U  
06H0A  
06K06  
06K0Q  
Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MK SR  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Hospodárska mobilizácia MK SR  
2 656  
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR  
Štátne objednávky výskumu a vývoja na podporu odvetvovej politiky MK SR  
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Koordinácia prierezových aktivít a zabezpečovanie realizácie cieľov štátnej vednej a technickej politiky - MK SR  
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
17 / 30  
Kód  
programu  
Názov programu  
0A906  
Rozvoj pamäťových a fondových inšt. a obnova ich národnej infraštruktúry MF SR - MK SR  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
0A90601  
0A90602  
0A90603  
0A90604  
0A90605  
0A90606  
0A90607  
0A90608  
0A907  
- Digitálna galéria  
- Digitálna knižnica a digitálny archív  
- Digitálny pamiatkový fond  
- Centrálny dátový archív  
- Dokumentačno - informačné centrum rómskej kultúry  
- Digitálne múzeum  
- Digitálna audiovízia  
- Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra  
Technická pomoc OP IS MF SR - MK SR  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
0AR03  
Ministerstvo kultúry SR - Protidrogová politika  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
26 - Ministerstvo hospodárstva SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2013  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
301 956 939  
07K  
Rozvoj priemyslu a podpora podnikania  
264 730 433  
Zámer:  
Zdravé podnikateľské prostredie podporujúce nové investície, zvyšovanie produktivity, inovácie a tvorbu nových pracovných miest  
Vybrané ciele:  
Znížiť regulačné a administratívne zaťaženie podnikateľských subjektov v SR  
Vytvoriť inštitucionálne zázemie pre RIA ako jeden z nástrojov lepšej regulácie  
Každoročne poskytnúť potenciálnym investorom kompletný servis.  
07K01  
- Reštrukturalizácia priemyselných odvetví  
07K0106  
07K010F  
07K0113  
07K0115  
07K0117  
07K0118  
07K0119  
07K02  
- Podpora útlmu a likvidácie následkov ťažby v uhoľnom baníctve  
- Podpora útlmu rudného baníctva  
1 761 000  
- Program vyššieho využívania biomasy a slnečnej energie v domácnostiach  
- Národný jadrový fond  
- Staré banské diela  
- Tradície a histórie banských činností  
- Národný jadrový fond - odvody od prenosovej sústavy a distribučných sústav  
- Podpora podnikania  
07K0202  
07K0205  
07K0208  
07K0209  
07K020D  
07K0211  
07K0212  
07K0216  
07K0218  
07K021A  
07K021C  
07K021D  
07K021E  
07K021F  
07K03  
- Administrácia NARMSP  
- Poradenstvo a vzdelávanie pre MSP  
- Podpora malého a stredného podnikania prostredníctvom siete inkubátorov a metódy Research based spin off  
- Podpora vzdelávania a poradenstva pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie a začínajúcich podnikateľov  
- Podpora inovačných projektov v rezorte MH SR  
- Monitoring a výskum MSP  
- www stránka pre MSP  
- Národný program zvyšovania produktivity a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky  
- Implementácia priorít Inovačnej stratégie  
- Akčný plán znižovania administratívneho bremena v SR  
- Podpora spoločných služieb pre podnikateľov - opatrenie 1.2 OP KaHR  
- Pomoc MSP na trhu EÚ  
- Posilnenie úverovej kapacity Mikropôžičkového programu  
- Podpora úspešnej podnikateľskej praxe a výchovy k podnikaniu  
- Rozvoj cestovného ruchu  
07K030D  
07K030E  
07K04  
- Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu - opatrenie 3.1 OP KaHR  
- Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska - opatrenie 3.2 OP KaHR  
- Rozvoj zahraničnej spolupráce, obchodu a investícií  
- Administrácia SARIO  
07K0402  
07K0403  
07K0404  
07K07  
- Podpora rozvoja strategických investícií - Investičné stimuly  
- Podpora rozvoja a zriaďovania priemyselných parkov  
- Podpora realizácie významnej investície Getrag Ford Transmissions  
- Podpora regionálneho rozvoja  
9 263 029  
07K08  
07K09  
- Podpora projektu Samsung  
18 / 30  
Kód  
programu  
Názov programu  
07K0B  
- Interreg IVC  
07K0B01  
07K0B02  
07K0C  
- Technická asistencia Interreg IVC - povinný príspevok do JTS  
- Technická asistencia Interreg IVC - odbor interregionálnej a bilaterálnej spolupráce  
- Interact II  
07K0C01  
07K0D  
- Technická asistencia Interact II - povinný príspevok do JTS  
- Energetika  
- Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike - opatrenie 2.1  
OP KaHR  
- Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky - opatrenie 2.2 OP  
KaHR  
07K0D01  
07K0D02  
07K0D05  
07K0E  
- Program na podporu energetickej efektívnosti  
- Inovácie  
07K0E01  
07K0E02  
07K0F  
- Inovácie a technologické transfery - opatrenie 1.1 OP KaHR  
- Podpora inovačných aktivít v podnikoch - opatrenie 1.3 OP KaHR  
- Podpora realizácie významnej investície AU Optronics  
Tvorba a implementácia politík  
07L  
33 646 829  
Zámer:  
Zabezpečením efektívnej podpory uplatňovať a rozvíjať vládnu politiku v oblasti hospodárstva.  
Vybrané ciele:  
Vyčerpať všetky disponibilné prostriedky z EÚ a na spolufinancovanie.  
07L02  
07L03  
07L04  
07L05  
07L07  
07L09  
- Podpora rozvoja činnosti občianských združení na ochranu práv spotrebiteľa  
- Podpora budovania štruktúr v oblasti trhového dozoru na ochranu spotrebiteľa SR 104.01  
- Podpora programov rezortu MH SR  
- Administrácia rozpočtových organizácií rezortu MH SR  
- Európske spotrebiteľské centrum  
- Technická pomoc - opatrenie 4.1 OP KaHR  
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:  
Hospodárska mobilizácia  
06H  
Zámer:  
Efektívne využitie finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných nepretržite na zabezpečenie  
potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a  
ostatných zložiek počas krízovej situácie.  
06H01  
Hospodárska mobilizácia MH SR  
2 640 377  
Vybrané ciele:  
Vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných v stave bezpečnosti, ktoré sú v pôsobnosti MH SR  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu  
00204  
05T01  
08B0A  
09704  
0A90G  
0AR0C  
0AS03  
MH SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
Oficiálna rozvojová pomoc MH SR  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Rozvoj ochrany obyvateľov SR pred chemickými zbraňami - rezort MH SR  
35 000  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií - MH SR  
900 000  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - MH SR  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
Ministerstvo hospodárstva SR - Protidrogová politika  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
MH SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
4 300  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
27 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2013  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
1 245 979 888  
07P  
Regionálny rozvoj  
434 120 088  
Zámer:  
Sociálno-ekonomická vyrovnanosť regiónov.  
07P06  
- Operačný program Bratislavský kraj  
- Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel  
07P0601  
07P0602  
07P0603  
07P0604  
07P0605  
- Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava  
- Opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery  
- Opatrenie 2.2. Informatizácia spoločnosti  
- Technická pomoc  
19 / 30  
Kód  
programu  
Názov programu  
07P08  
- Regionálny operačný program  
07P0801  
07P0802  
07P0803  
07P0804  
07P0805  
07P0806  
07P0807  
07P0808  
07P0809  
07P09  
- Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania  
- Opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately  
- Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov  
- Opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj Infraštruktúry cestovného ruchu  
- Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel  
- Opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb  
- Opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov  
- Opatrenie 6.1 Technická pomoc  
- Opatrenie 7.1 Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013  
- Cezhraničná spolupráca SR - ČR  
07P0901  
07P0902  
07P0903  
07P0904  
07P0905  
07P0906  
07P0907  
07P0908  
07P0909  
07P090A  
07P0A  
- Opatrenie 1.1 Kultúrny rozvoj a zachovanie tradícií  
- Opatrenie 1.2 Spolupráca a sieťovanie  
- Opatrenie 1.3 Vzdelávanie, trh práce a zamestnanosť  
- Opatrenie 1.4 Rozvoj podnikateľského a inovačného prostredia  
- Opatrenie 1.5 Rozvoj cezhraničného turizmu  
- Opatrenie 1.6 Fond mikroprojektov  
- Opatrenie 2.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry a dostupnosti pohraničia  
- Opatrenie 2.2 Zachovanie životného prostredia a rozvoj krajiny  
- Opatrenie 2.3 Zlepšenie informačnej a komunikačnej dostupnosti prihraničia  
- Podpora riadenia, implementácia, kontrola programu, monitorovanie a propagácia programu  
- Cezhraničná spolupráca HU - SK  
07P0A01  
07P0A02  
07P0A03  
07P0A04  
07P0A05  
07P0A06  
07P0A07  
07P0A08  
07P0A09  
07P0A0A  
07P0A0B  
07P0A0C  
07P0A0D  
07P0B  
- Opatrenie 1.1 Podpora spolupráce v oblasti hospodárstva  
- Opatrenie 1.2 Spolupráca v oblasti vedy, výskumu a inovácií  
- Opatrenie 1.3 Spoločná podpora turizmu  
- Opatrenie 1.4 Spoločné využívanie zariadení zdravotnej starostlivosti a prevencie rizika  
- Opatrenie 1.5 Rozvoj sieťovania, partnerstva, programového a projektového plánovania a kapacít manažmentu  
- Opatrenie 1.6 Spoločné využívanie a rozvoj ľudských zdrojov  
- Opatrenie 1.7 Aktivity Ľudia ľuďom  
- Opatrenie 2.1 Spoločné aktivity na podporu ochrany životného prostredia  
- Opatrenie 2.2 Spoločné aktivity ochrany prírody  
- Opatrenie 2.3 Výstavba malých ciest, cyklistických trás, verejná doprava  
- Opatrenie 2.4 Zariadenia pohraničného styku cez hraničné rieky  
- Opatrenie 2.5 Zlepšenie cezhraničných komunikačných kanálov  
- Technická asistencia  
- Cezhraničná spolupráca AT - SK  
07P0B01  
07P0B02  
07P0B03  
07P0B04  
07P0B05  
07P0B06  
07P0B07  
07P0B08  
07P0B09  
07P0C  
- Opatrenie 1.1 Cezhraničná spolupráca MSP, spolupráca v oblasti výskumu, technológií a vývoja  
- Opatrenie 1.2 Kultúrna spolupráca, spolupráca v cestovnom ruchu  
- Opatrenie 1.3 Vzdelávanie a kvalifikácia, integrácia trhov práce  
- Opatrenie 1.4 Sociálna dimenzia integrácie (sociálne a zdravotné služby)  
- Opatrenie 2.1 Doprava a regionálna dostupnosť (plánovanie, organizácia dopravy a logistika)  
- Opatrenie 2.2 Trvalo udržateľný územný rozvoj a kvalitná regionálna správa/kvalitný regionálny manažment  
- Opatrenie 2.3 Spolupráca a spoločný manažment/spoločné riadenie chránených území  
- Opatrenie 2.4 Energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie, ochrana životného prostredia, manažment rizík  
- Technická pomoc  
- Cezhraničná spolupráca PL - SK  
07P0C01  
07P0C02  
07P0C03  
07P0C04  
07P0C05  
07P0C06  
07P0C07  
07P0D  
- Opatrenie 1.1 Komunikačná a dopravná infraštruktúra  
- Opatrenie 1.2 Infraštruktúra životného prostredia  
- Opatrenie 2.1 Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu  
- Opatrenie 2.2 Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva  
- Opatrenie 2.3 Vytváranie sietí  
- Technická asistencia  
- Podpora miestnych iniciatív - mikroprojekty  
- Operačný program cezhraničnej spolupráce ENPI HU-SK-RO-UA  
- Opatrenie 1.1 Harmonizovaný rozvoj cestovného ruchu  
07P0D01  
07P0D02  
07P0D03  
07P0D04  
- Opatrenie 1.2 Vytvorenie lepších podmienok pre rozvoj MSP a podnikania  
- Opatrenie 2.1 Ochrana životného prostredia, trvalo udržateľný rozvoj a riadenie prírodných zdrojov  
- Opatrenie 2.2 Pripravenosť na núdzové situácie (povodne, požiare, zosuvy pôdy)  
20 / 30  
Kód  
programu  
Názov programu  
07P0D05  
07P0D06  
07P0D07  
08V  
- Opatrenie 3.1 Zlepšenie dopravnej infraštruktúry na hraničných prechodoch a vybavenie pre zabezpečenie kontroly na hraniciach  
- Opatrenie 4.1 Inštitucionálna spolupráca  
- Opatrenie 4.2 Neinvestičné projekty Ľudia ľuďom  
UDRŽATEĽNÉ LESNÉ HOSPODÁRSTVO  
8 317 746  
Zámer:  
Funkčne integrované lesné hospodárstvo zabezpečujúce ekologickú stabilitu krajiny a posilňujúce hospodársky a sociálny rozvoj  
regiónov a vidieka.  
Vybrané ciele:  
V období zvýšeného rizika vzniku lesných požiarov zabezpečiť letecký monitoring lesov SR.  
08V02  
- OBNOVA A ROZVOJ LESNÉHO HOSPODÁRSTVA  
- Špecifické činností v lesnom hospodárstve  
- Rozvoj hospodárskej úpravy lesa  
08V0201  
08V0202  
08V0203  
08V0204  
08V0205  
08V0206  
08V0207  
08V03  
- Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy  
- Monitoring lesov ohrozených požiarmi  
- Veľkoplošná ochrana lesov  
- Starostlivosť o národné parky  
- Štátna správa na úseku lesného hospodárstva  
- VÝSKUM A ODBORNÁ POMOC PRE UDRŽATEĽNÉ LESNÉ HOSPODÁRSTVO  
- Výskum na podporu udržateľného lesného hospodárstva  
- Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo  
- Ochrana prírody - NLC  
08V0301  
08V0302  
08V0304  
08W  
POTRAVINOVÁ BEZPEČNOSŤ, ZDRAVIE A OCHRANA ZVIERAT A RASTLÍN  
32 993 211  
Zámer:  
Spotrebitelia sú zásobovaní kvalitnými potravinami, je zabezpečená vysoká úroveň zdravia a ochrany zvierat a rastlín.  
Vybrané ciele:  
Výkonom hraničných veterinárnych kontrol na vonkajších hraniciach EÚ na 3 hraničných inšpekčných staniciach zabezpečiť 100 %  
ochranu štátneho územia SR pred zavlečením nákaz zvierat a dovozom zdraviu škodlivých živočíšnych produktov z tretích krajín.  
08W01  
- REGULÁCIA, FORMULÁCIA A VÝKON VETERINÁRNEJ A POTRAVINOVEJ SLUŽBY  
- Veterinárna a potravinová ochrana a kontrola  
- Potravinový dozor  
08W0101  
08W0102  
08W0103  
08W0104  
08W010I  
08W010J  
08W02  
- Eradikácia chorôb  
- Kontrola BSE  
- Odborná činnosť pre bezpečnosť potravín  
- Koordinácia a zodpovednosť za zdravie zvierat a potravinovú bezpečnosť  
- ZDRAVOTNÁ NEŠKODNOSŤ POTRAVÍN  
08W0201  
08W03  
- Diagnostika a skúšanie potravín  
- POZNATKOVÁ BÁZA NA ZABEZPEČENIE KVALITY A BEZPEČNOSTI POTRAVÍN  
- Výskum na podporu kvality a zdravotnej neškodnosti potravín  
- Odborná pomoc pre zdravé a kvalitné potraviny  
- REGULÁCIA VSTUPOV, ZDRAVIE A KVALITA RASTLÍN  
TVORBA, REGULÁCIA A IMPLEMENTÁCIA POLITÍK  
08W0301  
08W0302  
08W04  
090  
63 676 573  
Zámer:  
Vysoký štandard tvorby politík a poskytovania služieb všetkým relevantným zúčastneným - farmárom, obyvateľom vidieka,  
agropotravinárskemu priemyslu, spotrebiteľom, verejnosti a inštitúciám verejnej správy v súlade s princípmi Spoločnej poľnohospodárskej  
politiky.  
Vybrané ciele:  
Zabezpečiť riadenie, koordináciu a financovanie aparátu ministerstva, aby strategické úlohy MPRV SR boli splnené včasným a úplným  
spôsobom podľa Plánu práce vlády SR a podľa Plánu legislatívnych úloh vlády SR.  
09001  
- PODPORA PROGRAMOV  
0900101  
0900102  
0900105  
0900106  
09002  
- Kontrola a zodpovednoť za programy  
- Vzdelávanie  
- Zahraničná spolupráca rezortu  
- Propagácia rezortu  
- REALIZÁCIA A ADMINISTRÁCIA FINANČNÝCH SCHÉM  
- Administrácia podporných schém  
- Národné podpory  
0900201  
0900202  
0900208  
09003  
- Štátna pomoc  
- POZNATKOVÁ PODPORA TVORBY POLITÍK  
- Hodnotenie politík a odvetvová stratégia  
- Koordinácia vedeckovýskumnej činnosti  
- Monitorovanie a prieskum pôdneho krytu SR  
- PÔDOHOSPODÁRSKY INFORMAČNÝ SYSTÉM  
- Informatizácia MP SR  
0900301  
0900302  
0900303  
09004  
0900401  
21 / 30  
Kód  
programu  
Názov programu  
09005  
- ŠTATISTICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM  
- Štatistické zisťovanie  
0900501  
0900502  
0900503  
09006  
- Informačné listy MP SR  
- ISPU SR - databáza IS  
- POZEMKOVÉ ÚPRAVY  
0900601  
0900604  
09007  
- Pozemkové úpravy a usporiadanie pozemkového vlastníctva  
- Štátna správa na úseku pozemkových úprav  
- Riadenie a kontrola - APRR  
091  
PODPORA KONKURENCIESCHOPNOSTI POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA  
415 807 902  
Zámer:  
Medzinárodne konkurencieschopný, na spotrebiteľa orientovaný agropotravinársky sektor, vytvárajúci enviromentálne udržateľný vidiecky  
ráz.  
Vybrané ciele:  
Udržať stanovenú výmeru poľnohospodárskej pôdy minimálne na úrovni 1,8 mil. ha.  
09102  
- PODPORA POĽNOHOSPODÁRSKYCH ČINNOSTÍ ( PRIAME PLATBY )  
- RYBNÉ HOSPODÁRSTVO - EFF ( Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007-13)  
- Investície do akvakultúry ( cieľ Konvergencia )  
- Investície do spracovania a uvádzania na trh ( cieľ Konvergencia )  
- Organizácie výrobcov  
09103  
0910303  
0910304  
0910305  
0910306  
0910307  
091030A  
091030B  
091030C  
09104  
- Podpora a rozvoj nových trhov  
- Technická pomoc  
- Investície do akvakultúry ( cieľ mimo Konvergencia )  
- Investície do spracovania a uvádzania na trh ( cieľ mimo Konvergencia )  
- Podpora a rozvoj nových trhov, mimo cieľa Konvergencia  
- STABILIZÁCIA TRHU POĽNOHOSPODÁRSKEJ PRODUKCIE ( TOV )  
- POZNATKOVÁ PODPORA KONKURENCIESCHOPNOSTI POĽNOHOSPODÁRSTVA  
- Výskum na podporu živočíšnej výroby  
09105  
0910503  
0910504  
0910505  
0910506  
09106  
- Odborná pomoc pre živočíšnu produkciu  
- Výskum na podporu rastlinnej výroby  
- Odborná pomoc pre rastlinnú produkciu  
- PLEMENÁRSKA A KONTROLNÁ ČINNOSŤ  
0910601  
0910602  
0910603  
092  
- Rozvoj a starostlivosť o plemenitbu a šľachtenie hospodárskych zvierat  
- Štátna kontrola plemenitby a šľachtenia hospodárskych zvierat  
- Kontrola strojov a zariadení  
ROZVOJ VIDIEKA  
290 667 684  
Zámer:  
Životaschopné a ekologicky udržateľné vidiecke prostredie, stabilizujúce existujúcu populáciu na vidieku prostredníctvom generovania  
pracovných príležitostí a vyššej životnej úrovne.  
Vybrané ciele:  
Zabezpečiť podporu v rámci platieb za znevýhodnené oblasti horské na celkovej rozlohe 440 000 ha poľnohospodárskej pôdy.  
09202  
- IMPLEMENTÁCIA RÁMCA PODPORY  
- Technická pomoc ( opatrenie č. 511 )  
- Národná sieť rozvoja vidieka ( opatrenie č. 512 )  
- ZVEĽAĎOVANIE KRAJINY  
0920208  
0920209  
09203  
0920301  
0920302  
- Múzejná činnosť  
- Verejnoprospešné aktivity rozvoja vidieka  
- ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI SEKTORA POĽNOHOSPODÁRSTVA A LESNÉHO HOSPODÁRSTVA - EAFRD ( PRV SR  
2007-13 )  
09204  
0920401  
0920402  
0920403  
0920404  
0920405  
0920406  
0920407  
0920408  
09205  
- Odborné vzdelávanie a informačné aktivity ( opatrenie č. 111 )  
- Využívanie poradenských služieb ( opatrenie č. 114 )  
- Modernizácia fariem ( opatrenie č. 121 )  
- Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov ( opatrenie č. 122 )  
- Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva ( opatrenie č. 123 )  
- Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva ( opatrenie č. 125 )  
- Polosamozásobiteľské farmy ( opatrenie č. 141 )  
- Odbytové organizácie výrobcov ( opatrenie č. 142 )  
- ZLEPŠENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A KRAJINY - EAFRD ( PRV SR 2007-13 )  
- Znevýhodnené oblasti horské ( opatrenie č. 211 )  
0920501  
0920502  
0920503  
0920504  
- Znevýhodnené oblasti iné ( opatrenie č. 212 )  
- Natura 2000 a smernica o vodách ( opatrenie č. 213 )  
- Agroenvironmentálne platby ( opatrenie č. 214 )  
22 / 30  
Kód  
programu  
Názov programu  
0920505  
0920506  
0920507  
0920508  
0920509  
09206  
- Životné podmienky zvierat ( opatrenie č. 215 )  
- Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy ( opatrenie č. 221 )  
- Natura 2000 - lesná pôda ( opatrenie č. 224 )  
- Lesnícko - environmentálne platby ( opatrenie č. 225 )  
- Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení ( opatrenie č. 226 )  
- KVALITA ŽIVOTA VO VIDIECKYCH OBLASTIACH A DIVERZIFIKÁCIA VIDIECKEHO HOSPODÁRSTVA - EAFRD (PRV SR 2007-13)  
- Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam ( opatrenie č. 311 )  
- Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu ( opatrenie č. 313 )  
- Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo ( opatrenie č. 321 )  
0920601  
0920602  
0920603  
0920604  
0920605  
0920606  
09207  
- Obnova a rozvoj dediny ( opatrenie č. 322 )  
- Vzdelávanie a informovanie ( opatrenie č. 331 )  
- Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia ( opatrenie č. 341 )  
- LEADER - EAFRD ( PRV SR 2007-13 )  
0920701  
0920702  
0920703  
0CC  
- Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia ( opatrenie č. 413 )  
- Vykonávanie projektov spolupráce ( opatrenie č. 421 )  
- Chod miestnej akčnej skupiny ( opatrenie č. 431 )  
STABILIZÁCIA POĽNOHOSPODÁRSTVA A TRHOV S POĽNOHOSPODÁRSKYMI KOMODITAMI  
Zámer:  
Trvalo udržateľné riadenie zdrojov zabezpečujúce stabilitu poľnohospodárskych trhov, životaschopnú produkciu potravín, zvyšujúce  
konkurencieschopnosť poľnohospodárstva a stabilizujúce príjmy poľnohospodárov.  
0CC01  
0CC0101  
0CC0102  
0CD  
- I. Pilier SPP  
- Priame platby  
- Trhovo orientované výdavky (TOV)  
ROZVOJ VIDIEKA SR 2014 - 2020  
Zámer:  
Vyvážený územný rozvoj podporujúci sociálne a ekonomické napredovanie vidieckych oblastí.  
0CD01  
- PRV SR 2014-2020  
0CD0101  
- PRV SR 2014-20  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu  
00207  
05T04  
06H0B  
06K0H  
06K0K  
06K0N  
09708  
0AR0B  
0AS06  
MP SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
Oficiálna rozvojová pomoc - MP SR  
37 904  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Hospodárska mobilizácia MPRV SR  
100 700  
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR  
Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja - MP SR  
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja - MŽP SR  
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Koordinácia prierezových aktivít a zabezpečovanie realizácie cieľov štátnej vednej a technickej politiky - MP SR  
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Príspevky SR do MO - MPRV SR  
246 488  
11 592  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva SR - Protidrogová politika  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
MP SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
29 - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2013  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
2 288 121 084  
017  
Podpora rozvoja bývania  
164 454 000  
Zámer:  
Kvalitné a dostupné bývanie.  
01701  
01705  
01706  
01707  
01709  
053  
- Výstavba a obnova bytového fondu  
- Štátny fond rozvoja bývania  
54 904 000  
40 000 000  
- Štátna prémia k stavebnému sporeniu  
- Štátny príspevok k hypotekárnym úverom  
- Náhradné nájomné byty  
31 000 000  
13 550 000  
Cestná infraštruktúra  
1 075 256 998  
23 / 30  
Kód  
programu  
Názov programu  
Zámer:  
Umožniť rýchlu, efektívnu a bezpečnú dopravu po prevádzkovo spôsobilých cestách a diaľniciach.  
Vybrané ciele:  
Do roku 2014 odovzdať do užívania 130,4 km diaľnic a rýchlostných ciest a začať výstavbu 286,8 km diaľnic a rýchlostných ciest .  
05301  
- Správa, údržba a opravy ciest a diaľnic  
0530101  
0530102  
05302  
- Správa, údržba a opravy ciest I. tr. a diaľničných privádzačov  
- Príprava a realizácia opráv diaľnic a rýchlostných ciest NDS  
- Cestná sieť - výstavba a obnova  
0530201  
0530202  
0530203  
0530204  
0530207  
0530208  
05303  
- Výstavba cestnej siete  
- Obnova technickej základne údržby ciest a diaľnic  
- Preložka štátnej cesty II/520 Nová Bystrica-Oravská Lesná  
- Severný obchvat mesta Trnava  
- Modernizácia a výstavba ciest I. triedy (opatrenie 5.2 OP Doprava)  
- ŠR mimo spolufinancovania - MSF+ NN OPD (nad GAP)  
- Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest NDS  
4 623 553  
0530305  
0530308  
0530309  
053030A  
053030B  
053030C  
05305  
- Diaľnice a rýchlostné cesty (ŠR)  
- Pripravované projekty nového programového obdobia  
- ŠR mimo spolufinancovania - MSF + NN OPD (nad GAP)  
- Výstavba diaľnic (TEN-T) (opatrenie 2.1 OP Doprava)  
189 083 107  
- Výstavba rýchlostných ciest (opatrenie 5.1 OP Doprava)  
- ŠR mimo spolufinancovania - MSF + NN OPD (III. program. obdobie)  
- Výstavba vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry realizovaná formou PPP  
- Príprava projektov PPP - špeciálne služby a poradenstvo  
- Projekty PPP - Balík 1 (Dubná Skala - Turany, Turany - Hubová, Hubová - Ivachnová, Jánovce - Jablonov, Fričovce - Svinia)  
- Projekty PPP - Balík 2 ( Nitra - Selenec, Selenec - Beladice, Beladice - Tekovské Nemce, Banská Bystrica - severný obchvat)  
- Projekty PPP - Balík 3 (Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, Lietavská Lúčka - Višňové, Višňové - Dubná Skala)  
- Platba za dostupnosť pre 2. balík PPP  
0530501  
0530502  
0530503  
0530504  
0530505  
055  
130 564 396  
Letecká doprava a infraštruktúra  
6 000 000  
Zámer:  
Bezpečná prevádzka letiskovej infraštruktúry a bezpečná letecká doprava.  
05501  
- Zabezpečenie prevádzky leteckej dopravy a výstavba leteckej infraštruktúry  
07S  
Železničná doprava  
950 596 677  
Zámer:  
Kvalitná, v dostatočnom rozsahu zabezpečená železničná doprava.  
Vybrané ciele:  
Podporiť vo verejnom záujme železničnú osobnú dopravu.  
Zabezpečiť prevádzkovanie dráh a udržiavať prevádzkyschopnosť celoštátnych a regionálnych dráh v rozsahu dĺžky vlakových úsekov v  
súlade so Zmluvou o prevádzkovaní dráh na príslušný rok.  
07S01  
- Kombinovaná doprava  
07S03  
- Podpora verejných služieb - prevádzkovanie dopravy na dráhach  
- Rozvoj a modernizácia železníc - ZSSK, a.s.  
205 000 000  
260 000 000  
07S04  
07S0401  
07S0402  
07S05  
- Obnova železničných mobilných prostriedkov (opatrenie 6.1 OP Doprava)  
- Modernizácia mobilného parku ZSSK  
- Podpora verejných služieb-prevádzkovanie dráh  
- Rozvoj a modernizácia majetku železníc - ŽSR  
07S06  
07S0601  
07S060B  
07S060C  
07S060D  
07S060E  
07S060F  
07S060G  
07T  
- Výstavba a obnova železničnej siete  
- Spolufinancovanie TEN -T (50 %)  
- Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry (opatrenie 1.1 OP Doprava)  
- Výstavba verejných terminálov intermodálnej prepravy (opatrenie 3.1 OP Doprava)  
- Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov (opatrenie 4.1 OP Doprava)  
- Štátna dotácia mimo spolufinancovania TEN-T  
- ŠR mimo spolufinancovanie - MSF + NN (nad GAP)  
Tvorba a implementácia politík  
82 703 641  
62 168 883  
Zámer:  
Efektívna podpora vládnej politiky v oblasti dopravy, telekomunikačného trhu a poštových služieb.  
07T01  
- Riadenie a podpora programov  
07T0101  
07T0102  
07T0105  
07T0107  
07T0108  
- Ústredný orgán-MDVRR SR  
- Technická pomoc MDPT SR (ŠF)  
- Technická pomoc (opatrenie 7.1 OP Doprava)  
- Podpora Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr  
- Podpora na projekty Euroregiónov  
24 / 30  
Kód  
programu  
Názov programu  
07T0109  
07T010A  
07T02  
- Program podpory územného rozvoja obcí a miest  
- Poradenské služby  
- Veda a výskum  
07T03  
- Regulácia a štátny dozor  
07T0301  
07T0302  
07T0303  
07T0304  
07T0305  
07T0306  
07T030E  
07T06  
- Regulácia dopravy na dráhach  
- Regulácia telekomunikačného trhu  
- Regulácia v civilnom letectve  
- Regulácia trhu poštových služieb  
- Regulácia vodnej dopravy  
- Regulácia cestnej dopravy  
- Regulácia v stavebníctve  
- Hygiena a ochrana zdravia  
07T07  
- Štúdie, expertízy, posudky v oblasti urbanizmu a územného rozvoja (URBION)  
0BC  
Rozvoj cestovného ruchu  
9 399 684  
Zámer:  
Podporou rozvoja cestovného ruchu prispieť k ekonomickému a sociálnemu rastu regiónov Slovenska  
0BC01  
- Administrácia cestovného ruchu - ŠR  
0BD  
OP Technická pomoc  
16 779 790  
0BD01  
- Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilňovanie administratívnych kapacít v týchto oblastiach  
- Monitorovanie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie-opatr. 1.1  
- Hodnotenie a štúdie - opatrenie 1.2  
0BD0101  
0BD0102  
0BD0103  
0BD0104  
0BD0105  
0BD02  
- Informovanie a publicita - opatrenie 1.3  
- Posilnenie administratívnych kapacít a podpora riadenia pomoci - opatrenie 1.4  
- Informačné systémy pre účely riadenia a implementácie regionálnej politiky SR - opatrenie 1.5  
- Finančné riadenie, kontrola, audit a posilňovanie administratívnych kapacít v týchto oblastiach  
- Finančné riadenie - opatrenie 2.1  
0BD0201  
0BD0202  
0BD0203  
0BD0204  
0BD0205  
0BJ  
- Finančná kontrola a audit - opatrenie 2.2  
- Posilňovanie administratívnych kapacít - op.2.3.  
- Informačné systémy - opatrenie 2.4  
- Podpora zavádzania inovatívnych finančných nástrojov - opatrenie 2.5  
Vodná doprava  
214 941  
Zámer:  
Budovanie a rozvoj vnútrozemskej vodnej dopravy podľa príslušných koncepcií, politík a legislatívy EÚ a SR (napr. Generálny program  
implementácie NAIADES v Slovenskej republike UV SR č. 642/2009 a pod.).  
0BJ01  
- Rozvoj vodnej dopravy  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu  
00206  
06E01  
06G0H  
MDVRR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
20 045  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
MDVRR SR - Dopravná a telekomunikačná podpora  
1 002 091  
Gestor:11 Ministerstvo obrany SR  
Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MDPT SR  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
06G0H01  
06G0H02  
06H0C  
- Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora  
- Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov  
Hospodárska mobilizácia delimitovaná z MVRR SR  
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR  
06H0D  
06K04  
09707  
0A90I  
Hospodárska mobilizácia MDVRR SR  
1 645 020  
582 055  
900  
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR  
Štátne objednávky výskumu a vývoja na podporu odvetvovej politiky MDPaT SR  
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Príspevky SR do MO - MDVRR SR  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - MDVRR SR  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
0AR0A  
0AS04  
MInisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - Protidrogová politika  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
MDVRR SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
25 / 30  
31 - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2013  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
41 982 261  
07U  
Geodézia, kartografia a kataster  
41 980 561  
Zámer:  
Aktualizuje a vytvára informácie z odboru geodézie, kartografie a katastra, ich poskytovanie fyzickým a právnickým osobám a  
spravovanie katastra nehnuteľností.  
Vybrané ciele:  
Riadiaca a metodická činnosť rezortu ÚGKK SR.  
07U01  
- Kataster nehnuteľností  
07U0101  
07U0102  
07U02  
- Katastrálne úrady  
- Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
- Usporiadanie pozemkového vlastníctva  
- Geodézia a kartografia  
07U03  
07U04  
- Spolufinancovanie projektov PHARE z FM 2003  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu  
06H0E  
0A90A  
Hospodárska mobilizácia ÚGKaK SR  
1 700  
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR  
Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR-UGKK SR  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
0A90A01  
0A90A02  
- ESKN - el.služby katastra nehnuteľností  
- ZB GIS- el.služby katastra nehnuteľností  
32 - Štatistický úrad SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2013  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
18 950 291  
07V  
Štatistické zisťovania  
18 950 291  
Zámer:  
Štatistické zisťovania v zmysle Programu štátnych štatistických zisťovaní a programu zisťovania Spoločenstva pre potreby orgánov  
štátnej správy, domácim a zahraničným subjektom a verejnosti.  
Vybrané ciele:  
V jednotlivých rokoch zabezpečiť štátne štatistické zisťovania vyplývajúce z Programu štátnych štatistických zisťovaní, ktoré organizuje a  
vykonáva ŠÚ SR.  
07V01  
- Riadenie štatistických zisťovaní  
07V0101  
07V0104  
07V010A  
07V02  
- Realizácia štatistických zisťovaní  
- Výskumné a vývojové úlohy  
- SODB  
- Podporné činnosti  
07V03  
- Voľby  
07V0308  
07V0309  
07V030A  
07V030B  
07V030C  
07V030D  
- Prezident  
- Európsky parlament  
- VÚC  
- Komunálne voľby  
- NR SR  
- Nové voľby  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu  
Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR -ŠÚ SR  
0A90D  
Vybrané ciele:  
Do roku 2013 zabezpečiť zavedenie 34 elektronických služieb dostupných on-line.  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
0A90D01  
0A90D02  
- Elektronické služby ŠÚ SR  
- Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov  
33 - Úrad pre verejné obstarávanie  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2013  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
2 904 708  
07W  
Verejné obstarávanie  
2 904 708  
26 / 30  
Kód  
programu  
Názov programu  
Zámer:  
Zvýšenie kvality a transparentnosti verejného obstarávania.  
Vybrané ciele:  
Zefektívnenie procesu verejného obstarávania  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu  
06G12  
Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - ÚVO  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
06G1201  
- Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zam. a podnikateľského sektora-ÚVO  
0A90E  
Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - ÚVO  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
34 - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2013  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
2 714 660  
0CB  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
2 714 660  
Zámer:  
Nediskriminačný a transparentný výkon činností v sieťových odvetviach.  
36 - Úrad jadrového dozoru SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2013  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
4 783 885  
080  
Výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou  
4 148 005  
Zámer:  
Pravidelne vykonávať inšpekčnú činnosť, posudzovať a hodnotiť bezpečnostnú dokumentáciu pre jadrové zariadenia v SR, vydávať  
povolenia pre prevádzkovateľov jadrových zariadení v SR v súlade s platnou legislatívou v záujme zaistenia jadrovej bezpečnosti  
jadrových zariadení.  
Vybrané ciele:  
V priebehu roka vykonať 105 inšpekcií.