Príloha č. 2  
k zákonu č. ..../2012 Z.z.  
Príjmy kapitol na rok 2013  
( v eurách )  
Kapitola  
a
Záväzný  
ukazovateľ  
Prostriedky z  
rozpočtu EÚ  
1
2
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
1 200 000  
10 000  
910 200  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Najvyšší súd SR  
20 000  
5 000  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
400 000  
4 400  
160 000  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
5 800 000  
16 500 000  
64 000 000  
12 000 000  
40 582 000  
240 000  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
295 492 987  
463 688 553  
477 718 453  
57 137 000  
244 160 511  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
1 491 000  
15 548 305  
16 970 000  
1 500 000  
115 705 375  
11 500 000  
139 017 000  
600 000  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
Ministerstvo hospodárstva SR  
173 847 201  
967 704 814  
883 906 932  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
150 000  
Úrad pre verejné obstarávanie  
200 000  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
477 000  
4 278 415  
2 500 000  
240 000  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
Národný bezpečnostný úrad  
35 000  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
162 000 000  
1 668 068  
Spolu  
615 711 763  
3 563 656 451  
1 / 1